Community Service, beschrijving

Community Service.

Doel:

Het dienen van de (locale) samenleving door de talenten van de individuele clubleden te bundelen.

Werkwijze:

Bij de benadering wordt onderscheid gemaakt in:

·

Initiatieven of aanvragen tot steun middels activiteiten door leden van de club. Deze worden aan de club voorgelegd, na overleg en goedkeur door het bestuur.

·

Initiatieven of aanvragen tot financiële steun van buiten de club.

Alle initiatieven worden getoetst aan de volgende criteria:

1.

Het project wordt gerealiseerd in het verzorgingsgebied van de club;

2.

Het betreft een project op een van de volgende terreinen:

q

Sociaal: Lenigen van menselijke nood, waarbij het niet gaat om individuele gevallen, maar om een categorie

q

Cultureel: Het voorkomen van het teloor gaan van waardevolle

cultuurgoederen, zowel materiële als immateriële

q

Natuur: Het opheffen of voorkomen van milieubederf, van biologische

schade c.q. landschapsvervuiling.

3.

Er moet een zeker evenwicht zijn in de ondersteuning van de onder 2 genoemde gebieden;

4.

Het moet duidelijk zijn, dat er voor de financiering van het project in redelijkheid geen andere wegen (meer) zijn dan het beroep op een service club;

5.

Het project moet uiteraard binnen het budget van de club te financieren zijn, maar moet wel een zekere omvang hebben (geen versnippering). Beter een flink project per jaar, dan maandelijks een kleintje.

Toetsing van de initiatieven vindt plaats door een door het bestuur in te stellen adviesorgaan. De taak van dit adviesorgaan zal zijn het verzamelen van alle benodigde informatie van de voorgedragen projecten teneinde in staat te zijn deze projecten te toetsen aan het hiervoor geschetste kaders en vervolgens aan het bestuur een advies uit te brengen inzake de haalbaarheid, de aan de projecten gekoppelde doelen, de financiering en de prioriteitstelling.

Historie: