© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het Hink-Stap-Sprong polio revalidatie project

Het Hink-Stap-Sprong polio revalidatie project, RC Groningen-West

Als reactie op het internationale initiatief Polio de Wereld uit heeft de RC in 1986 besloten om naast de bijdrage aan het internationale initiatief (EndPolioNow) zelf een initiatief te ontplooien gericht op polio slachtoffers: het Hink-Stap-Sprong polio revalidatie project. Besloten werd het project te richten op Indonesië en wel in eerste instantie op Surabaya, vanwege de structurele banden die met name de Faculteit Medische Wetenschappen RUG met het Dr. Soetomo Ziekenhuis van de Air Langga Universiteit te Surabaya heeft.

Fase 1 – Na een zorgvuldige voorbereiding, waaronder de nodige fundraising ter financiering van het planmatig opgezette project, werden relaties opgebouwd met de RC Surabaya en de afdeling revalidatie van het Dr. Soetomo Ziekenhuis. Tevens werden voorbereidende contacten gelegd met de orthopedische instrumentmakerij (OIM) Noord Nederland te Haren (Rtn Foeke Kuiper), en de revalidatie afdeling van het toenmalige AZG (Rtn. Prof. Willem Eijsma en later Prof. Klaas Postema).

Fase 2 – Begin jaren 90 werden na zorgvuldige selectie aan de hand van een daarvoor ontwikkeld profiel in twee fasen 4 instrumentmakers uit het Dr. Soetomo Ziekenhuis in Groningen getraind in een aantal basale technieken uitvoerbaar met simpel instrumentarium en simpele materialen. Doel was daarbij te komen tot een kern van getrainde mensen die op zich weer trainingen voor anderen uit Indonesië zouden kunnen gaan verzorgen.

Fase 3 – De volgende stap is geweest het inrichten van de orthopedische werkplaats in het Dr. Soetomo Ziekenhuis, waarvoor twee deskundige vrijwilligers (Pieter Tuil, orthopedisch instrumentmaker OIM Noord Nederland en Rtn. Willem v.d. Tempel, revalidatie arts) naar Surabaya werden gezonden om te inventariseren en te adviseren. De inrichting is gerealiseerd uit het door fundraising voor het HSS project ingezamelde geld uit het Nico Sol fonds, aangevuld met een Special Matching Grant van Rotary Foundation.

Fase 4 – In 2003 heeft een verdere invulling plaats gevonden met de speciale training van Dr. Imam Subadi in de bediening van computer gestuurde bewegingsanalyse (Gait Analyse) apparatuur. Deze training werd verzorgd door de Revalidatie afdeling van het UMCG (Prof. Klaas Postema en Dr. Jan Halbertsma). De realisatie vond plaats In 2016 met een GG1415727.

Fase 5 – In 2018 werd, na evaluatie van fase 4 en het functioneren van het Gait Laboratorium, begonnen met de voorbereidingen van een deelproject gericht op verbetering van loop comfort van gerevalideerde polio slachtoffers. Daarvoor werd een geheel nieuwe technologie voorgesteld – de Pedar-in-shoe drukmeetapparatuur waarmee de voetzool belasting kan worden geanalyseerd en aangepast schoeisel kan worden vervaardigd waarmee voetzool zweren kunnen worden voorkomen.

In 2019 werd opnieuw een GG1990729 toegekend waarmee thans dit deelproject wordt geïmplementeerd.

Het project heeft het afgelopen decennium een schijnbaar betrekkelijke rust gekend, veroorzaakt door het wegvallen van de belangrijkste contactpersoon in Surabaya (Rtn Chris Arsjad), een bewuste periode voor ontwikkelen en stabiliseren in de werkplaats van het Dr. Soetomo Ziekenhuis en de meer recente politieke en

economische onrust en onveiligheid in Indonesië.

HSS-commissie

Het project wordt in zijn praktische invulling begeleid door de HSS-commissie

bestaande uit Cees Smit Sibinga, Jan Schipper en Michiel van den Berg.

