© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

District Vocational Commissie

Update: 3 januari 2024

Informeren en Inspireren

Contact:  Peter de Waard - Districts Vocational Chair 1610
                 peter.de.waard@outlook.com

                 Ad Kroft - lid Districts Vocational Commissie
                 apjkroft@gmail.com

                 Mariëlle van Rijswijk - lid Districts Vocational Commissie
                 marievanrijswijk@hotmail.com


Vocational Service vormt het hart van Rotary; het zijn de verschillende beroepen van de leden die de basis vormen voor onze dienstverlening.

In de doelstelling van Rotary is dit als volgt verwoord (zie hieronder het ‘Object of Rotary’):

"Het aanmoedigen en bevorderen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep; het erkennen van de verdienstelijkheid van alle nuttige beroepen en het beroep van iedere Rotarian beschouwen als een mogelijkheid om de samenleving te dienen."

 

Vocational Service zien we binnen de club, met onder ander beroepspraatjes, classificatiespeeches, bedrijfsbezoeken, bespreking van ethische dilemma’s en levensberichten. Verder zien we dit ook terug in maatschappelijke projecten voor de samenleving zoals bijvoorbeeld de beroepenvoorlichting op scholen en het regelen van stageplaatsen.

Daarnaast werken clubs/districten op dit vlak ook samen in breder regionaal of nationaal verband; denk daarbij aan de RYLA, JobRotary en Rotary Doctors Nederland.

 

Taken van de commissie

De districtscommissie heeft de volgende taken:

1.       Kennis vergaren over vocational service
2.       Het informeren van clubs/leden over vocational service
3.       Het inspireren om te komen tot meer vocational service
4.       Het houden van workshop en trainingen.

De commissieleden verdelen onderling de verschillende taken en aandachtsgebieden.

De commissievoorzitter participeert in de Grote Staf van District 1610 en in het landelijk overleg van zeven NL-districten (LOVS).

 

1.      Kennis

Actief kennis vergaren om vervolgens deze te kunnen verspreiden binnen het district en als vraagbaak te kunnen functioneren op het gebied van vocational service:

 • Uitingen van Rotary International volgen op dit aandachtsgebied
 • Kennisnemen van nieuwe manuals en handboeken
 • Participeren in het landelijke overleg (LOVS) en leren van andere districten
 • Kennisnemen van vocational activiteiten door de clubs
 • Het onderhouden van een kennisarchief voor vocational service


2.      Informeren

Het onder de aandacht brengen van vocational service en daarbij uitleggen wat we daar binnen Rotary mee bedoelen (bewustzijn versterken). Dit wordt op vele, verschillende manieren opgepakt:

 • Het geven van trainingen op districtsbijeenkomsten, zoals tijdens de Inspiratiedag, de PETS en Nieuwe Leden Introductie.
 • Informatie/uitleg geven (op verzoek) aan clubbesturen en clubcommissies
 • Het onderhouden en verspreiden van het ‘Handboek Vocational Service’ (en andere uitingen)
 • Het onder de aandacht brengen van de relevante Rotary International manuals
 • Het samenstellen en onderhouden van de D1610 website-informatie over vocational service.
 • Het verstrekken van artikelen in nieuwsbrief/magazine van D1610
 • Het samenstellen, onderhouden en verstrekken van (standaard) presentaties over vocational service aan de clubbesturen/clubcommissies
 • Het zelf geven van dergelijke presentaties tijdens clubbijeenkomsten, zowel over vocational in het algemeen als over specifieke onderwerpen


3.      Inspireren

Via storytelling en showcases de clubs inspireren tot meer vocational projecten:

 • Kennisnemen en informatie verzamelen van aansprekende vocational projecten
 • Deze uitwerken tot een beknopte omschrijving en die vervolgens ter inspiratie onder de aandacht van de clubs/leden brengen (met vermelding contactpersoon voor meer informatie)
 • Vastleggen van projectvoorbeelden op de website (en in het handboek) voor latere referentie
 • Het onderhouden van contact met de RYLA-organisatie, hen ondersteunen met de promotie; met een nadruk op meer diversiteit (zowel bij deelnemers als assessoren)
 • Bestuurlijk contact houden met zowel JobRotary en Rotary Doctors, hun activiteiten onder de aandacht brengen bij de clubs/leden en hen, waar zinvol, betrekken bij onze clubcontacten
 • Onder de aandacht brengen van de D1610 Sprekerspool, clubs en leden enthousiasmeren eraan deel te nemen en gebruik van te maken
 • Districtscommissies op de sprekerspool attenderen om op die manier de clubs te bereiken

 

4.     Workshops

Door middel van workshops (bij de clubs) aspecten van vocational service behandelen:

 • Het materiaal van de bestaande workshops onderhouden, bewaren en ter beschikking stellen
 • Nieuwe workshops ontwikkelen op specifieke onderwerpen (waar zinvol)
 • Het werven en opleiden van deskundige trainers om de workshops te geven
 • Het promoten van de workshops bij de clubs
 • Het invullen van de verzoeken om een workshop te geven

Er zijn momenteel twee workshops voorhanden:
a) Workshop Toets je Intuïtie – omgaan met morele dilemma’s
b) Workshop Ethische dilemma’s

Bekijk onderstaand filmpje om meer te weten te komen over Vocational Service:

The Object of Rotary