© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kippenproject

DE MARATHON VAN ROTTERDAM

de marathon van rotterdam

Op 14 april 2013 zal één van onze leden, Michael Parramore, de marathon van Rotterdam gaan lopen. Reden voor onze club om Michael te helpen met het zoeken van sponsoren voor een doel dat hem persoonlijk, maar ook ons als club, erg aanspreekt, namelijk het kippenproject van de stichting Mesics.

Het kippenproject van de stichting Mesics

Meru ligt ca 250 km ten NO van de hoofdstad Nairobi, onder Mount Kenia, richting de Somalische grens. Ondanks het feit dat de streek vruchtbaar is en een centrum van theeproductie, heerst er grote armoede. Daarbij staan traditionele gebruiken vaak de ontwikkeling van vooral jonge vrouwen in de weg. Mesics werkt sinds begin 1998 samen met Sister Gemma Kathure van de congregatie Sisters of Nazareth in Meru, Kenia. Sister Gemma is hoofd van de vrouwenafdeling (Women’s Department) en begeleid in deze functie ongeveer 300 vrouwengroepen. In deze bijna 14 jaar zijn vele projecten gerealiseerd op het gebied van inkomensgenerering, voorlichting, training, onderwijs, gezondheidszorg en watervoorziening. Bij elk project vindt een belangrijke locale bijdrage plaats in de vorm van geld, grond, gebouwen en/of arbeid. De resultaten van de samenwerking met Sr Gemma tot nu toe zijn zonder meer positief. Alle ondernomen projecten functioneren nog steeds.

Doel

Het realiseren van een structureel inkomensgenererend project voor 100 vrouwen en hun gezinnen. Direct wordt hiermede de positie van de vrouw sterk ondersteund en worden 100 huishoudens financieel bijgestaan (denk aan schoolgelden voor kinderen); indirect betekenen dergelijke projecten grote locale economische impulsen.

Aanpak

Sister Gemma heeft op grond van de prioriteiten van de vrouwengroepen in Meru besloten om dit grootschalige project op te zetten en dit te richten op het fokken van kippen. 100 vrouwen uit verschillende vrouwengroepen zullen per persoon de verantwoordelijkheid krijgen over 25 kuikens. Met de kuikens starten ze een klein (boeren)bedrijfje en kunnen ze hun huishoudens ondersteunen / onderhouden en schoolgelden voor de kinderen betalen. Met de opbrengsten kunnen de vrouwen tevens doorgroeien in deze boerenbedrijfjes. De kuikens worden geleverd door verschillende betrouwbare lokale leveranciers waarmee Sr. Gemma en haar Congregatie al jaren samenwerken.

Organisatie

De reden voor de keuze van dit kippenproject is dat het project grootschalig opgezet kan worden middels de organisatie en structuur van de Women’s Department van het Bisdom van Meru. De verschillende leidsters van de vrouwengroepen hebben de verantwoordelijkheid gekregen toegewijde vrouwen te vinden die ervaring hebbenmet het houden van kippen en een agrarische achtergrond hebben. Deze leidsters controleren de vrouwen en hun fokkerij maandelijks en rapporteren aan het hoofdkantoor, het Women’s Department. Ook komen de vrouwen minstens maandelijks bijeen om de voortgang te evalueren. Dit rapporteren en evalueren zal het komende jaar aanhouden.

Elke vrouw is zelf verantwoordelijk voor het bouwen van een kippenhok, de grond, de voeding, water en het onderhoud en eventuele medicijnen. De vrouwen krijgen de kuikens pas wanneer deze basisbehoeftes aanwezig zijn. Ook dit wordt gecontroleerd.

Daarnaast is een dierenarts aangesteld die werkt en woont in de regio, die de vrouwen te alle tijden kunnen bellen als een kip ziek is of ziek dreigt te worden. Mesics heeft reeds ervaring met dergelijke omvangrijke projecten (o.a. met geiten, schapen en koeien) en deze zijn erg positief bevonden. Bovendien blijkt uit ervaring dat het houden van kippen een zeer productieve en groeirijke vorm van inkomensgenerering is. Dit omdat relatief snel en langdurig resultaat geboekt kan worden doordat de kuikens snel groeien en eieren en kippen populair voor verkoop zijn.

Onderwijs

Bovengenoemd project is tevens gekozen omdat het gros van de vrouwen in Meru schoolgelden voor hun kinderen zouden willen betalen, maar hier niet genoeg voor verdienen. Daarom hebben de bovengenoemde leidsters van de vrouwengroepen specifiek gevraagd om een inkomensgenererend project te starten, zodat de vrouwen een structureel inkomen verdienen om onder andere de kosten voor het onderwijs van hun kinderen te kunnen dekken. De context van het scholensysteem in Kenia is in dit kader belangrijk om in ogenschouw te nemen. De overheidsscholen zijn nog altijd gratis, hetgeen als positief beschouwd kan worden. Helaas is het tegendeel waar. Doordat de scholen gratis zijn, worden de leraren slecht betaald. Er wordt immers weinig overheidsgeld beschikbaar gesteld voor onderwijs. Hierdoor zijn leraren vaak afwezig of komen zij laat of niet opdagen. Leraren hebben vaak meerdere banen om rond te kunnen komen. Daarnaast zitten de klassen veelvuldig overvol en is vaak weinig materiaal aanwezig, waardoor geen adequaat les gegeven kan worden en de kwaliteit van de lessen laag is. Hierdoor ontstaat meer behoefte aan en vraag naar privéscholen waar wel afdoende les wordt gegeven, voldoende materiaal is en waar de leraren komen opdagen. Voor deze z.g. privéscholen moet daarentegen wel schoolgeld betaald worden. Echter, ervaring leert dat de families van de kinderen dit in veel gevallen graag over hebben voor de kinderen. Om die reden is bovengenoemd project tevens gekozen.

