© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

international service in Rotary


District 1590 is slechts een klein stipje op de wereldbol. Toch kunnen ruim 60 Rotaryclubs in Noord-Nederland met hun bijna 2100 leden een rol van betekenis spelen in het streven naar een betere wereld.

De leden van de clubcommissie international service gaan daarbij hun clubgenoten voor.

Zij worden op hun beurt geactiveerd en ondersteund door de districtscommissie international service.

Wat is international service?

Sinds de oprichting door de advocaat Paul P. Harris op 23 februari 1905 in Chicago, heeft Rotary zich in eerste instantie gericht op de onderlinge verstandhouding tussen de leden – een beter begrip en respect voor elkaar (fellowship en clubservice). Daaruit groeide de aandacht voor de directe omgeving en wat Rotary met zijn veelzijdige dienstverlenende potentieel (service above self) daarvoor zou kunnen betekenen (communityservice). Het begrip en respect voor elkaars beroepsuitoefening leidde tot de vorming van vocational service en aandacht voor ethiek, moraal en onderwijs. Met de sprong over de Atlantische Oceaan en de vorming van de eerste Rotaryclubs in Ierland begin jaren 1920, kwam het begrip voor een meer mondiale dimensie waarin verschillende culturen en talen een belangrijke rol spelen (international service).

Daarin lag ook de rijkgeschakeerde mogelijkheid om met de in 1917 door Arch C. Klumph ingerichte Rotary Foundation gericht service te verlenen aan andere delen van de wereld waar de leefomstandigheden wezenlijk minder florissant waren en zijn dan in een belangrijk deel van de meer ontwikkelde wereld (international- of worldcommunityservice). In 2010 werd aan de oorspronkelijke vier ‘avenues’ een vijfde toegevoegd, nl. new generations service.


De commissie international service (district en club) is verantwoordelijk voor de contacten met (bevriende) Rotaryclubs in het buitenland. Centraal staat daarbij de bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelnemen aan de activiteiten van Rotary International, de Rotary Foundation, worldcommunityservice, jeugduitwisselingen, contactclubs, Rotarydoctors, e.d. De commissie bevordert zo een betere ‘world understanding’ door steun aan jeugduitwisseling, studiebeurzen, hulp aan ontwikkelingslanden e.d. De commissie international service kan zich laten bijstaan door de jeugdcommissie, de Rotary Foundationcommissie en de communityservicecommissie.

februari: world understanding month

international service in de praktijk

 
  Club leadership plan: drie prioriteiten

 1. Ondersteuning en versterking van clubs
 2. Focussen op, en uitbreiden van humanitaire dienstverlening
 3. Bewustwording en versterking van ons publieke imago

 
 centraal staan: fellowship, integriteit, diversiteit, dienstverlening en leiderschap

 
 vier algemene aandachtsgebieden:


 1. Wereldwijde communityservice – projecten
 2. Internationale educatieve en culturele uitwisselingsactiviteiten – youthexchange, VTT's, interlandcommissies, contactclubs
 3. Speciale internationale vieringen en evenementen – End-Polio-NowRotarydoctors, peacecorps, communitycorps
 4. Internationale meetings – euromeeting, jaarlijkse international convention, thematische presidential seminars and conferences, discon

 
zeven focusgebieden

De activiteiten binnen de vier aandachtsgebieden zijn gericht op, en ingepast in de focusgebieden van Rotary International:


zeer breed werkterrein

Het omvat op club- en districtsniveau o.m.

 • samenwerking met de Rotary Foundationcommissaris/commissie, de communityservicecommissaris,
  de vocational servicecommissaris en de jeugdcommissaris
 • contacten met Rotaract
 • contacten met het nationaal poliocomité en de polioambassadeur van district 1590
 • contacten met vaccinatievrijwilligers van End-Polio-Now
 • stimuleren van contacten met buitenlandse contact- of zusterclubs
 • stimuleren en ondersteunen van global grants in één of meer van de zeven focusgebieden
 • contacten met Rotarydoctors Nederland
 • contacten met leden van Rotary Action Groups (RAG's)
 • contacten met technische kaderadviseurs van de Rotary Foundation
 • contacten met Rotarypeacecorps - peace fellows en alumni
 •  contacten met Rotarycommunitycorps – fellows en alumni
 • stimuleren aansluiten clubs bij Rotary club central en Rotary showcase van Rotary International
 • integratie van vluchtelingen (gastlidmaatschap, taalvaardigheid, sociaal-maatschappelijk netwerk, vocation)
 • armoede (district en internationaal) 
 • moderne vormen van slavernij

aan de slag!

