© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat doet de Goede Doelen Stichting?

Stichting Goede Doelen Rotary Hellendoorn - Nijverdal e.o.

RSIN/fiscaalnummer: 818368214

KvK: 08162994

https://www.rotary.nl/hellendoornnijverdaleo/GoedeDoelenStichting

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

De Stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en een ANBI.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van tenminste drie personen, allen afkomstig uit de leden van Rotary Club Hellendoorn-Nijverdal e.o.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Han Leemhuis, Voorzitter  

Alwi Knobben, Lid

Erik Oude Engberink, Lid

Beleidsplan:

Om haar doelstelling te bereiken probeert de Stichting via onder meer geld generende acties en ontvangen giften voldoende gelden te genereren om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.  

De Stichting legt zich per jaar in ieder geval toe op twee geld generende acties ter ondersteuning van haar doelstelling.

Beloningsbeleid:

Conform de statuten ‘genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:

De Stichting heeft tot doel de uitvoering van de door de Rotaryclub Hellendoorn-Nijverdal e.o., al dan niet in samenwerking met andere(n) gevoerde of te voeren hulpacties ter verwezenlijking van charitatieve, culturele, wetenschappelijke dan wel algemeen nut beogende doeleinden, een en ander in de ruimste zin van het woord, alsook het beheer en de beschikking over van die hulpacties of van elders komende gelden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarrekening 2021-2022 Goede doelen stichting (zie link website).

Financiële verantwoording:

Om haar doelstellingen te verwezenlijken genereert de Stichting inkomsten uit acties en via giften. Alle inkomsten worden besteed aan kosten, te maken om de doelstellingen te bereiken, behoudens een mogelijke reservering voor toekomstige projecten.

Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bankrekening. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. Zo wordt inzicht verkregen in de periodieke inkomsten en uitgaven. De jaarstukken worden gecontroleerd door een kascommissie en vervolgens door het bestuur vastgesteld.

De Stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting. Bij een opheffing van de Stichting zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.