© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - januari 2013

   
 

Op zoek naar een aardige tekst voor de 1e maandbrief van dit nieuwe kalenderjaar, trof ik op internet onderstaande foto met tekst aan.  Hij is voor een ieder persoonlijk van toepassing, maar ook voor Rotary en alle Rotarians.

Deze maand staat het begrip “Bewustwording” centraal. Dit begrip kan op heel veel zaken slaan. Bewustwording waar Rotary voor staat (zoals bijv. Service above Self, de 4-way test wederzijds begrip tussen volkeren en fellowship) wat Rotary Clubs wereldwijd en in de eigen omgeving voor fantastische projecten weten te realiseren, hoe belangrijk het is de medemens te helpen die dat hard nodig heeft en hoeveel meer men kan bereiken door goed samen te werken met andere clubs en Rotarians in bijvoorbeeld de eigen regio.

Maar ook bewustwording dat mede door de grote inzet van Rotary wereldwijd het aantal nieuwe poliogevallen in 25 jaar is teruggevallen van jaarlijks  350.000 tot 215 in 2012!

Rotary is zo veel meer dan de wekelijkse clubbijeenkomst en de eigen projecten. Via www.rotary.nl en www.rotary.org wordt je je pas goed bewust wat er allemaal binnen deze organisatie gebeurt en wordt gerealiseerd.

Er is alle reden voor om daar met gepaste trots over te lezen. Maar ook om daar binnen je eigen kring (privé en zakelijk) met gepaste trots over te praten en te laten zien – via o.a. de sociale media en de websites – wat Rotary is en doet. En natuurlijk ook dat de tijd dat alleen een directeur, advocaat, bankier, medisch specialist of burgemeester lid kon worden van een Rotary Club gelukkig al verschillende decennia achter ons ligt.

De tijd van goed doen in stilte is echt voorbij. Er is geen enkele reden te bedenken waarom wij als Rotarian niet open en eerlijk kunnen vertellen wat Rotary is en waar het voor staat. Alleen op die manier wordt ook de buitenwereld zich bewust van wat wij doen en waar wij voor staan. Daarmee wordt het merk Rotary en haar imago versterkt en dat komt zeer zeker het vinden van nieuwe leden ten goede. Maar ook zal het onze fundraising activiteiten kunnen vergemakkelijken.

Maar ik wil dit jaar ook aan een andere bewustwording aandacht besteden: zoals jullie weten heb ik tijdens mijn clubpresentaties gesproken over de veranderingen die in de maatschappij merkbaar zijn, zoals de terugtredende overheid en wat dit kan betekenen voor service clubs zoals Rotary. Ik heb de visie dat voor Rotary hierdoor veel nieuwe kansen komen om daadwerkelijk dienstbaar te zijn voor de samenleving, zowel hands-on als financieel. Het is goed als clubs zich dit bewust worden en hier met de vaststelling van hun meerjarenbeleid rekening mee gaan houden.

Dit is dan ook het thema waar mijn Discon - die op zaterdag 13 april in de Beurs van Berlage in Amsterdam zal plaats vinden - over gaat.

PETS 2013

De uitnodigingen voor de inkomende clubvoorzitters voor de voor hun verplichte PETS (22+23 maart) in Purmerend zijn inmiddels de deur uit. Inschrijving via onze districtsite is nu mogelijk.

Het programma op zaterdag 23 maart van de PETS en Assembly is in principe bedoeld voor de andere inkomende bestuursleden, maar andere geïnteresseerde Rotarians zijn die zaterdagochtend natuurlijk ook welkom in Purmerend. Binnenkort zal hiervoor een separate inschrijving via onze districtwebsite mogelijk zijn.

Internationaal Jaarthema 2013 – 2014

Tijdens de International Assembly in San Diego van enkele weken geleden, heeft de inkomende International President – Ron Burton – zijn jaarthema en logo bekend gemaakt: Engage Rotary, Change Lives

In deze video licht Ron Burton zijn thema toe.

In de volgende maandbrief zal DGE Jan Lucas Ket, die in San Diego bij deze Assembly aanwezig was, zijn licht laten schijnen op dit thema en ook iets schrijven over zijn belevenissen tijdens zijn training in San Diego

Discon - 13 april 2013

Zaterdag 13 april vindt de Discon plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam met het centrale thema

De rol van Rotary bij een
terugtredende overheid.

Zoals hierboven ook al aangegeven, denk ik dat Rotary een relevantere rol kan gaan spelen in Nederland. De overheid geeft al langere tijd aan dat niet alle heil meer van haar kant kan komen, en dat er meer ruimte zal moeten komen voor particulier initiatief.

