© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Van bos naar duin : RC Santpoort veertig jaar

Wat er aan vooraf ging

"Het is de bedoeling dat Gij een onderzoek gaat instellen naar de mogelijkheid van het stichten van een nieuwe Rotary-Club, in Uw directe omgeving, eventueel met de naam SANTPOORT.

Dat Gij bereid bleek, deze opdracht te aanvaarden, verheugt mij en ik wens U bij deze alle succes, bij Uw pogen via dat onderzoek te komen tot het stichten van een nieuwe rotary-club.

De club Velsen, waarvan U Oud voorzitter zijt, is niettemin doende met verjonging van de club, maar dat neemt niet weg, dat er ruimte komt om classificaties in Santpoort in een nieuwe eenheid op te vangen.

U wilt mij wel op de hoogte houden, opdat in een later stadium eventuele afstand van grondgebied aan de club kan worden voorgelegd."

Tijdens het jaarlijkse gouverneursbezoek stelt het bestuur van RC Velsen op 4 november 1971 aan gouverneur Smit voor om een Rotaryclub in Santpoort te stichten. De gouverneur reageert enthousiast en wijst Ds. Derk-Jan Spijkerboer, lid van RC Velsen, als zijn 'special representative' aan. De gouverneur schrijft twee dagen later het bovenstaande aan Derk-Jan. Die gaat voortvarend aan de slag en al op 30 december van dat jaar rapporteert hij aan de gouverneur dat een club binnen de grenzen van Santpoort-noord en –zuid op bezwaren stuit: in het gebied wonen voornamelijk forensen 'op' IJmuiden, Amsterdam en Haarlem. Slechts met moeite zullen misschien 25 mensen gevonden kunnen worden die in Santpoort wonen én werken en dan nog voornamelijk met dienstverlenende beroepen. En die classificaties zijn beslist niet toonaangevend voor het gebied.

Daarom pleit Derk-Jan er voor om niet al te streng de hand te houden aan de (nog niet eens vastgestelde) grenzen, daarbij aantekenend dat RC Velsen besloten heeft niet verder te groeien waardoor steeds meer classificaties niet aan bod komen. Daarom is Velsen ook voorstander van een tweede club, aldus de special representative. En-passant stelt hij voor de nieuwe club Santpoort/Velsen te noemen. Maar dat vindt gouverneur Smit geen goed idee. Club Velsen bestaat al en dubbelnamen dienen te worden vermeden. Ook zijn pleidooi voor transparante grenzen wordt niet zondermeer aangenomen. April 1972 krijgt club Velsen bericht van de 'Extension commissie'. Men heeft zich over de stafkaarten gebogen en is op zoek gegaan naar een duidelijk omschrijfbare grenslijn, die ongeveer tussen Santpoort en Driehuis loopt. De uitkomst is de volgende omschrijving van de nieuwe club:

"Santpoort, The Netherlands.

That part of the municipality of Velsen, situated south of a straight line running from coastline pole 60 to pole 3 on the north bank of the Noordzeekanaal."

130327 kaart Velsen met lijn

Deze strakke lijn snijdt dat deel van de gemeente af waarin Santpoort-

noord en –zuid liggen. Maar ook de op dat moment nog maagdelijke Velserbroekpolder, waarin later zesduizend woningen worden gerealiseerd en ca. achttienduizend mensen komen te wonen. Maar dat heeft club Santpoort nooit als haar gebied beschouwd, althans geen pogingen gedaan daar leden te werven of een nieuwe club te stichten.

Opvallend is dat later steeds meer leden niet meer in het oorspronkelijk door de Extension Commissie bedoelde gebied wonen maar van buiten komen. Per 1 april 2013 heeft de club 46 leden. Daarvan komen er 13 uit Santpoort-noord en –zuid, 2 elders uit de gemeente Velsen (inclusief Velserbroek), 29 uit de Gemeente Bloemendaal en 2 uit andere gemeentes. Met zoveel leden van buiten het oorspronkelijke gebied en de wekelijkse bijeenkomst eveneens in een andere gemeente, kun je je afvragen in hoeverre de naam van de club de lading nog dekt.

In mei 1972 laat RC Velsen weten akkoord te gaan met de voorgestelde grens en het daarmee samenhangende afstaan van een deel van haar grondgebied.

In de tussentijd zijn de nodige formaliteiten vervuld en heeft Derk-Jan een aantal Santpoorters geïnteresseerd om lid te worden van de op te richten club. Onder zijn leiding komen op 1 mei 1972 tien potentiële leden bij hem thuis bijeen. Tijdens die bijeenkomst wordt besloten voortaan wekelijks te vergaderen in de Theeschenkerij in Velserbeek, Velsen-zuid en niet in Santpoort, omdat daar ook toen al geen geschikte gelegenheid werd gevonden.

Bij die eerste tien is ook Nout Kwint aanwezig, heden ten dage nog steeds lid van RC Santpoort. In de maanden daarna groeit het aantal leden tot circa tweeëntwintig, waaronder de huidige leden Pé Houwing en Jan van der Velden.

Op 4 oktober 1972 bericht Special Representative Spijkerboer aan gouverneur Tupker:

"I recommend the admission of this club as a member of Rotary International".

De gouverneur aanvaardt deze aanbeveling en op die datum installeert hij RC Santpoort. Op de List of Charter Members staan de tweeëntwintig leden vermeld, allen wonende in Santpoort. Van die groep werken er acht daadwerkelijk in Santpoort en wel als leraar, arts, makelaar, winkelier, handelsagent, schooldirecteur, garagehouder en pastoor. Een mooie doorsnee van de Santpoorter werkende gemeenschap.

De volgende stap om een echte Rotaryclub te worden is de formele erkenning door Rotary International. Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de eerste voorzitter van de club, Henk Hattink, en secretaris Eric Boeser. Op 5 december 1972 bericht President Roy D. Hickman vanuit Evanston (USA) dat RC Santpoort van harte welkom is als lid van Rotary International. Hij feliciteert de eerste bestuur- en charterleden van harte.

Het bijbehorende officiële stuk, het zogenaamde charter, is op 24 november 1972 getekend door President Hickman en General Secretary Harry A. Stewart en zal worden nagezonden. Dit charter wordt op 3 februari 1973 officieel overhandigd aan de club door gouverneur Tupker tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Da Costa academie in Santpoort-Zuid.

Hij verzuimt echter om als gouverneur van het district het charter mede te ondertekenen. Daardoor is RC Santpoort lange tijd een club met een onvolledig getekend, wellicht niet rechtsgeldig charter. Deze omissie is echter op 8 februari 2012 hersteld. Gouverneur 2011 – 2012 district 1580 en lid van RC Santpoort Roel van der Voort brengt op die datum een bezoek aan de eigen club. En onder toezicht van de charterleden Nout Kwint, Pé Houwing en Jan van der Velden wordt het charter alsnog, veertig jaar na dato, ondertekend door de gouverneur.

ondertekening charter door gouverneur

Gouverneur 2011 - 2012 Roel van der Voort ondertekent het charter uit 1972.
De charterleden Nout Kwint, Jan van der Velden en Pé Houwing (van links naar rechts) kijken toe.

RC Santpoort veertig jaar

In de afgelopen veertig jaar zijn elke vijf jaar de lustra gevierd. De eerste maal op 4 februari 1978. Dat betekent dat men van de drie genoemde data (4 oktober 1972 installatie club door gouverneur Tupker, 24 november 1972 ondertekening charter door de President en de Secretary en 3 februari 1973 de charteruitreiking door gouverneur Tupker ) de charteruitreiking als de officiële oprichtingsdatum van RC Santpoort beschouwt.

In 1993 bestaat de club twintig jaar en ter gelegenheid van het vierde lustrum vraagt het bestuur aan Pé Houwing ‘om een historische 'reflektie' te schrijven, mogelijk in boekvorm met advertenties van sponsoren’.

Pé is daar toe bereid en in april 1972 is het boekje klaar. Net op tijd om het eerste exemplaar op 17 april ter gelegenheid van het lustrum aan te bieden aan gouverneur Bienfait. Helaas is dat een exemplaar van de door secretaris Karel Schuyt, classificatie Uitgeverij, geheel afgekeurde productie. In de loop van de week wordt het boekje opnieuw gedrukt en krijgt de gouverneur alsnog per post een correct exemplaar toegestuurd.

Dit boekje kan nog gedownload worden van de site van RC Santpoort: www.rotary.nl/santpoort.

Het boekje over de tweede twintig jaar heeft u nu in handen en kunt u zien als een vervolg. Hier en daar wordt summier ingegaan op de eerste twintig jaar, de nadruk ligt echter op de tweede twintig jaar, de periode 1993 – 2013.

De periode 1993 – 1998

Het vierde lustrum wordt uitgebreid gevierd. Onder leiding van de voorzitter van de lustrumcommissie Jan van der Velden wordt een vijftal bijeenkomsten georganiseerd. De festiviteiten beginnen met een receptie op 17 april 1993 ten huize van voorzitter Dick Goedhart. Naast de eigen leden en hun dames zijn ook de gouverneur en de voorzitter en secretaris van de Clubs Velsen, Bloemendaal
en IJmond uitgenodigd.

T:\Rotary boekje 22-04-13\04 Mw. Schmitz 1993.jpg

De burgemeester van Haarlem, mevrouw Elizabeth Schmitz, spreekt en voorzitter Dick Goedhart luistert.

Op 21 april vindt voor de eigen leden een avondbijeenkomst plaats in het Provinciehuis te Haarlem. Na een rondleiding, aperitief en buffet houdt de burgemeester van Haarlem, mevrouw Elizabeth Schmitz, een inleiding met als thema 'Hoge bomen vangen veel wind'.

De feestavond, op 24 april, staat onder leiding van ceremoniemeester Daan van de Vijver. De eigen leden en bestuur en leden van de RC's Bonn-Siegburg en Formby worden, blacktie en dames met cocktail-dress ontvangen op landgoed Groenendaal om daar na het aperitief en viergangendiner een gevarieerd programma bij te wonen, bestaande uit ondermeer zang, dans en muziek.
In één van de liederen wordt een beroep op voorzitter Dick Goedhart gedaan om ook dames als lid van de club toe te laten.

T:\Rotary boekje 22-04-13\05 Cabaret Groenendaal 1993.jpg

Cabaret door (voor van links naar rechts) Wim Heijne, Hein Kok, Mia Heijne en achter Henk Stokvis (niet zichtbaar), Kees de Voogd, Jan van der Velden en Ellen Peet van den Bosch.

Een kleine week later is iedereen weer op krachten gekomen om de Mondriaan Lezing bij te wonen in de IJmond MTS te Santpoort. Het eigen lid Piet Groot houdt deze voordracht. De avond is vooral ook bedoeld voor externe belangstellenden. De fundraising bestaat uit een tombola, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Terminale Thuiszorg Velsen. Het lustrum wordt op 19 september 1993 afgesloten met een familiespeldag. De bijna tachtig deelnemers vertrekken op de fiets vanuit Driehuis naar Spaarnwoude. Onderweg worden spelletjes gedaan en wordt gebruncht, 'met super heerlijk brood uit de ambachtelijke bakkerij van Van Vessem'. Na afloop een barbecue en 'uitreiking der trofeeën'.

RC Santpoort is opgericht als middagclub, als lunchclub. In de loop der jaren blijkt het voor een aantal leden van deze "forensenclub" vaak moeilijk om zich voor de lunch vrij te maken, met een lage attendance tot gevolg.
Een jaar of tien na oprichting wordt af en toe de wenselijkheid besproken van het verschuiven van de bijeenkomsten naar de avond.

Dit leidt er toe dat men vanaf maart 1991 één maal per maand 's avonds bijeen komt. En omdat de uitbater van Velserbeek een dergelijke avondbijeenkomst niet kan faciliteren, wordt deze voortaan gehouden bij Vreeburg te Bloemendaal. Vanaf september 1991 wordt de frequentie van de avondbijeenkomsten opgevoerd tot twee maal per maand.

In het eerste kwartaal van 1993 onderzoekt het bestuur middels een enquête de tevredenheid van de leden met de middag/avondregeling in Velserbeek/Vreeburg. En waar men al bang voor was blijkt het geval: 50% van de leden is tevreden en 50% niet.

Daarom stelt het bestuur voor om het voorlopig maar zo te laten en legt ook dat voor aan de leden. Die hebben twee keuzemogelijkheden: ja of nee. Tijdens clubzaken d.d.26 mei 1993 maakt voorzitter Dick Goedhart bekend dat uit de enquête gebleken is dat 72% van de leden voor het doorgaan als half middag- en half avondclub is. Dus de 1e en 3e woensdag lunchen in Velserbeek en de 2e en 4e dineren in Vreeburg. De eventueel 5e woensdag nader te bezien. Polderen op zijn best!

In deze jaren gaat het Rotary-leven zonder al te veel problemen zijn gangetje.

Het aan- en afmelden voor de bijeenkomsten blijft wel aandacht vragen. Moet er al dan niet een boete (ad f 10,--) opgelegd worden in geval van 'no show'? De gemiddelde attendance zakt af en toe onder de veertig procent. Heeft dat te maken met het twee maal in de maand rond lunchtijd bijeen komen? Of zijn de avondbijeenkomsten de oorzaak?

Ook het op peil houden van het ledental van de club is een zorg. En hoe vind je wat jongere kandidaten?

