Nieuwsbrief juni 2004

Dank

“Lend a Hand” is het thema van het Rotaryjaar 2003-2004.

En dat heeft Rotary in ons district ingevuld. Zowel de Rotarians nderling als door de clubs naar buiten. Hartelijk dank voor deze inzet van alle betrokken Rotarians.
Ook voor de medewerking die ik in het District van clubs en van vele Rotarians ondervonden heb ben ik dankbaar.

Het was een constructieve en plezierige samenwerking. Bedankt!

Henk Biemond wens ik een succesvol jubileumjaar met het thema “Celebrate Rotary”.

Terugblik 2003-2004 “De Kunst van Rotary”

Vrienden, onder mijn jaarthema “De Kunst van Rotary” heeft het organisatiecomité een enthousiast programma voor de districtsconferentie van 24 april j.l. neergezet.

Totaal 280 Rotarians en partners hebben er aan deelgenomen. Het was een dag om je mederotarians en hun partners te ontmoeten en ondertussen kennis van Rotary op te steken. En met kennis kun je aan Rotary werken, er plezier aan beleven en “De Kunst van Rotary” ervaren !

Er zijn het afgelopen jaar goede ontwikkelingen geweest in ons district !.

Bijzondere ontwikkelingen als:

4

de regioindeling

4

de afspraken tot inzet van de regio’s bij de organisatie van dePETS/DistrictAssembly door de inkomend gouverneur en de Districtconferentie door de Gouverneur

4

de continuïteit van onze organisatie

4

de PolioPlus actie

4

en de aanzet tot viering van 100 jaar Rotary International

Allereerst de regio-indeling

Tijdens de DisCon vorig jaar is besloten tot de nieuwe Regioindeling en het is dit Rotaryjaar van kracht ! Wat betekent dit: Kleine regio’s, met vijf tot acht clubs rond een regiovoorzitter.

In de praktijk is nu al bewezen dat de onderlinge communicatie tussen clubvoorzitters en regiovoorzitter toeneemt en dat de gesprekken over Rotary-onderwerpen gaan. En juist dat waren de twee punten waarvoor de kleine regio-opzet nodig was en nog steeds nodig is.

Ten tweede de continuïteit van clubs en district.

Gelukkig is deze niet afhankelijk van voorzitter of gouverneur.
In de club kennen we het bestuur, waarin een voorzitter drie jaar zitting heeft, ondersteund door enkele commissies. In het district de staf waarvan een gouverneur vier jaar deel uitmaakt, en een tiental regiovoorzitters ( assistent gouverneurs ) die hun functie drie of zes jaar uitoefenen. De onderlinge samenwerking binnen een club en in het district van de gouverneur, staf en regiovoorzitters, ……dat is de basis voor de continuïteit.
Dat clubvoorzitter en gouverneur maar een jaar in hun functie werkelijk operationeel zijn doet hier niets aan af. De functionele belasting duurt maar een jaar en het voorkomt juist concentratie bij één persoon!

Als derde wil ik hier noemen de zeer geslaagde PolioPlus actie.

Onder leiding van oud-gouverneur Hans van Leerdam is de actie dit jaar afgerond met een groot succes: totaal ruim € 400.000 in ons district, met natuurlijk een grootse bijdrage van de PolioRide Vladivostok-Scheveningen 12.000 km. Een idee en organisatie vanuit de RC Drechterland om geld bijeen te brengen voor dit goede doel. Aan allen die bijgedragen hebben: heel hartelijk dank.

Er staat ons ook een jubileum jaar 2004-2005 te wachten:

Op 23 februari 2005 bestaat Rotary 100 jaar. Dit betekent 100 jaar Vocational Service,
dus ……

uitoefening van je beroep op ethische wijze en ….

beroepsmatige inzet voor de samenleving !!!

DE KERN VAN ROTARY !!!!

Vele clubs en/of regio’s zijn al bezig met de voorbereiding van Vocational projecten om komend Rotaryjaar hun beroepsmatige mogelijkheden in te zetten voor hun omgeving.
Doet jouw club al mee aan de landelijke discussie?

Half mei heeft elke club in alle zeven Nederlandse districten een discussieset ontvangen.

Deze set van de landelijke stuurgroep tot organisatie van de MultiDisctictConferentie 16 april 2005 te Den Haag ( MDC 2005 ) bestaat uit een aanbiedingsbrief, een studie “Rotary 100 jaar, stilstand of vernieuwing?” en een samenvatting van deze studie.

