© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Heb jij interesse om lid te worden van Rotary Zevenbergen e.o.?

INTERESSE IN ROTARY ZEVENBERGEN E.O.?

Ben jij iemand met brede interesses? Ben je iemand die met ‘gelijkgestemden’ het verschil wil maken en een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Dan is mogelijk een Rotary lidmaatschap iets voor jou. Rotary Club Zevenbergen e.o. is opgericht begin 1959. 65 jaar oud maar nog steeds bruisend, actief en jong van geest. We zijn een divers samengestelde club met circa 25 leden met en uit verschillende achtergronden in de maatschappij en beroepsmatig.

Rotary Club Zevenbergen kent wekelijks haar bijeenkomsten met zeer interessante sprekers, bespreken van projecten, presentaties door Goede doelen organisaties en het met elkaar spreken over maatschappelijk relevante thema’s en onderwerpen.

 

WAT IS ROTARY: ROTARY IN HET KORT

 De ontstaansgeschiedenis van Rotary.

Omstreeks 1900 maakte in Chicago de advocaat Paul Harris zich ernstig zorgen over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Op 23 februari 1905 nodigde hij een viertal vrienden, een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur en een drukker bij zich thuis uit om te zien of zij een bijdrage konden leveren aan het verbeteren van die verhoudingen. Zij bleven elkaar bij toerbeurt ontmoeten in hun kantoren, vandaar de naam Rotary. Oorspronkelijk was het denkbeeld van Paul Harris de vriendschap onder zakenrelaties, en daarmee behoorlijke zakenopvattingen, te bevorderen. Maar al spoedig kwam het doel anderen te dienen daarbij naar voren. Zo ontstond de eerste Rotaryclub. De club groeide uit. Van elk beroep of bedrijf werd slechts één vertegenwoordiger toegelaten. Dit was het begin van het classificatieprincipe van het lidmaatschap van een Rotaryclub. Op grond daarvan worden kandidaten voor het lidmaatschap gevraagd. De kandidaat dient een waardig en bekwaam vertegenwoordiger van zijn beroep te zijn.

 

Rotary International nu.

Rotary heeft wereldwijd ongeveer 1,4 miljoen leden. Verdeeld over circa 46.000 clubs in ruim 200 landen. In Nederland zijn er circa 500 clubs met ongeveer 19.000 leden. Van alle Rotaryclubs in
Nederland zijn circa 75% gemengde clubs. Iedere Rotaryclub is gebonden aan de statuten van Rotary International. In de dagelijkse praktijk is zij in belangrijke mate autonoom.

 

Het doel van Rotary.

Rotary is een serviceclub. Het doel van Rotary is het aanmoedigen en bevorderen van het ideaal van dienstvaardigheid. Dit zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary tracht haar idealen te realiseren via de vier zogenaamde “Avenues of Service”.

Clubservice
In de club de vriendschap tussen de leden onderling bevorderen. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek. Is de “attendance” van een lid laag, dan kan dit er toe leiden dat een lid wordt gevraagd te bedanken.

Vocational Service
De bevordering van het dienstideaal van ieder lid in zijn/haar ambt, beroep of andere activiteiten. Tevens het stimuleren van hoge ethische normen en het toepassen hiervan in bedrijf en beroep.

Community Service
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.

International Service
Het bevorderen van internationaal begrip door middel van contacten met Rotary clubs in andere landen, jeugduitwisselingen en programma’s van de “Rotary Foundation” (o.a. scholarships en de uitwisseling van teams van jonge beroepsbeoefenaren), contacten met buitenlandse clubs.

Youth Service
Rotary kent diverse jeugdprogramma’s die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue New Generations Service. Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten.

 

Het functioneren van de individuele club.

De leden van een Rotaryclub komen wekelijks, als regel op een vaste plaats en een vast tijdstip bijeen. De gemiddelde “attendance” is ca. 70 %. Ook het bezoek aan een andere Rotaryclub of telt voor de attendance, evenals bezoek of deelname aan bepaalde Rotaryactiviteiten o.a. in eigen commissies en in districtsverband. Iedere Rotarian kan onaangekondigd de bijeenkomsten van een andere Rotaryclub overal ter wereld bijwonen. Elke club heeft een bestuur en een aantal commissies. Er is een commissie voor elke van de hiervoor genoemde Avenues of Service. Verder o.a. een programmacommissie, een classificatie- of uitbreidingscommissie, een weekberichtencommissie, een jeugdcommissie enz.. Zo veel mogelijk wisselen de functies  jaarlijks. Dat geldt o.a. voor de functie van voorzitter. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij op deze wijze bijdraagt aan de activiteiten van de club. Iedere week is er een programma. Dat kan zijn een inleiding door een eigen lid over zijn/haar beroep, bedrijf of werk, een levensbericht of over een willekeurig ander onderwerp. Vaak worden sprekers van buiten uitgenodigd een inleiding voor de club te houden. Elke maand wordt een bijeenkomst gewijd aan clubzaken. Er zijn bedrijfsbezoeken bij leden en niet-leden. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd waarvoor de leden en hun partners worden uitgenodigd. De avondjes van vijf/zes (fireside) die bij de leden thuis worden gehouden bieden een goede gelegenheid elkaar beter te leren kennen. Veel clubs hebben één of meer contactclubs in de ons omringende landen, waarmee veelal ten minste één keer per jaar een ontmoeting wordt georganiseerd.

 

De Rotary Foundation.

De Rotary Foundation is in 1917 opgericht om Rotary naast de Vocational doelstelling ook een Service doelstelling te geven. Het doel is om Rotary International permanent te voorzien van (financiële) middelen om de service programma’s waar te kunnen maken. Op grote schaal kunnen hierdoor projecten worden uitgevoerd die een groot effect geven, zoals “Polio de wereld uit”.

De bijdragen aan aan de Rotary Foundation zijn vrijwillig, rechtstreeks of door een Rotaryclub middels een jaardonatie.

 

De indeling in districten.

Rotary club Zevenbergen e.o. maakt deel uit van district 1610, één van de 7 Nederlandse districten en van de meer dan 530 districten in de wereld. Tot ons district behoren 59 clubs. De districtsgouverneur (een functie die ook jaarlijks wisselt) en zijn/haar commissies ondersteunen de clubs in hun activiteiten. Jaarlijks wordt een districtsconferentie georganiseerd, maar ook verschillende andere bijeenkomsten, o.a. bijeenkomsten speciaal voor nieuwe leden en inkomend clubvoorzitters.

 

De kosten van het lidmaatschap 2022/2023

Het lidmaatschap van Rotaryclub Zevenbergen e.o. bedraagt € 1.296,00 per jaar. Hierin zijn begrepen de kosten van de contributie, inclusief de afdracht aan Rotary International en het district waarvan de club deel uitmaakt, reserveringen voor het Jaarfeest en lustrumviering en de kosten van de reguliere maaltijden (tenzij anders overeengekomen) en de deelname aan reguliere bijeenkomsten. Het is mogelijk dat voor social events of andere activiteiten aanvullende bijdragen worden gevraagd.

De hoogte van de lidmaatschapsgelden worden vastgesteld bij goedkeuring van de begroting door de leden.

 

Daarnaast is er nog de bijdrage aan Community-Service van € 200,- per jaar.

Heb je interesse, neem dan contact op via het contactformulier