Af en toe wordt het onderwerp Vrouwen in Rotary door een lid aan de orde gesteld. Dit ondanks het feit dat er toch een stilzwijgende afspraak bestaat dat vrouwen wellicht wel aangemeld, maar niet aangenomen zullen worden.

Met twee buitenlandse clubs wordt nog contact onderhouden. Sinds 1974 met RC Formby en met RC Bonn-Siegburg sinds 1978.

De contacten met de Engelsen verlopen wat moeizaam. De reisafstand is daar mede debet aan en bovendien hebben met name de oudere leden van RC Santpoort meer affiniteit met de Duitsers dan met de Engelsen.

Ter gelegenheid van de opening van de kanaaltunnel vat RC Santpoort het idee op een groepsreis voor de eigen leden en die van RC Bonn-Siegburg en RC Formby te organiseren. Reisdoel worden Oostende en Brugge gedurende drie dagen.
Negen Engelsen, acht Duitsers en zestien Nederlanders, de meesten met partner, nemen van 23 tot en met 25 september 1994 deel aan de reis. Onder leiding van gidsen wordt de stad bekeken, er wordt gevaren, een museum en een brouwerij bezocht en uiteraard gegeten en gedronken. Vooral Piet Minderhoud geniet volop nu hij zijn meertaligheid kan demonstreren. Maar of het echt een succes is, valt te betwijfelen. Een dergelijke reis is niet meer herhaald.

Loterij

Elk jaar organiseert de club tijdens de Santpoortse feestweek een loterij met steeds een ander doel. Er worden substantiële bedragen opgehaald. Uit de stukken blijkt dat de leden van de club niet van deur tot deur gaan om de loten te slijten. Nee, ze nemen voor eigen rekening een of twee boekjes af en de overige loten worden aan de man gebracht door de betrokkenen bij het goede doel zoals de vrijwilligers van de speeltuinvereniging, OIG, Soli. Scouting of het Zee- en Havenmuseum. Dat leidt af en toe tot wrijving met die organisaties en binnen RC Santpoort neemt het draagvlak voor deze fundraisingsactiviteit langzaam af. Na 1997 worden er geen loterijen meer georganiseerd.

Tijdens het jaarlijkse bezoek van de gouverneur in november 1995 informeert Piet Minderhoud naar het nut van een Sergeant-at-Arms.

De gouverneur geeft vervolgens een profielschets van zo'n commissaris van orde die belast is met de zorg voor het soepel verlopen van de wekelijkse bijeenkomsten. Die rol kan voor RC Santpoort maar door één man ingevuld worden en dat is Piet zelf. En aldus geschiedt. In een later stadium stelt het bestuur een functieomschrijving op, waarin onderstreept staat dat de sergeant zijn werkzaamheden onopvallend uitvoert. Niet duidelijk is of Piet deze instructie ooit ontvangen heeft.

Meerdere malen hebben de gouverneurs tijdens hun clubbezoek de mogelijkheid van het oprichten van een charitatieve stichting aan de orde gesteld. De leden kunnen hun jaarlijkse bijdrage aan Community service aan een dergelijke stichting schenken en de gift vervolgens van de belasting af trekken. Dat betekent ook dat de leden hun jaarlijkse bijdrage kunnen verdubbelen, zonder dat het ze meer kost. Een ware win-win situatie. Toch is niet iedereen directe enthousiast omdat er naar de mening van enkelen wellicht sprake zou zijn van belastingontduiking.

Maar voorzitter Dick Goedhart maakt zich daar erg boos over en wijst er op dat het een bij wet gelegaliseerde mogelijkheid is. Toch zal het tot 1996 duren voordat secretaris Jan Doekes en penningmeester Sjoerd Algera bij notaris Janssen te Heemskerk zitten om namens de club de Stichting Community Service Rotary Club Santpoort in het leven te roepen. Sindsdien storten alle leden elk jaar braaf hun bijdrage, hoewel de stichting nooit een door de fiscus erkende status heeft verkregen.

De periode 1998 -2003

In 1998 bestaat de club vijfentwintig jaar. En dat vijfde lustrum wordt groots aangepakt.

Voorzitter Flip Stembert heeft John van Deutekom bereid gevonden de kar te trekken. Gedurende het jaar zijn er een aantal activiteiten, waaronder een door de leden bereide mosselmaaltijd en een golfwedstrijd. Maar het hoogtepunt is het feest op 14 maart op Duin en Kruidberg te Santpoort.

Een paar dagen voor het grote feest wordt Flip in zijn rol als voorzitter geïnterviewd door het Santpoortse Huis aan Huis blad. Kop van het artikel "Een tuinman die iets te vertellen heeft, kan net zo goed lid worden". In het stuk vertelt Flip over het ontstaan van Rotary, legt uit dat de club zich inzet voor anderen en zeker niet elitair is. En dat RC Santpoort nog geen vrouwelijke leden heeft omdat het een bestaande club is. Nieuwe clubs beginnen er direct aan, maar bij bestaande clubs moeten de leden nog even wennen aan het idee dat ze straks niet meer met de jongens onder elkaar zijn. Vandaar.

Uiteraard zijn bij het galadiner op 14 maart wel dames aanwezig, Dat zijn de partners van de vijf Engelse leden van RC Formby, van de zestien leden van RC Bonn-Siegburg en van de 34 eigen leden. In totaal telt het diner ca. 120 deelnemers, inclusief de burgemeester van Velsen, de gouverneur en de voorzitters van een aantal belendende clubs.

De feestavond begint met een receptie, muzikaal omlijst, vervolgens het galadiner, uiteraard black tie en na afloop dansen op muziek van een jazz band. Tussendoor cabaret met elf (!) liedjes over het wel en wee van de club. Deze worden gezongen door Machteld en Guus Vernimmen, Mia Heijne, Els Spoor, Dorine Does, Henk Reefhuis, Hein Kok en Henk Stokvis. De teksten, in het Nederlands, Engels, Duits of alles door elkaar, zijn ook van Henk Stokvis.

Maar ook de Duitse vrienden laten zich niet onbetuigd en zingen twee drietalige liedjes.

Het bestuur heeft besloten om tijdens de feestelijke bijeenkomst charterlid Piet Minderhoud tot lid van verdienste te benomen. Piet betekent veel voor de club, met name ook bij de internationale contacten. Eigenlijk verdient hij het om tot erelid benoemt te worden, maar dan zou hij geen functies binnen de club meer mogen uitoefenen. En dat wil het bestuur hem niet aan doen.

Het jubileumjaar wordt afgesloten met een golftoernooi op Spaarnwoude met 49 deelnemers. De opbrengst is voor de Gesproken Lokale Krant Velsen. De organisatie van het toernooi was voornamelijk in handen van Pé Houwing en Sjoerd Algera. In de archieven is niet terug te vinden wie het toernooi heeft gewonnen.

T:\Rotary boekje 22-04-13\06 Piet Minderhoud lid van buitengewone verdienste.jpg

Piet Minderhoud wordt benoemd tot lid van buitengewone verdienste.

In 1998 neemt Ruud Kluver het voorzitterschap over en hij kan meteen aan de slag met een onderwerp dat de club kan splijten: het veranderen van een middag/avondclub in een avondclub. Het bestuur meent dat maatschappelijke ontwikkelingen een dergelijke stap noodzakelijk maken. Een uit twee leden bestaande commissie analyseert het attendance gedrag van de leden en concludeert dat RC Santpoort volledig avondclub moet worden. Of deze conclusie geheel objectief is, kunnen de leden zich afvragen. Bij de aanbeveling van de

commissie staat vermeld: 'Rotary is een club van beroepsbeoefenaars. De mening van de werkende leden is van meer gewicht dan die van niet (meer) werkenden'.

Een tweede aanbeveling is het vervroegen van het aanvangstijdstip van de bijeenkomsten naar 17.30 uur. Het bestuur besluit de aanbevelingen voor te leggen aan de leden. De procedure wordt zorgvuldig voorbereid: een meerderheid van de leden dient aanwezig te zijn en het voorstel wordt pas aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Als dat quotum niet gehaald wordt, dan wordt het voorstel in de volgende bijeenkomst opnieuw aan de orde gesteld.

Dat lang niet alle leden het eens zijn met de aanbeveling van de commissie blijkt wel uit een brief die een van de tegenstanders aan alle leden doet toekomen.

1e citaat: 'In de wereld passen clubs zich als schapen aan de nieuwe tijd aan.

Golfen

Het golfen ter gelegenheid van het vijfde lustrum valt dusdanig in goede aarde dat het een jaarlijkse traditie wordt. Er wordt de jaren daarna afwisselend gespeeld op Spaarnwoude, Houtrak, de Haarlemmermeersche, de Kennemer en de Heemkerkse.

Deze laatste baan wordt zelfs een aantal malen ten behoeve van het goede doel om niet ter beschikking gesteld. Dat goede doel was het eerste jaar de eerder genoemde Gesproken Krant, het tweede jaar het sponsoren van fietsen voor het Vinkennest te Driehuis en daarna de Rotary Doctors. Dat laatste doel was vooral een initiatief van Sjoerd Algera. In 2000 is hij als tandarts gedurende een aantal weken uitgezonden naar Guatemala. Later treedt hij toe tot het bestuur van Rotary Doctors en zal nog vele malen ‘tandenwerk’ verrichten in Kenia en ook als bestuurslid de organisatie daar bijstaan. Naast Sjoerd zetten ook Robert Heerze en zijn echtgenote Inger Lise zich sterk in voor de Rotary Doctors en het organiseren van de golftoernooien. Alle drie zullen voor hun inspanningen tot Paul Harris Fellow benoemd worden. Daarover later meer.

In 2011 is het laatste toernooi georganiseerd en daarna is het initiatief over genomen door een Rotaryclub elders in het land.

Dus wordt men avondclub. Wij, die in de regio als enige een half-half club zijn, werken dus in een niche van de markt en moeten bij uitstek nieuwe leden kunnen aantrekken. Wij zouden toch gek zijn om onze voorsprong weg te geven en achter in de rij aan te sluiten'?

2e citaat: 'Elke getalsmatige analyse faalt als men de achtergronden niet kent. Dictatoriaal besturen is niet-rotarisch. Waarom zittende leden moeten ophoepelen omdat men drie nieuwe leden heeft aangetrokken die 's middags nooit kunnen begrijp ik niet, want dan hadden ze moeten weigeren'.

In oktober gaan de leden met tweeëntwintig voor en tien tegen akkoord met het voorstel. Dat betekent tegelijkertijd dat er geen bijeenkomsten meer zullen zijn in Velserbeek. Maar dat houdt niet in dat voortaan alle bijeenkomsten in Vreeburg gehouden zullen worden. In plaats van Velserbeek komt men voortaan, tot nader order, twee maal per maand bijeen in De Uitkijk te Bloemendaal. Overigens is de aanvangstijd onveranderd 18.00 uur gebleven.

In november van dat jaar meent Vocational Service er goed aan te doen het besluit omtrent het veranderen van middag- naar avondclub tijdens de Fireside te evalueren. Daarbij brengt zij in dat de wijziging in avondclub wellicht gemanipuleerd is door 'de gevestigde orde', omdat een avondclub voor vrouwen minder aantrekkelijk zou zijn dan een middagclub.

Omdat ze 's avonds thuis moeten zijn om te koken voor man en kinderen?

Het veranderingsproces zal uiteindelijk per 1 januari 2000 afgerond worden. Het bestuur onder leiding van voorzitter Henk Reefhuis heeft, na het opnieuw houden van een enquête onder de leden, besloten dat voortaan alle bijeenkomsten in De Uitkijk zullen zijn. Het gemor na dit besluit beperkt zich tot een enkele brief waarin ongenoegen wordt geuit.

In maart 1999 wordt de club opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Rob Vedder, nog maar 46 jaar oud en pas drie maanden lid. Bijzonder is dat Robs echtgenote Margriet later het eerste vrouwelijke lid van de club zal zijn.
In april deelt Dick Goedhart mee dat bij hem een ernstige ziekte is geconstateerd en dat hij nog maar kort te leven heeft. Op 2 juni is Dick nog aanwezig op de club. Hij overlijdt op 5 juli 1999 op 57 jarige leeftijd.

Op 25 en 26 september 1999 brengt een negental leden met partners een bezoek aan zusterclub Formby. Met deze club onderhoudt Santpoort al sinds 1974 een vriendschappelijke relatie. Maar zoals hiervoor al beschreven is de relatie met de Engelsen minder intensief dan met de Duitse vrienden. Toch komt de Santpoortse delegatie enthousiast terug. Zij is allerhartelijkst in Formby ontvangen en heeft kennis gemaakt met vele nieuwe leden. Deelnemer Ronald Does adviseert om de contacten te intensiveren. Maar de praktijk pakt anders uit. De Engelsen reageren hierna nauwelijks meer op signalen uit Santpoort en daarom is het bestuur van mening dat de relatie opgezegd moet worden. Maar een dergelijke stap zal eerst met de leden besproken worden. Dat vindt plaats tijdens een Fireside en de leden zijn het eens met het bestuur. De Engelsen realiseren zich dat ze in gebreke zijn gebleven en in september 2000 biedt Ken Porter namens zijn club excuses aan en nodigt tegelijkertijd de Santpoorters uit voor een bezoek aan Formby in het voorjaar van 2001. Maar het mag niet meer baten. Op 31 december stuurt voorzitter Roel van der Voort een brief aan de voorzitter van RC Formby, waarin hij uiteenzet dat 'the reason behind this reconsideration is the generally felt feeling, especially under our younger members, willing to invest their spare time in rotary activities at home.
In a global competitive world the younger members of our club are obliged to pay a lot of attention to their business careers'. Een beetje onoprecht, maar ja.

