© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

WATERCOMMISSIE

Rotary gaat voor Water
Inleiding

Rotary International onderschrijft de "sustainable development goals" van de VN. Met name SDG 6: "Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen“ heeft Rotary verkozen tot een zgn. Focusgebied: water en sanitatie (WASH). Doelstelling is om voor iedereen in 2030 toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater te realiseren. Rotary Nederland heeft daartoe het waterplatform opgericht. Dit platform heeft als doel "Rotary en water" over de hele wereld onder de aandacht te brengen van de Rotaryclubs.Anders dan “Polio de wereld uit” is WASH  ofwel “water, sanitatie en hygiëne” juist een geschikt thema voor bottom-up en kleinschalige projecten. Al in 2002 werd in Nederland het initiatief genomen voor het inmiddels welbekende  “wandelen voor water“ en dit initiatief wordt nu in veel landen nagevolgd en was zelfs vertegenwoordigd op de Rotary International Conventie in Lissabon. Een succesvolle manier om – vooral jonge – Nederlanders zich van deze problemen bewust te maken en tevens een prima manier van fundraising om daadwerkelijk iets aan dit Focusgebied te doen.

Door de districten zijn initiatieven genomen om te komen tot een meer gestructureerde aanpak om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

In dit document wordt een “spoorboekje” aangereikt hoe en wat – door u – gedaan zou kunnen worden om gericht een bijdrage eraan te kunnen leveren en – vooral – bij wie u terecht kunt voor hulp en /of vragen op dit gebied. 


Organisatie

1.    WaterPlatform Rotary Nederland  (WPRN)

Het WaterPlatform Rotary NL, is in 2011 in het leven geroepen en bestaat uit vertegenwoordigers van de 7 Rotary districten in Nederland. Het WPRN, komt 2 á 3 maal per jaar bij elkaar. Dit waterplatform richt zich behalve op het Focusgebied  WASH ook op de sponsoring van studenten door het Rotary-IHE Scholarship. Daarnaast houdt het WPRN zich bezig met ondersteunen van Rotaryclubs op het vlak van landelijke initiatieven op het vlak van water etc.

 

2.    DistrictWaterPlatform  (DWP)

Het DistrictWaterPlatform bestaat uit één lid per regio en een voorzitter. Het DistrictWaterPlatform heeft als taken:

      Rotaryclubs te inspireren, te stimuleren en te faciliteren op het vlak van WASH

      Om Rotarians bewust te maken en te motiveren zich actief met dit thema
               bezig te gaan houden

      Fundraising activiteiten te helpen/gaan ontplooien om concrete waterprojecten
               (in de derde wereld) tot stand te brengen of te steunen

      Een informatieplatform te zijn voor het verspreiden van kennis,  
               het coördineren van acties en het stimuleren van activiteiten op dit vlak.

      Het WPRN te ondersteunen

Het District Water Platform, komt 2 á 3 maal per jaar bij elkaar op een “waterlocatie”. De bijeenkomsten hebben een formeel en een informeel gedeelte. In het formele deel worden ontwikkelingen op WASH-gebied medegedeeld en er wordt kennis uitgewisseld die voor de clubs en voor waterprojecten, die door clubs worden opgezet, van belang zijn. Bij het informele deel wordt een rondleiding op die “waterlocatie” en een toelichting op het functioneren daarvan gegeven.

3.    Watercommissaris

De inzet is om in elke club een Watercommissaris te hebben. Deze draagt dan zorg voor informatie in de eigen club op het vlak van “Water”. ( Binnen Rotary is deze functie al jaren als belangrijk bestempeld en heeft – in LEAD- het functienummer 72). De watercommissaris vergroot de motivatie en het enthousiasme in haar/zijn club op het vlak van WASH, is aanspreekpunt, probeert – met enkele betrokken club leden- waterprojecten te organiseren of aan te sluiten bij een project dat door een andere club al wordt georganiseerd.

De Watercommissaris wordt zoveel mogelijk geïnformeerd door het District Water Platform. Dat kan via de geëigende middelen zoals telefoon, e-mail of persoonlijk contact. Het District Water Platform organiseert 2 à 3 keer per jaar een bijeenkomst met de Watercommissarissen op een steeds wisselende locatie die ook een zeker verband met water – in de breedste zin –heeft.

Deze bijeenkomsten hebben een formeel en een informeel gedeelte. In het formele deel worden ontwikkelingen op watergebied medegedeeld en wordt kennis uitgewisseld die voor clubs en voor waterprojecten, die door clubs worden opgezet, van belang (kunnen) zijn. Bij het informele deel wordt een rondleiding op die “waterlocatie” en een toelichting op het functioneren daarvan gegeven.

Om in clubs voldoende betrokkenheid te genereren is het noodzakelijk om informatie te verstrekken over deze problematiek. Het onder de aandacht brengen hiervan kan het beste gebeuren door een van de eigen clubleden.

We zoeken dus in elke club een watercommissaris, een lid dat geïnteresseerd is, zich betrokken voelt bij water en dan vooral bij WASH in de breedste zin.

Het District Water Platform wil dergelijke clubleden leren kennen, hen (en zo hun club) informeren, hen op allerlei mogelijke manieren te helpen hun club proberen “mee" te krijgen in waterprojecten.Wat kan het District Water Platform voor u – en uw club- betekenen?

Clubbezoek
Het District Water Platform is  bereid om in uw club dit focusgebied WASH te komen toelichten, uiteen te zetten, wat mogelijkheden voor projecten te schetsen. We willen ook bemiddelen dat de (potentiële) watercommissaris in een andere club zijn licht gaat opsteken.

Natuurlijk laten we graag (nog liever zelfs) het geven van informatie over dit onderwerp aan de watercommissaris zelf over en daartoe wil de het District Water Platform graag zorgen voor informatiemateriaal aan de watercommissaris (zie hierna).

Presentaties
Er is een min of meer standaardpresentatie (in PowerPoint)  beschikbaar over dit onderwerp die we graag aan u beschikbaar stellen.

Foldermateriaal
Er is foldermateriaal beschikbaar (wel vaak in het Engels) om uit te geven of te voegen bij uw weekbericht.

Kennis
In het District Water Platform zijn het Rotarians die zelf kennis hebben van waterzaken en anders weten zij wel wegen te vinden om die kennis te verkrijgen. Ook kennis op het vlak van District Grants of Global Grants is via het District Water Platform te vinden.

Makelaarsfunctie
Een andere mogelijkheid is dat het District Water Platform een soort makelaarsfunctie kan verzorgen om clubs die een waterproject willen organiseren bij elkaar te brengen, als daar behoefte aan is. Om van elkaar te leren of om met een andere  geïnteresseerde club een Global Grant te verkrijgen.


Nuttige links:

Behalve op de bekende eigen Rotarysites is meer informatie te vinden op:

·         https://wash-rag.org

·         https://www.un-ihe.org/rotary-scholarships-water-and-sanitation-professionals

·         https://footballforwater.org

·         https://simavi.nl

·         https://www.maxfoundation.org

·         https://wandelenvoorwater.nl/

·         https://aquaforall.org

·         https://www.shfund.org

·         https://www.vei.nl


Contactpersoon voor de watercommissie is: Wim Gerards ( wim.gerards@upcmail.nl  )