© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Aanbieden oproep reductie single-use plastic

Aanbieden handtekeningen

Op 12 december is de Operoep voor beleid t.a.v. reductie single-use plastic aangeboden aan Bert Rebel coördinerend wethouder namens de wethouders Milieu van de 7 gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

De oproep ondertekend door inwoners uit Gooi en vechtstreek werd aangeboden door 5 Rotary Clubs uit ’t Gooi samen met Leerlingen van de Leerlingenraad van de SG Huizermaat, de vrijwilligersogranisatie Huizen Schoon, de Evenementen organisator AwayEvents BV.

Afbeelding met persoon, muur, binnen, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Oproep

“STOP ‘SINGLE-USE’ PLASTIC IN DE GOOI EN VECHTSTREEK”

Aan de wethouders milieu, bijeen in het Portefeuillehoudersoverleg milieu van Gooi en Vechtstreek,

Ondergetekenden, inwoners en organisaties in de gemeenten van Gooi en Vechtstreek, zijn zich bewust van de bedreiging van plastic vervuiling in onze gemeenten, in het water en in onze natuur. Wij zijn bereid om in actie te komen, deze plastic vervuiling aan te pakken en hiervoor ook persoonlijk een bijdrage te leveren.

Wij roepen de wethouders milieu van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek op om in onze regio trots te zijn op onze natuur en op onze woon- en werkomgeving, en om met trots en waardering burgerinitiatieven voor een schone regio te ondersteunen door voorwaardenscheppend beleid en gemeentelijke communicatie.

Voorwaardenscheppend beleid

Wij roepen de wethouders milieu op om beleid te ontwikkelen en een plan van aanpak op te stellen om het gebruik van ‘single-use’ plastic al in 2020 te ontmoedigen, door:

o Vergunningen voor evenementen in 2020 te verlenen met een verzoek aan de organisatoren om een plan op te stellen voor het reduceren van plastic, te zorgen voor PMD afvalscheiding, en geen onnodig ‘single-use’ plastic te gebruiken.

o Bedrijven, maatschappelijke organisaties, winkels, restaurants en inwoners te vragen om in 2020 geen ‘single-use’ plastic meer te verkopen en te gebruiken.

o De Intentie uitspreken om de verkoop en het gebruik van plastic te voorkomen en te reduceren, en daarbij circulaire processen in plaats van lineaire te stimuleren.

o Initiatieven te nemen om, in samenwerking met alle partijen, te komen tot een plasticvrije regio en bij de start van 2021 klaar te zijn om het EU verbod op het gebruik van ‘single-use’ plastic in te vullen.

Gemeentelijke communicatie

Wij roepen de wethouders milieu op om communicatie te versterken die als doel heeft om plastic verkoop, gebruik en plastic afval in het milieu te reduceren door:

o In gemeentelijke communicatie en publicaties de bewustwording onder bedrijven, organisaties en burgers te vergroten om thuis, onderweg, en tijdens recreatie plastic gebruik en vervuiling tegen te gaan.

o Initiatieven te promoten en waar mogelijk te stimuleren voor educatie aan kinderen op scholen en in sportverenigingen om plastic gebruik en vervuiling tegen te gaan.

o Contactpersonen bij alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden te benoemen die aanspreekbaar zijn voor burgerinitiatieven t.a.v. het verminderen van plastic gebruik en plastic vervuiling.