© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief DG Roel van der Voort

Juni 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\trust.gifOnlangs las ik in een blog van Harvard Business School, dat –op basis van onderzoek- sociale participatie, zoals lidmaatschap van Rotary, je geluksgevoel stimuleert in een mate, die vergelijkbaar is met een verdubbeling van je inkomen of het verkrijgen van een diploma.

Nu mijn jaar als gouverneur ten einde loopt, vroeg ik mij af of ik bij gebrek aan inkomensverdubbeling met een tevreden gevoel terugkijk. Voor mij is dit jaar onvergetelijk mooi geweest, een unieke ervaring. Ik ben dankbaar zoveel betrokken en geïnspireerde Rotarians te hebben ontmoet bij mijn clubbezoeken, in commissies, bij districtsactiviteiten. Het was een volle agenda meer dan waard, naar alle regio’s te reizen, om telkens Rotarians in actie te ontmoeten, om bezig te zijn mijn motto “Building Trust ”in praktijk te brengen.

 

Evenementen  

Dit jaar is er een aantal evenementen geweest, waar we trots op kunnen zijn. Ik kijk er met genoegen op terug.
Zonder andere acties te kort te doen, noem ik er enkele

Fundraising

De circuitrun, mede georganiseerd door de Club Zandvoort, waar vele duizenden deelnemers hun ronde liepen. De unieke grand prix van Enkhuizen. Rotary Benefiet Singalong in de Olofspoort, met de oude stijl band Jazz-O-Matic4. Het benefiet evenement, georganiseerd door de twee Rotary Clubs in Amsterdam Noord en later in het jaar in de hal van de Suiker Fabriek in Halfweg, georganiseerd door RC Amsterdam Halfweg. Beiden uniek om als gouverneur mee te maken. Ik denk ook aan 24-uurs golf in Purmerend en het spetterende benefiet charterfeest van RC Haarlem Kennemerlaat. Rotary clubs zijn bijzonder inventief om geld in te zamelen voor goede doelen, in hun directe omgeving of voor de Foundation.
In de onlangs gereed gekomen projecten database, kunnen Clubs hun fundraisingsactiviteiten vastleggen: andere kunnen ervan leren.

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\ryla.gifDe noordelijke regio’s organiseerden een aansprekende Ryla. De focus was uitdagend: hoe kan Den Helder zich ontwikkelen tot top service centrum voor de Off Shore. Uitgedaagd door origineel ontwikkelde Cases, werkten jonge professionals aan nieuwe oplossingen. Ondernemers gaven ondersteuning en waren zo tegelijk expert en rolmodel.
Een prima prestatie van de noordelijke clubs.

GSE

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\gse-new.gifDit jaar wisselden we uit met Japan. Toen het land getroffen werd door de Tsunami, was er twijfel of ons plannen wel moesten uitvoeren. Maar Gouverneur Seki heeft alles op alles gezet om de GSE door te laten gaan. Voor de vier jonge professionals een onvergetelijke ervaring in district 2620( Shizuoka & Yamanashi). Maar evenzeer voor de drie deelnemers uit Japan: vier regio’s ( X,VIII, III, IV) hebben een prima programma gemaakt. Uniek was het welkom van de burgemeester van Amstelveen in het Japans.

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\leiderschap2.gifSymposium

De pas opgerichte commissie ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, organiseerde een levendig debat met vier voortreffelijke inleiders. Vocational Service is een pijler van elke club, the four way test geldt voor elke Rotarian. Maar hoe goed dat nu in de praktijk?. Zijn deze uitgangspunten nog wel realistisch?. Een belangrijk thema dus, waar zeker een vervolg opkomt.

Districts Conferentie

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\discon_small.gif

·

Bij de districtsconferentie zat alles mee:

·

het was een prachtige dag,

·

een mooie plek,

·

President Kalyan Banerjee, uitstekende sprekers,

·

een stevige opkomst.

·

Het succes is vooral te danken aan de inzet van de leden van mijn eigen club: Santpoort.

Een hoogtepunt in mijn Rotary jaar.

 

Bestuurlijke organisatie van het District

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\bestuur2..gifIedere organisatie dient periodiek zijn functioneren tegen het licht te houden. Dit jaar hebben we vooral naar de inrichting van de financiële functie in het District gekeken.
Er is een districtsstichting opgericht, de financiële commissie is gerevitaliseerd. De geldstromen in het district zijn substantieel: er dient adequaat toezicht en een goede scheiding van bevoegdheden te bestaan.

Er zijn belangrijke stappen gezet om dit te realiseren.

 

Fellowship

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\group2.gif
Wanneer je de weekberichten leest ben je elke keer weer onder de indruk van de activiteiten van de clubs. De clubs zijn de basis van Rotary. Ons district kent vele uitstekende clubs. Het was een voorrecht deze clubs te mogen bezoeken, boeiende bijeenkomsten mee te maken. Ik heb daar zelf heel veel energie van gekregen.

Ik hoop, dat iedere Rotarian niet alleen zijn immaterieel inkomen ziet verdubbelen, maar ook de inspiratie vind om terug te geven aan de samenleving, dichtbij en ver weg. 

Ik zal nu weer de belangrijkste functie binnen Rotary gaan uitoefenen, nl een Rotarian te zijn.
Dank voor dit bijzondere jaar. Dank voor alle Fellowship.

DG Roel van der Voort

April Mei 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

nat_rotIn januari 2011 bestond The Rotarian 100 jaar. Honderdjaar zonder onderbreking gepubliceerd, er zijn niet veel tijdschriften op de wereld, die een vergelijkbare prestatie geleverd hebben. Ter gelegenheid van dit jubileum is een bijzondere editie verschenen, die nog altijd de moeite waard is te lezen. Paul Harris leverde de eerste bijdrage. Van de vele publicisten zijn de honderd meest memorabele in een overzicht bijeen gebracht. Boeiend, maar tegelijk valt ook dat de meeste auteurs uit de USA stammen, een enkele uit Europa, terwijl Zuid-Amerika, Afrika en Azië nagenoeg afwezig zijn.

Naast de officiële Rotarian, is het toegestaan ook regionale uitgave te maken, bijvoorbeeld voor een bepaald taal gebied. Zo hebben wij ook ons eigen tijdschrift, eerst De Rotarian, recentelijk Rotary Magazine.

Sinds het verschijnen van de eerste Rotarian is er in het communicatie landschap veel veranderd. Naast het kanaal van Rotary Magazine, staat nu ook de website ter beschikking, op landelijk, district- en clubniveau en kunnen Social Media ten behoeve van Rotary in algemene zin ingezet worden.