En zo komt er een wat schlemielig einde aan de meer dan 25 jaar bestaande relatie tussen beide clubs.

Digirotary

Onder leiding van inkomend-voorzitter Roel van der Voort wordt in 1999 – 2000 nagedacht over automatisering. Boudewijn Bremer is in die periode secretaris en heeft niet zo veel affiniteit met die functie. Het maandbericht bestaat meestal uit een verzameling lukraak aan elkaar geniete A4-tjes. Daarom besluit het bestuur om het secretariaat op te splitsen. Eric Boeser en Jan Doekes zullen voortaan het maandbericht verzorgen, met facilitaire ondersteuning van Bram Brons. Het jaarboekje, nog zonder smoelen, wordt al buiten het secretariaat om door een aantal leden beheerd, wel met vele fouten als gevolg. E-mail wordt nog niet gebruikt, mede omdat nog lang niet iedereen is aangesloten op het worldwideweb.

Dat kan anders en Roel van der Voort vindt Jan van der Velden aan zijn zijde. Die heeft, net als Roel, belangstelling voor ICT.

Zoals het hoort begint het project met een memo. In juni 2000 schetst Jan een geautomatiseerde toekomst voor de club. Hij stelt voor om na te gaan in hoeverre automatisering bij kan dragen aan een verdere verbetering van het functioneren van de club. In december 2000 is Jan zo ver dat hij een presentatie van de aanstaande website voor de leden kan houden. En na enige tijd is RC Santpoort online. De leden tonen echter weinig belangstelling en de afspraken om de site actueel te houden worden niet echt nagekomen. Uiteindelijk sterven alle initiatieven van Roel en Jan een zachte dood. Zoals zo vaak lopen de visionairen te ver voor de meute uit.

En wat ook niet helpt is dat de opvolger van secretaris Boudewijn via zijn werkgever beschikt over de nodige faciliteiten om het maandbericht als 'hardcopy' per post te versturen. De leden stellen dit zeer op prijs. Pas nadat in 2010 de economische omstandigheden daar aanleiding toe geven wordt deze toch wel kostbare verspreidingsmethode gestaakt en wordt het maandbericht voortaan per e-mail verzonden.

Vanaf het eerste moment dat dit mogelijk is maakt het secretariaat wel gebruik van de geautomatiseerde online ledenadministratie van Rotary Nederland en Rotary International. Inmiddels, twaalf jaar na de eerste poging om een website op te starten, is de club weer on-line.
Deze keer maakt deze stap meer kans. In deze tijd is men veel meer gewend om de informatie via het internet binnen te halen. Dat zal waarschijnlijk ook het einde betekenen van het maandbericht in de huidige vorm. Wekelijkse mededelingen op de site zullen daarvoor in de plaats komen.

In het jaar 2001 – 2002 is Ronald Does commissaris Fundraising. Door Community Service is met goedkeuring van de leden als fondswervingdoel de bouw van een dierenverblijf bij buurthuis De Mel te Velsen-noord gekozen. De bedrijven daar hebben al sponsorbedragen toegezegd. Maar er ontbreekt nog ca. ca. € 12.500. Als RC Santpoort daarvan 50% weet te fourneren, dan zal de Gemeente Velsen het restant aanvullen.

Ronald Does bedenkt samen met zijn medecommissieleden Harry Boersma en Pieter van der Spek een sponsoravond in Theater Thalia te IJmuiden. De avond bestaat uit een diner en een lezing. De opbrengst van de avond wordt gerealiseerd door verkoop van 'tafels van acht' ad. € 1000,-- per tafel.

De avond wordt een groot succes. Thalia stelt de zaal om niet ter beschikking, de spreekster, mevrouw Jane Zuidema, neemt genoegen met een kleine vergoeding en alle tafels worden verkocht. De menukaart, een bewaarexemplaar, wordt ontworpen door clubkunstenaar Erik Prins. Naast de eigen leden met dames en de gasten van de sponsors zijn ook burgemeester Fons Hertog en de gouverneur

aanwezig. Als de avond voorbij is, alle inkomsten geteld en de kosten betaald zijn,

blijft een netto bedrag voor het goede doel over van 6.800 euro.

Serviceclub

RC Santpoort is een serviceclub. Volgens het vademecum van Rotary Nederland is een serviceclub een club die als missie dienstverlening aan mens en maatschappij heeft. Andere serviceclubs zijn onder ander Lions, Soroptimisten, Junior Kamer en Inner Wheel.

De dienstverlening aan mens en maatschappij bestaat in het algemeen uit het financieren van (goede) doelen. Dat kan gedaan worden uit eigen middelen van de club of van de leden. Maar substantiële bedragen zullen toch uit fondswerving moeten komen. Binnen de club is de commissaris Fundraising, samen met een aantal daartoe aangewezen leden, verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van geldwervingsacties.

T:\Rotary boekje 22-04-13\07 Bloemen voor Marianne Vos.jpg

Voorzitter Community Service Piet Schol overhandigt aan voorzitter Marianne Vos van Mooi Zo Goed Zo Velsen een cheque ten behoeve van de bouw van een dierenverblijf in Velsen-nood. Burgemeester Fons Hertog houdt de cheque ook vast.

Het thema vrouwen in Rotary komt, zoals hiervoor al te lezen, af en toe aan de orde. In de Groot Bestuursvergadering d.d. 4 september 2001 informeert Rafael Fernandez Voortman als commissaris Nieuwe Leden naar het actuele standpunt van het bestuur aangaande vrouwen in de club. Voorzitter Jan van der Velden antwoordt dat het bestuur daar 'neutraal tot positief' tegenover staat. In de notulen van de Klein Bestuursvergadering d.d. 3 december 2001 staat genoteerd dat de commissie Nieuwe Leden goed bezig is: "Als er vrouwelijke kandidaten voorgesteld worden, zullen deze ‘normaal’ in procedure gebracht worden. "

In juli 2002 wordt Koos Piket voorzitter en hij kan meteen aan de bak. Een aantal leden is het getreuzel en geneuzel omtrent vrouwen in de club zat en stelt, onder aanvoering van Ronald Does, in één keer zeven dames kandidaat. Het bestuur is van mening dat het geslacht op geen enkele wijze van invloed kan en mag zijn op het al dan niet toelaten.
Maar een uitbreiding van het ledenbestand met negen leden, inmiddels zijn er nog twee heren aan de zeven kandidates toegevoegd, tegelijkertijd acht het bestuur niet verstandig. En zeker niet omdat het nu voor het eerst in de geschiedenis ook daadwerkelijk om vrouwen gaat. Daarom besluit ze van de normale procedure af te wijken en de leden tijdens Clubzaken voor te stellen het aantal kandidaten in overleg met de commissie Nieuwe Leden te maximaliseren.

Een prominent lid verzoekt een tweetal leden schriftelijk om namens hem tegen te stemmen tijdens Clubzaken. Hij zelf is dan verhinderd, maar hij is van mening dat 'de introductie van het nieuwe fenomeen vrouw wel erg radicaal gaat en meer het karakter van een overval heeft dan het voorhangen van een zorgvuldig geselecteerd lid'.

Op 11 september komt het voorstel tot het voorhangen van de zeven dames en twee heren aan de orde tijdens Clubzaken. De gemoederen lopen hoog op.

Voorzitter Koos verwoordt eerst het bestuursstandpunt. Het weigeren van vrouwen is niet aan de orde. Wel is het bestuur van mening dat temporisering van de voordrachten gewenst is om de nieuwe leden bij hun integratie in de club te kunnen begeleiden. Verder vindt het bestuur het feit dat de meeste kandidaten uit één buurt komen niet relevant. We stellen wel vaker een buurman (of –vrouw) kandidaat. Het lijkt het bestuur het beste om in overleg met de voorstellers een verantwoorde voordracht te doen, rekening houdend met het voorgaande.

Maar dat is toch echt volgens een aantal leden te kort door de bocht. Moet er niet eerst een gedegen discussie plaats vinden, zodat er een emotioneel draagvlak komt voor het opnemen van dames in de club? Moet er niet eerst een visie komen op de gewenste grootte van de club, alvorens zoveel kandidaten voor te hangen? Het voorstellen van dames is in strijd met het besluit om geen dames voor te stellen, aldus een tegenstander. Er zijn ook voorstanders, maar Koos durft geen stemming aan, mede vanwege een attendance van nog geen 50%. Daarom wordt besloten om de volgende week het onderwerp opnieuw op de agenda van een extra Clubzaken te plaatsen.

Voorzitter Koos acht het verstandig om zich voor die Clubzaken II schriftelijk tot de leden te richten. In een brief herhaalt hij het bestuursstandpunt en besluit met 'een respectvolle toon in de benadering van anderen is een vanzelfsprekendheid voor elke Rotarian, evenals het luisteren naar argumenten van gesprekspartners’. Kennelijk is Koos er niet helemaal gerust op dat deze vanzelfsprekendheid ook geldt voor de behandeling van het heikele onderwerp.

Clubzaken II vindt plaats op 18 september 2002 en opnieuw worden vele argumenten, voor en tegen, uitgewisseld. Eén valt daarbij op: "Vrouwen in de club betekent niet alleen plannen maken, maar ook nog eens moeten uitvoeren!"

Uiteindelijk constateert de vergadering dat er nauwelijks sprake is van argumenten, maar wel van emoties. "Argumenten kunnen terzijde gelegd worden, emoties blijven" is een uitspraak.

Besloten wordt om de procedure van voorhangen op een zorgvuldige wijze door te zetten. Dat resulteert in het voorstel om drie dames en één heer voor te hangen.

Van die vier blijkt uiteindelijk één dame geen interesse in een lidmaatschap te hebben en één komt wel kennis maken maar besluit geen lid te worden.

De heer en de derde dame worden wel lid: Cees Foet en Margriet Vedder. En het is bijzonder dat juist Margriet als eerste vrouw lid wordt van RC Santpoort. Zoals hiervoor vermeld is zij de weduwe van het vier jaar daarvoor overleden lid Rob Vedder. Dat feit en de innemende persoonlijkheid van Margriet zorgen er voor dat het punt vrouwen in de club in RC Santpoort nooit meer aan de orde is geweest.

Na Margriet zijn er tot op heden nog vijftien dames lid geworden. Vier namen weer afscheid zodat er op dit moment elf vrouwelijke leden zijn, wat overeen komt met 24%.

Initiator Ronald Does krijgt van een aantal leden onderhandse en openlijke kritiek op zijn actie. Hij ervaart dat als onprettig en onterecht. Als een lid hem op de parkeerplaats toevoegt dat hij beter kan opzeggen, voegt hij die daad bij het woord. Jammer, RC Santpoort verliest daarmee een markant lid.

De periode 2003 – 2008

Nu de strijd om vrouwen in de club gestreden is, wacht voorzitter Koos Piket nog een uitdaging: het zesde lustrum, dertig jaar RC Santpoort.

Koos heeft Daan van de Vijver als Lustrumcommissaris aangesteld en die wordt op zijn beurt ondersteund door Wim Heijne, Erik Prins, Laurens Wehmeijer en Peter Wiers. Ondanks deze grote commissie zijn de zorgen van Koos nog niet voorbij. Het lustrumfeest zal op 10 mei 2003 plaats vinden, maar in de notulen van de Klein Bestuursvergadering d.d. 18 maart is genoteerd dat het bestuur zich zorgen maakt omtrent de organisatie en financiën van het jubileum. Citaat uit de notulen: "Het lijkt er op dat de organisatie op het laatste moment bezig is met de invulling van het programma".

Het programma voor het lustrum wijkt nog al af van voorgaande lustra. Het is eendaags, de locatie is alternatief en dat geldt ook voor het programma.

T:\Rotary boekje 22-04-13\08 Varen op het Spaarne.jpg

De gasten, leden van RC Santpoort en hun partners en elf leden en partners van RC Bonn-Siegburg, moeten een plek in het gangboord, op de kajuit of in de kuip van de schepen zien te vinden.

Het programma van de 10e mei 2003 begint met het inschepen in Haarlem op een drietal schepen, type platbodem, Lemsteraak en motorboot.
De twee historische schepen zijn omgebouwd tot woonboot en daarom niet echt berekend op grote aantallen opvarenden. Dus de gasten, leden van RC Santpoort en hun partners en elf leden en partners van RC Bonn-Siegburg, moeten een plek in het gangboord, op de kajuit of in de kuip van de schepen zien te vinden. Eén van de boten blijkt direct al stuurloos en drijft hopeloos af naar de overkant van het Spaarne. Bestemming voor de twee overgebleven schepen is de zo juist herbouwde molen De Adriaan aan het Papentorenvest. In de molen worden de feestgangers rondgeleid.

