Veel clubs actief met drinkwaterprojecten

Het is goed te zien dat veel clubs in ons district inmiddels actief bezig zijn met waterprojecten. Ons district vervult wat dat betreft echt een voorbeeldfunctie, ook naar de anderen binnen

Nederland.

Een korte blik op onze projectenlijst leert dat de clubs uit ons district inmiddels al meer dan 100.000 mensen structureel, en misschien wel voor de rest van hun leven, aan veilig drinkwater

hebben geholpen. Voorwaar een mooi resultaat!

Kortgeleden organiseerden we weer een bijeenkomst met alle regiopromotoren om bij te praten. Het zou te ver gaan om alle lopende initiatieven hier op te noemen; we doen een greep uit de vele activiteiten.

Regio Midden Kennemerland

Deze regio heeft onder de bezielende leiding van Waterpromotor Huub de Kruijf de realisatie van drinkwaterprojecten voortvarend ter hand genomen.

De clubs IJmond, Velsen, Beverwijk en Santpoort steunen nu allemaal één of meerdere projecten. Begin december 2008 ging een delegatie op ‘inspectiereis’ langs drinkwaterprojecten in Kenia. Natuurlijk brachten zij een werkbezoek aan de enthousiaste partnerclub Machakos, waarvan veel vrouwen lid zijn.

Het plan van de regio Midden Kennemerland loopt van 2007 tot 2010, een periode waarin fondsen worden geworven voor zo’n € 100.000. Door het toepassen van Matching Grants en samenwerking met partners als Simavi kan voor ongeveer € 220.000 worden geïnvesteerd.

Daarmee worden 20.000 mensen van drinkwater voorzien! RC Machakos realiseert de dammen en tanks en de clubs van Midden Kennemerland ondersteunen met advies en financiering.

RC Hoorn

R.C. Hoorn heeft, met steun van o.a. de Provincie Noord-Holland, Aqua4All, Oxfam Novib, meerdere Rotaryclubs uit District 1580 en heel veel particulieren, reeds meer dan 500 watertanks

kunnen realiseren voor de arme mensen rond Nakuru, via het 6T Project. Deze 6T’s staan voor: Tanks, Toilets, Trees, Table banking (micro fi nanciering), Training en Teaching en tot slot Transformation.

In November 2008 is er door een delegatie weer een bezoek gebracht aan het gebied. Je kunt de verandering waarnemen, je ziet de mensen nu initiatieven nemen met economische activiteiten om wat extra inkomen te verwerven.

Regio Waterland

Nog vers in het geheugen staat de fi etstocht die leden van de rc Purmerend-Waterland maakten van Lourdes naar Santiago de Compostella. €13.000 van de sponsoropbrengst van de bedevaartstocht ging naar een drinkwaterproject van Dorcas in Kitise, Kenia.

De super-fundraisers van de regio Waterland hebben overigens niet stilgezeten het afgelopen jaar. Nadat zij in een gezamenlijk initiatief van de clubs Purmerend-Waterland, Purmerend-Polderland, Monnickendam en Purmerend zo’n €19.000 bijeen hadden gebracht met een diner

& veiling, werd dat besteed aan diverse waterprojecten in Uganda, Ethiopië en Indonesië. Momenteel wordt de stichting SOG in Purmerend gesteund bij de realisatie van een drinkwater- en sanitatieproject in westelijk Ethiopië, waarbij het geïnvesteerde geld door Aqua4All wordt verdubbeld. De kalender van Rc Monnickendam bracht € 25.000 op, wat in projecten in Indonesië werd gestoken met behulp van Matching Grants. Rc Purmerend realiseert momenteel een drinkwaterproject in Uganda in samenwerking met de rc Jinja in Kampala.

Regio Zuid Kennemerland

Rc Heemstede is een actieve club. Projecten in ‘t kort: in Uganda, Bwabya en Rusekere met dezelfde Ugandase Rc Iganga, totale kosten $ 25.000. Verder heeft rc Heemstede bijgedragen aan projecten met o.a. water en sanitatie in Suriname, samen met andere rc’s via de Rotary Interlandgroep Nederland-Suriname en de rotaryclub Paramaribo. Ook is bijgedragen aan een project op Curaçao van de plaatselijke rotaryclub aldaar. Samen met rc Heemstede-Bennebroek is een project in Sri Lanka afgerond en is er een tweede project gestart waaraan ook Rc Zandvoort meedoet.

Rc Heemstede heeft het AquaQuest-spel ontwikkeld. De netto opbrengst is nu ruim € 31.000 waarvan ca. € 20.000 al besteed is aan meerdere projecten via verschillende Rc’s. Van de ruim 5000 spellen zijn er nu nog ca. 900 te koop. Steun voor de verkoop van dit restant wordt zeer op prijs gesteld.

Rc Amsterdam

Geslaagde Waterbijeenkomst over WCT-projecten

Op 4 februari j.l. belegde Rotaryclub Amsterdam een Waternetwerk-bijeenkomst voor 28 betrokken rotarians uit 16 verschillende clubs. Deze avond ging over de specifi eke aanpak van

watermanagement in o.m. Kenia, Mali en Vietnam door de Westerveld Conservation Trust. Clublid van rc Amsterdam Maartje van Westerop, die begin september 2008 is overleden, heeft zich 35 jaar lang ingezet voor deze stichting, met als leidraad: gezond water voor iedereen. Maartje was ook deelnemer aan de district Water Werkgroep 1580. Zij heeft velen met haar waterprojecten op sleeptouw genomen en de club wil in haar geest de doelstellingen van de Westerveld Conservation Trust van harte steunen.

