Bestuur

Kleine Staf en Grote Staf

De districtsstaf bestaat uit de (inkomend)districtgouverneur, de assistent gouverneurs, de districtcommissies, de opleidingsfunctionaris (district trainer), districtsecretaris en de vorige districtgouverneur(s).

Om praktische reden is dit in ons district onderverdeeld in een kleine en grote staf, die beiden de districtsgouverneur ondersteunen in zijn/haar taken.

De Kleine Staf omvat de: • districtgouverneur (DG) • inkomend districtgouverneur (DGE) • districtsecretaris (DS) • oud-gouverneur (IPDG) Soms is de inkomend-inkomend districtgouverneur (DGN) er ook bij. Er wordt meestal maandelijks vergaderd; soms per skype verbinding.

De Grote Staf vergadert minder frequent, veelal tweemaal per jaar. De Grote Staf omvat de leden van de Kleine Staf aangevuld met de commissievoorzitters en de specifieke districtfunctionarissen. Deze overlegvergaderingen richten zich voornamelijk op het meerjarenbeleid (Agenda 2020) en de (voortgang van) de verschillende speer- en actiepunten van het district.

Gericht op een taakverlichting van de DG en op meer continuïteit in de organisatie, delegeert de DG een aantal taken aan de DGE, de DGN, de commissievoorzitters en aan de AG’s. De DG blijft echter voor het te voeren beleid eindverantwoordelijk.

Districtgouverneur

Manual Of Procedures: The governor is the officer of RI in the district, functioning under the general supervision of the RI Board. The governor leads and supports the clubs in the district by inspiring and motivating them and by ensuring continuity within the district.

De District Governor (DG) is een zogenaamde Officer of Rotary. Hij/zij is genomineerd door de clubs van ons district en voor één jaar benoemd op de RI International Convention. De DG heeft namens RI o.a. de volgende verantwoordelijkheden in het district: • Versterken van de clubs ! • Oprichten van nieuwe clubs en het stimuleren van ledengroei. • Afleggen van de officiële clubbezoeken. • Clubs adviseren en motiveren. The Rotary Foundation te ondersteunen door deel te nemen aan de programma’s en door financieel bij te dragen. • Stimuleren van contacten en samenwerking tussen de clubs onderling en tussen de clubs en RI/district. • Maandelijkse communiceren met clubvoorzitters- en –secretarissen. • Het (doen) organiseren van een districtsconferentie en het uitroepen van de District Assembly. Als inkomend gouverneur (DGE) is hij/zij al verantwoordelijk voor het organiseren van de training voor clubfunctionarissen op de President-Elect Training Seminar (PETS) en District Assembly (v.w.b. het trainingsdeel).

Een belangrijke taak van de DG is het aansturen van de Kleine Staf en de Grote Staf, dat de uitvoerende organisatie van verschillende districtsactiviteiten is. Dit omvat o.a.: • voorzitten van alle stafvergaderingen. • vormen van de districtcommissies, benoemen van commissieleden en districtfunctionarissen. • benoemen van de assistent-gouverneurs (AG) en regiosecretarissen, en daarmee nauw samenwerken. • opstellen van het (meer)jarenplan/beleidsplan voor het district. • opstellen en bewaken van de districtsbegroting. • (laten) organiseren van verschillende bijeenkomsten, trainingen en seminars. • overleg met de commissies; controle op voortgang geplande acties en activiteiten. • het vertegenwoordigen van het district in het Landelijke Gouverneursberaad (GB).

Het beleidsplan en de districtsbegroting voor het komende jaar worden door de DGE op de District Assembly gepresenteerd ter goedkeuring door de clubs.

Als Officer of Rotary wordt de DG vaak gevraagd voor allerlei officiële handelingen, zoals het uitreiken van het Charter aan nieuwe clubs, Rotary onderscheidingen aan Rotarians en clubs jubilerende clubs en Rotarians toespreken, e.d. Zo nodig ook om bemiddelend op te treden in probleemsituaties, geschillen en nieuwe ontwikkelingen.

Districtsecretaris

De districtsecretaris verzorgt alle gebruikelijke werkzaamheden die bij een dergelijke functie behoren, waarvan de communicatie binnen de Kleine Staf en Grote Staf en met de clubs een belangrijk onderdeel is. In overleg met de DG bereidt hij/zij de vergaderingen van de Kleine Staf en Grote Staf voor, zoals het opmaken en versturen van de agenda en uitnodigingen, zorgt voor het vastleggen van de besluitvorming, de verspreiding van informatie en is nauw betrokken bij de organisatie van de verschillende districtsactiviteiten en bijeenkomsten. Ook ondersteunt de Districtsecretaris de DG bij het plannen en voorbereiden van de clubbezoeken.

Assistent-Gouverneur en Regiosecretaris

Het district is onderverdeeld in verschillende regio’s. Dit is een samenvoeging van een aantal clubs in een afgekaderd geografisch gebied. Voor iedere regio benoemt de DG jaarlijks een Assistent-Gouverneur (AG)en Regiosecretaris, die in principe niet langer dan drie termijnen (met mogelijkheid tot eenmalige verlenging van deze periode) deze functie vervullen. In nauw overleg met de Gouverneur onderhoudt de AG het contact met de clubbestuurders, de commissies en overige districtfunctionarissen. De AG woont regelmatig clubbijeenkomsten bij en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de clubs in zijn/haar regio. De AG is aanwezig bij de officiële clubbezoeken van de Gouverneur in de regio. De AG is voorzitter van het Regionaal Bestuurs Contact (RBC). De Regiosecretaris verzorgt de administratie voor de vergaderingen. Deze worden doorgaans twee keer per jaar gehouden en waarin de cluboverstijgende regioactiviteiten worden besproken. De AG’s nemen deel aan de verschillende districtsactiviteiten, zoals PETS, District Assembly en verschillende seminars of trainingen. Tevens adviseren ze de DG over potentiële kandidaten voor districtfuncties.

