Nieuwsbrief januari 2004

JANUARY      Rotary Awareness Month

Het is de maand om stil te staan bij Rotary. Ben je wel bewust met Rotary bezig ?

In een club moeten vele zaken geregeld worden. Het bestuur is bezig met zijn bestuurs- en functionarissenopgave voor het jaar 2004-2005 en verzorgt de jaarlijkse afdracht aan de Rotary Foundation. De programmacommissaris maakt het programma voor het tweede deel van 2003-2004 compleet. De avenue voorzitters ronden hun plannen voor 2003-2004 af. Voor de club een prima tijdstip om eens bij elkaar te gaan zitten en door te nemen of alle zaken wel geregeld zijn

 


Seminar  Jeugdzaken 22 januari 2004

wie heeft zich nog niet opgegeven ?

Kom deelnemen aan dit belangrijke en informatieve seminar in het Clusiuscollege te Castricum.
Jeugdzaken heeft zowel te maken met Community Service, Vocational Service als International Service. In afzonderlijke workshops zal het onderwerp Jeugdzaken steeds in relatie met een andere avenue worden uitgewerkt. Er is veel ruimte voor onderling contact. Daarom zijn naast de leden van de jeugdcommissies ook de voorzitters, hun opvolgers en de commissarissen van de avenues uitgenodigd. Aanvang is 18.00 uur. Het programma staat ook op de website ( www.rotary.nl/d1580 )

Gouverneur 2006-2007 / kandidaatstelling

Als je zeven jaar Rotarian bent en clubvoorzitter bent geweest kun je gouverneur worden. Het neemt tijdbeslag, maar het geeft ook veel voldoening. Hij/zij dient interesse in Rotary zaken te hebben, goed te kunnen organiseren, delegeren en motiveren. De voordracht wordt door je eigen club gedaan. Voor meer informatie kun je bij de gouverneur terecht.

Districtsconferentie 24 april 2004

De districtsconferentie 2004 wordt op 24 april gehouden in schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp”.  De DisCon-commissie uit de  Regio/RBC IV heeft de organisatie grotendeels rond. De informatie en uitnodigingen zijn naar de clubs verzonden. U kunt zich al aanmelden. Doe dat s.v.p. op korte termijn !

Bestuursopgave Rotaryclubs voor 2004-2005 ( aan de RAN en RI Zurich )

Per 1 februari a.s. dienen alle clubs aan de RAN hun bestuurssamenstelling, avenuevoorzitters en programmacommissaris etc te hebben opgegeven. Alle clubs worden verzocht hierbij de LEAD (geautomatiseerde LEdenADministratie ) te gebruiken. Worden de gegevens te laat ontvangen, dan kan de RAN niet instaan voor een correcte uitgave van het jaarboek 2004-2005. Nadere informatie kan de RAN geven. Afzonderlijk van de RAN dienen alle clubs ook een opgave te doen aan RI.Zurich.

Jaarlijkse clubafdracht aan de Rotary Foundation.

Heeft jouw Rotaryclub de afdracht voor 2003-2004 al gedaan ?

JobRotary

Een nieuw en fantastisch initiatief, wat vooral in district 1560 operationeel is. Al vier jaar is men bezig met Jobrotary. Thans nemen in district 1560 al 40 van de 66 Rotaryclubs deel aan deze bijzondere vocational activiteit.  Raadpleeg voor meer informatie de bijlage.

Rotary Foundation District / Nieuwsbrief nr 21

Aan alle clubcommissarissen Rotary Foundation is de nieuwsbrief 21 ter beschikking gesteld ter voorlichting van de clubs. Het betreft de Individual Grant. Wat is dat. Hoe krijg je die. Enz..

RYLA 2004

Haarlemmermeer 12, 13 en 14 maart

Een management case !!

De case speelt zich af in de wereld van de luchtvaart en alles wat daar mee meekomt, in de dagelijkse praktijk van een “Mainport” zoals Schiphol.  Rationele, emotionele en ethische vraagstukken in de afwegingen tussen economie, werkgelegenheid, veiligheid, geluids- en milieubelasting etc. Een spetterende problematiek, met vele interessante dilemmapunten voor discussie.
Deelnemers en mentoren gezocht!   Deelnemers zijn tussen de 23 en 30 jaar, hebben HBO/VWO niveau en enige ambitie is ze niet vreemd.  Verder enige ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij een politieke of maatschappelijke organisatie. Zij worden gesponsord door een Rotary Club.
Rotarians-mentoren
. ( m/v ) begeleiden op zat. 13 maart de deelnemers en spelen een rol mee in het management spel. Vooraf worden zij geïnstrueerd. Elk jaar blijkt dit altijd weer een boeiende ervaring.
Kosten
bedragen voor de deelnemer € 50; de sponsorclub legt daar € 250 bij.
Mentoren dragen uiteraard alleen hun kennis, ervaring en enthousiasme bij.
Inlichtingen en inschrijvingen: Gertjan Bürmann ( RC Haarlemmermeer-Schiphol ) tel 023 5623459 g.burmann@wxs.nl of Han Klinkspoor ( RC Haarlemmermeer ) tel 023 5444622 han@klinkspoor.nl

