Nieuwsbrief mei 2004

”De Kunst van Rotary”

De Districtsconferentie is alweer gehouden. Bijna driehonderd deelnemers hebben een informatieve dag en veel fellowship beleefd. De toespraak van de Personal Representative Nico de Boer oogstte veel bewondering. De excursies waren veelzijdig en de dag werd afgesloten met een bijzondere conference van de ambassadeur van Unicef Paul van Vliet. Paul kon naar huis gaan met een cheque van € 15.000,= en de excursie-opbrengst van de oude Aalsmeerse bloemenveling, ruim € 350,= .
Het Organisatie Comité kan terugzien op een geslaagde dag.
Aan allen die hebben bijgedragen hartelijk dank.

Wijze van verkiezen van nieuwe leden met ingang van 1 juli 2004

Artikel IX van het huishoudelijk reglement ( voorin het jaarboek ) wijzigt. De nieuwe wijze van het verkiezen van leden is alle Rotaryclubs toegezonden middels een brief aan de voorzitter en secretaris, alsmede een kopie voor de voorzitter van de ledencommissie. De nieuwe regeling gaat in met het Rotaryjaar 2004-2005.

Informatie aan nieuwe leden bij hun installatie

Wilt u bij de installatie van nieuwe leden hebben dat zij zo goed mogelijk geïnformeerd worden ? Om u te helpen heeft de districtscommissie Communicatie een losbladige map samengesteld, met daarin zo breed mogelijke informatie over Rotary. De club kan de map aanvullen met informatie over de club zelf. De bedoeling van zo een map is dat ze met een woord van de voorzitter overhandigd wordt aan een nieuw lid dat geïnstalleerd wordt. De informatie map is verkrijgbaar voor € 10,= per stuk, bij Siep de Vries, Lijnbaan 91, 1969 ND Heemskerk, tel 0251-247351, sijbrendevries@hetnet.nl. De map wordt alleen geleverd per vijf stuks tegelijk.

Rotary International 100 jaar: 16 april 2005 nadert snel!

In april heeft de Stuurgroep MDC (MultiDistrictsConferentie) 2005 per brief aan alle voorzitters van de Nederlandse clubs een aankondiging gedaan van het verschijnen van een studie over de toekomst van Rotary. Tevens is gevraagd een clubcoördinator aan te stellen, die de verbinding tussen club en Jubileum Centrum (ten kantore van de RAN te Amsterdam) verzorgd. Dit om de voorbereidingen van de conferentie in goede banen te leiden.
Graag aandacht voor het aanstellen en opgeven bij de RAN van deze clubcoördinator.
Begin mei ontvangen alle clubvoorzitters bovendien de studie “Rotary, Stilstand of Vernieuwing”, met de instructies hoe daar in de club mee om te gaan. De inkomend voorzitters wordt verzocht in hun jaarplan ruimte te creëren, tijdens de avondjes van zes of in speciale clubbijeenkomsten of anderszins, teneinde de inhoud van voornoemd rapport aan de orde te stellen en hierop te reageren.

Met vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van de stuurgroep: DGE Jan Hemminga (D1590) e-mailadres jhemminga@hetnet.nl.

Vlielandkamp

De inschrijving is gesloten, doch de organisatie ontvangt gaarne financiële ondersteuning op rnr. 43 62 57 548 t.n.v. Stichting Rotary Vlielandkamp. De 90 kinderen zullen u dankbaar zijn.

Twee nieuwe Rotary Clubs

In de maand april zijn er twee clubs uit ons district toegelaten als lid van Rotary International, te weten: 13 april RC Amstelveen Nieuwer-Amstel en 20 april RC Amsterdam-Westertoren. Proficiat aan al diegenen die hebben bijgedragen aan het stichten van deze twee clubs.

Deelnemers aan de Conventie van R.I. te Osaka ( Japan )

De Consul-Generaal van Nederland in Osaka mr. J. de Vries nodigt de Nederlandse deelnemers aan de Conventie van R.I. uit voor een bezoek aan zijn kantoor op 26 mei 2004 om 16.00 uur. Als aanspreekpunt voor dit bezoek en voor het faciliteren van het transport naar het Consulaat fungeert Rtn. Tjebbe Visser, vissermulder@freeler.nl, die graag wil weten in welk hotel in Osaka iedere Nederlandse deelnemer logeert. Het verzoek is dit Tjebbe te berichten.

Symposium in Santiago de Compostela, 20 en 21 mei 2005

In de Rotarian hebt U tot nu toe slechts enkele keren een kort bericht kunnen lezen over het Europees getinte eeuwfeest in Santiago de Compostela. Zowel in Nederland als daarbuiten verlopen de voorbereidingen naar wens en de belangstelling is groot.

Na een bezoek aan Santiago bleek dat de accommodatie in deze prachtige stad zich uitstekend voor een symposium leent en dat de RC Santiago de Compostela volledig in de organisatie wil participeren. Binnen afzienbare tijd zal er ook een website beschikbaar zijn, zodat U op de hoogte bent van de stand van zaken. Mocht U nu al meer over de organisatie willen weten, bel dan een van onderstaande Rotarians:

·

Piet Beisterveld, beisterveld@freeler.nl tel. 030-6371575 info voor de ‘lopers’

·

Joop van Gool, jovgool@wanadoo.nl tel. 035-6943982 info voor de ‘fietsers’

·

Dirk Bouman, d.bouman@stichting-mro.nl 0341-357594 info voor de ‘motorrijders’

·

Hans van Dam, hans-tineke@wxs.nl 0172-614161 info voor de ‘autorijders’

·

Richard Buss, reh.buss@planet.nl 0320-280222 info voor ‘auto en caravan’

·

Stan Jesmiatka, jesmiatka@zeelandnet.nl 0118-562326 info voor de ‘vliegers’

·

Lies Stuurman, eh.stuurman@worldonline.nl 0186-651001 info voor de ‘schippers’

Hans van Velsen
mei 2004