Uit onderzoek van het bekende Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat Nederlanders dit ook steeds meer gaan  inzien en dat zij ook meer interesse hebben dit gezamenlijk te doen via o.a. netwerkorganisaties. Ook lijkt de menselijke maat weer meer aan belang te gaan toenemen, waarbij ook immateriële waarden belangrijker worden.
Rotary kan hierbij zeker een belangrijke en leidende rol spelen, aangezien veel van de hierboven omschreven elementen het fundament zijn van Rotary.

Martijn Lampert van Motivaction zal een toelichting geven op het voornoemde onderzoek, dat hij tezamen met Herman Wijffels heeft gedaan.

Vervolgens zal gedeputeerde Elvira Sweet ingaan op wat zij ziet -als verantwoordelijke voor o.a. Welzijn in de Provincie Noord-Holland- als mogelijke toekomstige rol van Rotary in onze provincie.

Tenslotte zal onder meer ingegaan worden op een voor Nederland nieuw begrip, te weten Trustvorming. Hierbij kan Rotary de ruim aanwezige professionele kennis op velerlei gebied ter beschikking stellen aan (kapitaalarme) maatschappelijke initiatieven. In het komende Rotary Magazine zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Deze Discon kan de opmaat zijn voor vernieuwing van Rotary in ons district. Het is daarom van belang dat veel Rotarians zich op 13 april komen oriënteren op een toekomst die ons allen aangaat en zal beïnvloeden. Want de maatschappij zal nooit meer zijn zoals voorheen. Maar door ons eigen steentje bij te dragen om deze veranderingen te helpen vorm te geven, zal dat ook een verdieping betekenen voor ons eigen privé- en Rotary leven.

Mededelingen voor de clubsecretarissen

Invoeren nieuwe clubbesturen voor het seizoen 2013 – 2014

Als het goed is, is bij elke club sinds begin januari het nieuwe clubbestuur voor het clubjaar 2013–2014 bekend.
Het is voor een goed verloop van het komende clubseizoen van groot belang dat zowel Rotary International als Rotary in Nederland zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de nieuwe bestuurssamenstelling. 
Zeer waarschijnlijk zal het dit jaar voor het laatst zijn dat deze wijzigingen door de clubsecretaris zowel in LeAd2 als in Member Access (via
www.rotary.org) ingevoerd moeten worden.
Hierbij het dringende verzoek aan alle clubsecretarissen om de bestuursmutaties voor volgend seizoen zo snel mogelijk (in beide systemen) in te voeren!

Semi Annual Report (SAR)

Ook nu weer ontvangen de clubsecretarissen in januari het zgn SAR vanuit het kantoor in Zürich. Voorzitter en secretaris ondertekenen én retourneren de gevraagde gegevens en zorgen er voor, dat de bijgesloten halfjaarlijkse nota bij de penningmeester komt.

De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Online Helpdesk

Sinds december 2012 staat er op de Nederlandse website van Rotary een informatieve helpdesk (www.rotary.nl/helpdesk), waar veel informatie is te vinden over onder meer het gebruik van LeAd2, het maken en onderhouden van de eigen clubwebsite en het mogelijk maken om digitaal af te melden voor een clubbijeenkomst.

De digitale helpdesk maakt zowel gebruik van geschreven teksten als van video´s. En zoals bij een helpdesk gewenst, is er ook volop mogelijkheid om vragen te stellen via de digitale snelweg.

Deze nieuwe toevoeging aan de website is met name door de grote inzet van onze eigen PDG Alfred Schrijver tot stand gekomen. Ik wil hem dan ook graag hiervoor van harte bedanken!

End Polio Now

14 januari 2013 is er een mooi en informatief hoofdartikel in Time Magazine verschenen onder de titel “Killing Polio”. Dit artikel geeft een mooi inzicht over verschillende actuele aspecten van End Polio Now. Lezenswaardig!

Er is een interessante nieuwsbrief vanuit RI over de strijd tegen Polio. Iedereen kan deze brief verkrijgen door middel van aanmelding  
Via deze pagina kan ook ingeschreven worden op andere News Letters van RI. Kijk er maar eens op wat mogelijk jouw interesse heeft.

Zoals iedereen bekend zijn wij met de laatste loodjes bezig om Polio de wereld uit te krijgen. En het vervelende van laatste loodjes is dat zij altijd het zwaarst zijn. En dat geldt zeer zeker ook voor wat betreft End Polio Now. Zoals hier boven al staat, zijn er afgelopen jaar wereldwijd  slechts 215 nieuwe gevallen van polio geregistreerd. En dat was een ruime halvering t.o.v. 2011.

