Vocational Service, beschrijving

Vocational Service.

Doel:

Vocational Service geeft de manier aan waarop Rotary Pekela de toepassing van het service-ideaal voor elk beroep nastreeft en steunt.

Onder dit ideaal wordt verstaan:

·

Het zich houden aan en bevorderen van de hoogste ethische waarden in elk beroep.

·

Erkenning van elk nuttig beroep in de samenleving.

·

Het beschikbaar stellen van zijn beroepsmatige talenten bij de problemen en behoeften van de samenleving.

Werkwijze:

De commissie richt zich in het bijzonder op het overdragen van kennis vanuit de beroepen en het losmaken van de discussie over maatschappelijke vraagstukken.

Per clubjaar zal invulling worden gegeven aan de door de programmacommissie aangegeven thema-avonden onder de noemer:

“Werken in de maatschappij vanuit verschillend perspectief en de betekenis

hiervan voor het dagelijks handelen”.

Historie: