© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De vijf avenues van Rotary Zevenbergen e.o.

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Kameraadschap (Fellowship) met één visie: Service above Self .

Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. De organisatie rust op vijf pijlers, de zogenoemde Avenues of Service.

Vocational Service

Vocational Service wordt de hoeksteen van Rotary genoemd. Binnen clubverband informeren Rotarians elkaar over hun beroep, daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en de daarbij te betrachten hoge ethische normen. Maar ook stellen Rotarians zich dienstbaar op naar de maatschappij om hun beroepskennis en normen te delen met anderen.

Elke afweging die een Rotarian maakt, kan met hulp van de ‘Four way test’ zo ethisch mogelijk gemaakt worden.

Is het waar ?

Is het billijk voor alle betrokkenen ?

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap ?

Komt het alle betrokkenen ten goede ?

Binnen Rotaryclub Zevenbergen e.o. vullen we deze Avenue in met bijeenkomsten waarbij het thema Ethiek aan bod komt, er worden bedrijfsbezoeken gehouden bij leden of bij bedrijven in de omgeving en leden geven middels een Beroepenpraatje inzicht in hun beroep. Daarnaast is onze club aangesloten bij het landelijke initiatief JobRotary

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

De Commissie Community Service van onze Rotaryclub heeft de verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige manier projecten/ goede doelen te benoemen.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma´s en het hebben van contactclubs in het buitenland.

Rotaryclub Zevenbergen e.o. heeft een aantal jaren geleden afscheid genomen van een contactclub en zoekt nu weer een nieuwe club om deze avenue gestalte te geven.

Youth Service

De doelstelling van New Generations (Youth) Service is om activiteiten voor de (inter)nationale jeugd binnen en buiten Rotary onder de aandacht te houden en op constructieve wijze te organiseren en te doen uitvoeren. Het doel is hierdoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de andere Rotary Avenues International, Fellowship, Community en Vocational.

Rotaryclub Zevenbergen e.o. is deelnemer aan de RYLA

En wij sponsoren, en steunen met raad en daad Let’s Play. Een initiatief van RC Steenbergen voor kinderen van 10 tot 15 jaar die door omstandigheden thuis niet in de zomer op vakantie gaan.

Fellowship

Dit zijn alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma tijdens de clubbijeenkomsten, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, een hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Service above Self

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service Above Self'. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: Service.