© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Website ANBI eisen.docx

Stichting Community Services Rotary Club Ede ( Gegevens voor de openbare website van de club)

Naam van de stichting:

Stichting Community Services Rotary Club Ede

Doelstellingen

1.

De stichting heeft ten doel het dienen van de gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk, door het direct en indirect deelnemen aan charitatieve, educatieve en culturele projecten, passend binnen de doelstellingen van de te Ede gevestigde vereniging Rotary Club Ede, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van fundraisingprojecten, na voorafgaande goedkeuring van voormelde vereniging Rotary Club Ede.

3.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur:

-

H.J. Baakman (voorzitter)

-

L.A.M. Gijssen-Boerebach (secretaris)

-

M. Jonker (penningmeester)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactgegevens:

Secretariaat: Meerestein 6, 6714 CD Ede, Tel. (0318) 64 58 19

RSIN-nummer: 09159052

Contactgegevens:

Secretariaat: Meerestein 6, 6714 CD Ede, Tel. (0318) 64 58 19

Beleidsplan 2013-2016 Stichting Community Services Rotary Club Ede

1.

Inleiding

De Stichting Community Services Rotaryclub Ede is opgericht op 10 maart 2006. De Stichting zet onder andere de activiteiten voort van de inmiddels geliquideerde stichting Rotary Services Ede.

2.

Doelstelling van de Stichting

De Stichting heeft als doel het dienen van de gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk, door direct en indirect deelnemen aan charitatieve, educatieve en culturele projecten, passend binnen de doelstellingen van de te Ede gevestigde vereniging Rotary Club Ede. Het dienen van de gemeenschap kan zowel in Nederland als daarbuiten plaatsvinden.

3.

Het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende drie personen:

-

H.J. Baakman (voorzitter)

-

L.A.M. Gijssen-Boerebach (secretaris)

-

M. Jonker (penningmeester)

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.

Alle bestuursleden zijn lid van vereniging Rotary Club Ede.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

4.

Werkzaamheden van de Stichting

De Stichting heeft de afgelopen periode onder andere de volgende projecten ondersteund:

-

Rode Kruis: Actie Ede voor Ede (5-daagse bootreis met de Henri Dunant en drie dag-boottochten voor ouderen en langdurig zieken);

-

Tentoonstelling en boek 100-jaar Jan Eversen;

-

Oncokar-project;

-

Eritrea-project;

-

Project ‘s-Heerenloo (voorheen Hartenberg) te Ede;

-

Kerstpakkettenacties;

-

Rotary Doctors;

-

Rotary aktie: End Polio Now;

-

Terschellingkampen voor kansarme kinderen i.s.m.Het Rode Kruis Ede;

-

Inrichting operatiekamer en verloskamer in ziekenhuis in Gusbethi, India + aggregaat;

-

Theatervloer Theatergroep MoMo (verstandelijk gehandicapen);

-

Steun aan Voedselbank Ede.

5.

Fondsenwerving

De Stichting heeft sinds de instelling geldmiddelen vergaard via fondswervingsacties die worden uitgevoerd door leden van vereniging Rotaryclub Ede. Incidenteel ontvangt de Stichting schenkingen en andere donaties.

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een goed hart toedragen.

6.

Fondsenbeheer/besteding/uitkering

Geldmiddelen worden uitsluitend aangehouden in de vorm van bankrekeningen en deposito’s in afwachting van de daadwerkelijke besteding in het project waarvoor de gelden zijn verkregen.

Vermogensvorming is niet een doel van de Stichting.

Het bestuur beoogt ook in de komende jaren ontvangen geldmiddelen uit fondswerving en donaties niet aan te houden om tot vermogensvorming of de vorming van exploitatieoverschotten over te gaan, maar zo spoedig mogelijk binnen de kaders van (nieuwe) projecten aan te wenden. Dit is ook in lijn met de wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren is omgegaan met de geldmiddelen.

Uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige donatie, dan wel van een langjarige donatie. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. De huidige beheerskosten van de Stichting kunnen vooralsnog geheel worden gefinancierd uit de lopende inkomsten.

7.

Beleidsvoornemens periode 2013-2016

Het bestuur meent dat het beleid van de afgelopen periode een goede basis vormt voor de toekomst van de Stichting.

Projecten die reeds zijn aangevangen en nog niet zijn afgerond zullen worden voortgezet.

In het Rotaryjaar 2013-2014 zal het accent vooral liggen op een voortzetting van de ondersteuning van de Voedselbank Ede. Daarnaast zal in samenwerking met de Belgische Rotaryclub Sint-Gilles- Stekene Camasiacum het project “See and Smile’ van start gaan. De Stichting zal voor deze projecten nieuwe fondsen gaan beheren en deze rechtstreeks aanwenden voor het project.

Ede, oktober 2013

Het bestuur van de Stichting Community Services Rotary Club Ede.

H.J. Baakman, voorzitter L.A.M. Gijssen-Boerebach, secretaris M. Jonker, penningmeester

Verslag Activiteiten Stichting Community Services Rotary Club Ede

Oncocar

Het fonds ‘Oncocar’, stamt uit de actie ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Rotary Club Ede en het 75 jarig bestaan van het KWF. Uit het fonds worden de kosten gedekt van een auto die door het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) gebruikt wordt voor de thuis toediening van oncolytica. De auto is na 10 jaar trouwe dienst vervangen door een nieuwe leaseauto. Op 2 juli 2009 is deze auto feestelijk aangeboden aan het ziekenhuis aangeboden. De Provincie Gelderland, heeft bij deze gelegenheid een subsidie aangeboden van € 2.500,-. Alle kosten voor het gebruik en onderhoud van de auto worden door de stichting betaald.