Hoe integreer je de informatie van clubs en individuele Rotarians, nieuws over acties, of interessante opinies op een optimale manier door het juiste kanaal te kiezen, Rotary Magazine, website of een discussie starten via LinkedIn.

Nu De Rotarian Rotary Magazine is geworden, valt een aantal zaken op. Het nieuwe blad oogst fris, heeft aantrekkelijke kleuren en kent een vaste formule. Onderdeel van deze formule is, dat artikelen compacte stukjes zijn geworden, waar diepgang per definitie niet eenvoudig is te bereiken. In dit model leveren districtsredacteuren de content aan, terwijl de opmaak- en het productieproces bij een specialistisch, commercieel bureau belegd is. Soms hoor je de klacht, dat redacteuren zich onvoldoende als eigenaar van hun tekst herkennen.

 

En nu verder. . .

autoMet deze vragen heeft het gouverneursberaad zich de afgelopen tijd bezig gehouden en besloten is om een communicatie manager, vooralsnog voor een beperkte periode en voor een beperkt aantal uren per week binnen het Rotarykantoor aan te stellen. Het moet een echte duizendpoot zijn, die op de hoogte is van alle mogelijkheden, digitaal en analoog, met de nadruk op aanpakken.
Voor ons Magazine betekent deze aanstelling een impuls om de informatie uit de clubs, de vele acties in ons district beter in een publicatiekanaal aan de orde te laten komen. Redacteuren worden weer leidend bij hun Magazine. Maar ook de Social Media groep krijgt een volwaardige plaats.

Ondertussen is dit jaar onder leiding van PDG Alfred Schrijver een stevig programma ingezet om onze websites aantrekkelijker te maken, makkelijker te beheren en zo een betere rol te laten vervullen in de communicatie binnen en buiten het district. Webredacteuren kunnen hier prima gebruik van maken en eind mei zal -althans volgens de planning- de nieuwe opzet "live" gaan. Nadere informatie zal volgen in een aparte ICT-nieuwsbrief.

 

printvsweb2Print of web ?

Binnen clubs en binnen het District is een discussie ontstaan of een gedrukt Magazine überhaupt nog wel van deze tijd is. Er zijn veel voorstanders van een digitale editie en een digitale distributie: alleen al met dat laatste zal veel geld bespaard kunnen worden. Het gouverneursberaad onderzoekt hiertoe de mogelijkheden en de speelruimte binnen de R.I. kaders, waarbij ook rekening gehouden wordt met het feit, dat er ook Rotarians zijn, die aan een geprinte editie gehecht zijn.

Er ligt echter nog steeds de vraag in hoeverre Rotary Magazine nu echt een verbetering is ten opzichte van de oude Rotarian en in welke mate het in een behoefte voorziet. Daartoe zal een nul-meeting onderzoek in de komende maand gehouden worden.

 

jlkDGN Jan Lucas KET

Jan Lucas Ket is nu onze DGN (Districts Governor Nominee) en per 1 juli wordt hij DGE (Districts Governor Elect) en het jaar daarna - in het clubjaar 2013-2014 onze Gouverneur.
Tijdens de District Assembly in Purmerend stelde Jan Lucas zich voor en inmiddels is hij voortvarend bezig om zich te verdiepen in deze prachtige en veeleisende functie.

Er is nu dus weer een vacature voor opvolgend gouverneur.

Indien club voorzitters, adg’s of Rotarians suggesties hebben voor bezetting van het gouverneurschap in de periode 2014-15 of als er Rotarians zijn, die deze prachtige en unieke functie ambiëren, laten zij het aan mij kenbaar maken.

 

Vacatures

gezochtBinnen het district bestaat altijd behoefte aan nieuwe leiders die zich willen inzetten voor Rotary. In het vervolg op hetgeen hierboven geschetst werd, zou ik graag de  Districts Media Commissie opnieuw een impuls willen geven:

Rotarians die een achtergrond hebben in communicatie, social media of als webmaster nodig ik van harte uit om in deze commissie zitting te nemen.

Het district kent ook de belangrijke commissie ledenbeleid. Deze commissie formuleert het beleid voor nieuwe leden, onderzoekt waar nieuwe clubs kunnen komen, begeleidt clubs en organiseert avonden voor nieuwe leden.
Het voorzitterschap, dat de laatste jaren nauwgezet door PDG Arend Sijpestein werd vervuld, komt per 1 juli 2012 vacant. Een belangrijke, strategische functie.
Laten kandidaten of suggesties voor kandidaten zich bij mij melden.

 

Maart 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

discon_smallMet genoegen kijk ik terug op de Districts Conferentie waar onze President Kalyan Banerjee  keynote spreker was. Alles werkte mee aan een bijzondere dag: het programma, de sprekers, de locatie, het weer en tenslotte de rijke hulp van leden van de RC Santpoort, mijn club.

De conferentie kende verschillende thema’s President Banerjee hield een inspirerende toespraak  over de rol die Rotarians kunnen spelen bij de bevordering van vrede. Hij sloot hiermee aan bij het motto van zijn opvolger Sakuji Tanaka “Peace Through Service”. Onze president  was onder de indruk van Sylvia Ras’ dynamische presentatie over haar Club Haarlem KennemerLaat, de nieuwste in ons district.

Ook Job Rotary als vocational service activiteit maakte indruk: de president vroeg om meer informatie over dit project.

Netwerken is  misschien belangrijker dan ooit: de workshop hierover werd dan ook goed bezocht. Global Thinking  Project brengt studenten uit verschillende landen bij elkaar om met behulp van o.a de socratische methode uit de filosofie met elkaar te discussiëren over de toekomst: voor Rotary herkenbaar en onze steun waart.

Het eerste gedeelte van het programma had als onderwerp : het nieuwe werken, veranderingen op de arbeidsmarkt.

Dit jaar heb ik voor vocational service als thema gekozen met Building Trust als motto. Dit onderdeel, waarmee de districtsconferentie geopend werd, sluit hier naadloos op aan. AWVN voorzitter Mees Hartvelt (RC Velsen) ontwikkelde een visie. De moderne werknemer weet wat hij zoekt: een uitdagende werkomgeving, interessant, flexibel, met keuze mogelijkheden, een werkgever die naar hem solliciteert. De zelfsturende mens wordt belangrijker. Algemeen directeur van de Suikerunie, Albert Marcusse (RC Santpoort) liet zien hoe in zijn bedrijf al een begin gemaakt is met HNW.
Van de DisCon staan de presentaties en de foto’s op de website van ons district.

