© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

waarom ik lid ben

ANDEREN ONTMOETEN

Rotary is in de eerste plaats bedoeld om anderen te ontmoeten. Paul Harris, die Rotary op­richtte, wilde mensen uit andere kringen ontmoeten, mensen met andere beroepen, die andere ervarin­gen met hem konden delen. Hij zocht tegelijk naar mogelijkheden bij te dra­gen aan maatschappe­lijke verbeteringen. Dat is de kern van Rotary. Elke Rotaryclub heeft daarnaast ook een eigen ka­rakter en een eigen stijl.

Het is een club waar leden uit allerlei beroepsgroepen elkaar wekelijks ontmoeten in een ver­trouwde en ontspannen sfeer met een drankje en een praatje voorafgaand aan de maal­tijd en het programma.

 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Rotaryclub Emmen is een club van vrienden die elkaar en anderen veel te bieden heeft! 

Een belangrijk onderdeel is maatschappelijke dienstverlening, bijdragen aan sociale projec­ten. Die projecten zijn van heel klein tot vrij groot, van sinterklaascadeautjes voor kinderen die nooit iets krijgen tot het mede mogelijk maken van de bouw van een hospice, waar kanker­patiënten in hun laatste levensfase met inzet van vrijwilligers verzorgd worden. Ook het opzetten van een microkrediet orga­nisatie in een ver arm land of het opknappen van opvanghuizen van het Leger des Heils passen in het sociale werk dat met geld en met per­soonlijke inzet aansprekende resultaten geeft. Het afgelo­pen jaar (2010) is voor € 50.000 aan projecten gerealiseerd.

 

INTERESSANTE CLUBBIJEENKOMSTEN

Het programma na de maaltijd is vaak een voordracht, meestal van een van de leden, zo­dat wij echt kunnen zien waar ieder mee bezig is. Het programma kan ook bestaan uit een bedrijfsbezoek of een excursie (vaak met partners). Bedrijfsbezoeken vergroten daarmee ons zicht op wat onze leden en anderen in deze maat­schappij doen.

 

FELLOWSHIP

Hoe mooi de sociale projecten ook zijn, het is niet het belangrijkste. Elkaar ontmoeten, van elkaar horen wat ieder in zijn werk tegenkomt, welke initiatieven genomen worden en hoe problemen opgelost worden. Dat maakt de club waardevol. Het borreltje aan de bar vooraf, maar ook de leuke feesten, de uitwisselingen met onze Duitse, Franse en Engelse zuster­clubs geven extra kleur aan de club. Het komt met onze buitenlandse zusterclubs ook tot uitwisselen van cultuur evenals met de club die wij in Polen hebben opgericht na het val­len van het “IJzeren Gordijn”.

Er is weinig verloop van leden, omdat de club vanzelf een vriendenclub wordt. Dat is toch een grote kwali­teit van de club. Bij hoogtepunten en dieptepunten in het leven zijn de leden present om mee te vieren of te gedenken en te troos­ten. Ook weduwen van leden (de club was een mannenclub, maar is al jaren een ge­mengde club geworden) worden uit­genodigd voor feestelijke bijeenkomsten en worden bezocht in hun eigen omgeving.

 

ONDERLING VERTROUWEN

Tot de meest indrukwekkende momenten horen de levensberichten. Als iemand al langere tijd lid is en zich absoluut vertrouwd voelt met zijn/ haar medeleden, kan zo’n lid gevraagd worden over zijn leven te vertel­len in zijn ups en downs. Niet zelden wordt dat een indrukwekkend verhaal met emotionele momenten. Je vertrouwd weten in je club, we­ten dat wat je zegt “veilig” is bij je medeleden, dat is een voorwaarde. Dat gevoel komt pas na wat langere tijd en daarom is een levensbericht voor jongere leden niet aan de orde.

Natuurlijk kan een beschrijving in zo kort bestek niet volledig zijn, maar de belangrijkste aspecten zijn genoemd en daarmee is de club ingekleurd.

 

KORTOM:

De Rotaryclub Emmen is een sociaal netwerk, waar het elkaar ontmoeten in een goede sfeer overheerst. Soci­ale projecten zijn een belangrijk onderdeel. Ook de voordrachten, de bedrijfsbezoeken, de excursies en de levensberichten brengen een grote diversiteit van ervaringen, die waardevol worden gevonden. De Rotaryclub Emmen is een club van vrienden die elkaar en anderen veel te bieden heeft.

 

Martien van de Poll

 

LID WORDEN?