Veel clubs actief met drinkwaterprojecten

Het is goed te zien dat veel clubs in ons district inmiddels actief bezig zijn met waterprojecten. Ons district vervult wat dat betreft echt een voorbeeldfunctie, ook naar de andere clubs in Nederland.

Een korte blik op onze projectenlijst leert dat de clubs uit ons district inmiddels al meer dan 500.000 mensen structureel, en misschien wel voor de rest van hun leven, aan veilig drinkwater

hebben geholpen. Een mooi resultaat!

Tijdens de laatste PETS in Purmerend hebben we de watercommissarissen in ons district bijgepraat over de lopende waterprojecten die nu nog steeds actueel zijn. Ook in het verleden hebben de clubs in ons district vele initiatieven ontplooid. Hieronder een greep uit de vele activiteiten die geweest zijn en die nu nog doorlopen:

Regio Midden KennemerlandDe clubs IJmond, Velsen, Beverwijk en Santpoort steunden allemaal één of meerdere waterprojecten, in samenwerking met Rotaryclub Machakos in Kenia.

Tijdens de looptijd van deze waterpojecten werden fondsen worden geworven voor zo’n €100.000.


Door het toepassen van Matching Grants (tegenwoordig vervangen door een Global Grant) en de samenwerking met partners als Simavi kon voor ongeveer €220.000 worden geïnvesteerd.

Daarmee werden 20.000 mensen van drinkwater voorzien!

RC Machakos realiseerde de dammen en de tanks, en de clubs van Midden Kennemerland gaven ondersteuning met advies en financiering.

RC Hoorn

RC Hoorn heeft, met steun van o.a. de Provincie Noord-Holland, Aqua4All, Oxfam Novib, meerdere Rotaryclubs uit District 1580 en heel veel particulieren, al vele regenwater opvangtanks kunnen realiseren voor de arme mensen rond Nakuru in Kenia, via het 6T-project. Deze 6T’s staan voor: Tanks, Toilets, Trees, Table banking (micro financiering), Training en Teaching, en tot slot Transformation. Door het 6T-project zie je Nakuru veranderen, je ziet de mensen nu initiatieven nemen met economische activiteiten om wat extra inkomen te verwerven. Het 6T-project is nog steeds actueel, er zijn nog voldoende regenwateropvangtanks te realiseren om iedereen in de regio te kunnen helpen. De clubs van ons district zijn meer dan welkom om dit langlopende waterproject te blijven steunen.

Regio Waterland

Enige tijd geleden maakten de leden van RC Purmerend-Waterland een sponsorfietstocht van Lourdes naar Santiago de Compostella. De opbrengst van deze fietstocht, € 13.000, ging naar een drinkwaterproject van Dorcas in Kitise, Kenia.

De super-fundraisers van de regio Waterland hebben overigens niet stilgezeten in de afgelopen jaren. Nadat zij in een gezamenlijk initiatief van de clubs Purmerend-Waterland, Purmerend-Polderland, Monnickendam en Purmerend zo’n €19.000 bijeen hadden gebracht met een diner&veiling, werd dat besteed aan diverse waterprojecten in Uganda, Ethiopië en Indonesië.

Ook werd de stichting SOG in Purmerend gesteund bij de realisatie van een drinkwater- en sanitatieproject in westelijk Ethiopië, waarbij het geïnvesteerde geld door Aqua4All werd verdubbeld.

De kalender van RC Monnickendam bracht € 25.000 op, wat in waterprojecten in Indonesië werd gestoken met behulp van Matching Grants (tegenwoordig vervangen door Global Grants). RC Purmerend realiseerde een drinkwaterproject in Uganda, in samenwerking met RC Jinja in de hoofdstad Kampala.

Regio Zuid Kennemerland

RC Heemstede is een actieve club met de realisatie van vele waterprojecten. In samenwerking met RC Iganga werden meerdere projecten in Oeganda gerealiseerd, zoals in de regio rondom Kibale National Park in zuidwest Oeganda. Momenteel werkt RC Heemstede samen met Rain aan een nieuw project, het Rock Catchment Project in de regio rondom Kitgum in Noord Oeganda. De clubs van ons district zijn meer dan welkom om dit nieuwe meerjarige waterproject te steunen.

Eerder heeft RC Heemstede bijgedragen aan internationale water & sanitatieprojecten in Suriname, samen met andere clubs, via de Rotary Interlandgroep Nederland-Suriname en RC Paramaribo. Ook is bijgedragen aan een project op Curaçao van de plaatselijke Rotaryclub. Samen met RC Heemstede-Bennebroek is ook een waterproject in Sri Lanka afgerond en werd een tweede waterproject gestart, waaraan ook RC Zandvoort heeft meegedaan.

