© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

stichting-community-services-rotary-club-ede-2022-2023.docx

Stichting Community Services Rotary Club Ede 2022-2023
Naam van de stichting:

Stichting Community Services Rotary Club Ede

Doelstellingen

1.

De stichting heeft ten doel het dienen van de gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk, door het direct en indirect deelnemen aan charitatieve, educatieve en culturele projecten, passend binnen de doelstellingen van de te Ede gevestigde vereniging Rotary Club Ede, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van fundraisingprojecten, na voorafgaande goedkeuring van voormelde vereniging Rotary Club Ede.

3.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Bestuur:

- D. van Randwijk (voorzitter)

- M. Jonker (secretaris)

- C. Cuperus (penningmeester)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactgegevens:

Secretariaat: Dorpsstraat 29, 6721 JJ Bennekom

RSIN-nummer: 09159052

Contactgegevens:

Secretariaat: Dorpsstraat 29, 6721 JJ Bennekom

Beleidsplan 2022-2023 Stichting Community Services Rotary Club Ede

1. Inleiding

De Stichting Community Services Rotaryclub Ede is opgericht op 10 maart 2006. De Stichting zet onder andere de activiteiten voort van de inmiddels geliquideerde stichting Rotary Services Ede.

2. Doelstelling van de Stichting

De Stichting heeft als doel het dienen van de gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk, door direct en indirect deelnemen aan charitatieve, educatieve en culturele projecten, passend binnen de doelstellingen van de te Ede gevestigde vereniging Rotary Club Ede. Het dienen van de gemeenschap kan zowel in Nederland als daarbuiten plaatsvinden.

3. Het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende drie personen:

- D. van Randwijk (voorzitter)

- M. Jonker (secretaris)

- C. Cuperus (penningmeester)

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Alle bestuursleden zijn lid van vereniging Rotary Club Ede.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

4. Werkzaamheden van de Stichting

De Stichting heeft de afgelopen periode onder andere de volgende projecten ondersteund:

- Oncocar;

- Kerstpakkettenacties;

- Lokichar Health Center Kenia

- Oekraine

- Sport 4kids

- Aardbeving

De leden van vereniging Rotary Club Ede steunen daarnaast nog een aantal projecten, onder meer: Wijnverkoop ten behoeve van het Terschellingkamp van het Rode Kruis, verkoop bloembollen voor de Rotary actie “End Polio Now”.

5. Fondsenwerving

De Stichting heeft sinds de instelling geldmiddelen vergaard via fondswervingsacties die worden uitgevoerd door leden van vereniging Rotaryclub Ede. Incidenteel ontvangt de Stichting schenkingen en andere donaties.

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een goed hart toedragen.

6. Fondsenbeheer/besteding/uitkering

Geldmiddelen worden uitsluitend aangehouden in de vorm van bankrekeningen en deposito’s in afwachting van de daadwerkelijke besteding in het project waarvoor de gelden zijn verkregen.

Vermogensvorming is geen doel van de stichting. Het bestuur beoogt ook in de komende jaren ontvangen geldmiddelen uit fondswerving en donaties niet aan te houden om tot vermogensvorming of de vorming van exploitatieoverschotten over te gaan, maar zo spoedig mogelijk binnen de kaders van (nieuwe) projecten aan te wenden. Dit is ook in lijn met de wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren is omgegaan met de geldmiddelen.

Uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige donatie, dan wel van een langjarige donatie. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. De huidige beheerskosten van de Stichting kunnen vooralsnog geheel worden gefinancierd uit de lopende inkomsten.

7. Gevoerde beleid periode 2021-2022

Doordat de coronamaatregelen versoepeld werden,konden er ook weer activiteiten gepland worden. Onder anderen een dienstenveiling onder leden van de Rotaryclub Ede, en een running diner Geld wat hiermee is opgehaald kwam ten goede aan het fonds Kenia. Na het uitbreken van de Oorlog in Oekraïne is er sponstaan geld gestort door leden in het Fonds Oekraïne Ook zijn er dit jaar weer kerstpakketten verspreid in samenwerking met de gezamenlijke Edese serviceclubs.

8.Beleidsvoornemens periode 2022-2023

Deze periode willen we geld inzamelen voor het Fonds Sport 4kids, in dit fonds kunnen giften ontvangen worden via een QR-code, deze QR-code wordt getoond tijdens een oud leden bijeenkomst en de Rotarynight. Ook gaan we een vlog maken die via sociaal media wordt verspreid waarna een X bedrag kan worden overgemaakt op de rekening van de Stichting.