Na afloop van de tocht is het ontschepen aan de kade van het voormalige energiebedrijf in de Waarderpolder te Haarlem. Daar, in de tot feestzaal omgebouwde turbinehal, worden de gasten verwelkomd door voorzitter Koos Piket om daarna het ‘Diner Dansant Culturel met Europese optredens door de leden en After Dinner Dansant’ bij te wonen. Tijdens het grotendeels koud opgediende diner worden de nodige toespraken gehouden, die helaas vanwege de akoestiek in dit voormalige fabrieksgebouw voor de meeste gasten volledig onverstaanbaar zijn. Volgens traditie worden een aantal toepasselijke liederen gezongen en sketches opgevoerd. Na het diner gaat de band, met de eigen leden Cees Foet en Rafael Fernadez Voortman, pas goed los. Binnen tien minuten hebben de Duitse gasten en de meeste Nederlanders vanwege de herrie het pand verlaten. Het bestuur blijft enigszins verslagen achter. Een lustrumviering om snel te vergeten.

Vanaf 1 juli 2003 kan Koos Piket uitblazen van zijn heftige jaar en neemt Bram Brons het stokje over.

Bram is het type van no-nonsense en heeft zich voorgenomen de servicetaak van de club weer op te poetsen. In de Klein Bestuursvergadering d.d. 1 september 2003 verwoordt hij zijn visie op de huidige gang van zaken bij Community Service als volgt: "We kopen een lotje, we sponsoren een tafel – op kosten van de zaak – en dat is het dan". Dat moet anders en Bram overlegt persoonlijk met Frank Krouwels, commissaris Fundraising, over een grote geldinzamelingsactie voor een bepaald doel, waarbij alle leden zelf inspanning zullen moeten leveren. Maar Community Service is het met deze gang van zaken niet eens. Zij meent leading te moeten zijn bij het kiezen van de goede doelen. Aldus wordt besloten.

Maar nog voor de eerstvolgende Clubzaken op 10 september plaats kan vinden, laten Frank Krouwels en Frank Teunissen namens Fundraising een memo uitgaan, waarin zij hun ambitie nog eens uiteenzetten en voluit het gebied van Community Service betreden. Kernachtig samengevat: "We gaan niet voor de glijbaan, we gaan voor de hele speeltuin."

De emoties tijdens Clubzaken lopen hoog op. Community Service is ernstig gegriefd door Fundraising en zet de hakken in het zand. Op die manier wordt het moeilijk voor voorzitter Bram om zijn ideeën te realiseren.

Maar Frank en Frank gaan onverdroten voort en presenteren op 22 oktober hun ambitieuze plan om tot een 'geïntegreerde benadering' te komen van sponsorwerving, selectie goede doelen, fundraising en daarbij inschakeling van alle avenues en dus van alle leden. Voorzitter Bram is onder de indruk en stelt voor een volgende bijeenkomst in te ruimen om met elkaar over de te nemen stappen na te denken. In die bijeenkomst lopen de emoties weer hoog op. Bram stelt vast dat de ambitie die hij en Fundraising Frank en Frank hebben op geen enkele wijze door Community Service en de leden wordt opgepakt. Toch hoopt hij dat Fundraising niet opgeeft. Maar als hij dan ook nog eens ernstige kritiek uit op de verslaggeving van die avond, is het hek van de dam en buitelen voorzitter en leden in een felle woordenstrijd over elkaar heen.

De stemming binnen de club raakt behoorlijk verziekt.

Op 3 januari 2004 wordt de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst ten huize van de familie Brons gehouden. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Ook Brams toespraak, maar die is ook weer uiterst kritisch. Hij constateert dat de club veroudert, dat een groot deel van de club beroepsmatig niet meer actief is en dat de commissies en avenues binnen de club niet functioneren. Dus wat willen we nou, vraagt Bram zich af? Zijn we nog bereid ons in te spannen, wat te doen voor de club? Zo niet, dan voorspelt Bram dat we binnen tien jaar allemaal Past Rotarians zullen zijn.

Inkomend voorzitter Laurens Wehmeijer ontvouwt vervolgens de plannen voor ‘zijn jaar’. En ook dat geeft de nodige commotie. Laurens gooit op zijn bekende charmante manier de avenues en commissies door elkaar, maar draait dat in een volgende clubbijeenkomst grotendeels weer terug.

Bram moet eerst zijn jaar nog afmaken. En dat valt niet mee, want hij is teleurgesteld dat er niets meer van de grond komt. Die teleurstelling wordt ook gedeeld door de aanvankelijk zo ambitieuze Franken en beiden zeggen hun lidmaatschap op. Uiteindelijk wordt er dat jaar op het gebied van Fundraising niets bereikt. Een voorzitter kan ook te ver voor de troepen uitlopen. Of niet de juiste toon aanslaan om de boel in beweging te krijgen.

Daarbij past de door Piet Minderhoud vaak gemaakte opmerking: "Een derde van de leden trekt de kar, een derde zit er in en een derde loopt er naast." De kunst is de kar in beweging te houden, dus dat derde deel blijvend te laten trekken.

Om er toch nog een leuk jaar van te maken wordt besloten om een feest te organiseren. Ook in het verleden was dat van tijd tot tijd gebruikelijk. Robert Heerze en Ruud Kluver vormen de feestcommissie en op 3 april is het zo ver. In Riche kunnen de leden en hun partners zich in het Wilde Westen wanen. Onder leiding van een Zandvoorter linedancegroep en een country band gaan de Rotarians keurig in rijen met de beentjes van de vloer.

Op 26 juni 2004, een zeer zonnige dag, vindt de bestuursoverdracht plaats. Voorzitter Bram kan de keten omhangen bij Laurens Wehmeijer. Aanvankelijk wilde Bram de gehele bestuursoverdracht even tijdens een gewone bijeenkomst afraffelen, maar dat stuitte toch wel op protesten bij de medebestuursleden, de leden en vooral ook bij de Duitse vrienden. Deze hadden juist hun 'Ämterübergabe' vanwege Santpoort verzet.

35 jaar vriendschap

Met RC Bonn-Siegburg bestaat volgend jaar 35 jaar vriendschap. Deze is ontstaan toen Karel Schuyt van RC Santpoort en Friedhelm Franke van de toenmalige RC Siegburg elkaar tijdens een vakantie in de Algarve ontmoetten. Beiden zijn lid van een nog jonge Rotaryclub en beiden geïnteresseerd in contact met een club in het buitenland.

Het klikt en in februari 1979 bezoekt een driemans delegatie uit Santpoort RC Siegburg. Drie maanden later staat voorzitter Günter Ashauer op de Santpoortse stoep, tezamen met vijf leden van de Duitse club. Vanaf dat moment bestaat de vriendschap tussen beide clubs. De leden aan beide zijden zijn dan nog jong, staan volop in het leven en er ontstaan ook persoonlijke vriendschappen. Over en weer zoekt men elkaar op en vaak slapen de gasten bij de leden van de bezochte club thuis.Steeds vaker nemen de Santpoorters deel aan de door de Duitse club georganiseerde jaarlijkse reizen. Elk jaar vindt een 'grenstreffen' plaats, een eendaagse ontmoeting in de grensstreek. Het ene jaar aan de Duitse, het volgende aan de Nederlandse kant. Ook de jaarlijkse bestuursoverdrachten worden over en weer bezocht, evenals kerstvieringen en andere evenementen. Later wordt er ook gegolfd en gebridged.

T:\Rotary boekje 22-04-13\09 Die Wende von Weimar..JPG

Daar ontstaat, al dan niet onder invloed van een mooie Sekt of bier, de 'Wende von Weimar'. Voorzitter Daan van de Vijver, Präsident Gero von Gersdorff, Robert Heerze, Michael Jaeger en Ingeborg Jaeger. (van links naar rechts)

Bijzonder is de reis naar Weimar in mei 1994. Daar ontstaat, al dan niet onder invloed van een mooie Sekt of bier, de 'Wende von Weimar'. Sindsdien gaan de Duitse en Nederlandse leden 'viel lockerer mit einander um' noteert Santpoort 's erelid Günter Hovers in zijn kroniek.

Karel Schuijt en Piet Minderhoud ontvangen wegens hun grote inzet bij de vriendschappelijke contacten tussen beide clubs de Rotary Paul Harris Fellow onderscheiding. In 1995 heeft RC Santpoort een gelijke verrassing voor Hanns-Severin Haase. Ook hij wordt PH Fellow.

In april 2002 bestaat RC Bonn-Siegburg 25 jaar. Piet Minderhoud en Kees de Voogd worden tot erelid van RC Bonn-Siegburg benoemd. Tijdens de reis naar Hamburg in mei 2006 ontvangen Günter Ashauer en en Hanns-Severin Haase het erelidmaatschap van RC Santpoort. Helaas overlijdt Günter een jaar later. Vele Santpoorter leden wonen de begrafenis bij.

In 2008 benoemt RC Bonn-Siegburg Robert Heerze en Daan van de Vijver ook tot ereleden. Een maand later wordt Günter Hovers tot Santpoorter erelid benoemd. Günter houdt tot op de dag van vandaag een kroniek bij waarin alle ontmoetingen vanaf 1978 zijn vastgelegd, inclusief de namen van de deelnemers van beide clubs.

T:\Rotary boekje 22-04-13\10 Ashauer en Haase erelid.JPG

Tijdens de reis naar Hamburg in mei 2006 ontvangen Günter Ashauer en Hanns-Severin Haase het erelidmaatschap van RC Santpoort.

Hanns-Severin Haase, Kees de Voogd, Peter Wiers, Günter Ashauer en Axel Holzwarth (van links naar rechts).

Na het heftige 'jaar van Bram' neemt Laurens Wehmeijer het roer over. Zal hij er in slagen rust in de club te krijgen en toch zaken tot stand te brengen?

Het wordt in ieder geval een zeer vruchtbaar jaar. Met uitzondering van het oprichtingsjaar 1972 zijn er nog nooit zoveel nieuwe leden toegetreden in één bestuursjaar. In totaal worden er zeven geïnstalleerd. Daarbij wordt drie maal het champagneglas geheven voor de tweede, derde en vierde vrouw in de club.

Laurens hanteert als jaarthema 'Ik ook van jou' maar dat geldt wellicht wat minder voor de in zijn ogen (te) oude en inactieve leden. Hij promoot hun vertrek en het komt goed uit dat in januari 2005 mede op initiatief van RC Santpoort de Past Rotaryclub Kennemerland wordt opgericht. Eerste voorzitter is het eigen lid Ruud Kluver. Hij verlaat in dat jaar RC Santpoort en weet daarna nog een aantal oudere leden te interesseren om over te stappen. Piet Minderhoud vindt zo'n Past Rotary Club een uitstekend idee en wordt ook lid. Maar hij heeft lak aan voorzitter Laurens en blijft daarnaast ook gewoon lid van RC Santpoort.

In 2003 stelt gouverneur Hans van Leerdam voor om in de regio weer een nieuwe club op te richten, bedoeld voor jonge mensen die vanwege drukte, reisafstand of gezinssituatie niet deel kunnen of willen nemen aan een lunch- of dinerclub en daarom een avondclub prefereren. Binnen het bestuur van RC Santpoort wordt hierop terughoudend gereageerd. 'Geen negatieve grondhouding, doch concentratie op de continuïteit van de eigen club' staat genoteerd in het verslag van de bestuursvergadering in juni van dat jaar.

Tijdens het voorzitterschap van Laurens zet gouverneur Henk Biemond het initiatief door en verzoekt Santpoort om een 'trekker' voor de nieuwe club aan te wijzen. Flip Stembert is bereid om zijn schouders er onder te zetten en in oktober 2006 is het zo ver. De 'avondclub' Santpoort-Brederode wordt met RC Santpoort als sponsorclub opgericht. Als dank voor zijn inspanningen wordt Flip erelid van de nieuwe club.

Om de problemen van het vorige jaar te voorkomen heeft voorzitter Laurens Community Service en Fundraising samengevoegd onder voorzitterschap van Aldo van Commenée. Zo kunnen er tenminste geen fricties ontstaan tussen beide services. Aldo en zijn club zijn ambitieus en besluiten een Habitat-bouwreis naar Guatemala te organiseren. Aanvankelijk is er veel enthousiasme voor het idee en 23 leden geven zich op voor deelname aan de reis in het najaar van 2005. Tijdens een partneravond in december komt de directeur van Habitat for Humanity naar De Uitkijk met een enthousiast verhaal over het doel van de reis. Maar gaandeweg het jaar neemt het enthousiasme af.

Zijn het de kosten die de deelnemers zelf moeten dragen, is het de politieke situatie aldaar, is het twijfel aan de zin van het uitzenden van Rotarians naar zo'n land om daar bouwvakker te spelen? Uiteindelijk blijven maar acht kandidaten over en de reis wordt afgeblazen. Ook in het 'jaar van Laurens' lukt het dus niet om tot een meer ambitieus doel te komen dan het reguliere golfen, bridgen of wijn verkopen voor het goede doel.

Wat wel lukt is het inrichten van een 'internetcafé' in verzorgingstehuis De Rijp in Bloemendaal. De bewoners hebben behoefte om te kunnen e-mailen en wellicht te surfen op het internet. Daartoe is niet alleen hard- en software nodig, maar vooral ook scholing.

RC Santpoort zet de schouders er onder en dankzij de opbrengst van de kerstwijnactie en vooral ook de levering om niet door een sponsor van apparatuur wordt een computerruimte met vijf werkplekken ingericht. In juli 2005 is de zaak operationeel en bij toerbeurt zijn twintig leden van de club in touw om de bewoners van De Rijp te helpen bij het gebruik.

