© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI jaarverslag CS 2014-2015

Jaarverslag Stichting Community Service van de Rotary Club Alphen a/d Rijn seizoen 2014/2015

Statutaire Naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Alphen aan den Rijn

De stichting heeft de ANBI status

RSIN: 41165405

Rekeningnummer: NL25 RABO 1096 1041 64

Postadres: Oudshoornseweg 154, 2401 LD ALPHEN AAN DEN RIJN.

Telefoon: 0172-517788

E-mail: han@h2a.nl

Samenstelling bestuur

Koosje de Koeijer, voorzitter

Han Hendrickx, penningmeester

Margit Smid, secretaris.

Werkwijze bestuur Stichting Community Service.

Het bestuur van de stichting heeft gekozen om de te besteden gelden zoveel mogelijk voor locale doelen in te zetten. Daarnaast was er nog een toezegging vanuit het vorig clubjaar voor een donatie aan het Macheo-project.

Om deze toezegging in te vullen en bestedingen primair op lokale doelen te richten heeft het bestuur van de stichting aan het begin van dit clubjaar aan het bestuur van Rotary Club Alphen aan den Rijn (RCA) en aan de RC fundraising commissie voorgesteld om het geld wat via fundraising opgehaald wordt te besteden aan ORKA en Macheo.

ORKA( orkest in de klas) is een project wat door de Streekmuziekschool gedragen wordt. Het heeft als doel kinderen op basisscholen te laten kennismaken met muziek. Het project werd uitgevoerd op één basisschool, nl. de Fontein. De voorwaarde van Rotary om een financiële bijdrage te leveren was om het project aan meer Alphense basisscholen aan te bieden. De heer Brummer, directeur van de Muziekschool, heeft een projectplan geschreven. Rotary Alphen heeft besloten geld te doneren aan dit plan. Niet alleen de financiële bijdrage is van belang, maar ook een morele support en publiciteit voor de Streekmuziekschool, die geen subsidie van de gemeente meer krijgt het komend jaar en in de huidige vorm zal verdwijnen, is een belangrijk argument om het project te steunen.

Inmiddels ontvingen we het bericht dat het ORKA project het komend jaar geen doorgang vindt. Rotary is verzocht het geld in portefeuille te houden en in de toekomst beschikbaar te stellen voor een ‘muziekproject’. Het bestuur gaat akkoord.

Naast de door de stichting gekozen doelen en de actie die RCA organiseerde heeft RCA samen met de RC’s Alphen-Woubrugge en Rijnwouden op 20 december 2014 ook de eerste Santa Run in Alphen georganiseerd. De netto opbrengst van € 8.500 van deze actie werd door de drie clubs beschikbaar gesteld aan 6 doelen in de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Besteding van contributiegeld van Rotaryleden aan Community Service.

Er zijn meer aanvragen geweest dan gehonoreerd konden worden. Een aantal aanvragen voldeden niet aan de geformuleerde donatie criteria van de Stichting en moesten derhalve afgewezen worden.

Stichting Pierewiet Crèche Volmoed Oudtshoorn heeft onze club verzocht om de publiciteit van hun project via Rotaryclub Alphen te laten verlopen. De club gaat akkoord .

De volgende organisaties en/of evenementen hebben een bijdrage ontvangen:

Wandelen voor Water: € 1000

Oude Stomp(veteranenclub): € 250 ( voor ontwikkeling plannen toekomst)

Rijnzaterit: € 148

Alphense Molen de Eendracht: € 400 ( informatiebord)

Nevobo: € 403 ( volleybalnetten)

Zomerspectakel: € 250

Oratoriumvereniging: € 250( uitvoering in het kader van dodenherdenking)

Stichting Kakelbont: € 100

Koningsdagontbijt: € 521

Financiële situatie.

De RC commissie Fundraising organiseerde dit jaar twee fondsenwerf acties. De verkoop van kerstpakketten en de verkoop van wijn.

Bijzonder verheugd zijn we over een aantal royale en niet meer verwachte donaties van in totaal € 1.140,- die wij dit jaar konden bijboeken uit de opbrengsten van gebruikte tennisballetjes, Een project dat opgezet werd door onze oud Rotarian Arjan Wille. CHAPEAU !

Een tegenvaller daarentegen bleek een noodzakelijke afdracht aan Rotary NL te zijn. Dit tengevolge van een zeer vertraagde facturering uit het voorgaande clubjaar van de “End Polio” postzegels. Deze tegenvaller is ontrokken aan de reserves.

Daarnaast werden in het clubjaar nog twee kleinere fondsenwervings “collectes” gehouden.

Tenslotte was er ook een spontane wervingsactie onder de RC leden, geïnitieerd door RC Boskoop voor Shelterboxes in Nepal. Die leverde een royale shelterbox op.

Aan het Macheoproject is dit clubjaar € 2000 gedoneerd.

De € 2.000 die via Fundraising voor Orka beschikbaar was en niet uitgegeven ’ORKA-geld’ werd, wordt als “geoormerkt” gereserveerd voor een muziekproject.

De jaarbijdragen aan Community Service à € 75 zijn bijna volledig besteed aan kleine projecten.

Het restbedrag wordt toegevoegd aan de reserves tbv kleine lokale doelen.

Tenslotte doneerde Rotary Club Alphen € 500,- aan de Stichting als lustrum bijdrage .

Samenvattend:

Met het resterende batige resultaat wordt de in de afgelopen jaren opgebouwde rekening courant van de stichting aan RCA afgebouwd. Tenslotte ontving de stichting van RCA een bijdrage uit het batige verenigingsresultaat om het negatieve eigen vermogen van de stichting te elimineren.

Balans Stichting Community Service van de Rotary Club Alphen a/d Rijn per 30 juni

Grondslagen van waardering

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

Lasten van goedgekeurde projecten en goede doelen worden genomen ten laste van het verslagjaar waarbinnen de goedkeuring door zowel de Stichting als door Rotaryclub Alphen aan den Rijn is verleend. De daartegenover ter financiering van de projecten toegezegde donaties uit fundraisingactiviteiten van de Rotaryclub Alphen aan den Rijn worden ten gunste van het verslagjaar geboekt waarin de toezegging is gedaan.

Voorbereiding clubjaar 2015 / 2016.

De commissiesamenstelling blijft gelijk.

De commissie gaat onderzoeken of er komend clubjaar welk(e) lokaal project(en) gesteund kan/kunnen gaan worden.

Jaarverslag wordt goedgekeurd in de CS bestuursvergadering: 9 juli 2015

Margit Smid-Oostendorp / Han Hendrickx

 

-