De nieuwe werknemer is goed opgeleid, kan zijn eigen arbeidstraject vormgeven, maar de vraag is of iedere werknemer daartoe in staat is. In ons land komt ongeletterdheid, het niet kunnen lezen en schrijven, in het algemeen niet voor. Uit een studie van het Cultureel Plan Bureau blijkt daarentegen dat van de jongeren tussen 16-24 jaar er naar schatting 7%, (ongeveer 60.000) laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid merkt je niet gauw op, maar juist wel wanneer je werk zoekt en een sollicitatiebrief moet schrijven. Omdat deze jongeren gemakkelijk een sms kunnen versturen, wordt laaggeletterdheid versluierd, ook zij zelf zijn zich vaak ervan niet bewust.

Opleidingsniveau is een belangrijke indicator voor de levensstijl die later gekozen wordt. Gemis aan basisvaardigheden heeft daarom grote gevolgen. Rotarians kunnen hier helpen: door mee te werken aan voorleesactiviteiten, coaching bij huiswerk, hulp op de weekend school en in het wijkcentrum.

 

trustSymposium Vocational Service

Op 21 april organiseert de districtscommissie vocational service een workshop over Vertrouwen. Ik bezocht het derde reputatie management congres, georganiseerd door Mildred Hofkes (RC Haarlem)

Voor een nieuwe generatie bestuurders is vertrouwen een belangrijke voorwaarde, die het mogelijk maakt naast de financials ook reputatie te managen.

Het thema van deze workshop, waar elke club voorzitter vocational service, niet mag ontbreken, is dus zeer actueel. Een thema dat echt past bij de grondslagen van Rotary.

aanmelden

 

Februari 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

In deze maandbrief vraag ik aandacht voor het Peace fellowship programma van de Rotary Foundation en verder bespreek ik onze komende District Conferentie, de districtsagenda en een bijzondere actie voor ondersteuning van een water project in Kenya.

rpfHet Rotary Peace Fellowship, een Rotary Foundation programma is een jaar na 9/11 ontstaan. Het programma behelst een master opleiding aan een van de zes Peace Centers. Een Peace Center is een onderdeel van een reguliere universiteit, die zich middels een procedure daartoe door Rotary International is geaccrediteerd. Voor Europa is een Peace Center bij de Universiteit van Upsala gevestigd.

De filosofie achter het programma is, dat de vorming van een groot aantal Peace Fellows een daadwerkelijke en praktische bijdrage kan leveren aan het oplossen van conflicten. Peace Fellows beschikken over een portfolio aan instrumenten, zoals onderhandelingstechnieken, of mediation strategieën  om concrete conflicten op te lossen. Rotary heeft er voor gekozen de nadruk te leggen  op de  inzet van gemotiveerde en goed toegeruste personen om het vredesproces in brede zin te bevorderen. Er zijn nu al meer dan 500 Peace Fellows actief in de wereld. Verhalen over hun daadwerkelijke bijdragen aan conflict oplossing zijn indrukwekkend en inspirerend. Deze verhalen appelleren aan de internationale oriëntatie van onze “new generation”.

Voorwaarde om Peace Fellow te worden is een aanbeveling van een Rotary Club. Daarnaast selecteert Rotary International. Voorts hanteren de betrokken universiteiten de gangbare toelatingsprocedures voor een Master studie. Na selectie ontvang je een toelage die nagenoeg 100% van de kosten dekt. Kinderen van Rotarians zijn niet verkiesbaar voor een Peace Fellow program, vermoedelijk omdat Rotary Foundation financiert. Hoewel het begrijpelijk is, dat niet alle fondsen van Rotary aan de “eigen“ mensen ten goede moet komen, is het toch jammer, dat de kinderen van 1.2 M Rotarians niet kunnen deelnemen. Ook binnen deze groep zijn talentvolle en gemotiveerde studenten te vinden. Naar mijn mening zou het een goede zaak zijn hierover binnen Rotary een discussie te voeren.

Nederland kent een lange traditie op het gebied van vredesstudies, die terug gaat op Hugo de Groot. Vredeshandhaving is gebaat bij bestraffing van degene die de vrede verstoren, zeker als het gepaard gaat met misdaden.

Nu de belangrijkste internationale strafhof instituties in Den Haag zijn gevestigd, zou een logische aanvulling een internationaal Peace Center zijn. Misschien een interessant project voor Nederlandse Rotarians om ter hand te nemen. Er is genoeg management capaciteit en fundraisingskennis om een dergelijk Instituut te realiseren. Excellente wetenschappers zullen graag naar een dergelijk instituut komen, voor studenten ontstaan er nieuwe mogelijkheden om een maatschappelijke relevante studie te doen en in contact te komen met een internationaal netwerk. Het Instituut zou snel een gezaghebbende positie kunnen verwerven, zoals het Internationaal Strafhof heeft gedaan.

Investeren in educatie is het meest effectieve middel voor economische en sociale ontwikkeling, zoals recentelijk ook weer uit een OECD studie bleek. Daarom is Educatie ook een van de speerpunten van de Rotary Foundation.

 

DisCon 24 maart 2012

discon2012Op 24 maart vindt de jaarlijkse District Conferentie plaats op het Landgoed Duin&kruidberg in Santpoort en deze conferentie kent drie thema’s:

·subnav_arrow Economie, Ethiek en de arbeidsmarkt

·subnav_arrow Meet en Greet  RI President Kalyan Banerjee

·subnav_arrow Ervaar fellowship in een van de interessante workshops

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is telkens in het nieuws wanneer er gesproken wordt over oplossingen van de huidige economische crisis. Onlangs besteedde het zondagprogramma Buitenhof hieraan aandacht onder het motto: zijn de ZZP'ers  de nieuwe dagloners?

Goed ondernemerschap, transparantie binnen de onderneming en organisatie, een visie op ondernemen en de plaats van arbeid daarin, zijn essentiële uitgangspunten en hier ligt ook de  verbinding naar de avenue vocational service: het jaarthema in ons district, dat bij mijn clubbezoeken telkens uitvoerig bediscussieerd is.

kb

Het is bijzonder, dat onze President de “Keynote Speech” houdt. Hij is een begaafd en inspirerend spreker: zijn toespraak verrijkt je Rotary gevoel en motivatie, ik spreek uit eigen ervaring. In zijn toespraak zal hij met name ingaan op de actualiteit binnen de Nederlandse Rotary Clubs. verder

Fellowship is een van de pijlers van Rotary en tijdens deze conferentie is er alle gelegenheid voor: de omgeving is stimulerend, de workshops aantrekkelijk.