T:\Rotary boekje 22-04-13\DSC03364 boekje.jpg

Wie-schrijft-die-blijft-wissel-bokaal

Aan het einde van het bestuursjaar 2004 – 2005 neemt een kleurrijk lid afscheid. Kunstschilder Erik Prins verhuist naar Bergen en zal daar lid worden van RC Bergen. Maar Erik laat ons niet met lege handen achter. Hij introduceert de door hem gemaakte 'wie-schrijft-die-blijft-wissel-bokaal'. Deze beker, in de vorm van een gouden kop, wordt vanaf dat moment ieder jaar tijdens de bestuurswissel uitgereikt aan dat lid dat zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt als schrijver in het maandbericht. Secretaris Wim Schaafsma krijgt de trofee dat jaar als eerste.

Peter Wiers neemt op 25 juni 2005 het voorzitterschap over van Laurens Wehmeijer. 'Het jaar van Peter' zal het 'jaar van het water' worden. Peter is dan al Watercommissaris in het district en na een voordracht door de voorzitter van de District Rotary Waterwerkgroep wordt Robert Heerze namens Club Santpoort tot watercommissaris benoemd. Als tweede stap schrijft Peter in het december maandbericht een stuk waarin hij voorstelt om als club een internationaal waterproject in Kenia te steunen waarbij wordt samengewerkt met een lokale Rotary Club.
Het bestaat uit het aanleggen van een systeem in zuidwest Kenia, waarbij regenwater wordt opgevangen en als schoon drinkwater gedistribueerd. Als de club € 5.000 bijeen brengt, dan wordt deze opbrengst door Simavi verdubbeld.

Maar Community Service/Fundraising voelt dat weer als een dictaat en gaat niet in op het voorstel van de voorzitter. Dit jaar zal het Blijf Van Mijn Lijf Huis te Haarlem gesteund worden en na de jaarwisseling komt de commissie wel met ideeën omtrent een internationaal doel.

Peter geeft niet op en al bij de nieuwjaarsbijeenkomst staat hij even stil bij het wereldwijde waterprobleem. "Wij drinken nu wel champagne, maar miljoenen mensen zouden al blij zijn met een glaasje helder drinkwater", aldus Peter.

Omdat het bestuur niets meer verneemt van Community Service/Fundraising besluit zij eigenmachtig om de opbrengst van de Watersponsorloop van de leerlingen van de BSV te Bloemendaal te verdubbelen. Het aldus ontstane bedrag wordt weer verdubbeld door Simavi en is bestemd voor de waterprojecten in Kenia. Uiteindelijk levert de actie € 23.000 op en bovendien veel publiciteit in de plaatselijke media.

Peter pakt door. Op 12 april komt een spreker, die voor eigen rekening vrijwilligerswerk doet in Kenia, vertellen over de noden daar. En een week later een hoogleraar met een voordracht over voedselinfectie, met name als gevolg van het drinken van verontreinigd water.

In mei bezoekt Peter tussendoor nog een waterconferentie in Nairobi met zo'n duizend deelnemers. En na al deze stappen staat water definitief op de agenda van RC Santpoort. En dat zal nog jaren zo blijven.

In mei wordt charterlid Piet Minderhoud 83 jaar en het bestuur besluit hem nu wel tot erelid te benoemen. Dit besluit wordt als volgt onderbouwd:

"Piet heeft een ongekende staat van dienst. Allereerst als leraar & schooldecaan en alles wat daarbij komt kijken, maar vooral ook als lid van onze club. En zo kent Piet het hele dorp en haar chronique scandaleuze. Piet heeft als charterlid aan de basis gestaan van de oprichting van onze club en is vanaf het allereerste begin tot en met het heden steeds een uiterst actief, humorvol en voorbeeldig Rotarylid geweest. Een belangrijk wapenfeit waarvan wij tot op de dag van vandaag de vruchten plukken is de innige vriendschapsband met onze zusterclub Bonn-Siegburg. Tot voor kort heeft Piet alle hoogtepunten meebeleefd. En ook bij droevige gebeurtenissen is hij present geweest. Vanwege zijn grote inzet voor de betrekkingen tussen onze club heeft de club Bonn-Siegburg hem, nadat hij enige jaren daarvoor reeds was vereerd met het Paul Harris Fellowship, in 2003 benoemd tot Erelid".

Zoals hiervoor al beschreven leidt de innige band met de Duitse zusterclub ook tot het besluit om twee leden van RC Bonn-Siegburg tot erelid van RC Santpoort te benoemen. Tijdens de reis naar Hamburg overhandigt Peter in de chique Übersee-Club het diploma aan Günter Ashauer en Hanns-Severin Haase. Met het benoemen van Piet, Günter en Hanns-Severin tot erelid is het nog niet afgelopen met het belonen van verdienstelijke leden. Een maand later, tijdens de Partnernight d.d. 7 juni in de bakkerij van Van Vessem in de Waarderpolder te Haarlem, wordt Robert Heerze in aanwezigheid van de voorzitter van Rotary Doctors Nederland prof. dr. Luck van Leeuwen benoemd tot Paul Harris Fellow (PHF), de onderscheiding wegens grote verdiensten voor Rotary. En een week later is Sjoerd Algera aan de beurt. Tijdens een vergadering van Rotary Doctors komt voorzitter Peter Wiers binnen om Sjoerd, weer in aanwezigheid van prof. dr. Van Leeuwen, de bij de Paul Harris Fellowship behorende versierselen om te hangen en op te spelden.

Het bestuur geeft de volgende verklaring voor deze benoemingen: "Het Rotary CV van Sjoerd ziet er indrukwekkend uit: hij is oud-voorzitter van onze club, was jarenlang penningmeester, heeft diverse op Community Service gerichte fundraising activiteiten georganiseerd en geeft een actieve invulling aan het begrip Vocational Service middels zijn werk voor de Rotary Doctors Nederland. Robert heeft zoals u zult begrijpen geen Rotary CV nodig. Wij kennen deze oud-voorzitter maar al te goed van zijn vaste bijdrage aan de 1-minuut, de organisatie van het jaarlijkse diner à l'estafette en de gezellige bridgedrives binnen onze club. Robert geeft invulling aan het begrip International Service door zijn sterke verhalen bij ontmoetingen met onze Duitse vrienden en aan het begrip Community Service middels zijn enorme inzet voor het bedrijfsbureau van de Rotary Doctors Nederland."

In oktober 2006 zal Inger Lise Heerze, de echtgenote van Robert Heerze, ook de PHF-onderscheiding ontvangen vanwege haar grote inzet als vrijwilligster voor Rotary Doctors.

Bridgen

De gezellige bridgedrives, worden jaarlijks gehouden. Een aantal leden, partners en soms leden van de Duitse zusterclub spelen bij een lid thuis. Vroeger om de eer en tegenwoordig om de Piet Minderhoudbokaal, een verzilverde heupflacon.

Veel grootschaliger is de sinds 2002 jaarlijks georganiseerde De Baan

bridgedrive.

Dit is een fundraisingactiviteit waarbij de opbrengst bestemd is voor Stichting De Baan in Haarlem, 'een ontmoetingsplaats voor mensen met een verstandelijke beperking voor vrijetijdsbesteding, sport en vakantie in de regio Zuid-Kennemerland'.

Met vaak meer dan honderd deelnemers wordt gespeeld om prijzen die door sponsoren ter beschikking worden gesteld. De netto opbrengst wordt door De Baan gebruikt om onder andere het gebouw te onderhouden, de tuin op te knappen, een computerhoek in te richten. Dit jaar werd de bridgedrive voor het eerst niet in het gebouw van De Baan zelf, maar elders in Haarlem gespeeld.

Op 24 juni 2006 draagt Peter, na een geslaagd Rotaryjaar, het voorzitterslint over aan Pieter van Regteren Altena. Pieter streeft niet naar een grootse en meeslepende periode, maar meer naar een mooi en leuk jaar. En naar een volgend waterproject onder het motto 'Een dub voor een drup'.

Pieter kan zich al snel profileren in de regio. Op 12 oktober wordt de jaarlijkse Intercity Meeting gehouden, deze keer georganiseerd door RC Santpoort.

Circa vijftig Rotarians uit de regio komen naar De Uitkijk om elkaar te ontmoeten, te dineren en de voordracht te beluisteren van de later nogal in opspraak geraakte gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Thema van zijn verhaal is de ruimtelijke ordening en de invloed van Schiphol op de regio. Een van de aanwezigen is van mening dat het verhaal van de gedeputeerde veel te politiek was en dat is in Rotarykringen 'niet gepast'.

Op 26 februari 2007 overlijdt erelid Günter Ashauer. Een aantal leden van RC Santpoort woont de begrafenis bij.

Het jaar verloopt verder zonder problemen en op 23 juni 2007 geeft Pieter, zoals hij zelf zegt, "de pijp aan Maarten". En die Maarten Bouwer zal het druk krijgen want het Rotary jaar 2007 – 2008 is voor RC Santpoort een lustrumjaar.

De club wordt geconfronteerd met een tweede sterfgeval in dat jaar. Erelid Piet Minderhoud overlijdt op 15 november 2007. De crematieplechtigheid wordt bijgewoond door velen uit de Rotarywereld.

T:\Rotary boekje 22-04-13\11 Beststuursoverdracht Wiers - Van Regteren.JPG

Bestuursoverdracht juni 2006. Op tafel voorzitter Pieter van Regteren Altena, naast hem oud-voorzitter Peter Wiers, op de voorgrond inkomend voorzitter RC Bonn-Siegburg Bernd Albert en Piet Minderhoud. Sjoerd Algera en Inger Lise Heerze horen toe.

En nog geen drie maanden later overlijdt Kees de Voogd op 1 februari 2008. In de door RC Santpoort geplaatste rouwadvertentie wordt hij als volgt herinnerd: "Met het overlijden van Kees verliest onze club een zeer karakteristiek lid. Hij is bijna dertig jaar lid geweest van onze club en heeft in die periode een aantal functies vervult en een belangrijke bijdrage geleverd aan de contacten met zusterclub Bonn-Siegburg".

De periode 2008 – 2013

Voorzitter Maarten Bouwer heeft Jan Pieter van Schaik bereid gevonden de 7e lustrumkar te trekken. Samen met Els Nijssen en Pieter van der Spek wordt het programma opgesteld. Ter voorbereiding organiseert de lustrumcommissie een dansworkshop bij Schröder in Haarlem. Zo'n twintig leden met partners dansen zich in het zweet met de foxtrot en andere dansen uit lang vervlogen tijden.

T:\Rotary boekje 22-04-13\12 Lachtherapie.jpg

Workshop lachen onder leiding van een deskundig docent.

T:\Rotary boekje 22-04-13\13 Robert Heerze en Daan vd Vijver erelid RC Bonn-Siegburg.JPG

Inkomend-voorzitter Michael Schlindwein biedt namens de Duitse club het erelidmaatschap aan Daan van de Vijver en Robert Heerze aan vanwege hun verdiensten voor de betrekkingen tussen beide clubs. Hanns-Severin Haase is getuige.

Het lustrum begint op zaterdagmiddag 5 april 2008 in het schoolgebouw van de BSV te Bloemendaal. Daar kunnen de leden en partners deelnemen aan workshops, zoals lachmeditatie, zingen, schilderen en dans en beweging. En dat alles onder leiding van een deskundige docent.

Het avondprogramma is georganiseerd in de Oranjerie van het landgoed Elswout. Stijlvol gekleed, zoals de uitnodiging gebiedt, nemen de leden en partners deel aan een drie gangen diner. Tijdens het diner treedt een Haarlems zangduo op met licht klassieke liederen. RC Bonn-Siegburg is vertegenwoordigd met een vijftal leden met partner . Inkomend-voorzitter Michael Schlindwein biedt namens de Duitse club het erelidmaatschap aan Daan van de Vijver en Robert Heerze aan vanwege hun verdiensten voor de betrekkingen tussen beide clubs.

Na afloop van het diner wordt er gedanst op muziek van een Latin band.

En daarmee is de viering van het 7e lustrum voorbij. In vergelijking met de lustra uit de beginperiode was dit een zeer sobere en ook minder spraakmakende dan het 6e. Maar de leden en de gasten hebben het naar hun zin gehad en er werd deze keer na afloop geen wanklank gehoord.

In juni 2008 vindt een bijzondere fundraisingsactie plaats. In die maand heropent de geheel gerestaureerde Haarlemse Stadsschouwburg haar deuren en op zondagmiddag 22 juni wordt ‘De Ontdekking van Haarlem’, een stuk van Lennaert Nijgh, opgevoerd. Op initiatief van commissaris Piet Schneider van de nog niet eens aangetreden Fundraising 2008 – 2009 neemt Club Santpoort 590 kaartjes af teneinde deze door de leden met winst te laten doorverkopen. De actie levert uiteindelijk circa € 7.100 voor het goede (water)doel op.

Het vaantje
Tijdens Clubzaken d.d. 11 juni 2009 presenteert het
bestuur een aantal ontwerpvarianten voor een nieuw clubvaantje. Het oude is al een aantal jaren op en voldoet bovendien niet aan de Rotary richtlijnen.
Na enige discussie wordt de voorkeur uitgesproken voor een van de ontwerpen. Niemand is echt enthousiast, maar de club kan weer een aantal jaren vooruit. Het eerste nieuwe vaantje wordt aan het

oudste lid in de club, Henk Stokvis, aangeboden.
Die geeft het mee aan zijn

kleinzoon die vrijwilligerswerk in Namibië gaat verrichten en daar contact zal

leggen met de plaatselijke Rotary Club.


