© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

VACATURES

Momenteel zijn er 3 vacatures in ons district.

1. Vocational Service.
2. Area Governor (AG) voor regio 3 Veluwezoom
3. Watercommissaris

Heeft u interesse in een functie betr. bovenstaande commissies neem
dan contact op met de secretaris van ons district. (alice.van.oppenraaij@rotary-d1560.nl)


Werving en selectie Gouverneur Nominee RI D1560

De selectie van een toekomstig Gouverneur van RI District 1560 dient te geschieden met inachtneming van het volgende.

De bedoeling is de best gekwalificeerde man of vrouw voor de functie te kiezen. De principes van Rotary zijn leidend bij de keuze.

 

1.         Te stellen eisen

Een toekomstig gouverneur dient te voldoen aan ten minste de volgende eisen:

  •  Rotarian van goede naam
  •  Ten minste 7 jaar aaneen lid van Rotary op moment van aantreden als DG
  •  Voorzitter geweest gedurende volledig jaar (of half jaar van charterclub)
  •  Aantoonbaar de wil, ‘commitment’ en de mogelijkheden hebben om de functie te vervullen, en de taken en verantwoordelijkheden aan te kunnen
  • Kennis aanwezig van Rotary, en bereid zijn om de vereiste opleidingen voor DG te volgen

           

2.         Districts Nominatie Commissie

De nominatie zal worden voorbereid door een Districts Commissie (DNC).

De samenstelling van de DNC is als volgt:

  • De DGE van het district als voorzitter
  • De District Secretaris als secretaris
  •  De DGN van het district als lid
  •  Drie oud-voorzitters van een club (bij voorkeur IPP) uit het District als lid.

Deze worden gezocht in 3 verschillende regio’s. Twee of meer leden DCN uit één club is niet toegestaan.            

Benoeming van de leden vindt plaats door de DG in functie op het moment van een vacature. Clubs kunnen na een daartoe uitgegane oproep kandidaten stellen voor de functie.

In het geval een kandidaat DGNN uit dezelfde club komt als een van de DNC-leden, zal dat DNC-lid zich van advies en stemming onthouden voor wat betreft deze kandidaat.

Leden van de DNC kunnen hun functie gedurende 3 Rotary-jaren uitoefenen.

De secretaris kan functioneren zolang hij/zij secretaris van het district is.

Leden van de DNC zijn niet verkiesbaar als DGNN. Dit geldt ook voor de secretaris.

 

3.         Werkwijze

De voordracht van de kandidaat zal op een waardige, verantwoorde manier worden voorbereid.

De DG roept op tot kandidaatstelling voorafgaand aan zijn jaar in functie.

Er wordt een keuze gemaakt uit kandidaten die zijn voorgedragen door de clubs en kandidaten die zich zelf hebben aangemeld bij de secretaris van de DNC.

De aanmelding door een club zal worden gedaan door toezenden van het betreffende besluit aan de DNC door de secretaris van de club.

Kandidaten die zich zelf melden bij de DNC dienen in hun aanmeldingsbrief aannemelijk te maken dat hun de kandidaatstelling wordt gesteund door de club waarvan zij lid zijn.

Uit een club kan niet meer dan 1 lid kandidaat zijn.

 

4.         Periode van aanmelden

Aanmelding van kandidaten zal dienen te geschieden in de periode van juli-september van het jaar waarop nog twee Rotary-jaren volgen voordat de benoemde kandidaat aantreedt als DG.

De selectie zal daarop plaatsvinden in de periode van het jaar die voorafgaat aan de Districts Assembly (DA), welke zo mogelijk in oktober of november van een jaar wordt gehouden.

 

5.         Onderbouwing keuze

De DNC zal elke kandidaat interviewen en toetsen of deze de kwaliteiten heeft die aan de functie van DG worden gesteld. Dit betreft zowel kennis en ervaring als de mogelijkheid van de kandidaat om voldoende tijd aan het uitoefenen van de functie te besteden vanaf het moment van de benoeming tot DGNN. Tevens onderzoekt de DNC of de kandidaat geacht kan worden te passen in de structuur van het district op grond van een daartoe opgesteld profiel.

Duidelijk dient te zijn dat de club waarvan de kandidaat lid is diens nominatie steunt.

Vanzelfsprekend kan een kandidaat zijn visie op de functie naar voren brengen en zijn doelstellingen verwoorden.

 

6.         Voordracht aan Districts Gouverneur

De DNC zal de door haar gewenste kandidaat voordragen aan de DG die deze kandidaat voor benoeming voorstelt aan de DA.

Van de kandidaat worden gegevens verstrekt die het de DA mogelijk maken om gemotiveerd in te stemmen met de benoeming. De kandidaat zal zich desgewenst aan de vergadering voorstellen en vragen vanuit de vergadering beantwoorden.

 

7.         Geen keuze voor kandidaat

Mocht de DNC niet eenstemmig tot een voorstel aan de DG kunnen komen dan zal de commissie de namen van geschikte kandidaten aan de DG voorleggen die dan een verkiezing door de clubs kan organiseren. Dit kan per email geschieden. De kandidaat met de meeste stemmen zal worden aangewezen.

Per club kan het aantal stemmen worden uitgebracht dat overeenkomt met het veelvoud van 25 leden, of een belangrijk deel van 25 leden.

De DG kan ook de verkiezing op de DA laten plaatsvinden.

In beide gevallen zullen de clubs tijdig en ruim voorzien worden van informatie die een verantwoorde keuze mogelijk maken.

                                                  

8.         Niet tijdig een kandidaat

In geval door de DNC in de onder 3. genoemde periode geen geschikte kandidaat is gevonden zal de DNC zo mogelijk later in het jaar alsnog de DG adviseren bij het doen van een voorstel aan de clubs.

De DG doet wederom een oproep voor het stellen van kandidaten.

De DG zal na voordracht door de DNC van een geschikte kandidaat gemotiveerd een voorstel voor benoeming van deze kandidaat aan de clubs doen waarop kan worden gereageerd. Bij afwijzing van de kandidaat door een meerderheid van de clubs zal de benoeming niet plaatsvinden en zal de DG zo mogelijk later alsnog een andere kandidaat voorstellen.

Per club kan het aantal stemmen worden uitgebracht dat overeenkomt met het veelvoud van 25 leden, of een belangrijk deel van 25 leden.

 

9.         Niet verkozen kandidaat

In geval een aangemelde kandidaat niet door de DNC als DGNN wordt voorgedragen kan de club waarvan hij lid is, indien gesteund door tenminste 7 andere clubs, aan de clubs deze persoon als tegenkandidaat voor de voorgedragen kandidaat voorstellen.

Alle clubs dienen tijdig over deze stap te worden geïnformeerd en over de gegevens te beschikken die een keuze mogelijk maken. Hiertoe dienen dezelfde gegevens als van de voorgestelde kandidaat tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van de DA aan alle clubs te worden toegezonden.

In geval van een schriftelijke verkiezing wordt gehandeld naar analogie.

De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen. Bij gelijke stemmen zal de kandidaat die werd voorgedragen door de DNC gekozen worden geacht.

 

10.        Tenslotte

In geval van een tegenkandidaat zal de DG deze toetsen aan de criteria die ook door de DNC werden gehanteerd. Hij kan de kandidaat wegens het niet voldoen aan de criteria afwijzen.

In alle gevallen van stemmingen zal de DG zich laten bijstaan door een stemcommissie die zal worden benoemd uit de leden van het district.

In alle gevallen waarin in deze regeling niet is voorzien beslist de DG.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het DB van Rotary District 1560

op 9 mei 2023.