Aanmelden? Heel eenvoudig door het invullen van het digitale aanmeldformulier BD21298_ .

aanmelden

 

PETS en District Assembly

pets

Op 16 en 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Pets en Districts Assembly plaats. Bij het President Elect Training Seminar is de aanwezigheid van alle inkomende voorzitters verplicht en dit jaar is er voor overnachting gezorgd.

Veel inkomend voorzitters hebben zich inmiddels aangemeld maar een aantal ontbreekt nog.
Een volledig overzicht van het programma is te
downloaden verder

Zoals uit het programma blijkt, zijn er weer diverse workshops over diverse onderwerpen, zoals

·subnav_arrow Best practices ledenwerving/behoud

·subnav_arrow Communicatie / Social Media

·subnav_arrow LeAd en clubwebsites

·subnav_arrow TRF: Rotary Foundation:
   Nu en in de toekomst

Voor opgave van deelname voor
aan deze workshops
klik op onderstaande button
aanmelden

 

Clear Water® Roos

Binnen de Amsterdamse Rotary Clubs is een bijzondere actie gehouden voor een van de focusgebieden van Rotary, t.w. schoon water.
De watercommissarissen van de regio Amsterdam hebben de handen ineengeslagen en willen graag een vervolg geven aan het schitterende waterproject van RC Hoorn. Het doel is om watertanks te kunnen blijven bouwen waardoor regenwater kan worden opgevangen en diverse ander 6T faciliteiten verzorgen.
verder

De exclusieve CLEAR WATER® roos kan uitsluitend door Rotary worden verkocht.
Het is een crème-witte liaan/klimroos, die een hoofdbloei heeft in de voorzomer en in het najaar nog enige redelijke bloei geeft en met de aankoop van een pakket van 3 rozenstruiken voor slecht  €55 franco huis draagt u bij aan een deel van de tank.

De rozen worden dit voorjaar verstuurd op 23 maart en 25 april 2012.
Bekijk de website
www.clearwaterrose.nl en vul snel de bon in of bestel bij uw watercommissaris in de club. De voorraad is beperkt en OP is OP en dan wordt het weer wachten tot het najaar.

 

Werkdag Ethiek

Op 21 april organiseert de commissie Ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, een symposium onder de titel:

Vertrouwen Zijn we het kwijt ?
En zo ja, hoe winnen we het terug?

Dit symposium richt zich in het bijzonder op clubvoorzitters en voorzitters van vocational service.
Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Karel Claassen, vz DisCie VS  

 

Agenda

people

16 en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

24 maart 2012

Districtsconferentie

30 en 31 maart

RYLA

21 april

Werkdag Ethiek

8 april 2012 tot 3 mei 2012

GSE inbound

Januari 2012

rvdv-d

2011-12_200c

awareness4

Het thema deze Maand gaat over awareness. Awareness betekent bewustzijn. Zijn we ons altijd bewust van de betekenis van ons Lidmaatschap van een Rotary Club? Maar is ook onze omgeving bewust van de activiteiten en projecten van Rotary. Wat is het beeld van Rotary in de samenleving?

Alle Rotary clubs zijn actief in humanitaire projecten, de meeste in directe omgeving. Projecten zijn een prima middel om Rotary zichtbaar te maken.  Ze laten zien waar Rotary voor staat, geven dienstbaarheid aan je omgeving inhoud.  Tegelijk zijn humanitaire projecten een stimulans om je bewust te zijn wat het lidmaatschap van een Rotary Club betekent.

2012-01Voor hun projecten maken Rotarians gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen zoals de clubwebsites en social media (Linkedin, Facebook, Twitter). Om Rotary op een bijzondere en effectieve manier zichtbaar te maken hebben de gezamenlijke gouverneurs een zichtbaarheidcampagne op de luchthaven Schiphol gestart.

Rotary International heeft financiële ondersteuning gegeven. Wanneer je op Schiphol geland bent, moet je altijd wel even wachten voordat je koffer op de band eraan komt. Als je nu tijdens het wachten op de monitor boven je kijkt, zie korte infomercials over Rotary projecten: over water, polio, shelter box. Ook op de borden langs de pieren die van de vliegtuigen komen, zullen Rotary boodschappen te zien zijn. Meer dan 30 miljoen reizigers maken gebruik van Schiphol.

 

Leiderschap

leiderschap2Bewust Rotarian zijn kan heel goed tot uitdrukking komen in leiderschap. Veel Rotarians hebben een leidinggevende functie. Over leiderschap vindt tegenwoordig een interessante discussie plaats.

Er is behoefte aan een nieuw type leiders. Leiders die zich onderscheiden door hun intrinsieke motivatie, die gezag hebben op basis van hun persoonlijkheid en integriteit. Leiders die empathie tonen, betrokken zijn, en vertrouwd worden.

Leiderschap op basis van Rotary-waarden kan deze behoefte invullen.Rotary kent RYLA: Rotary Leadership Award. Dit Rotary programma richt zich op jonge professionals, op onze toekomstige leiders. Het programma bestaat in kern uit een dilemma case, waar de deelnemers  in de rol van directievoorzitter keuzes moeten maken. Keuzes dienen altijd gemotiveerd te worden. Rotarians spelen rollen in bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht, een ondernemingsraad of een toezichthouder. Zij dragen met hun kennis tegelijk ook hun Rotary waarden uit. Jonge professionals maken zo op een bijzonder indringende wijze kennis met Rotary.

ryla

Dit jaar wordt de RYLA (30 & 31 maart 2011) georganiseerd door een aantal Clubs in de Noord-Kop. Er is een bijzondere case rond de toekomst van de haven in Den Helder. Er zal veel aandacht zijn voor leiderschap. Voor dit weekend kunnen clubs kandidaten sponsoren.
Kijk op www.ryla-noordkop.nl.

 

Agenda

pets3Op 16 en 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Pets en Districts Assembly plaats. Bij het President Elect Training Seminar is de aanwezigheid van alle inkomende voorzitters verplicht.
Vriendelijk maar
dringend verzoek aan de inkomende voorzitters om, zoals gevraagd in de brief van 22 november j.l. de aanwezigheid te bevestigen.
Een volledige programma met uitnodigingen voor andere bestuurders en geïnteresseerden zal separaat worden verstuurd.