De studie is van de hand en voor verantwoording van Rtn Karel Claassen. Het gouverneurs-beraad heeft voor deze studie grote bewondering. Dat wil niet zeggen dat de gouverneurs het eens zijn met alle redeneringen, stellingen, aanbevelingen etc.. Doch zij zijn unaniem akkoord gegaan met toezending ervan naar alle Rotaryclubs met maar een hoofddoel, een goede en intensieve discussie in elke Rotaryclub teneinde het Rotarydenken en handelen meer inhoud te laten krijgen. Het gouverneursberaad verwacht / hoopt dat door over de inhoud van deze studie in elke club intensief van gedachten te wisselen, de Rotarians zich meer bewust worden van wat Rotary voor hen zou moeten betekenen en er ook naar gaan handelen. De studie is naar het unanieme standpunt van alle gouverneurs een perfecte katalysator voor een goede discussie in de clubs en hopelijk de start van een verdere her-leving van het Rotary, en wel specifiek Vocational Service! Er zijn voor elke club voldoende aanknopingspunten in de studie, en eigenlijk geen excuus om geen discussie te voeren.
Dus, is jouw club al gestart ?
Volgens de aanbiedingsbrief ontvangen de clubs later dit kalenderjaar nog een rapport van de Gouverneursberaad-werkgroep “Vocational Service, 2003 en de toekomst”. Ook over dit rapport “Vocational Service, de Start en de Toekomst” zullen de clubs gaan discussiëren. Het rapport behandelt hoe Vocational Service meer geïntegreerd kan worden in de Rotaryclubs dan thans het geval is. Tevens heeft de werkgroep een aantal ideeën uitgebracht om Vocational Service te herijken of te revitaliseren.

Gouverneur 2006 – 2007

Hierbij doe ik een oproep aan allen die belangstelling hebben voor het gouverneurschap.

Voor het jaar 2006-2007 is de kandidaatstelling geopend. Als je zeven jaar Rotarian bent en voorzitter bent geweest van je club dan voldoe je aan de eisen om deze interessante job in te vullen. Clubs vraag ik kandidaten uit eigen gelederen voor te dragen. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met mij of Henk Biemond, de gouverneur per 1 juli a.s..

Oproep Stuurgroep MDC2005: Rotary 100 jaar
MultiDistrictsConferentie 16 april 2005

In de maand mei hebben de voorzitters van alle clubs in Nederland de studie “Rotary 100 jaar, stilstand of vernieuwing?” ontvangen met een begeleidende brief. De studie vormt een belangrijk uitgangspunt voor de discussie, die in het kader van het 100-jarig bestaan van Rotary International door alle Rotarians in Nederland gevoerd zal worden. Het is de bedoeling dat aan de discussies binnen de clubs een belangrijke plaats in het jaarplan wordt toebedeeld. Van groot belang is dat de voorzitters daarom overleg plegen met hun inkomend voorzitter en programmacommissaris om dit onderwerp in het jaarprogramma op te nemen. Nog niet alle clubs hebben gereageerd op de vraag om een clubcoördinator aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor de contacten tussen de club en de Stuurgroep MDC 2005.

Voor informatie en/of vragen over de MDC 2005 kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stuurgroep MDC 2005, Jan Hemminga, tel. 0566-651540, e-mail jhemminga@hetnet.nl .

Wijziging artikel IX standaard Huishoudelijk Reglement Rotary Clubs

In en na overleg met de landelijke commissie Uitbreiding en Ledenwerving en de landelijke adviescommissie Juridische Aangelegenheden heeft het Gouverneursberaad besloten tot wijziging van artikel IX ( wijze van verkiezing van leden ) van het ( standaard ) Huishoudelijk Reglement van een Rotaryclub ( versie 2001 ). Deze wijziging houdt een ook door Rotary International aanbevolen vereenvoudiging in, waarbij het kandidaat-lid vooraf wordt ingelicht over de procedure. De tot nu toe bestaande procedure met twee keuzemogelijkheden is daarmee vervallen. Het GB adviseert de clubs om de nieuwe procedure te volgen en hun reglement dienovereenkomstig aan te passen. De nieuwe tekst van artikel IX zal worden opgenomen in het binnenkort te verschijnen Jaarboek 2004-2005 en is te vinden op onze website: www.rotary.nl .

Ontwikkeling Rotaryclubs in 1580

Ons district kent heden 68 clubs. Daarnaast zijn er een tweetal in oprichting, te weten: RC Bloemendaal-Caprera i.o. en RC Santpoort-Brederode i.o..

Ook in de “Kop van Holland” wordt hard gewerkt aan mogelijk een nieuwe club.
De Special Representative Joop Sallé is hiermede bezig. Zeer recent is RC Schagen tot sponsorclub van de nieuwe club benoemd. Tevens zijn twee leden van de RC Schagen bereid gevonden en benoemd om gezamenlijk Joop met de oprichting van de nieuwe club te helpen, te weten Simon Steltenpool en Adriaan Jongejan.

Rotaract in 1580

Rotaract in ons district maakt moeilijke tijden mee. Als u bijgevoegd artikel leest van Rotaract zult u constateren dat zij er zelf hard tegen aan gaan om het ledenaantal minimaal op oude sterkte terug te brengen. En juist dit is een actie waarbij onze Rotaryclubs hen kunnen helpen. Eenieder kent wel jongeren tussen de 18 en 30 jaar die zich mogelijk bij Rotaract willen aansluiten. Meldt hen dan bij een van de Rotaractclubs bij u in de buurt, of bij Kalin Anev, de voorzitter van de Rotaract D1580-PR commissie. Ook zult u kunnen lezen dat materiele hulp zeer gewenst is.

Is je club sponsorclub van een Rotaractclub, dan is de gevraagde inzet zeker een noodzaak !