De volgende doelen zullen worden ondersteund:

OASE: de plaatselijke sociaal met kerst van de gezamenlijke Eese serviceclubs

Oncocar: Na een actie ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Rotary Club Ede en het 75-jarig bestaan van het KWF is er een fonds gevormd. Uit het fonds worden de kosten gedekt van een auto die door het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) gebruikt wordt voor de thuis toediening van oncolytica. De auto is na 10 jaar trouwe dienst vervangen door een nieuwe leaseauto in 2009. Alle kosten voor het gebruik en onderhoud van de auto worden door de stichting betaald. Dit project wordt in december 2022 afgerond

Ziekenhuis Lokichar Health Centre in Kenia: Dit betreft een landelijk ziekenhuisje waar veel tekorten zijn. Ondersteuning loopt via een Nederlandse organisatie. Wij ondersteunen met financiële middelen voor de aankoop van inventaris etc. Een van de Rotary leden is in 2019 ter plaatse wezen kijken en heeft contacten gelegd met een Rotaryclub in de buurt.

Sport 4kids: In Ede zijn ongeveer 200 jonge sporters die gebruik maken van de minimaregeling, deze sporters krijgen een bijdrage van de gemeente, in de praktijk gaat deze bijdrage vaak op aan de contributie van de sportclub. Het doel van het fonds is om jonge sporters tegoed te komen in de aanschaf van sportschoenen.

Fonds Oekraïne: RC Ede heeft voor een gezin een huis gehuurd aan de Ganzeweide te Ede. RC Ede heeft voor het eerste jaar de huur betaald. Na 1 jaar is het de bedoeling dat het gezin de huur overneemt. Dit is inmiddels gebeurt. Het bestuur van de stichting stelt voor het bedrag 5825 te laten zitten in het Fonds Oekraïne tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van Oekraïne.

Het bestuur stelt voor de jaarlijkse bijdrage van elk lid van Rotaryclub Ede op € 170 te handhaven.

Bennekom augustus 2023

Het bestuur van de Stichting Community Services Rotary Club Ede.

M.F.O. Jonker (secretaris)

Verslag Activiteiten Sichting Community Services Rotary Club Ede 2022-2023

Door de leden van de Vereniging Rotary Club Ede werd € 23071 gedoneerd. Naast de jaarlijkse bijdrage van elk Rotary lid ad € 170 werd het overige bedrag opgehaald door fondsenwerving. Er zijn ook nog enkele giften ontvangen. Uitgaven bestonden uit internationale afdrachten aan Rotary International en vooral uit ondersteuning van plaatselijke doelen. Door de stichting is een aantal projecten financieel ondersteund:

OASE: (een samenwerkingsverband van alle serviceclubs in de gemeente Ede), bijdrage aan kerstpakkettenactie.

Oncocar: Dit komt voort uit de actie ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Rotary Club Ede en het 75-jarig bestaan van het KWF. Uit het fonds worden de kosten gedekt van een auto die door het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) gebruikt wordt voor de thuis toediening van oncolytica. De auto is na 10 jaar trouwe dienst vervangen door een nieuwe leaseauto in 2009. Alle kosten voor het gebruik en onderhoud van de auto worden door de stichting betaald. De auto is verkocht, na de betalingsverplichting zit er nog 713 euro in het Fonds, het is aan de club om een beslissing te nemen wat te doen met het openstaande bedrag, voorstel vanuit het stichting bestuur is dit bedrag toe te kennen aan de algemene reserves.

Kenia: Dit betreft een landelijk ziekenhuisje waar veel tekorten zijn. Ondersteuning loopt via een Nederlandse organisatie. Wij ondersteunen met financiële middelen voor de aankoop van inventaris etc. Een van de Rotary leden gaat regelmatig ter plaatse kijken en heeft contacten gelegd met een Rotaryclub in de buurt. Na de fondsenwerving in april 2022 is er een delegatie van RC Ede afgereisd naar Kenia (lokichar), leden hebben medicamenten en geld meegenomen voor dit project, van het geld zijn ziekenhuisbeden gekocht het totale bedrag dat hieraan is gedoneerd bedraagt 10920. Dit project loopt in 2023-2024 door.

Sport 4kids: In het Fonds sport 4 kids zit momenteel 6430 euro. Dit bedrag gaan we de komende tijd uitgeven, als RC Ede benaderen wij jonge sporters, deze sporters krijgen een tegoed op de aanschaf van sportschoenen, deze schoenen kunnen gekocht worden bij Sportted een sportwinkel in Ede. RC Ede ontvangt 25% korting op de gegeven waardebon.

Aardbeving: uit dit fonds zijn shelterboxen besteld en geleverd aan de rampgebieden in Turkije en Syrië.

Overzicht donaties, totaal € 18857:

OASE € 900

Oncocar € 287

Kenia € 10920

Aardbeving: 6750