 

discon2012Op 24 maart 2012 vindt de jaarlijkse districtsconferentie plaats met dit jaar Economie en Ethiek als thema.
De huidige economische en sociale situatie stelt bijzondere uitdagingen. Vanuit onze vocational achtergrond een aanleiding om hierover na te denken, te discussiëren en te communiceren. Aandacht zal er zijn voor de stand van onze Nederlandse economie en de uitdagingen voor de komende jaren, een visie op de arbeidsmarkt hierin tegen de achtergrond van enerzijds de vergrijzing, anderzijds de oplopende werkeloosheid. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er alle aanleiding met name vanuit onze Rotary-waarden, naar het systeem te kijken. Rotarians zullen inleidingen verzorgen

Heel bijzonder is, dat onze President, Kalyan Bannerjee onze DisCon zal bezoeken: een unieke gelegenheid om hem te ontmoeten. Hij is een begenadigd spreker, een bijzonder mens. De Discon vindt plaats in kasteel Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

 

trustOp 21 april organiseert de commissie Ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, een symposium onder de titel:

“Vertrouwen “ Zijn we het kwijt ?
En zo ja, hoe winnen we het terug?“

Dit symposium richt zich in het bijzonder op clubvoorzitters en voorzitters van vocational service. Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Karel Claassen, vz DisCie VS  

info

December 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary

saamhorigheidDe laatste maand van het jaar staat in het teken van gezin, familie en vrienden. In ons District gaan op 11 november de kinderen zingend langs de deur en krijgen kleine geschenken. Op 5 december is het Sinterklaas het traditionele feest waar de kinderen cadeaus krijgen. Kerstmis vieren we vaak samen met onze familie. Er is een bijzondere sfeer van samenhorigheid met een prachtig versierde kerstboom; we genieten van de gezamenlijke maaltijd met bijzondere gerechten en een prima glas wijn. De laatste dag van het jaar zijn we samen met vrienden en wensen elkaar een mooi nieuwjaar.

Saamhorigheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden om een samenleving goed te laten functioneren. In de sfeervolle momenten in de laatste maand van het jaar ervaren we dit als vanzelfsprekend. In een tijd, waarin onze economie niet meer groeit, onze banen niet meer vast zijn, inkomens niet meer gegarandeerd, we allemaal met bezuinigingen te maken krijgen, zijn deze sfeervolle ervaringen niet meer voor ieder vanzelfsprekend. Bij grote groepen in onze samenleving groeit de armoede.

Een indicatie voor de toename van armoede vond ik in de armoede wijzer, die in het najaar door het CBS en het Sociaal en Cultureel Plan Bureau wordt gepubliceerd. De algemene conclusie: armoede is in 2010 niet gedaald, en zal naar verwachting in 2011 en 2012 toenemen. Eénouder gezinnen, arbeidsongeschikten lopen kans op langdurige armoede. Verontrustend is verder, dat kinderen kwetsbaar worden: een op de tien kinderen is arm. 15% van deze groep krijgt te maken met een onvoldoende verwarmd huis of 20% heeft niet elke dag een verwarmde maaltijd. We moeten ons hier zorg over maken, zeker als Rotarians.

 

Hulp aan anderen

vsbhlmRotarians zetten zich op veel manieren in om te helpen. In het laatste nummer van Rotary Magazine lazen we bij monde van de voorzitter van de voedselbanken in Noord-Holland, Eddy Gans (RC Haarlem-Oost) hoe belangrijk dit instituut geworden is: veel Rotarians zetten zich hiervoor in. Talloze organisaties helpen kinderen toch aan een schoolreisje te kunnen deelnemen, met het Sinterklaas feest op school een cadeautje te kunnen meenemen:
Rotarians bedenken acties om geld hiervoor op te halen en ondersteunen de organisatie. Er worden kerstpakketten uitgedeeld. In de zomer organiseren Rotarians het Vlieland kamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan, omdat er geen geld is.

De laatste maand van het jaar is aanleiding voor bijzondere fundraising acties: de RC Bergen organiseert de kerstmarkt, waar meer dan €30.000 wordt opgehaald, een initiatief dat door de RC Zaandam nu voor de Zaanstreek is nagevolgd.
Binnen de RC IJmond zijn een record aantal kerstpakketten gemaakt.

 

De 4 pijlers van Rotary

4pls

subnav_arrow  Onze vocational achtergrond

subnav_arrow  Onze gedragscode

subnav_arrow  Onze focus op service, niet alleen in onze eigen omgeving en

subnav_arrow  Onze fellowship vormen een hechte basis voor betrokkenheid.

We kunnen verwachten, dat in de komende tijd hier steeds vaker een beroep op zal worden gedaan.

 

Uitgebreide agenda

petsOp 16 en 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Pets en Districts Assembly plaats. Bij het President Elect Training Seminar is de aanwezigheid van alle inkomende voorzitters verplicht.
De Assembly is belangrijk, omdat de jaarlijkse begroting moet worden goedgekeurd  en dit jaar zal er bijzondere aandacht zijn voor de Planning- en Controlcyclus in ons district: in tijden van bezuinigingen dienen ook wij kritisch naar de uitgaven te kijken.

Op 24 maart 2012 vindt de jaarlijkse districtsconferentie plaats met dit jaar Economie en Ethiek als thema. De huidige economische en sociale situatie stelt bijzondere uitdagingen.

Vanuit onze vocational achtergrond een aanleiding disconom hierover na te denken, te discussiëren en te communiceren. Aandacht zal er zijn voor de stand van onze Nederlandse economie en de uitdagingen voor de komende jaren, een visie op de arbeidsmarkt hierin tegen de achtergrond van enerzijds de vergrijzing, anderzijds de oplopende werkeloosheid. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er alle aanleiding met name vanuit onze Rotary-waarden, naar het systeem te kijken. Rotarians zullen inleidingen verzorgen

Heel bijzonder is, dat onze President, Kalyan Bannerjee onze DisCon zal bezoeken: een unieke gelegenheid om hem te ontmoeten. Hij is een begenadigd spreker, een bijzonder mens. De Discon zal plaats vinden in kasteel Duin & Kruidberg, Santpoort-Noord

rylaIn het weekend van 30 maart 2012 zal de jaarlijkse RYLA plaatsvinden: dit jaar georganiseerd door de regio van de Noordkop. RYLA is een echte vocational activiteit, waarin we jonge professionals een uitdagend programma aanbieden, met de inzet van veel Rotarians.

trustOp 21 april organiseert de commissie Ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, een symposium onder de titel:

“Vertrouwen “ Zijn we het kwijt ?
En zo ja, hoe winnen we het terug?“

Dit symposium richt zich in het bijzonder op club voorzitters en voorzitters van vocational service. In het ochtendgedeelte zal o.a  Anton Cozijnzen, (RC Haarlem Spaarne), hoogleraar organisatie en verandering een inleiding houden, ’s middags zal er interactieve workshops zijn.

 

Ik wens een ieder een voorspoedig en gezond Rotaryjaar 2012 toe.

DG Roel van der Voort

November 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary

phfDe afgelopen maanden heb ik een groot aantal clubs in ons district bezocht.  