En daarmee is het voorzitterschap van Maarten voorbij en neemt Hetti Graafland het voor het jaar 2008 – 2009 over. Dat betekent dat RC Santpoort in één lustrumperiode veranderd is van mannenclub in gemengde club met een vrouw als voorzitter! In december 2008 nemen drie leden van RC Santpoort, voor eigen rekening, deel aan een 'inspectiereis' naar Machakos in Kenia. Het gezelschap bestaat verder nog uit vier leden van clubs uit de regio Midden Kennemerland.

De afgelopen jaren heeft deze regio vele waterprojecten gesponsord. De projecten bestonden uit de aanleg van een dam in een waterbekken en verder uit het plaatsen van watertanks bij vooral scholen, welke gevuld worden met op de daken opgevangen regenwater. Doel van de reis is het bekijken van de gerealiseerde en nog te realiseren projecten en het samen met RC Machakos beoordelen of de Rotarygelden goed besteed worden. Het gezelschap bezoekt onder leiding van vertegenwoordigers van RC Machakos vier gerealiseerde projecten en de conclusie is dat de sponsorgelden goed terecht zijn gekomen.

T:\Rotary boekje 22-04-13\14 Hetti G voorzitter.JPG

Hetti Graafland neemt het voorzitterschap voor het jaar 2008 – 2009 over.
En dat betekent dat RC Santpoort in één lustrumperiode veranderd is van mannenclub in gemengde club met een vrouw als voorzitter!

Ook worden vijf locaties bezocht waar nog projecten uitgevoerd moeten worden. Ter plaatste wordt afgesproken aan welke voorwaarden voldaan moet zijn, alvorens Rotary opnieuw geld beschikbaar stelt.

Het gezelschap wordt overal gastvrij ontvangen. Er wordt veel gezongen, gedanst en gegeten. Na nog een bezoek gebracht te hebben aan een nationaal park, keren de zeven reizigers vol van indrukken weer terug.

In december 2009 en 2010 zal de reis herhaald worden. Namens RC Santpoort maakt Hein Kok deel uit van de reisgezelschappen.

Een nieuwe fundraisingactie is 'Koken voor Kinderen'. Twee of drie leden met partner nodigen gasten thuis uit om een diner voor ze te koken. De gasten betalen

€ 30 per persoon en de kosten van het diner zijn uiteraard voor rekening van de

kokende leden.

T:\Rotary boekje 22-04-13\15 Hein Kok met partner en tank.JPG

Hein Kok en Everdien Lasonder bij een door RC Santpoort gesponsorde watertank in Machakos.

Kerst-Inn

Een traditie die al heel lang in de club bestaat is het op eerste kerstdag vervoeren van gasten van huis naar de Kerst-Inn in Santpoort en 's avonds weer terug. Ook in 'het jaar van Hetti' zijn er weer voldoende leden van de club die zich matigen in het drankgebruik tijdens de kerstmaaltijd om daarna als chauffeur te kunnen functioneren. Een mooi moment is de soms door de wat oudere passagiers gestelde vraag: "Chauffeur, wat krijgt u van mij?”

De opbrengst is bestemd voor de kinderen die in een van de huizen van het OCK Het Spalier wonen. Elk lid mag zelf bepalen wanneer hij of zij het diner houdt, maar het is de bedoeling dat voor het eind van het lopende Rotaryjaar de actie afgerond kan worden. Er wordt enthousiast gekookt en gedineerd met als eindresultaat een opbrengst van circa € 3.500,--.

Op 20 juni 2009 zit het jaar er voor Hetti op en mag Pieter van der Spek het roer overnemen. Hij heeft op een flip-over zijn doelstellingen voor het jaar geschreven. Het gaat om vitalisering van de club volgens Pieter. Hoe oud je bent is niet interessant, als je maar clubvitaal bent.

T:\Rotary boekje 22-04-13\16 Aandacht voor Pieter van der Spek.JPG

Het gaat om vitalisering van de club volgens Pieter. Hoe oud je bent is niet interessant, als je maar clubvitaal bent.

Pieter introduceert twee nieuwigheden tijdens de clubbijeenkomsten. Hij zal steeds openen met een wijze spreuk. En het lid dat aangewezen is als de scribent van de dag, mag ook in een minuut zijn of haar belevenissen van die dag vertellen.

Tijdens Pieter's voorzitterschap wordt, net als elk jaar, driftig nagedacht en gesproken over de te voeren fundraisingacties.

Al jaren bestaan die bijna routinematig uit het golfen voor de Rotary Doctors, bridgen voor De Baan, wijn/champagneverkoop in december ten bate van de waterprojecten in Afrika en rijden voor de Kerst-Inn te Santpoort. Incidenteel worden eenmalige acties gevoerd, zoals de toneelvoorstelling in de Haarlemse Stadschouwburg in 2008 ten behoeve van water en het Koken voor Kinderen

Pieter weet eenmalig middelen te genereren bij de opening van het door hem ontwikkelde Figee Centre in de Waarderpolder te Haarlem. In plaats van bloemen en wijn wordt de genodigden gevraagd een donatie te doen voor het Machakos-project. De actie levert, mede door een substantiële bijdrage van de initiatiefnemer, een kleine vierduizend euro op.

Het kalenderjaar 2009 eindigt anders dan gebruikelijk. Deze keer geen kerstoverdenking van clubdominee Henk Reefhuis of een andere begenadigde

spreker, maar een voordracht over boeddhisme en een partnernight met bezoek aan de Arrahman Moskee in Haarlem.

Bij de bestuursoverdracht, waarbij Pieter het voorzitterschap overdraagt aan Piet Schol, worden penningmeester John van Deutekom en secretaris Wim Schaafsma verrast met het Paul Harris Fellowship. Vanwege hun werk voor de club, beiden zijn in 2000 in functie getreden, ontvangen ze als waardering uit handen van inkomend gouverneur en clublid Roel van der Voort deze Rotaryonderscheiding. Tijdens Clubzaken d.d.1 december 2010 legt het bestuur de door clubnotaris Aldo van Commenée opgestelde conceptstatuten voor de vereniging ter goedkeuring aan de leden voor. Aanleiding tot het opstellen van deze statuten is de eis van de nieuwe bank, de club wisselt van ING naar ABN AMRO, en bovendien beschermen de statuten de bestuurders van de club tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel, maar omdat niet twee derde van het ledenbestand present is, wordt het voorstel twee weken later nogmaals voorgelegd en definitief goed gekeurd. Tijdens deze Clubzaken wordt het tevens mogelijk gemaakt om voortaan introducés naar een bijeenkomst mee te nemen; wel even van te voren aanmelden bij de Ledencommissie en het kan alleen tijdens de eerste clubbijeenkomst van de maand.

John van D en Wim S PHF

Penningmeester John van Deutekom (rechts) en secretaris Wim Schaafsma worden door inkomend gouverneur Roel van der Voort verrast met het Paul Harris Fellowship.

Maandbericht

Naast de normale secretariaatswerkzaamheden stelt de secretaris van RC Santpoort ook het maandbericht op. Deze activiteit vraagt op zich veel tijd, maar het is ook een leuke uitdaging om dat steeds weer op tijd, en bij voorkeur zo volledig mogelijk, te laten verschijnen.

In het verleden werden de verslagen van de bijeenkomsten vaak door het zelfde lid gemaakt. Dat leek ondergetekende als nieuwe secretaris geen goed idee. Hij heeft vanaf het begin een roulerend verslaggeverschap ingevoerd. Elk lid krijgt de beurt om een verslag te schrijven. Helaas blijkt

dat niet alle leden hiervan gediend zijn c.q. niet over de vereiste vaardigheid beschikken. Het heeft geen zin om deze leden opnieuw te vragen een verslag te maken. Dat komt toch niet.

Sommige leden kunnen goed schrijven en als ze dat dan ook nog eens gevraagd en ongevraagd doen, dan komt al gauw de hiervoor genoemde Wie-schrijft-die-blijft-wissel-bokaal voor hen in beeld.

Erik Prins, de schepper van deze bokaal, schrijft ook vaak en met veel plezier.

Op een gegeven moment introduceert hij 'de ingezonden brieven van de moeder van Erik'. Hij gebruikt deze wijze van schrijven om allerlei zaken in de club op humoristische wijze aan de orde te stellen. Op een gegeven moment reageert Pé Houwing weer op de brieven van Eriks moeder. Het verzamelen van voldoende kopij is in die periode geen enkel probleem.

Soms krijgt de schrijverij in het maandbericht een (te) hoog studentikoos gehalte. Als ondergetekende in een stuk op satirische wijze een beschrijving geeft van de laatst toegetreden leden en tot de conclusie komt dat deze zeker het peil van de club niet omhoog brengen, informeert de gouverneur bij de voorzitter of het wel goed gaat met RC Santpoort.

In een ander jaar reageert een gouverneur gepikeerd als hij in een verslag "recht in de leer" wordt genoemd.

Tot 2010 werd het maandbericht in geprinte vorm per post bij de leden bezorgd. De jaren daarna wordt het in hetzelfde format per e-mail verzonden. Deze wijziging in distributievorm heeft niet tot reacties of klachten geleid. En binnenkort zal het maandbericht wellicht in zijn geheel verdwijnen en vervangen worden door wekelijkse mededelingen op de website van de club. Een stuk romantiek is dan verloren, maar de actualiteit zal toenemen.

Tijdens 'Piet's jaar vindt een bijzonder fundraisingactie plaats: in het Thaliatheater te IJmuiden wordt op zondagmiddag 10 april 2011 een voorstelling opgevoerd. Het theater wordt om niet ter beschikking gesteld door de eigenaar, de familie Van Waveren, waarbij het uiteraard op prijs wordt gesteld dat de bezoekers aan het theater na afloop blijven dineren in haar belendende Restaurant Augusta.

De verkoop van 180 kaarten voor 'Darwin, Het Onthutsend Ontwerp' door Alaska Unlimited, levert, na aftrek van kosten, € 3.500 op. Deze opbrengst is bestemd voor een onderwijsproject in Malawi in Oostelijk Afrika.

De Bestuurswissel d.d. 2 juli 2011 is een bijzondere. Niet alleen draagt Piet Schol de voorzittershamer over aan Carla Meyer, maar tijdens dezelfde bijeenkomst in De Uitkijk wordt Roel van der Voort geïnstalleerd als gouverneur van het district 1580. Nooit eerder werd een lid van RC Santpoort tot zo'n hoog Rotaryambt geroepen. Velen wonen de feestelijkheden bij: leden, oud-leden, weduwen van leden, gouverneur Peter Kleuters, oud-gouverneurs, vertegenwoordigers van Rotary Nederland en van RC Bonn-Siegburg.

T:\Rotary boekje 22-04-13\18 Installatie Roel van der V tot gouverenur.JPG

Nooit eerder werd een lid van RC Santpoort tot zo'n hoog Rotaryambt geroepen.

Al kort na de bestuursoverdracht is RC Santpoort aanwezig op de Bloemendaalse jaarmarkt. Door de verkoop van ondermeer kaarsen, chrysanten en andere bloemen, Afrikaans houtsnijwerk en kaarten wordt ca. € 2.000 bij elkaar verdiend ten behoeve van het waterproject in Malawi. Oorspronkelijk was het de bedoeling vooral wijn te verkopen, maar op het laatste moment wordt dat door de marktmeester verboden. Het is een te commerciële activiteit in de markthoek Goede Doelen waartegen wellicht bezwaar gemaakt zal worden door de marktkooplieden.

T:\Rotary boekje 22-04-13\19 Albert M suikerkoning.JPG

Albert Markusse spint suiker op de Bloemendaalse Jaarmarkt.

In 'het jaar van Carla' staat het een en ander te gebeuren. Als vervolg op de in 2010 vastgestelde statuten wordt in juli het Huishoudelijk Reglement door de leden goedgekeurd. Club Santpoort is nu juridisch gesproken up-to-date. Dit dankzij clubnotaris Aldo van Commenée.

Op 8 februari 2012 vindt het jaarlijkse gouverneursbezoek plaats. Het is dit jaar een bijzonder bezoek omdat eigen clublid Roel op bezoek komt.

Hij heeft het druk, want naast het normale praatje als gouverneur installeert hij het nieuwe lid Thomas Vamberský, tekent het in 1972 uitgegeven charter en stelt de website van RC Santpoort in werking. Weliswaar is de site nog erg beperkt, maar de aanzet tot het op een modernere manier communiceren is gegeven.

Nu clublid Roel van der Voort gouverneur van het district is, betekent dit ook dat RC Santpoort de organisatie van de districtsconferentie op zich hoort te nemen. Als datum wordt 24 maart 2012 vastgesteld en als locatie Duin- en Kruidberg te Santpoort. Margriet Vedder leidt het team dat de organisatie op zich neemt.

De conferentie is een groot succes.