Periode na voltooiing project

Na voltooiing van het project is het de bedoeling dat de vrouwen zelfredzaam zullen zijn. Indien een noodgeval voorvalt, zoals kippenziekte en of ziekte van de vrouw, zal Mesics hier niet garant voor staan, maar zal lokaal een oplossing worden geboden. Door de structuur van het Women’s Department van het Bisdom van Meru, zullen verschillende ‘noodgevallen’ worden bekeken. Naar gelang de ernst van de situatie zal de vrouw in kwestie worden bijgestaan door de parochie waarbij de vrouw is aangesloten, op het gebied van begeleiding en / of bijstand in geld en / of goederen.

 

UIT DE KRANT

uit de krant

http://www.rotaryhuizengooimeer.nl/new/img/kenia.jpg

KIPPENACTIE KENIA GROOT SUCCES

kippenactie kenia groot succes

Kippenactie Rotary voor vrouwen
in Kenia groot succes

Opbrengst actie bijna tweemaal zo hoog als verwacht

De leden van de Rotaryclub Huizen-Oostermeent kunnen met voldoening terugkijken op een geslaagde actie voor hulp aan vrouwen in Kenia. Hun kippenproject heeft veel meer opgebracht dan verwacht. De club wilde een bedrag bijeenbrengen voor de aanschaf van kippen, waarmee 50 vrouwen en hun gezinnen een bestaan kunnen opbouwen met een regelmatig inkomen. Dat doel is ruimschoots gehaald. Er zijn zelfs zoveel “kippen verkocht” dat niet 50, maar bijna 100 vrouwen in Kenia een eigen bedrijfje kunnen starten.

Het was de ambitie van de Rotaryclub om door middel van allerlei sponsoracties 1250 kippen te bekostigen. Iedere vrouw kan in Kenia al een eigen bedrijfje starten met 25 kippen. Voor het hele project - het ging in eerste instantie om 50 vrouwen - was daarmee een bedrag nodig van 4375 euro. Een gezond kuiken heeft men namelijk al voor het luttele bedrag van 3,50 euro. De opbrengst van de actie is echter veel hoger geworden. Nog niet alle toegezegde gelden zijn binnen, maar het ziet er naar uit dat het totale bedrag uitkomt op meer dan 8000 euro. Dat is inclusief de aanvullende subsidie van 2000 euro van de Gemeente Huizen als “millenniumgemeente.”.

Acties met Marathonloop en vogelhuisjes

De leden van de Rotaryclub Huizen-Oostermeent hebben de afgelopen maanden talloze initiatieven ondernomen om het kippenproject te steunen. Naast het benaderen van bedrijven,clubs, vrienden en relaties, kwamen er ook originele privé acties op gang, zoals het verkopen van zelfgemaakte vogelhuisjes en het organiseren van vijfgangen “kippendiners” bij leden thuis.

Een bijzondere manier om het project te steunen organiseerde één van de leden van de Rotaryclub zelf. Zondag 14 april liep Michael Parramore, in het dagelijks leven advocaat, de marathon van Rotterdam en zijn prestaties op de ruim 42 kilometer werden op diverse manieren rijkelijk gesponsord voor het kippenproject.

De circa 2500 kippen (eigenlijk kuikens), die nu met het geld van de actie kunnen worden gekocht, komen van betrouwbare lokale leveranciers en gaan naar Keniase vrouwen in Meru. Dit is een gebied circa 250 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Nairobi waar grote armoede heerst. Met de kuikens starten ze een klein boerenbedrijfje en kunnen ze hun huishoudens onderhouden en de dure schoolgelden voor de kinderen betalen. Uit ervaring is gebleken dat het houden van kippen een zeer productieve en groeirijke vorm is om inkomen te genereren. De kuikens groeien snel en eieren en kippen zijn populair voor de verkoop. Met de opbrengsten kunnen de vrouwen tevens doorgroeien in deze boerenbedrijfjes.


Bedrijfjes met 25 kuikens

Het initiatief voor het project komt van de Stichting Mesics, die al sinds 1998 in Kenia actief is en in meerdere Afrikaanse landen succesvolle projecten heeft opgestart. Mesics werkt bij de uitvoering van het kippenproject samen met Sister Gemma Kathure van de congregatie Sisters of Nazareth in Meru. Sister Gemma is hoofd van het Women’s Department van het bisdom Meru en begeleidt in deze functie ongeveer 300 vrouwengroepen. De actie van de Rotaryclub Huizen-Oostermeent behelst louter de kosten voor de aankoop van de kippen. Elke vrouw is zelf verantwoordelijk voor het bouwen van een kippenhok, de grond, de voeding, water, het onderhoud en eventuele benodigde medicijnen. De vrouwen krijgen de kuikens pas wanneer deze basisvoorzieningen aanwezig zijn.