Fundraising en Community Service is dan altijd onderwerp van gesprek en telkens blijkt weer hoe actief en betrokken de Clubs in ons district zijn. In grote lijnen kunnen de volgende geldstromen onderscheiden worden. Gerichte fundraising voor een project in de directe omgeving. Een ruwe schatting levert circa € 1 miljoen op.

Daarnaast ondernemen Club acties om een specifiek doel in een ontwikkelingsland te realiseren.
Vaak heeft een Clublid dan persoonlijke contacten, zodat er transparantie is in de realisering van de doelen en de besteding van de gelden. Inmiddels is het initiatief genomen een landelijke databank van Rotary Community projecten in te richten.

 

Rotary Foundation

Arch C. Klumph  (1861-1951) van de Club Cleveland, Ohio stichtte in 1917 de Foundation. Van zijn club bezochten het afgelopen jaar leden van het door de Foundation gesponsorde GSE team ons district. 

Sinds haar oprichting ontving de Foundation meer dan $1.8 miljard aan bijdragen. De Foundation kent twee belangrijke onderdelen: het Annual  Fund en het Permanent Fund.

permfund

Het Permanent Fund bestaat sinds 1996 en dit Permanent Fund ontvangt giften, legaten en erfenissen. De rente van het fonds wordt besteed aan de Rotary ambities, bijvoorbeeld aan de Rotary Peace Institutes. Het fonds streeft naar een vermogen van $ 1 miljard. Op dit moment  bezit het fonds  ongeveer $ 237 miljoen en $ 462 miljoen aan toezeggingen: bijna 700 miljoen dollar.

annualfund

Het Annual Fund is “het werkkapitaal” van Rotary ter ondersteuning van de humanitaire doelen. De Clubs dragen bij op basis van vrijwilligheid, hoewel er wel een target van $100/lid geldt. In ons District is de totale bijdrage ongeveer $100.000. De geldverhouding tussen eigen community projecten en door de Foundation vanuit ons District ondersteunde projecten is dus waarschijnlijk ongeveer  10 staat tot 1.

De Districtsbijdrage wordt telkens na drie jaar voor 50% weer uitgekeerd. De 50% die in het fonds blijft,  dient ter dekking van de humanitaire projecten die ondersteund worden met een matching grant en de 50% die ons district ontvangt, ongeveer S$ 50.000 besteedden wij tot nu toe aan ondersteuning van de aanvragen voor een matching grant.
Zo ondersteunen wij o.a. aanvragen voor projecten in Kenia en India. Het geeft veel voldoening Rotarians uit ons district met inzet en toewijding bezig te zien in bijvoorbeeld Kenia.

Wat in Machakos en Nakuru de afgelopen periode is gerealiseerd  in het kader van waterprojecten, maar inmiddels met een breder perspectief, is indrukwekkend.  Voor het komende Rotary jaar bedraagt  het budget van het Annual Fund ongeveer $188.4 miljoen. De overhead bedraagt ongeveer 43 miljoen dollar, waarvan bijna de helft nodig is om het fonds instant te houden en te ontwikkelen, ongeveer 23%, hetgeen  in de buurt van de 20% ligt dat  in Nederland als maximaal gewenst percentage overhead  voor goede doelen geldt.
Financiële informatie over de Rotary Foundation is te vinden op onze
Rotary.nl website.BD21298_1

 

Future Vision Plan

fvp_headerVanaf 1 juli 2013 gaat er een nieuw regime gelden voor de Rotary Foundation. Dit is samengevat onder de titel Future Vison Plan BD21298_1

Er zijn dan twee typen Grants:  District Grants en Global Grants. De District Grants geven ons meer ruimte om humanitaire projecten in ons district te ondersteunen en Global Grants - in het bereik van $15.000 - $200.000– kennen voortaan een projectdrempel van $30.000. De nadruk valt op meer grootschalige, duurzame projecten met een grote impact, die goed te controleren zijn. Andere veranderingen betreffen beëindiging van het GSE programma en start van het Vocational Training programma. 

Onder regie van de voorzitter van de Districtscommissie voor de Rotary Foundation (IPDG Peter Kleuters) zullen het komend jaar de veranderingen uit Future Vision worden ingericht.

ppt

 

De belevenissen van ons GSE-tean

Wat een reis.

Onbeschrijfelijk wat we hebben meegemaakt met z'n 5-en in deze maand.
Op dit moment nog niet volledig te bevatten.
 

Ik heb voortdurend een nummer van The Kinks in mijn hoofd:
"
thank you for the days". 

Domo arigato gozaimasu, Nihon!  
Japan, bedankt!

 

Belangrijke data

people

·subnav_arrow 

16 en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

·subnav_arrow 

24 maart 2012

Districtsconferentie

·subnav_arrow 

9 april 2012 tot 3 mei 2012

GSE inbound

 

 

Oktober 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Vocational Service

vocservIn Oktober staat vocational service centraal. Vocational Service heeft de naam een ‘moeilijke’ avenue te zijn. Toch is vocational service het hart van Rotary. Ik heb vocational service als mijn jaarthema gekozen.

Paul Harris begon in het Chicago van het begin van de 20e eeuw met een nieuw soort associaties, waarvan de leden werden gekozen op basis van hun beroepsclassificatie. De Rotary Clubs die zo ontstonden, waren een afspiegeling van de samenleving. Een concentratie van maatschappelijke kennis in de club was het gevolg. Paul Harris verbond aan de beroepsuitoefening een gedragscode. In de uitgangspunten van Rotary staat onder andere … “High Ethical Standards in Business and Professions…”. Daarnaast toetsen we onze beslissingen aan de four way test. Tenslotte concentreerden Clubs zich op service.
“Serve above Self” is  nog steeds het meest bekende motto, waar Rotary mee geïdentificeerd wordt.

Een Rotarian die zich bijzonder verdienstelijk maakt, kan door zijn club voorgedragen worden voor de Paul Harris onderscheiding. Hieraan is een annual fund storting van $ 1000 verbonden. Individuele stortingen in het fonds leiden ook naar een Paul Harris onderscheiding. Fundraising voor lokale en internationale projecten wordt het meest met Rotary geassocieerd.

Vocactional Service heeft een niet minder grote impact. Vocational Service is actueel. De beroepsuitoefening vindt immers altijd plaats in een specifieke economische en sociale context. Als deze context turbulent is, worden er extra eisen aan je beroepsuitoefening gesteld. Rotarians kunnen  een belangrijke rol spelen, niet alleen als individu, maar ook vanuit hun Club. Een discussie over de inrichting van nieuwe arbeidsverhoudingen, kan een vruchtbare vocational avond opleveren.

 

Clubactiviteiten en Vocational Service

weekendschoolIn ons district zijn veel  Clubs bezig met vocational projecten. Rotarians leveren vanuit hun beroep een bijdrage aan stage projecten. Al enige jaren bestaat de Week-End school, waar Rotarians lessen verzorgen.
Op 1 december organiseert RC  Amsterdam-Arena een groot benefiet concert ten behoeve van de Week–End School. In de week-end Academy worden Rotarians gevraagd over hun beroep te vertellen om daarmee allochtone kinderen een breder perspectief te geven.

leesverder

In de Regio rond Zaanstad helpen Clubs de uitval op het VMBO te bestrijden in het “Beroep op de werkvloer project”, waar leerlingen flits-stages lopen bij bedrijven. Clubs zetten hun vocational portfolio in voor de New Generation.

leesverder

In Midden Kenemerland wordt al een voorschot genomen op de veranderingen in het Foundation programma door een zgn.  Vocational Training Team uit Kenia uit te nodigen in ons land up-to-date kennis over watermanagement op te doen.

In verschillende Regio’s is Job Rotary actief. Individuele Rotarians helpen vanuit hun beroepsachtergrond oudere werkzoekende naar een nieuwe baan.  De vraag naar begeleiders stijgt.

Vocational Service is de kern van Rotary. Elke Rotarian kan een bijdrage leveren.

Op onze districtsconferentie op 24 maart zal Vocational Service centraal staan.

 

Watersymposium – 14 november a.s.

watersym2011Na het geslaagde symposium van november 2010 in Purmerend organiseert onze Districts Waterwerkgroep weer een symposium, dit keer in Enkhuizen en wel in het Zuiderzeemuseum.

Zie met eigen ogen, wat veilig drinkwater
voor mensen betekent.

En ontdek, wat u in het jaar van het water allemaal kunt doen

 

Ons GSE-team in Japan

gse2011We zijn na een lange reis goed aangekomen. De ontvangst was hartverwarmend; een groep Rotarians met de Nederlandse vlag bij de uitgang van het treinstation. Daarna samen lunchen.

We hebben in krap 24 uur al een boel beleefd; Zalig Japans eten, een karaokebar met veel drank, voor de heren daarna nog een speciale club met conversatiedames (alles nog net binnen het betamelijke . . .)
Vandaag de stad in en zojuist terug van de officiële ontvangst van de gouverneur.
Ons kado voor de Gouverneur is zeer in de smaak gevallen! Verder wat officiële toespraken, gelukkig niet met de verwachte lange beleefdheidsfrases. Het team doet het goed en is heel enthousiast.

September 2011

rvdv-d

2011-12_200c

New Generation Service:
sinds 2010 een zelfstandige avenue in Rotary

Ons district kent al jaren een intensief uitwisselingsprogramma voor jongeren, waarvoor een groot aantal Rotarians zich elk jaar weer inzetten. Het Intercontinentale programma, waarbij een kind een jaar bij buitenlandse gastgezinnen verblijft en naar school gaat, heeft vele blijvende contacten tussen deelnemers en gastgezinnen doen ontstaan. Jongeren tussen de 16-18 raken vertrouwd met een nieuwe cultuur, leren perfect de taal spreken, ontwikkelen wederzijds begrip en tolerantie. Clubleden doen vaak verslag van het wel en wee van een kind, dat vele jaren geleden in hun gezin te gast was. Ook de deelname aan een korte family to family uitwisseling en het Europese zomerkamp programma is intensief.

Kijk een voor een indrukwekkend impressie van het Vlielandkamp op de website:leesverder

Een nieuw onderdeel is het New Generations Exchange programma: voor kinderen van Rotarians en niet Rotarians  toegankelijk, flexibel in opzet en tijdsduur en geheel onder verantwoordelijkheid van de club. De Club Enkhuizen organiseert een dergelijke uitwisseling met hun partnerclub in Duitsland: een goede invulling van dit programma.

 

Rotaract

rotaractWat de overige onderdelen van Rotary New Generations betreft: in ons district is een aantal Rotaractclubs actief en naar aanleiding van een succesvolle RYLA in West-Friesland is daar het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe Rotaractclub.
Interact, bedoeld voor kinderen op school, van 14-18 jaar, is in ons district (nog) niet actief.

Onder auspiciën van de districtscommissie Ryla wordt elk jaar een leiderschapsweekend voor jonge professionals georganiseerd. Elk van onze 11 regio’s neemt een jaar de verantwoordelijkheid: dit jaar de Noordkop.

 

World Peace Fellowship

rpcOok worden vanuit de Rotary Foundation programma’s voor studenten ondersteund: het World Peace Fellowhip initiatief: je master halen aan een van de Rotary Centers of International Studies en studeren aan een buitenlandse universiteit met een Ambassadorial Scholar leesverder

Ons district kent Universiteiten en Hoge Scholen: alle aanleiding dus om dit programma te sponsoren. Ons GSE team vertrekt op 29 Oktober naar Japan en in het voorjaar komen de Japanse GSE leden uit district 2060 naar ons. Na volgend clubjaar wordt dit programma vervangen door een meer op vocational gerichte uitwisseling.

 

New Generation Avenue

nge

De New Generation Avenue is belangrijk voor Rotary: Onze toekomstige leden komen uit deze doelgroep. Maar wat zijn de kenmerken van deze doelgroep?

Zijn zij verschillend van de generatie babyboomers, die rijk vertegenwoordigd zijn in onze clubs?. Deze vraag is belangrijk, omdat zij ons inzicht geeft in waarden en verwachtingen van onze toekomstige leden.

In ons district heeft PDG Arend Sijpestein op zijn districtsconferentie het thema jeugd centraal gesteld, terwijl PDG Peter Kleuters de focus op communicatie en social media legde.
Rotarian Frits Spangenberg sprak in Alkmaar en in zijn boek “De grenzeloze generatie”staat op p.25: "Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat jongeren van nu overwegend individualistisch, hedonistisch en materialistisch zijn. Ze bekommeren zich minder om het leveren van een actieve bijdrage aan de gemeenschap dan de oudere generaties. Je zelf goed voelen staat voorop”.

Rotarians schrikken van dit resultaat. Nuancering is vereist en er zijn ook voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Rotaryclubs hebben het motto  “Serve above Self”, een heel andere focus. Vanwege het belang van dit thema, is mijn suggestie om in de Clubprogramma’s er een keer aandacht aan te besteden.

Ik denk, dat het belangrijk is de waarden en ambities van onze toekomstige clubleden goed te leren kennen. In ieder geval kunnen jongeren in onze vitale new Generations Programma’s Serve above Self ervaren en dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben.