De 24e maart is een prachtige zonnige dag. Vanaf 9.00 uur worden de ca. 160 gasten door een team van clubleden ontvangen en van een naambadge voorzien. Vervolgens koffie en dan naar de conferentiezaal. Clublid Piet Schneider is spreekstalmeester en verwelkomt de gasten en met name Special Representative of the President Mohamed de la War. Vervolgens spreekt Roel over economie, ethiek en Rotary. Mees Hartveld, lid van RC Velsen en voormalig CEO van Crown van Gelder, houdt een voordracht over Het nieuwe werken. De derde spreker is clublid Albert Markusse, algemeen directeur Suikerunie. Hij sluit met zijn voordracht aan op het verhaal van de vorige spreker, maar dan vanuit de praktijk.

Na de pauze arriveert de hoofdgast van de conferentie: President Kalyan Banerjee, samen met zijn vrouw. Ze worden enthousiast begroet door het gezelschap. Vier sprekers, waaronder het eigen lid Peter Wiers, doen verslag van activiteiten in het district, waarna president Banerjee door Roel een cheque aangeboden krijgt ter waarde van € 11.000, bestemd voor de Polioactie van Rotary International.

De president houdt vervolgens een gedreven en inspirerend verhaal met als thema Peace. Voor de lunch vertrekt president Banerjee weer naar een volgend optreden. In de middag kunnen de gasten kiezen uit een aantal workshops en de dag wordt besloten op het zonovergoten terras van Duin en Kruidberg met een borrel en hapje. Gouverneur Roel bedankt daar een aantal betrokkenen, maar met name Margriet Vedder voor haar grote inzet. En daarmee is een einde gekomen aan een hoogtepunt in het bestaan van RC Santpoort, in het 'jaar van gouverneur Roel en van voorzitter Carla'.

Tijdens Carla's voorzitterschap worden nog twee Paul Harris Fellow onderscheidingen uitgereikt: Peter Wiers krijgt het speldje vanwege zijn verdienste op het gebied van water. Roel van der Voort heeft 'ambtshalve' al een PHF gekregen en deze wordt door RC Santpoort opgewaardeerd met een blauwe saffier. In de nadagen van 'Carla’s jaar' presenteren Frank Krouwels, die na zijn opzegging in 2004 vijf jaar later weer lid geworden is, en Michel Hensen nog een rapport over de toekomst van de club, met name over wat het ledenbeleid betreft.

T:\Rotary boekje 22-04-13\20 Gouverneur en president.JPG

Gouverneur Roel van der Voort overhandigt namens RC Santpoort en de regio een cheque ten behoeve van de Rotary polio actie ad. € 13.000 aan president Kalyan Banerjee

De adviezen worden geaccepteerd en kunnen nu verder uitgewerkt worden tot concreet beleid. Daar zal in het jaar 2012 – 2013, met Paul Boelaars als voorzitter, verder aan gewerkt worden.

Het laatste bij het voorzitterschap van Carla behorende vermeldenswaardige feit is dat RC Santpoort de jaarlijks in de regio Midden Kennemerland op het Uitgeestermeer georganiseerde zeilregatta wint.

Weliswaar komt RC Velsen als eerste over de finish, maar wordt direct gediskwalificeerd. Volgens de ongeschreven reglementen dient elke club met twee boten deel te nemen en Velsen heeft slechts een zeilboot ingezet. Een van de boten van RC Santpoort, onder commando van voorzitter Carla zelf, behaalt de tweede plaats en wint de beker.

Paul Boelaars krijgt het voorzitterschap, dat vooral in het teken van het 8e lustrum zal staan, overgedragen van Carla op 1 juli 2012.

In december van dat jaar keuren de leden het nieuwe ledenbeleid goed. De procedure voor het aanmelden van een kandidaat wordt aangepast, waardoor de ledencommissie meer invloed krijgt. Verder wordt nadrukkelijk bepaald dat de voorkeur uit gaat naar kandidaten die de vijftig jaar nog niet zijn gepasseerd.

T:\Rotary boekje 22-04-13\21 Gouverneur Roel tussen zijn clubgenoten.JPG

Gouverneur Roel van der Voort tussen zijn clubgenoten na afloop van de Districtsconferentie 2012.

Er wordt een ideale leeftijdsspreiding gesuggereerd: jonger dan veertig 10%, veertig tot vijftig 25%, vijftig tot zestig 40% en daarboven 25%.

Nu bedragen deze percentages respectievelijk 2, 13, 30 en 54. De gemiddelde leeftijd in de club bedraagt op dit moment 59,4 jaar. Volgens het nieuwe beleid zal dit 54 jaar moeten worden.

T:\Rotary boekje 22-04-13\22 Regio regatta.JPG

Henk Reefhuis aan de fokkenschoot en Hein Kok aan roer en grootschoot tijdens de zeilregatta op het Uitgeestermeer. Schipper Carla Meijer neemt de foto.

De periode 2013 en verder

Indachtig de Engelse wijsheid 'Never change a Winning Team' vraagt Paul aan Jan Pieter van Schaik om het 8e lustrum, net als het vorige, te organiseren. Jan Pieter stemt toe en gaat op zijn beurt met dezelfde teamleden Els Nijssen en Pieter van der Spek aan de slag.

T:\Rotary boekje 22-04-13\23 Lustrumcabaret.JPG

Pieter van der Spek, Jan Pieter van Schaik en Els Nijssen (van links naar rechts) zingen in het lustrumjaar 2012 – 2013 voorzitter Paul Boelaars toe.

Het lustrumprogramma is drieledig. Op zaterdag 24 november vond een diner à l'estafette plaats en op 13 maart 2013 een kookworkshop. Het grote feest zal, net als bij het 5e lustrum, op 2 juni gehouden worden op Landgoed Duin en Kruidberg.

Het diner à léstafette, het racediner, is met 68 deelnemers een groot succes. Na afloop van het diner werd de koffie geschonken bij Pieter van der Spek thuis. Daar presenteerde de lustrumcommissie het lustrumprogramma en zong ze in twintiger jaren stijl verkleed, zeker niet onverdienstelijk, á capella een lied met als doel voorzitter Paul dusdanig te prijzen dat hij er verlegen van werd. En dat lukte.

T:\Rotary boekje 22-04-13\24 Lustrum koken.JPG

De tweede lustrumactiviteit vond plaats in een kookstudio aan het Spaarne in Haarlem

De tweede lustrumactiviteit vond plaats in een kookstudio aan het Spaarne in

Haarlem. Onder leiding van chef Michel Lambermon gingen de leden aan de slag. Maar er was sprake van een dusdanig grote opkomst, dat zelf koken lastig werd. Daarom werd het programma wat aangepast en gaf de bekende chef met zijn personeel eerst een kookdemonstratie waarna genoten werd van een niet zelf gekookt drie-gangen diner.

En zo loopt het 'jaar van Paul' geruisloos ten einde, in afwachting van het op zondag 2 juni te houden lustrumfeest 'met een goddelijke middag en diner dansant' op Duin en Kruidberg.

Veertig jaar na oprichting heerst er dus kalmte in de club. In de loop der jaren is RC Santpoort met het nodige rumoer van een lunchclub met uitsluitend mannen in het bos te Velsen veranderd in een gemengde dinerclub op het hoogste duin van Bloemendaal.

Een club die ieder jaar trouw haar fundraisingacties uitvoert en aandacht besteedt aan het vocationale.

Een club die inmiddels is voorzien van statuten en een huishoudelijk reglement.

Een club waarin de leden elk jaar welwillend meedoen aan de jaarlijks terugkerende en soms eenmalige fundraisingsacties, zolang die maar niet teveel fysieke inspanningen vergen.

Het fellowship staat hoog in het vaandel en dat bevalt de meeste leden prima.

Een club waarin jaarkinderen vanwege het verouderen van het ledenbestand niet meer welkom zijn en een club waarin vaker een borrel geschonken wordt vanwege de geboorte van een kleinkind dan vanwege een eigen kind.

Sommige zaken zijn van alle tijden. Lees de verslagen door en het blijkt dat men zich ook in de eerste jaren in de toen nog jonge club zorgen maakt over de veroudering van het ledenbestand. Regelmatig terugkerend wordt het voorstel gedaan om de naam van de club te wijzigen in Santpoort-Bloemendaal en net zo regelmatig wordt dit voorstel weer afgewezen. Dit net als de wens om het diner bij De Uitkijk uitgeserveerd in plaats van in buffetvorm te krijgen.

Als dat zaken zijn waar de leden zich druk om maken dan is de club, na veertig jaar, wellicht in een milde midlifecrisis verzeild geraakt.

Wil de club ook in de toekomst bestaansrecht hebben, dan zal er toch meer bevlogenheid moeten komen. En die kan alleen maar gebracht worden door nieuwe, jonge leden die bereid zijn de schouders er onder te zetten. En dat soort jonge leden zal alleen dan toetreden en blijven als de club voldoende kan bieden. Dit laatste vergt inzet van jong en oud. Is er voldoende spirit om die te leveren?

Aan zes leden zijn ter gelegenheid van deze publicatie, dit 8e lustrum, twee vragen gesteld. Dat zijn Nout Kwint, Jan van der Velden en Pé Houwing, de drie die het langste lid zijn en aan Marlène Jans-van Wieringen, Frank Nijman en Maartje Zandstra-Kraanen, de drie die het kortst aan de club verbonden zijn. Zij gaven allen antwoord op de volgende vragen:

* Wat vind je van de club / hoe kijk je tegen de huidige club aan?

* Wat verwacht je van de club, nu en in de toekomst?

Kort samengevat leren we dat de 'oude leden' tevreden zijn met de sfeer in de huidige club. Ze zijn wel van mening dat het er vroeger wat harder aan toe ging dan heden ten dage. Maar de een vindt dat een vooruitgang, de ander betreurt dat. Voldoende afwisseling, voldoende variëteit en meer vrouwen in de club wordt gezien als een verbetering. Maar pas op, wees kritisch met het aannamebeleid, meent een van de oudere heren. Geen elitair aannamebeleid, maar wel kwaliteit inbouwen. Bovendien wordt er ook gepleit voor het versneld doorzetten van verjonging.

De drie senioren zijn dus wel tevreden met de huidige club en verwachten dat in de toekomst ook te blijven, maar dan wel met een meer verjongde club. Daardoor zal vanzelf ook wat meer dynamiek ontstaan.

De 'drie jonkies' treffen een 'hechte' club aan met een qua leeftijd en werk gemêleerd gezelschap. Met grijze haren maar 'de geesten jong en scherp', zoals wordt opgemerkt.

De bijeenkomsten worden als boeiend ervaren. Naar de toekomst vinden de drie, naast goede en inspirerende bijeenkomsten, het uitdrukkelijk belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

En daarmee verschillen de reacties van jong en oud. Daar waar oud alleen spreekt over de fellowship, wil jong naast een gezellige en inspirerende club vooral ook actief zijn op het gebied van de community.

Wil RC Santpoort ook een toekomst hebben, dan zal ze naar de jonge leden moeten luisteren en vooral het service aspect hoog moeten houden.

Nawoord

Deze 'reflectie' van het wel en wee van RC Santpoort in de periode 1993 – 2013 is geschreven aan de hand van de in die periode verschenen maandberichten, verslagen van de bestuursvergaderingen, nog in het archief aanwezige memo's, circulaires en overige stukken. Het archief is niet compleet. Niet alle secretarissen/archivarissen uit het verleden zijn even zorgvuldig geweest. Ondergetekende is in 1999 lid van RC Santpoort geworden en vanaf 2001/2002 secretaris. Dat betekent dat hij de tweede helft van de beschreven periode zelf heeft mee gemaakt. Dat maakt dat schrijven wat eenvoudiger. Daar staat tegenover dat hij wel heel veel materiaal heeft geproduceerd, wat het herlezen tamelijk tijdrovend maakte.

Deze reflectie is niet volledig: lang niet aan alle activiteiten is aandacht besteed en lang niet alle leden die verdienstelijk zijn of geweest zijn worden genoemd.

Als je je zo in de clubhistorie verdiept, dan ontdek je dat er heel wat zaken en gebruiken zijn verdwenen. Zo worden er geen jaarfeesten meer gehouden,wordt geen aandacht meer besteed aan het Sint Nicolaasfeest, zijn er geen functie- en geen besluitenboeken meer, worden er geen jaarverslagen meer gemaakt en noemen we de (vrouwelijke) partners geen Ann en de senior leden geen SAM meer.

De attendance van een lid speelt tegenwoordig veel minder een rol dan in het verleden. En het lijkt er ook op dat leden van RC Santpoort nog maar zelden een club elders bezoeken. Nog maar heel af en toe levert een lid een attendancekaart van een andere club in. Ook komt het maar heel weinig voor dat een lid van een andere club op woensdagavond aan de deur van De Uitkijk aanklopt.

Tot slot nog een woord van dank voor Lizet van Triet. Zij heeft de concepttekst van dit boekje zorgvuldig gecontroleerd en gecorrigeerd. Pé Houwing heeft de historie kritisch beschouwd en hier en daar becommentarieerd. Erelid Günter Hovers ten slotte heeft dia's gedigitaliseerd om in de tekst opgenomen te kunnen worden.