De Westerveld Conservation Trust

Elodie van Sytzama, watercommissaris van rc Amsterdam, gaf als organisator van de bijeenkomst ruimte aan Peter Westerveld, met Maartje in 1997 oprichter van de Westerveld Conservation Trust, te vertellen over zijn denkbeelden en de werkwijze en organisatie van de stichting.

Aan de hand van films en de flipover zette Peter uiteen, hoe hij in Kenia door bodembewerking

(het graven van groeven langs hoogtelijnen: ‘contour trenches’) en de aanleg van Jatropha

plantages (giftige struiken) niet alleen het water duurzaam opvangt maar tevens door de Maasai

geperste biodiesel kan verhandelen. Een goed alternatief trouwens voor biobrandstof die elders op de wereld wordt gewonnen uit gewassen die daardoor aan het landbouwarsenaal voor voedsel worden onttrokken.

Veel sanddams

De afgelopen jaren zijn op initiatief van de Westerveld Conservation Trust in Keniaanse regio’s Voi en Amboseli veel dammen (sanddams) gebouwd in snelstromende rivieren, die ervoor zorgen dat de waterstromen sterk worden vertraagd. Hierdoor kan water in de grond dringen zodat er een bruikbare grondwaterstand wordt bereikt. De Maasai, die zich overigens niet meer zoals vroeger verplaatsen, beschikken nu constant over drinkwater en ook de koeien, hun enige bezit, blijven nu in leven. Met name veel Amsterdamse Rotaryclubs hebben in het recente verleden dergelijke projecten gesteund.

Het Meshanani project

De Westerveld Conservation Trust bereidt momenteel het Meshanani project voor. De realisatie van het project dat 3 jaar beslaat, moet aan zo’n 30.000 mensen een menswaardig bestaan bieden en voorziet in het graven van contour trenches, het slaan van waterputten en de aanleg van een Jatropha plantage van 10 vierkante kilometer. De totale projectkosten worden begroot op een kleine €100.000 per jaar.

Vragen die overeind blijven zijn: hoe kunnen we hiervoor het Ministerie voor Ontwikkelings Samenwerking interesseren? En, hoe kunnen we dit project, met de opbrengst van zeep en biodiesel commercieel maken? Antwoorden op deze vragen zijn zeer welkom. Rotaryclub Amsterdam stelt voor dit project te steunen.

Vooral worden daarbij andere Amsterdamse rc’s uitgenodigd mee te doen maar natuurlijk is elke rotaryclub welkom.

Meer info bij Elodie van Sytzama

Ga zelf kijken, ga op reis!

Een belangrijk eff ect bij het realiseren van waterprojecten samen met een Rotaryclub ter plaatse is de fellowship die dat kan opleveren.

Echt Rotary dus! Doordat je ook samen hebt gewerkt aan de aanvraag voor een Matching Grant heb je een -digitale!- band gekregen met de club. Vooral als het project wordt uitgevoerd is een reis er naartoe erg interessant. Reken op z’n duizend euro voor de vliegreis naar een Afrikaans land, het verblijf hoeft niet veel te kosten. Het mooiste is als de plaatselijke Rotaryclub de gastheer speelt en je begeleidt. Vaak is het zo dat het voor die Rotaryclub ook erg ver weg is. Een flinke dagreis met een ‘fourwheel drive’ over slechte wegen is heel normaal. En stel je niet teveel voor van het comfort. Natuurlijk breng je ook een bezoek aan de clubavond. Gastvrije hartelijkheid zal je deel zijn! Maak foto’s en houd aantekeningen bij. Je verslag wordt door de achterban in Nederland erg op prijs gesteld.

Zeker is: je komt een stuk rijker terug.

Waterprojecten ideaal voor Matching Grants

Waterprojecten zijn ideaal voor het aanvragen van Matching Grants, want dan gaat het geld als water stromen!

We kunnen inmiddels ook bij Nederlandse fondsen zoals Simavi en Aqua4All steun krijgen en hebben ook daarmee goede ervaringen. Je krijgt dan voor je project, doorgaans een verdubbeling van de eigen bijdrage. Bij onze T.R.F. is dat meer maar je moet dan wel een partner Rotaryclub hebben in een ander district, liefst in het projectland zelf. Wees niet bang voor de bureaucratie bij de Matching Grant-aanvraag, die is voor beide clubs nagenoeg vergelijkbaar en vooral een hulpmiddel ter voorkoming van corruptie. Meerdere Rotary Clubs in ons District, hebben reeds geprofi teerd van dit eigen geld en daardoor directe ‘Ontwikkelings Samenwerking’ gerealiseerd.

Tip: vraag een actieve rc in het probleemland of zij een waterproject aan kunnen wijzen dat zij willen realiseren met steun van ons.

En laat ze zelf de Matching Grant aanvragen. Dat vinden ze cool bij de TRF in Evanston USA! Vraag de WaterWerkGroep hoe dat werkt!

Symposia over drinkwater

De door WWG1580 georganiseerde symposia of seminars in Enkhuizen, Hoorn en Zaandam waren een groot succes. Het gebodene was dermate interessant dat zo’n 100 rotarians uit het district de moeite namen om zich te laten bijpraten over alles waar je mee te maken hebt bij de realisatie van drinkwaterprojecten. In Zaandam gebeurde dat in de vorm van workshops zodat er volop ruimte was om actief ideeën uit te wisselen. Een watersymposium is dus erg nuttig maar wij willen je niet overvoeren. De WWG1580 beraadt zich over zo’n seminar in november 2009 en komt daar zeker op terug. De oplossing van het drinkwaterprobleem moet wel levend blijven, nietwaar!