Benoemd

Arend Sijpestein tot Assistent District Gouverneur/regiovoorzitter “Kop van Holland” m.i.v. 1 juli 2004.
Tot lid van de districtscie Ledenwerving en Ledenbehoud: Jeroen Kodde van de RC Amsterdam. 
Tot regiovertegenwoordigers van Rotary Foundation, belast met de voorlichting over Rotary Foundation aan de clubs in hun regio: Piet Muller van de RC Haarlemmermeer voor regio IV Amstelland en Meerlanden en Jan de Graaf van de RC A’dam-West voor de Amsterdamse regio’s   I + II + III.

GSE / Californie 

Het uitgaande team van district 1580 is nu definitief geformeerd. Het bestaat uit Brit Heuts / 30 jr / relatiemanager bij een bank, Chantal Batenburg / 29 jr / kunstadviseur, Bas van Atteveldt / 27 jr / partner in een softwarebedrijf en Radouane Allam / 30 jr / ICT consulting. De teamleider is Folpmer Houwert van RC A’dam-Zuidoost. Het team bezoekt district 5170 van 20 maart – 18 april a.s.

Het inkomende team van district 5170 uit de staat Californie is recent ook bekend geworden. Teamleden zijn Janelle Gafke / 33 jr / marketing-PR, Maria Sundeen / 40 jr / schrijfster-journaliste, Richard Richardson / 25 jr / manager radiostation, Brian Safine / 34 jr / leraar highschool. De teamleider is Derrick Chapman / 29 jr / brandweer. Zij zullen ons district bezoeken in de periode 5 april - 2 mei a.s.

RDBN

De actie om de Doktor Bank met € 5 per Rotarian te steunen loopt nog steeds. Heeft jouw club dit al gedaan ?  De artsen van de Doktor Bank stellen hun vakanties gratis ter beschikking voor de uitzending. De mensen in Kenia e.d. hebben uw steun hard nodig !

PolioPlus

De actie is bijna afgerond en heeft in ons district een grootse opbrengst tot resultaat gehad.
Totaal is er in district 1580 € 377.230 bijeengebracht, inbegrepen de districtsopbrengst van de actie PolioRide  groot € 93,916.
De algehele opbrengst van de actie PolioRide – de fietstocht van Vladivostok-Scheveningen - is een bedrag groot € 336.737.

Allen die bijgedragen hebben, een heel hartelijk dank !

Rotary International 100 jaar!

Start landelijke discussie over de toekomst van Rotary in 2004.

De gouverneurs van de 7 Nederlandse districten hebben unaniem besloten een landelijke discussie op gang te brengen in alle clubs onder alle leden. Gevraagd zal worden na te gaan wat Rotary in deze tijd in onze samenleving kan betekenen, hoe wordt gedacht over de toekomst en hoe het lidmaatschap van Rotary wordt ervaren. Zijn we op de goede weg of moet er iets veranderen? Vragen, die regelmatig worden gesteld, maar helaas nooit fundamenteel zijn onderzocht en beantwoord.

In 2005, het jaar waarin Rotary International 100 jaar bestaat, zou het Gouverneursberaad gaarne willen weten waar Rotary staat en wat de Rotary-wensen voor de toekomst zijn.

Om zich terdege te kunnen voorbereiden en zinvol te kunnen meepraten over de toekomst, ontvangen alle clubs in april 2004 als richtsnoer een uitleg over dit onderwerp met als speerpunt Vocational Service, alsmede een sterkte/zwakte analyse en suggesties voor eventuele vernieuwing. De reacties van de clubs en hun leden worden in het najaar van 2004 verzameld en geanalyseerd.

Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Rotary International organiseren de 7 Nederlandse districten gezamenlijk op 16 april 2005 een Multidistrictsconferentie ( MDC ) in het Congresgebouw te Den Haag. Op deze MDC zullen de uitkomsten van deze toekomstdiscussie worden behandeld en eventuele besluiten over veranderingsrichtingen aan de orde zijn.

De organisatie van deze MDC en bovenvermelde landelijke discussie wordt georganiseerd door de stuurgroep MDC 2005 namens het gouverneursberaad 2003-2004 en dat van 2004-2005.

De stuurgroep verstrekt binnenkort nadere informatie opdat iedere club aan het denkproces over de toekomst van Rotary zijn bijdrage kan leveren. Een speciale commissie zal zich namens de stuurgroep buigen over een aantal cruciale onderwerpen. Ook zal een beroep worden gedaan aan jonge Rotaryleden (< 45 jaar) als ''klankbordgroep'' medewerking te verlenen aan de voorbereiding van deze landelijke discussie.

DE TOEKOMST VAN ROTARY IS AAN DE ORDE.  Denk en doe mee!