De HSS-commissie zorgt voor de organisatie van de trainingen, de begeleiding en het sociale programma voor de trainees, de organisatie van eventuele Global Grants en onderhoud de contacten met de instellingen waar de trainingen worden verzorgd. De huidige contacten met Rotary in Surabaya lopen via de RC Surabaya Selatan.

Jaarlijks wordt door Cees Smit Sibinga op clubbijeenkomsten verslag gedaan van de stand van zaken, de vorderingen, de verdere plannen (zie boven) en de financiering.

HINK-STAP-SPRONG polio revalidatie project

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

1986 – opzet langlopend project

1987 – 1991 voorbereidingen voor implementatie; contacten, inventarisatie,

behoeftebepaling, huisvesting stagisten, medewerking OMS en UMCG

1991 – eerste twee instrumentmakers getraind (OMS)

1992 – tweede groep van twee instrumentmakers getraind (OMS)
1993 – opzet inrichting werkplaats
1994 – aanvraag en toewijzing matching grant USD 12.500
1995 – inrichting werkplaats
1996 – eerste evaluatie, opzet vervolg
1997 – contacten met RC Kaliasin en RC Roden-Leek; bezoek Dr. Njo
i.v.m. herstelwerkplaats
1998 – pas op de plaats i.v.m. politiek- economische situatie

1999 – 2001
– contacten onderhouden met RC Surabaya en
– orthopedische werkplaats

2002 – bezoek RC Surabaya en orthopedische werkplaats
afspraken voor vervolg
2003 – vervolgtraining 2 instrumentmakers;
– deelproject modernisering herstelwerkplaats
– voorbereiding, aanvraag en toewijzing matching grant TRF

– installatie werkplaatsapparatuur

2003 – 2006 – voorbereidingen volgende fase:
– uitbreiding naar andere centra;
– vervolgtrainingen;
– evaluatie bezoeken;
2010 – 2 revalidatie artsen
Dr. Mei Wulan en Dr. Meisy Adriana en 2 instrumentmakers Ekki en Agus

2011 – opzet aanvraag Global Grant voor gait analyse apparatuur ten behoeve van

de inrichting van een Gait Analyse Laboratorium in het Dr. Soetomo

Ziekenhuis

2014 – GG1415727 toegekend ter waarde van USD 38.500

2015 – 17 februari officiële opening Gait Analyse Laboratorium Afdeling Revalidatie

Geneeskunde Dr. Soetomo Ziekenhuis met formele overdracht van de

geïnstalleerde apparatuur.

2019 – GG1990729 toegekend ter waarde van USD 36.000 ten behoeve van een

‘Pedar-in-shoe’ druk meet apparatuur gericht op speciaal aangepast

Schoeisel ter voorkoming van voetzoolzweren a.g.v. druk en wrijving van de

voetzool in het schoeisel.

WAT KUNNEN/GAAN WE NOG MEER DOEN?

Wanneer het Nico Sol fonds weer voldoende is aangevuld (structurele bijdrage RC en fundraising projecten – autosterrit en dichtersavond Dichterbijwesterkwartier) over de komende jaren, aanvullen en vervangen van instrumenten (2003) in de Orthopedische werkplaats en de Revalidatie afdeling Dr. Soetomo Ziekenhuis, Surabaya.

Voor de toekomst staan dan de volgende stappen in het project op het programma:

.

a)

deelproject rond verdere inrichting en upgrading van de orthopedische werkplaats in het Dr. Soetomo ziekenhuis te Surabaya; Voor dit onderdeel is een nadere inventarisatie in Surabaya nodig.

Het deelproject leent zich goed voor een Global Grant.

b) Voor de midden-lange termijn in samenwerking met andere RCs en Districten:

1) uitbreiding van het project naar andere centra in Indonesië, zoals Semarang,

Yogyakarta en Medan;

2) vervolgtrainingen

3) evaluatie bezoeken

Cees Th. Smit Sibinga, HSS project coordinator

Hieronder enkele impressies van het HSS-project: