© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - oktober 2012

   
 

Oktober is binnen Rotary traditioneel de maand dat Vocational Service centraal staat. Deze Avenue vormt het fundament van Rotary, en is wat ons met name onderscheidt van andere service clubs.

Maar wat is Vocational Service nu ook al weer precies?
Daar zijn vele wijze woorden over gezegd en geschreven, maar de volgende definitie is naar mijn idee een goede en kort maar krachtige  weergave:  Je dienstbaar maken aan de samenleving middels je beroep.

Maar hoe geef je daar als Rotarian nu inhoud aan?
Er zijn diverse Nederlandstalige publicaties over dit onderwerp en de volgende punten komen daarin aan de orde 

Bewust worden, formuleren en respecteren van hoge ethische normen  in de uitoefening van het beroep en in het privéleven

Tonen van maatschappelijke betrokkenheid in en door middel van de beroepsuitoefening, dat wil zeggen die houding uitstralen en hanteren in je contacten met collega´s, medewerkers, beroeps- en bedrijfsrelaties

Concreet gestalte geven van dienstbaarheid aan de samenleving in de praktijk

En wanneer een Rotarian spreekt over Vocational, wordt vrijwel automatisch ook gesproken over de 4-way-test, dé leidraad voor Rotarians bij hun handelen.

Hoe relevant deze regels zijn voor de maatschappij wordt helaas weer eens aangetoond door de verschillende actuele zaken in de politiek en het bedrijfsleven, waar deze regels met voeten getreden werden.

De districtscommissie Vocational Service

Afgetreden voorzitter
De afgelopen 4 jaar stond deze commissie onder leiding van Karel Claassen (RC Amsterdam-Minerva). Karel  is met hart en ziel verbonden met het onderwerp van deze Avenue en hij heeft meerdere publicaties over Rotary en Vocational Service op zijn naam staan, waaronder het bijna wel standaardwerk te noemen Vision Rapport, geschreven  i.v.m. het 100-jarig bestaan van Rotary. Hierbij werden ook de 3 B´s geïntroduceerd waaraan een goede Rotarian moet voldoen:  Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Beschikbaarheid.

Afgelopen Rotary-jaar heeft hij samen met de commissie een succesvol symposium georganiseerd, onder de titel “Vertrouwen, zijn wij het kwijt?”

Karel gaf mij aan het eind van vorig seizoen te kennen de voorzittershamer graag te willen overdragen aan een ander, die dan met een frisse blik dit belangwekkende onderwerp in ons district verder onder de broodnodige aandacht kan brengen en vorm en inhoud geven.
Omdat het onderwerp Ethiek hem met name na aan het hart ligt, zal Karel in ieder geval dit jaar deze subcommissie verder vorm gaan geven.
Ik dank Karel hierbij van harte voor het vele werk dat hij de afgelopen vele jaren voor Vocational Service in Nederland en ons eigen district in het bijzonder, heeft verricht.

De nieuwe voorzitter
De recentelijk afgesloten sollicitatieprocedure heeft  ons een goede nieuwe voorzitter opgeleverd, te weten Iris van der Reijden (RC Amsterdam-West). Wie is Iris, en wat wil zij bereiken met “haar” Vocational Service commissie?

Iris stelt zich zelf graag even voor

Enkele Vocational projecten

Mijn Beroep Morgen
Rotary Doctors Nedeland
JobRotary

Nieuwe ledenavond op 22 november in Hotel Akersloot

In ons district was het heel lang gebruikelijk dat nieuwe ledenavonden per regio werden georganiseerd. Gezien de ervaringen van de afgelopen paar jaar hebben wij nu besloten om hier als proef van af te wijken, en 1 grote nieuwe ledenavond voor het hele district te organiseren en wel op donderdag 22 november in Hotel Akersloot .

Alle nieuwe leden (vanaf 1 juli 2011) zijn hartelijk in hun club ontvangen maar velen lopen na een paar maanden wat verloren rond en ondanks de inspanningen van ledencommissies en mentoren blijft er behoefte aan aanvullende informatie, vooral over Rotary 'buiten de eigen club' en over de grondslagen van Rotary.

Nieuwe leden moeten snel ook effectieve leden worden en vooral ook lid blijven. Wij geven advies hoe ze vlot in hun club kunnen participeren en ook betrokken kunnen blijven en verder zijn wij benieuwd naar de eerste ervaringen van de nieuwkomers.

De avond is van 19 tot 21 uur in het midden van het district, in Hotel Akersloot.
Inloop met soep en een broodje vanaf 18 uur en t
oegang na inschrijving via de website:  

Parallel aan de avond voor de nieuwe leden op 22 november in Hotel Akersloot is er ook een bijeenkomst voor de functionaris, die binnen de club belast is met het ledenbeleid. Dat zal meestal de voorzitter van de ledencommissie zijn. Bij diens ontstentenis is het (vaak) een taak voor de inkomend voorzitter.

