© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

ANBI Informatie


Stichting Community Service Rotaryclub
Uithuizen-Het Hogeland

ANBI gegevens jaar 2017-2018

Naam:

Stichting Community Service Rotaryclub Uithuizen-Het Hogeland.

Hans Knook, voorzitter (voorzitter Community Service commissie 2016 – 2017);

Harm Frans, penningmeester.

Carin van de Wal-Hollebrandse, secretaris.

Fiscaal nummer: 814858843

Contactgegevens:

De stichting is gevestigd te Uithuizermeeden, gemeente Eemsmond. Secretariaat: H.C.L. van de Wal, Hoofdstraat 99, 9982 AC Uithuizermeeden.

Website: www.rotary.nl/uithuizenhethogeland

Bestuurssamenstelling:

J.L.C. Knook, voorzitter;

Carin van de Wal-Hollebrandse, secretaris;

H. Frans, penningmeester.

Beleidsplan:

De stichting ondersteunt de Community Service commissie en zal op zoek gaan naar kleinschalige regionale projecten, waarbij mede ingespeeld wordt op actualiteiten en bijzondere gebeurtenissen. Deze kleinschalige projecten zullen op basis van een conservatieve begroting, waarbij een positief saldo te verwachten is voor goede doelen, door de club gesteund worden. Van belang bij deze regionale projecten is participatie door de clubleden. De stichting steunt en stimuleert cluboverstijgende initiatieven of projecten. Het helpen oplossen van problemen in de maatschappij door inzet van onze expertise: kennis, vaardigheden en netwerk. Het leiding geven aan maatschappelijke ontwikkelingen door het inzetten van de kwalificaties en het netwerk, die voorkomen uit onze classificaties. De hoofdbestemmingen voor fondswerving in het jaar 2016-2017 is KNRM Lauwersoog

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Jaarverslag 2016-2017:

Ten bate van de KNRM in Lauwersoog zijn gelden ingezameld,  hetgeen geleid heeft tot een financiële ondersteuning van € 6.500,=. De activiteiten betroffen o.a. wilgenknotten, vullen en verkopen van bloembollenmanden, het organiseren van een wandeltocht met markt.
De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo. De vrijwilligers van de KNRM worden professioneel opgeleid. Het complete opleidingspakket bevat meer dan zeven
opleidingen en cursussen. Net als alle reddingsstations, heeft ook KNRM Lauwersoog wekelijks een oefenavond waar getraind wordt op alle aspecten van het reddingswerk. Geheel vrijwillig en met veel inzet. Rotaryclub Uithuizen-Het Hogeland heeft zich in het clubjaar 2017-2018 als doel gesteld geld in te zamelen voor de opleidingskosten

Jaarrekeningen:

Zie in de rechterkolom voor de jaarrekeningen.