© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

COMMUNITY SERVICE

STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB MIDDELBURG

De Stichting Community Service Rotary Club Middelburg is een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling)–stichting.

Krachtens de regelgeving van het rijk moet een ANBI-instelling aan verschillende eisen voldoen. Zo moeten naam, inschrijvingsnummer bij de kamer van Koophandel, de namen van de bestuursleden en de doelstelling van de stichting op een openbaar toegankelijke website worden gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u de gegevens die voor onze stichting en voor u van belang zijn.

De Stichting Community service Rotary Club Middelburg werd op 19 oktober 1966 opgericht vanuit de Rotary Club Middelburg.

Het begrotingsjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotary Club Middelburg, te weten van 1 juli van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

NAAM

Stichting Community Service Rotary Club Middelburg.

NUMMER IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

55227678

RSIN/FISCAAL NUMMER ANBI

8188  63 882

Bankrekeningnummer van de stichting: NL27 RABO 0115 6833 21

DOELSTELLING

1.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de doelstellingen van Rotary International, van de van deze organisatie deel uitmakende instellingen en van de bij haar aangesloten Rotaryclubs, in het bijzonder Rotaryclub Middelburg, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.

De stichting dient het algemeen belang.

3.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

4.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan.

NB. Het werkterrein van de stichting is lokaal, nationaal en internationaal gericht.

BRONNEN VAN INKOMSTEN

Bijdragen van leden van de Rotary Club Middelburg door giften ineens of in de vorm van periodieke uitgaven;

1.

bijdragen van derden;

2.

opbrengsten van bijzondere acties, zoals veilingen, benefietconcerten, sponsordiners, enz.;

3.

hetgeen door legaten of erfstellingen wordt verkregen;

4.

opbrengst uit het vermogen van de stichting (rente);

5.

andere baten welke aan de stichting toevallen.

BELEIDSLIJNEN VOOR DE PERIODE 2021-2023

Criteria voor ondersteuning zijn gebaseerd op de gedachte van serviceverlening op plekken in de samenleving waar dat nodig is en daarmee de doelstelling van Rotary dient. Dit zijn veelal 1-malige bijdragen voor lokale projecten of projecten in samenwerking met andere partijen.

De stichting kan zich voor een langdurige termijn verbinden aan Rotary-projecten. Deze projecten blijven in dat geval jaarlijks in de begroting staan. Voorbeelden: Vlielandkampen, RYLA, Polioactie van Rotary International, enz.

ONTVANGENBIJDRAGEN IN HET BOEKJAAR 2020-2021

Ontvangen bijdragen bedroegen in dit boekjaar € 17.529,-

PROJECTEN IN HET BOEKJAAR JULI 2020 – JUNI 2021

In het boekjaar werden 4 kleinere activiteiten gesponsord en 1 grotere instelling ondersteund met in totaal € 16.814,-

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR per 1 juli 2021:

Bestuursleden:

Dhr. J. Anthonise (voorzitter)

Dhr. H. de Kater

Mw. M. de Jonge (penningmeester)

Dhr. R.P. Reddingius

Postbus 321

4330 AH Middelburg

BEZOLDIGING

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Bijgewerkt: 13 april 2022