Rc Amsterdam

Geslaagde Waterbijeenkomst over WCT-projecten

Rotaryclub Amsterdam organiseerde in het verleden een netwerkbijeenkomst met 28 betrokken Rotarians uit 16 verschillende clubs. Deze avond ging over de specifieke aanpak van watermanagement in onder meer Kenia, Mali en Vietnam, door de Westerveld Conservation Trust. Clublid Maartje van Westerop van RC Amsterdam, die begin september 2008 is overleden, heeft zich 35 jaar lang ingezet voor deze stichting, met als leidraad: gezond water voor iedereen. Maartje was ook deelnemer aan de district Water Werkgroep 1580, de voorloper van de huidige District Commissie Water D1580. Zij heeft velen met haar waterprojecten op sleeptouw genomen en RC Amsterdam wil in haar geest de doelstellingen van de Westerveld Conservation Trust van harte blijven steunen.

De Westerveld Conservation Trust

Elodie van Sytzama, watercommissaris van RC Amsterdam, gaf als organisator van de bijeenkomst ruimte aan Peter Westerveld, met Maartje in 1997 oprichter van de Westerveld Conservation Trust, om te vertellen over zijn denkbeelden en de werkwijze en organisatie van de stichting.

Aan de hand van films en de flipover zette Peter uiteen, hoe hij in Kenia door bodembewerking (het graven van groeven langs hoogtelijnen: ‘contour trenches’) en de aanleg van Jatropha plantages (giftige struiken) niet alleen het water duurzaam opgevangen heeft, maar tevens de door de Maasai geperste biodiesel kon verhandelen.

Een goed alternatief trouwens voor de biobrandstof, die elders op de wereld wordt gewonnen uit gewassen en die daardoor aan het landbouwarsenaal voor voedsel worden onttrokken.

Veel sanddams

In het verleden werden op initiatief van de Westerveld Conservation Trust in Keniaanse regio’s Voi en Amboseli veel dammen (sanddams) gebouwd in snelstromende rivieren, die ervoor zorgden dat de waterstromen sterk werden vertraagd. Hierdoor kon het water in de grond dringen, zodat er een bruikbare grondwaterstand werd bereikt. De Maasai, die zich overigens niet meer zoals vroeger verplaatsen, beschikten vanaf dat moment constant over drinkwater. En ook de koeien, hun enige bezit, bleven daardoor in leven. Met name veel Amsterdamse Rotaryclubs hebben in het recente verleden dergelijke projecten gesteund.

Het Meshanani project

De Westerveld Conservation Trust heeft ook aan het Meshanani project gewerkt. Met de realisatie van dit langlopende project werd aan zo’n 30.000 mensen een menswaardig bestaan geboden en werd voorzien in het graven van contour trenches, het slaan van waterputten en de aanleg van een Jatropha plantage van 10 vierkante kilometer. De totale projectkosten werden begroot op een kleine €100.000 per jaar.

Meer info bij Elodie van Sytzama

Ga zelf kijken, ga op reis!

Een belangrijk effect bij het realiseren van waterprojecten samen met een Rotaryclub ter plaatse is de fellowship die dat kan opleveren.

Echt Rotary dus! Doordat je ook samen hebt gewerkt aan de aanvraag voor een Global Grant heb je een -digitale!- band gekregen met de club. Vooral als het waterproject wordt uitgevoerd is een reis er naartoe erg interessant. Reken op z’n duizend euro voor de vliegreis naar een Afrikaans land, het verblijf hoeft niet veel te kosten. Het mooiste is als de plaatselijke Rotaryclub de gastheer speelt en je begeleidt. Vaak is het zo dat het voor die Rotaryclub ook erg ver weg is. Een flinke dagreis met een ‘fourwheel drive’ over slechte wegen is heel normaal. En stel je niet teveel voor van het comfort. Natuurlijk breng je ook een bezoek aan de clubavond. Gastvrije hartelijkheid zal je deel zijn! Maak foto’s en houd aantekeningen bij. Je verslag wordt door de achterban in Nederland erg op prijs gesteld.

Zeker is: je komt een stuk rijker terug!

Waterprojecten ideaal voor Global Grants

Waterprojecten zijn ideaal voor het aanvragen van Global Grants, want dan gaat het geld als water stromen!

Meerdere Rotary Clubs in ons district hebben reeds geprofiteerd van dit Rotaryfonds en daardoor directe ontwikkelingsamenwerking gerealiseerd.

Tip: vraag een actieve Rotaryclub in het probleemland of zij een waterproject aan kunnen wijzen dat zij willen realiseren met steun van ons. En laat ze zelf de Global Grant aanvragen. Dat vinden ze cool bij de TRF in Evanston USA! Vraag de TRF van ons district hoe dat werkt!

Symposia over drinkwater

De in het verleden georganiseerde symposia of seminars in Enkhuizen, Hoorn, Zaandam en Amsterdam waren een groot succes. Het gebodene was dermate interessant dat zo’n 100 Rotarians uit het district de moeite namen om zich te laten bijpraten over alles waar je mee te maken hebt bij de realisatie van drinkwaterprojecten.

In Zaandam gebeurde dat in de vorm van workshops, zodat er volop ruimte was om actief ideeën uit te wisselen. Een watersymposium is dus erg nuttig, maar wij willen je niet overvoeren.

De District Commissie Water D1580 beraadt zich over een volgend seminar in 2021 en komt daar zeker op terug. De oplossing van het drinkwaterprobleem moet wel levend blijven, nietwaar!