Ede voor Ede

Het fonds is in het leven geroepen bij het 12e lustrum van de Rotary Club Ede en is bedoeld om projecten in de Edese gemeenschap te realiseren.

Fondsenwerving:

Een schilderijen tentoonstelling van Jan Eversen ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag in Huis Kernhem, de uitgave van een boek over Jan Eversen en de verkoop van Jan Eversen wijn. Een rommelmarkt , een huis-aan-huis collecte en de eerste editie van Het Groot Edes Dictee in 2007.

Projecten:

Uit dit fonds is in november 2007 in samenwerking met Het Rode Kruis Ede een boottocht van een week door de Nederlandse rivieren gerealiseerd met de Henri Dunant van het Rode Kruis met uitsluitend chronisch zieken en ouderen uit Ede en omgeving.

Met dat restant heeft de Rotary Club Ede in overleg met het Rode Kruis besloten om met dit saldo jaarlijks gedurende 3 jaar 100 chronisch zieken een dagtocht te laten maken per boot over de Nederlandse rivieren. Deze boottochten hebben plaatsgevonden in 2008, 2009 en 2010. In het laatste jaar kon op een grotere boot 200 chronische zieken van deze boottocht genieten.

Legaat Therus Heij

Een legaat van het oud-lid van de Rotary Club Ede, Therus Heij is in overleg met de weduwe gebruikt voor een proefproject voor een vakantiekamp in Terschelling in samenwerking met Het Rode Kruis Ede. De rest van het legaat is geschonken aan een project voor kankerpatiënten Huis Live Chor.

Kansen voor Kinderen

Fondsenwerving

Organisatie van Het Groot Edes Dictee, tweede editie in 2009 en de derde editie in 2011.

Projecten

In Gusbethi (Deepalaya), 50 km buiten Delhi in India, wordt de inrichting bekostigd van een verloskamer en de operatiekamer in een nieuw ziekenhuis. Voor dit project werd ook een bijdrage verkregen van een Rotary Club uit Delhi en een aanvullende zogenaamde ‘matching grand’ van Rotary International. Om ervoor te zorgen dat ook bij stroomuitval de operaties gewoon zouden kunnen doorgaan zijn aanvullend nog twee generatoren geschonken aan het ziekenhuis.

Het proefproject met een vakantiekamp voor kansarme kinderen naar Terschelling was een succes. Daarom is vanaf 2010 tot en met 2013 ieder jaar een vakantiekamp voor deze doelgroep georganiseerd.

Eritrea

Dit fonds was bedoeld voor de bouw van enkele watertanks als uitbreiding van een eerder door onze club gerealiseerd waterproject. Door lokale omstandigheden heeft de uitvoering hiervan vertraging opgelopen. Uiteindelijk zijn de watertanks in het Rotaryjaar 2011-2012 gerealiseerd en kon het gereserveerde bedrag worden overgemaakt

Manege zonder drempels/Stichting tot bevordering van het huifbed rijden

Winterfair

In een korte maar effectieve actie is in december 2009 een winterfair georganiseerd. De helft van de opbrengst is geschonken aan de Manege zonder drempels en de andere helft aan de Stichting voor Bevordering van het huifbed rijden. Deze incidentele actie leidde niet tot het instellen van een apart fonds.

MOMO

Project:

De theatergroep MOMO (verstandelijk gehandicapten) had dringend behoefte aan een nieuwe theatervloer in hun theater.

Fondsenwerving

Benefietvoorstelling van de theatergroep georganiseerd door de Rotary Club Ede. De totale kosten van de vloer konden voor een deel worden betaald uit de opbrengsten van deze voorstelling en voor een deel uit de reserve van de stichting.

See and Smile

Project:

Rotary Club Ede draagt bij aan een project voor oogheelkundige ingrepen in Burundi , georganiseerd door haar Belgische zusterclub St. Gillis Stekene Camasiacum.

Fondsenwerving:

De Rotary Club Ede club moet nog fondsenwervingsactiviteiten organiseren. Wel is van de Engelse zusterclub een bedrag van 300 Euro voor dit project ontvangen. Het project krijgt ook een Matching Grand van Rotary International.

Voedselbank Ede

Project:

Gestart met het verstrekken van Kerstpakketten is dit project uitgegroeid tot wekelijkse steun aan de voedselbank. De medewerkers van de voedselbank geven aan waar in die week behoefte aan is.

Fondsenwerving:

De opbrengst van het vierde Groot Edes Dictee in 2013 is volledig voor dit doel gebruikt. Ook de opbrengst van de Winterfair in december 2013 is hiervoor bestemd.

Overige projecten/schenkingen

Onder andere uit de reserve van de stichting is nog een aantal projecten gefinancierd, zoals de jaarlijkse bijdrage aan de voedselpakkettenactie van OASE (een samenwerkingsverband van alle serviceclubs in de gemeente Ede), de Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede ( in combinatie met de actie NL-Doet), tuinmeubels voor een huis van ‘Heerenloo’ (hiervoor werd een Winterfair georganiseerd), Rotary Doctors en de internationale Rotary-actie: End Polio Now

Financiële verantwoording

Balans en Winst en verlies van de diverse fondsen 2012 – 2013 (zie bijlage)

Balans en Winst en verlies van de diverse fondsen 2011- 2012 (opvragen bij Marc)

Balans en Winst en verlies van de diverse fondsen 2010-2011 (Zie besloten deel van onze eigen website)