Dient er een districtscommissie New Generations te komen, die alle programma’s en initiatieven coördineert?
Discussieer mee met de Rotarians op LinkedIn.

linked-03

 

Watersymposium 14 november

watersym2011

Na het geslaagde symposium van november 2010 in Purmerend organiseert onze Districts Waterwerkgroep weer een symposium, dit keer in Enkhuizen en wel in het Zuiderzeemuseum.

Zie met eigen ogen, wat veilig drinkwater
voor mensen betekent.

En ontdek, wat u in het jaar van het water allemaal kunt doen

 

Belangrijke data  

people

·subnav_arrow  6 oktober Sing Along

First ever Rotary Benefit Singalong! ·subnav_arrow 

·subnav_arrow  1 november

Benefietdiner in Bijlmer Park Hotel

·subnav_arrow  14 november

Watersymposium

·subnav_arrow  26 november

Intercitymeeting in Kapelkerk Alkmaar

·subnav_arrow  16 en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

·subnav_arrow  21 april 2012

Districtsconferentie

·subnav_arrow  9 april tot 3 mei 2012

GSE inbound

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

Augustus 2011

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Rotary Vrienden  

Mijn eerste maandbrief gaat over twee Rotary zomerthema’s: fellowship en membership. Twee belangrijke onderwerpen.

Maar allerreerst wil ik het jaarthema van Rotary belichten. Het jaarthema dat onze RI president, Kalyan Baneryee heeft bedacht:” Reach within to embrace humanity”. Het is niet eenvoudig dit motto te vertalen. Op een Rotary bijeenkomst hoorde ik laatst “Rotary van Hart naar Hart” als interpretatie. Kalyan heeft een gevoelige snaar geraakt: “kijk naar jezelf, kijk naar binnen, om daar je motivatie te vinden voor je maatschappelijke betrokkenheid”. Dit motto is voor Rotarians actueel. Rotarians hebben een intrinsieke motivatie om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, waarin ze leven. Zij willen in hun beroep excelleren, geïnspireerd door de 4 way test.

Terwijl ik dit schrijf, zie ik de beelden van sociale ontreddering in het Verenigd Koninkrijk. Na jaren van ongekende welvaarts toename, lijkt nu alles mis te gaan: economisch, financieel, sociaal. Bij zoveel turbulentie is leiderschap belangrijk. Juist leiderschap vanuit innerlijke motivatie zal nu inspireren: leiders die betrouwbaar zijn met een oog voor menselijk waarden zullen nieuwe wegen ontdekken. Rotarians kunnen een rol spelen: vanuit hun beroep, in hun gemeenschap, bij hun bedrijf, in de politiek. Maar ook binnen Rotary zelf: als clubvoorzitter, lid van een districtscommissie, of als gouverneur.

Vertrouwen

vocservVertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijke functioneren. Maar juist vertrouwen is de laatste jaren geschonden: binnen het financiële domein, tussen werknemers en werkgevers, in de politiek, maar ook tussen mensen onderling.
Herstel van vertrouwen is een basisvoorwaarde voor een evenwichtige samenleving. Rotary en Rotarians kunnen hierbij dienstbaar zijn: vanuit de grondslagen van Rotary.

Onze districtscommissie ethiek heeft daarom het initiatief genomen om op 29 Oktober a.s. een workshop te organiseren over het thema vertrouwen. Prominente sprekers worden uitgenodigd en ook Rotarians kunnen zelf aan de slag gaan in het:” Toets je intuïtie” management spel.

 

Fellowship

clubFellowship staat deze zomer periode centraal. Fellowship is een unieke eigenschap van Rotary. Fellowship versterkt het jaarthema ook op een bijzondere manier.

Sommige Rotary clubs grijpen deze periode aan om samen een programma te doen. Clubs gaan bij elkaar op bezoek, waarbij telkens een club voor het programma verantwoordelijk is: leden van de verschillende avenues treffen elkaar en overwegen een gemeenschappelijke activiteit.  Bij zo’n Meet&Greet in Haarlem, rond het thema ondernemerschap en de derde wereld, kon ik zelf de fellowship ervaren.

Het is voor ons district belangrijk, te ervaren, dat Rotary meer is dan je eigen club: binnen je regio, het district, maar ook internationaal kan je van samenwerking profiteren: projecten en acties kunnen met een wijdere impact opgezet worden. Je hoeft nooit om een goede spreker verlegen te zitten, inspirerende acties in overvloed. In overleg met mijn collega regio voorzitters zal samenwerking prioriteit hebben.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het jaarlijkse Amsterdamse benefietconcert. Dit jaar vindt het concert in Amsterdam Noord plaats en het belooft zeer speciaal te worden.

 

GSE-team naar Japan

gse-newIn het najaar vertrekt een GSE team uit ons district naar Japan: een uitstekend team onder krachtig leiderschap van Marie-Christine Breeveld (RC Amsterdam-Sloterdijk).

Op de website en via de social media gaan we ze volgen.

 

Watersymposium

wwg_smNa het geslaagde symposium van november 2010 in Purmerend organiseert onze Districts Waterwerkgroep weer een symposium, dit keer in Enkhuizen en wel in het Zuiderzeemuseum.

We krijgen een voorproefje van het thema ‘water’ dat het museum voor 2012 heeft gepland.
Een interessant programma vol met ervaringen en tips waar alle betrokkenen, watercommissarissen en waterpromotoren hun voordeel mee kunnen doen.

U hoort hier meer over, houd alvast de datum vrij: maandag 14 november zien wij elkaar!

 

Membership

membership_100wMembership is altijd een belangrijk thema. Elke club is bezig met het aantrekken van nieuwe leden. Minstens net zo essentieel is het behouden van leden.

Uit cijfers blijkt dat in ons district nieuwe leden te vaak vroegtijdig hun club verlaten, hetgeen een groot gemis betekent voor Rotary. Het is daarom van groot belang, dat clubs (nog meer)investeren in de begeleiding van nieuwe leden. Ervaring leert ons, dat een club mentor effectief kan zijn.

Vanuit de district leden commissie zal er op dit punt nieuwe initiatieven genomen worden

 

Belangrijke data  

people

·subnav_arrow  29 oktober tot 28 november

GSE outbound

·subnav_arrow  29 oktober

Symposium Vocational Service

·subnav_arrow  14 november

Watersymposium

·subnav_arrow  16/ en 17 maart 2012

PETS en District Assembly

·subnav_arrow  21 april 2012

Districtsconferentie

·subnav_arrow  9 april 2012 tot 3 mei 2012

GSE inbound

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?