De 3 landen waar het virus nog zeer actief rondwaart, zijn Pakistan, Afghanistan en Noord Nigeria. En dat zijn nu niet direct de gemakkelijkste landen. Gelukkig zijn er wel duidelijke politieke bewegingen bespeurbaar, dat de overheden in die landen inzien dat het voor iedereen beter is om mee te werken aan de verdrijving van polio.

Om die bewustwording nog duidelijker te stimuleren, is Rotary International een campagne begonnen om te komen tot de grootste advertentie ter wereld waar iedereen aan mee kan doen. Het enige dat je moet doen is om een foto van je zelf te maken via een snapshot of te uploaden waarbij je zelf opstaat met er op je duim en wijsvinger heel dicht bij elkaar. Dit ter indicatie dat het ons bijna gelukt is om polio de wereld uit te helpen.

Hoe en wat? Klik op de afbeelding !

Onze Rotary Foundation

In november hebben alle clubs een brief van de voorzitter van onze districtscommissie TRF – Peter Kleuters – en mijzelf gehad, waarbij wij aandacht vroegen om het goede werk van TRF ook dit jaar weer financieel te ondersteunen. Er zijn inmiddels gelukkig verschillende clubs geweest die hier daadwerkelijk gehoor aan hebben gegeven.

Ik roep middels deze maandbrief alle clubs op, die nog niet gedoneerd hebben, hier binnen het bestuur over te spreken en alsnog tot een vrijwillige bijdrage te doneren.

Mochten er nog vragen leven over TRF en het nut van de clubbijdrage, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter Kleuters. Peter en zijn commissieleden zijn ook gaarne bereid om bij de clubs langs te gaan om een actueel verhaal over TRF  te vertellen.

Internationale Conventie 2013 in Lissabon

Van 23 tot en met 26 juni 2013 wordt in Lissabon de jaarlijkse wereldconferentie van Rotary gehouden. Een unieke gelegenheid waar vele duizenden Rotarians van over de hele wereld naar toe komen. Met veel interessante sprekers maar ook prachtig entertainment. En in een prachtige stad natuurlijk met bijna gegarandeerd mooi weer.

Voor meer info, kijk op de speciale website.

Nieuw: Column van onze districtredacteur Tom Tossijn

Gedurende de rest van dit seizoen heeft onze nieuwe districtredacteur Tom Tossijn zich bereid verklaard elke maand een column te schrijven in mijn maandbrief.

Ik heb Tom leren kennen als een kritisch en creatief denker en schrijver, die graag prikkelende visies op tafel legt om discussie los te maken. Het wezen van een column is juist om te prikkelen, dus Tom is daarvoor dan ook de juiste persoon op de juiste plek.

Voor de goede orde: zijn columns in mijn maandbrief betekenen niet, dat ik het ook met zijn visies eens hoef te zijn qua vorm en/of inhoud. Ik bied slechts het platform om tot meer discussie te komen binnen clubs, de regio´s en het district.

Van SNS Reaal naar Rotary

Tom Tossijn

Mijn vrouw heeft vorige week haar spaarrekening bij SNS Reaal leeggehaald. Een nogal symbolische handeling, want het ging niet om veel geld. Maar ze kreeg gloeiend de pest erin dat deze bank – ooit groot geworden door de spaarcenten van noest werkende arbeiders en hun vakbonden – zó slordig is geleid dat nu faillissement dreigt.

De toenmalige leider van die bank, Sjoerd van Keulen, kwam er destijds mooi vanaf ondanks de weg naar de afgrond die hij, in zijn zucht om met de grote vastgoedjongens mee te mogen doen, met fraaie vergezichten had geplaveid. De belastingbetaler en de aandeelhoudende pensioenfondsen dreigen nu het harde gelag te moeten betalen als er niet gauw een koper wordt gevonden. Van Keulen kost het geen cent.

Hij bekommert zich niet om de rokende puinhoop die hij bij SNS Reaal heeft achtergelaten na het incasseren van zijn ruimhartige vertrekbonus. Voor hem is het geen payback-time.

Data om te noteren

NL Doet 15 en 16 maart 2013
PETS en Assembly 22 en 23 maart 2013 - Purmerend
DisCon 13 april - Beurs van Berlage, Amsterdam
International Conventie 23 t/m 26 juni 2013 - Lissabon

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

januari 2013