De district ledencommissie wil graag nieuwe ontwikkelingen in ledenwerving bespreken.

Wat zijn daarbij de kansen, mogelijkheden en moeilijkheden. We zullen ook aandacht besteden aan de kwaliteit van het lidmaatschap en aan ledenbehoud. Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie en het uitwisselen van ervaringen, maar er zullen ook adviezen gegeven worden.

We gaan er van uit, dat elke club vertegenwoordigd zal zijn en carpoolt met zijn nieuwe leden.
Ook deze bijeenkomst in Hotel Akersloot duurt van 19 tot 21 uur met een inloop vanaf 18 uur voor een broodje en een kop soep.

Toegang na inschrijving via de website. (nodig voor de catering)  

De District Werkdag van 13 oktober

13 oktober 2012, regen en wind over de Zaanse Schans. In een herfstig decor troffen bijna 100 Rotariërs elkaar in het St. Michael College te Zaandam voor de districtswerkdag van D1580. Het werd een inspirerende bijeenkomst met levendige presentaties. Allereerst  vertelde Jean-Paul Toonen (RC Maastricht-Oost) over PR van Rotary en alles wat daar aan communicatie mee samenhangt.

Wij zagen de première van de 1e video uit een serie van twintig promofilmpjes van RotaryNL, mogelijk gemaakt door een grant van Rotary International (in mijn maandbrief van augustus heb ik meer over deze PR Grant geschreven) Deze 1e video gaat over (Z)aan de Wandel, een grootse wandeltocht langs de Zaan die 9 september j.l. plaats vond.

Frits Spangenberg (RC Amsterdam) sprak vervolgens boeiend als altijd over het verschil tussen generaties en hun motieven om met Rotary mee te doen. Hoe halen we en houden we met name de jongere generaties binnen. Meer doen, meer laten zien wat we doen en met humor!

Nancy Scheeve van het Oranje Fonds maakte ons lekker voor NL Doet op 15 & 16 maart 2013, een heel goede mogelijkheid om eens lekker met elkaar de handen uit de mouwen te steken, goed voor de maatschappij en goed voor de fellowship: een typisch win-win project dus.

Na de overbekende kop koffie, volgden workshops over ledenbeleid, Rotary Foundation, Community en PR & Communicatie.
Heel leerzaam, heel nuttig en voor velen inspirerend.

Tijdens koffiepauze en lunch was er ruim gelegenheid voor onderling contact. Zo sprak DGE Jan Lucas Ket met enkele van zijn inkomend voorzitters, vooruitlopend op de formele PETS 22 en 23 maart 2013.

Na de lunch was er een korte Assembly. Dit was de 1e keer dat er ook een tussentijdse Assembly is gehouden. Hier is voor gekozen om dan al de jaarcijfers van de nog maar net afgetreden Gouverneur te laten zien en door hem te laten verdedigen en te laten goedkeuren. Tevens kunnen er dan ook – indien nodig -  tussentijdse beleidsmatige beslissingen worden goedgekeurd.

IPDG Roel van der Voort werd na presentatie van de jaarcijfers 2011-12 met genoegen door de vergadering gedechargeerd gezien het mooie positieve financiële resultaat. De clubs kregen zelfs de €75 terug die eerder waren betaald om de proef met de meerdaagse PETS mee te financieren

DGN Willem van der Mark kreeg na zijn introductie een hartelijk applaus van de gehele vergadering. De Assembly werd bijgepraat over achtergronden van enkele organisatorische ontwikkelingen in district en de RAN. De districtscommissies gaven ten slotte een kort verslag van hun werkzaamheden en hun plannen.

Even na tweeën ging ieder zijns weegs, de Rotaryvlag kwam kletsnat van de mast. . .

Nieuwe Districtredacteur

Na meer dan 4 jaar onze eigen districtsredacteur te zijn geweest, heeft Conrad van de Weetering besloten om deze functie neer te leggen.

Conrad was regelmatig bij verschillende Rotarybijeenkomsten in het district aanwezig om verslag van te doen in het Rotary Magazine. Daarnaast schreef hij hierin ook regelmatig over culturele onderwerpen.

Ik wil Conrad ook op deze plek van harte bedanken voor de jaren dat hij de scribent van ons District heeft willen zijn, en op zijn geheel eigen wijze inhoud aan deze functie heeft gegeven. Ik hoop nog van tijd tot tijd een mooi verhaal over kunst en cultuur  in ons Magazine van jouw hand te mogen lezen.

Gelukkig is er ook direct een opvolger voor Conrad gevonden. Het is Tom Tossijn van RC Amsterdam-Nieuwendam. Tom is een communicatiedeskundige pur sang en dat vak oefent hij dan ook als ZZP´er uit. Een van zijn grote professionele liefdes is het schrijven, en dat komt hierbij goed van pas.
Tom is te bereiken via
tttekst@upcmail.nl .

Ik wens Tom heel veel succes en uiteraard ook veel plezier als districtsredacteur. 

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

oktober 2012