Commissies en districtfunctionarissen

Manual Of Procedures: District committees are charged with carrying out the goals of the district as formulated by the governor with the advice of the assistant governors.

Rotary kent vele districtscommissies en functionarissen voor tal van onderwerpen. Dit zijn ervaren Rotarians, die met hun expertise de clubactiviteiten ondersteunen en/ of taken vervullen binnen de organisatie van het district. In het navolgende worden de commissies behandeld.

Advies-en Keuzecommissie

Deze commissie, bestaande uit oud-gouverneurs, adviseren gevraagd en/of ongevraagd de DG over tal van onderwerpen. Een andere taak is het zoeken, beoordelen, adviseren en voorleggen van kandidaten aan de District Assembly voor de functies van DG of vertegenwoordiger bij de Council on Legislation.

Districtconferentiecommissie

Deze commissie, bestaande uit leden van de club van de DG, organiseert de Districtconferentie van dat betreffende gouverneursjaar.

District Financiële Commissie

De Financiële Commissie adviseert de DG over financiële zaken, assisteert bij het opstellen van de districtsbegroting, verifieert de districtsjaarrekening en rapporteert de District Assembly over haar bevindingen. Tevens controleert de penningmeester uit de commissie de declaraties van de district commissies en functionarissen.

District Youth Services

Jeugdactiviteiten vinden vooral op regionaal /club niveau of op landelijk niveau plaats. De DYS heeft daarbij een stimulerende, informerende en coördinerende rol. Om de verschillende jeugduitwisselingsprogramma’s van Rotary goed te laten verlopen is in Nederland jaren geleden gekozen voor samenwerking tussen de zeven districten in een landelijke commissie: de Stichting Rotary Multi District Jeugdzaken, van oudsher de Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC) genoemd. De districtorganisatie volgt de regionale indeling, met op districtsniveau de District Youth Services (DYS) als voorzitter en per regio een Regionale Jeugdcommissaris (RJC). De RJC heeft rechtstreeks contact met de Club Jeugdcommissarissen (CJC) en verzorgt jaarlijks overlegmomenten in de regio.

District Leden Commissie

De District Leden Commissie geeft de DG gevraagd en ongevraagd advies over het ledenbeleid in het district. Zij stimuleert en adviseert bestaande clubs over behoud en groei van het aantal leden. Onderzoekt mogelijkheden in het district voor nieuwe clubs en bevordert oprichting daarvan in opdracht van de DG. Legt contact met clubs indien geïnteresseerden in het lidmaatschap zich aanmelden op de districtwebsite of de landelijke Rotary site. Verzamelt gegevens van alumni van Rotaryprogramma’s. Ten behoeve van ledenwerving door clubs organiseert de commissie jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe leden en een seminar voor ledenbeleid functionarissen van de clubs.

District Communicatie Commissie

De District Communicatie Commissie (DCC) adviseert en ondersteunt de DG over media- en communicatie aangelegenheden, zowel intern binnen het district als extern. Het Webteam, dat deel uitmaakt van de DCC, verzorgt de inhoud van de districtwebsite en andere (digitale) media. De commissie traint en ondersteunt de PR-functionarissen van de clubs.

Rotary Foundation

De Rotary Foundation Commissie (DRFC) is een uitvoerend orgaan van The Rotary Foundation(TRF). Zij promoot en ondersteunt RI in het vervullen van de algemene en specifieke Rotary doelstellingen. Daartoe vervult zij een bemiddelings- en gidsfunctie tussen RI en de clubs in District 1570. Het kweken van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma’s die vaak ook ten dienste staan van jongeren die hun kennis en ervaring willen vergroten in het buitenland is de kern van de TRF. Jaarlijks wordt een District Foundation seminar georganiseerd.

Voor de activiteiten van de TRF-commissie wordt verwezen naar het menu Rotary Foundation op deze website.

RYLA commissie

De RYLA-commissie verzorgt in samenwerking met de clubs het weekend van de Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), waarbij aan de hand van een managementspel en een professionele casus Rotarians helpen de leiderschapscapaciteiten van jonge mensen verder te ontwikkelen.

Training / Opleidingen

De District Trainer adviseert en ondersteunt de DG op het gebied van opleidingsbeleid. Hij/zij ontwikkelt en verzorgt allerlei trainingen of seminars op districtsniveau en op aanvraag bij de Rotaryclubs. Assisteert de DGE bij trainingen zoals de PETS.

Vocational Service

Deze commissie ondersteunt de clubs met het vormgeven van vocational service, ‘het hart van Rotary’, met allerlei aanbevelingen en ideeën om die in de clubs in te vullen. De commissie helpt met het houden van lezingen over vocational service, ethische dilemma’s, het verzorgen van de workshop ‘Toets je Intuïtie’ of een workshop ‘Diversiteit’. Daarnaast stimuleert men het toepassen van vocational service in de samenleving door beroepenvoorlichting aan scholieren of de deelname aan JobRotary. De Vocational services organiseert jaarlijks een vocational seminar.

Waterplatform

De commissie Water heeft als taak op te treden als informatieplatform voor Rotaryclubs, het stimuleren van activiteiten en het bewust maken van Rotarians van de noodzaak om (kleinschalige en duurzame) waterprojecten in ontwikkelingslanden op te zetten.