Velserbroek, voorjaar 2013

Wim Schaafsma

Bijlagen

Overzicht besturen en services 1972 – 2013

Ledenlijst 1972 – heden

Actueel overzicht leden

Inhoudsopgave

Overzicht besturen en services 1972 - 2013overzicht leden 1972 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar in

jaar uit

Ereleden

 

 

 

 

 

11

Minderhoud

Piet

 

PHF

1972

2007

23

Spijkerboer

Derk-Jan

 

 

1972

1976

110

Ashauer

Günter

 

 

25-mei-06

2007

111

Haase

Hanns-Severin

 

PHF

26-mei-06

 

116

Hovers

Günter

 

PHF**

21-jun-08

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

 

 

jaar in

jaar uit

1

Boeser

Eric

 

 

1972

2006

2

Dijk

Gerard

van

 

1972

1998

3

Groot

Piet

 

 

1972

1994

4

Hattink

Henk

 

 

1972

1978

5

Kat

Dirk

 

 

1972

1975

6

Kwint

Nout

 

 

1972

 

7

Pardoen

Rien

 

 

1972

1978

8

Terra

Go

 

 

1972

1991

9

Uffelen

Bram

van

 

1972

1972

10

Zeevat

Jan

 

 

1972

1990

12

Harms

Fred

 

 

1972

1998

13

Schortemeyer

Wim

 

 

1972

1975

14

Zwikstra

Ton

 

 

1972

2001

15

Wüst

Chris

 

 

1972

1978

16

Ebeling

Leo

 

 

1972

1992

17

Davidse

Rien

 

 

1972

1975

18

Velden

Jan

van der

 

1972

 

19

Harlaar

Wim

 

 

1972

1992

20

Houwing

 

 

1972

 

21

Rossmark

Herman

 

 

1972

1990

22

Endel

Arie

 

 

1972

1993

24

Brentjens

Joep

 

 

1973

1975

25

Algera

Sjoerd

 

PHF

1973

 

26

Kraal

Eric

 

 

1974

 

27

Stokvis

Henk

 

PHF

1974

2010

28

Mochel

Ruud

 

 

1974

1980

29

Draayen

Jan

van

 

1974

1987

Leden

 

 

 

 

jaar in

jaar uit

30

Tanger

Jaap

 

 

1975

1977

31

Schuyt

Karel

 

PHF

1975

1995

32

Kok

Hein

 

 

1976

 

33

Dijkema

Meinoud

 

 

1976

1978

34

Woerden

Fred

van

 

1977

1982

35

Spoor

Michiel

 

 

1977

2006

36

Voogd

Kees

de

 

1977

2008

37

Witvlied

Leo

 

 

1978

1980

38

Matthijsse

Johan

 

 

1978

2009

39

Weyerman

Kees

 

 

1978

1982

40

Beelen

Han

 

 

1979

1990

41

Vernimmen

Guus

 

 

1980

2010

42

Hylkema

Hylke

 

 

1980

1985

43

Schroeff

Hans

van de

 

1980

1984

44

Nelis

Jan

 

 

1980

1982

45

Flines

Egbert

de

 

1982

1987

46

Doekes

Jan

 

 

1982

2006

47

Brinke

Peter

auf dem

 

1982

2009

48

Schaik

Jan-Pieter

van

 

1983

 

49

Bos

Frank

 

 

1983

1990

50

Vijver

Daan

van de

 

1984

 

51

Deutekom

John

van

PHF

1985

2012

52

Heerze

Robert

 

PHF

1985

 

53

Schneider

Piet

 

 

1985

 

54

Isacson

Herbert

 

 

1985

1998

55

Stembert

Flip

 

PHF

1987

 

56

Heijne

Wim

 

 

1987

 

57

Goedhart

Dick

 

 

1988

1999

58

Kouthoofd

Andries

 

 

1988

1999

59

Kluver

Ruud

 

 

1989

2004

60

Schachtschabel

Gerard

 

 

1990

1990

61

Voort

Roel

van der

PHF*

1990

 

62

Huijboom

Theo

 

 

1990

1993

63

Reefhuis

Henk

 

 

1990

2013

64

Spek

Pieter

van der

 

1990

 

65

Dekker

Joop

 

 

1991

1994

66

Later

Frans

 

 

1992

1995

 

 

 

 

 


jaar in


jaar uit

67

Buter

Bert

 

 

1992

1996

68

Hoeven

Ruud

van der

 

1992

1994

69

Aalderen

Roel

van

 

26-jan-94

 

70

Oeveren

Harm

van

 

5-okt-94

15-jul-97

71

Sichem

Kees

van

 

24-nov-94

15-jul-97

72

Ozinga

Jaap

 

 

11-jan-95

18-dec-03

73

Brons

Bram

 

 

18-okt-95

1-aug-07

74

Piket

Koos

 

 

26-jun-96

13-jun-07

75

Does

Ronald

 

 

24-apr-97

1-okt-02

76

Schol

Piet

 

 

19-nov-97

 

77

Commenée

Aldo

van

 

22-apr-98

 

78

Bremer

Boudewein

 

 

29-jul-98

9-nov-05

79

Wehmeijer

Laurens

 

 

19-okt-98

 

80

Heere

Job

 

 

11-nov-98

1-jul-02

81

Vedder

Rob

 

 

9-dec-98

2-mrt-99

82

Schaafsma

Wim

 

PHF

10-feb-99

 

83

Wiers

Peter

 

PHF

3-jun-99

 

84

Lange

Hans

de

 

10-mei-00

15-nov-04

85

Prins

Erik

 

 

7-jun-00

30-jun-05

86

Boersma

Harry

 

 

28-feb-01

31-dec-03

87

Teunissen

Frank

 

 

11-mrt-02

1-apr-04

88

Warnaars

Hein

 

 

4-feb-98

1-apr-02

89

Joosten

Willem

 

 

29-mei-02

 

90

Fernadez Voortman

Rafael

 

 

7-jun-02

1-apr-04

91

Regteren Altena

Pieter

van

 

13-jun-02

 

92

Minderhoud

Erik

 

 

29-apr-98

29-mei-02

93

Hensen

Michel

 

 

19-sep-02

 

94

Krouwels

Frank

 

 

4-okt-02

 

95

Foet

Cees

 

 

8-jan-03

1-feb-04

96

Vedder-Rootjes

Margriet

 

 

8-jan-03

 

97

Westerbeke

Fred

 

 

1-apr-03

1-jun-03

98

Boelaars

Paul

 

 

27-nov-03

 

99

Vos-Vester

Marianne

 

 

1-aug-04

4-dec-07

100

Bouwer

Maarten

 

 

16-sep-04

 

101

Berghoef

Dick

 

 

13-okt-04

 

102

Boeijink

Peter

 

 

13-okt-04

 

103

Bultsma

Jelle

 

 

27-okt-04

jaar in

26-sep-10

jaar uit

104

Graafland

Hetti

 

 

17-nov-04

 

105

Meyer-Wortelboer

Carla

 

 

15-jun-05

 

106

Kastelein

Kiki

 

 

10-jul-05

1-jan-08

107

Verbunt

Emile

 

 

30-sep-05

1-apr-12

108

Millaard-Nieuwenhuijzen Kruseman

Miek

 

 

28-jul-05

1-jul-12

109

Nijssen

Els

 

 

31-okt-05

 

112

Feltz van der Sloot

Desirée

van der

 

6-sep-06

 

113

Markusse

Albert

 

 

7-mrt-07

 

114

Hogervorst

Elmer

 

 

1-jul-07

1-jul-10

115

Godschalx-Bosman

Annemarieke

 

 

20-dec-07

 

117

Olde Agterhuis-Verwey

Jacqueline

 

 

22-dec-08

 

118

Boon-Dijkhuis

Anouk

 

 

27-jan-10

 

119

Feltz - Cornelis

Christina

van der

 

27-jan-10

1-jan-12

120

Berg

Robert

van den

 

9-jun-10

1-nov-11

121

Bosch

Kees Jan

 

 

9-jun-10

 

122

Heukelom

Robert

 

 

9-jun-10

 

123

Triet

Lizet

van

 

16-feb-11

 

124

Bodt

Edo

 

 

12-sep-11

 

125

Vamberský

Thomas

 

 

10-feb-12

 

126

Oude Weernink

Lex

 

 

13-jun-12

 

127

Jans-van Wieringen

Marlène

 

 

1-nov-12

 

128

Nijman

Frank

 

 

21-nov-12

 

129

Zandstra-Kraanen

Maartje

 

 

13-feb-13

 

Actueel overzicht leden

Ereleden

Haase

HAASE, PROF. DR. -ING.

Erelid RC Santpoort

PH Fellow

HoversHOVERS, DR. -ING.

Erelid RC Santpoort

PH Fellow + 2

Leden

Aalderen vanAALDEREN, R.J.M. VAN MLA

Landschapsarchitectuur

AlgeraALGERA, DRS. S.C.

Tandheelkunde

PH Fellow

BerghoefBERGHOEF, D.A. RA

Accountancy

BodtBODT, ING. E.

ICT Consulting

Boeijink

BOEIJINK, DRS. ING. P.J.A.
Innovatie management

Boelaaars

BOELAARS, ING. P.G.M.B.

Interim Management

BOON – DIJKHUIS, DRS. A.H.J.

Boon-DijkhuisOctrooibeheer

BoschBOSCH, ING. K.J.

Meubelfabricage

BouwerBOUWER, IR. M.C.

Duurzame Energie

Commenée vanCOMMENÉE, MR. A.P.M. VAN

Notariaat

FELTZ VAN DER SLOOT, DRS. D VAN DER

Feltz van der Sloot van derOogheelkunde

Godschalx-BosmanGODSCHALX-BOSMAN, DRS. A.M.

Ouderenzorg

GraaflandGRAAFLAND, DRS. H.

Voortgezet Onderwijs

Heerze

HEERZE, DRS. R.A.

Openbaar Bestuur

PH Fellow

Erelid RC Bonn-Siegburg

HEIJNE, DRS. W.B.M.

HeijnePsychotherapie

 

HensenHENSEN, MM, ING. M.A.H.

Organisatie advies

 

HeukelomHEUKELOM, Bs R.

Business Development

Jans -van Wieringen

JANS-VAN WIERINGEN, MR. M.E.P.A.R.

Jurist

 

HouwingHOUWING, ING. H.

Voedingsmiddelenonderzoek

 

JoostenJOOSTEN, IR. W.H.M.

Architectuur

KokKOK, H.J.L.

Diergeneeskunde

KraalKRAAL, DRS. E.R.

Kaakchirurgie

KROUWELS, MM, F.S.J.M..

KrouwelsLevensmiddelenindustrie

Kwint

KWINT, MR. R.A.K.G.

Vastgoedontwikkeling

Markusse

MARKUSSE, IR. A.J.

Voedingsmiddelen

MeijerMEYER-WORTELBOER, DRS. C.M.M.

Planologie

NIJMAN, MR. F.H.

NijmanFiscaal Jurist

Nijssen 3

NIJSSEN, DRS. E.E.A.

Loopbaancoaching en –ontwikkeling

DSC00938OLDE AGTERHUIS-VERWEY, DRS. J.F.

Tandarts

Oude WeerninkOUDE WEERNINK, DRS. A.H.

Luchtvaart

REGTEREN ALTENA, MR. P.N. VAN

Regteren Altena vanAdvocatuur

Nieuwe afbeeldingSCHAAFSMA, ING. W.

Vastgoedontwikkeling

PH Fellow

Schaik vanSCHAIK, MR. J.P.S VAN

Advocatuur

 

SchneiderSCHNEIDER, MR. P.J.

Verzekeringen

SCHOL, P.

ScholBouw- en installatiemanagement

Spek van derSPEK, P. VAN DER

Bakkerijen

StembertSTEMBERT, F.Ph.

Groothandel

PH Fellow

Erelid RC Santpoort-Brederode

Triet vanTRIET, DRS. E.F. VAN

Journalistiek

VAMBERSKÝ, IR. T.A.

VamberskýVastgoedontwikkeling

Vedder-RootjesVEDDER-ROOTJES, DRS. M.

Communicatie

Velden van derVELDEN, ING. J.C. VAN DER

Machinebouw

Vijver van deVIJVER, DRS. D.L. VAN DE

Havens

Erelid RC Bonn-Siegburg

VOORT, DRS. R.C.W. VAN DER

Voort van derWetenschappelijk Onderwijs

PH Fellow +1

WehmeijerWEHMEIJER, L.A.M. ARTS

Geneeskunde

Wiers

WIERS, DRS. P.C. MBA

Milieuconsultancy

Zandstra-KraanenZANDSTRA-KRAANEN, DRS. M..J.M.

Onderwijs

Tekst Wim Schaafsma

Tekstadviezen Lizet van Triet

Foto's Archief RC Santpoort, Isabel Boerdam, Carla Meyer,

Günter Hovers, Marietta Kaptein,
Wim Schaafsma en onbekend

Vormgeving Vorm op Maat

Reproductie Grafisch Bureau Cornegge B.V.

Inhoudsopgave

Wat er aan vooraf ging 1

De periode 1993 - 1998 6

- Loterij 9

De periode 1998 – 2003 11

- Golfen 13

- Digirotary 15

- Serviceclub 17

De periode 2003 – 2008 20

- 35 jaar vriendschap 23

- Wie-schrijft-die-wissel-bokaal 28

- Bridgen 30

De periode 2008 - 2013 33

- Het vaantje 35

- Kerst-Inn 38

- Maandbericht 40

De periode 2013 en verder 48

Nawoord 52

Overzicht besturen en services 1972 - 2013 54

Overzicht leden 1972 - 2013 56

Actueel overzicht leden 60