 
 "International" in de club


 Samenstelling van de clubcommissie international service

 • zorg voor competente en gemotiveerde leden
 • zorg voor continuïteit
 • zorg voor goede contacten met de overige avenue commissies
 • zorg voor een passend operationeel budget
 • zie toe op een regelmatig en geagendeerd overleg en rapportage
 • zorg voor geregeld contact met je regiovertegenwoordiger van de districtscommissie international service
 • zorg voor publicatie van ICT-activiteiten en initiatieven
 • zorg in de club voor een jaarlijkse informatiebijeenkomst tijdens world understanding month (februari)
 • stimuleer initiatieven zoals de End-Polio-Nowtulpenactie, invullen van wereldpoliodag, aandacht voor Rotarydoctors en andere internationaal georiënteerde aandachtsgebieden


 
"International" in het district


De districtscommissie international service van district 1590 (DISC) bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de vier regio’s en een voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt de DISC in de districtsvergadering (dv).


 • De DISC komt tenminste vier maal per jaar bijeen met een agenda. Besproken worden de plannen en ervaringen, rapportages van evenementen regionaal, district, landelijk en internationaal.
 • De bijeenkomsten worden door de voorzitter uitgeschreven en de voorzitter verzorgt tevens de verslaglegging met kopie aan de DG.
 • Jaarlijks wordt er een ‘jaarplan’ opgesteld en een evaluatie gedaan van de activiteiten en ervaringen van het afgelopen jaar.
 • Elk van de leden (Regio vertegenwoordigers) houdt een intensief contact met de clubcommissies international service  en brengt de wensen en ervaringen van de RC's in tijdens de DISC-bijeenkomsten, zodat kan worden geharmoniseerd en gesynchroniseerd.


RI heeft ten behoeve van districtscommissies international service een simpele handleiding opgesteld en publiceert jaarlijks een lijst met de namen en e-mailadressen van alle voorzitters. De handleiding beveelt aan om in eerste instantie een inventarisatie van beschikbare clubcommissies international service en de bestaande belangstellingen binnen het brede werkgebied op te maken. Met dit bestand kan dan een prioriteitenlijst worden opgesteld waarop de stimulerende activiteiten kunnen worden gebaseerd. Tevens is het belangrijk om een expertisenetwerk van Rotarians, Rotaryalumni en Rotaractors binnen en buiten het district op te bouwen.


drie essentiële expertises:

 • Projectplanning en management;
 • Rotarygrants (districts- en global grants)
 • De focusgebieden van Rotary

Per regio kunnen er accentverschillen zijn, waarbij adviezen vanuit het netwerk van waarde kunnen zijn bij de begeleiding van clubs.

The Rotary Foundation

1917, Arch C. Klumph 


Programma’s  van TRF:

 • Humanitair (bv End-Polio-Nowtulpenactie, poliorevalidatie/HinkStapSprong, postpoliosyndroom, Rotarydoctors, conflictbeheersing, vluchtelingen, armoede en moderne slavernij)
 • Educatief (bv scholarships, Rotarydoctors, laaggeletterdheid, hygiëne en primaire gezondheidszorg)
 • Culturele uitwisseling (bv vocational training teams (VTT), jaarkinderen, contactclubs, euromeeting)


MEER INFO...

"international" internationaal

International service heeft zich de afgelopen decennia in toenemende mate ontplooid als een belangrijk instrument in het ondersteunende humanitaire werk van RI. De ‘fourwaytest’ (1932, Herbert J. Taylor, oud-RI-president) beperkt zich niet tot de dagelijkse lokale activiteiten van Rotarians en Rotaryclubs, maar strekt zich uit tot ver buiten de landsgrenzen.

Juist de samenwerking met Rotarians en clubs in minder ontwikkelde delen van de wereld kan in belangrijke mate bijdrage tot een beter welzijn van mensen, een veiliger leefomgeving met meer zekerheden in lijn met de belangrijke internationale UN- en WHO-initiatieven zoals de sustainable development goals, het universal healthcoverageprogramma en de vele andere humanitaire en educatieve programma’s waarbij respect voor en uitwisseling van cultuur en levensopvattingen van essentieel belang zijn voor het helpen realiseren van de VN-verklaring van de universele rechten van de mens uit 1948.

Rotarians staan overal midden in hun leefgemeenschap en vormen daarmee een belangrijke bron van informatie en een mogelijkheid om gesteund door fellow-Rotarians uit meer gepriviligeerde gebieden direct en voortdurend het ‘service above self’ ideaal in praktijk te brengen. Dat mogen we niet laten liggen, daar mogen we niet aan voorbijgaan.

Er wordt jaarlijks veel informatie geboden op dit internationale vlak tijdens de RI-convention, de regionale internationale bijeenkomsten van RI en de thematische presidentiële congressen waarbij aandacht wordt besteed aan met name de zeven focusgebieden. Veelal wordt daarover in eigen land ook informatie geboden en discussie gegenereerd tijdens de districtsconferenties (DisCon).

de 4-waytest

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen, geldt als morele toets:

 1. Is het waar?
 2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Be world-minded!

Ramen en deuren wijd open!

De horizon als grens, i.p.v. club, district of land!

Het Rotarywiel draait al ruim een eeuw.


Maar elk tijdsgewricht vraagt een bijgestelde aanpak en toepassing van de nieuwste ideeën en middelen.
Wereldwijd staan 1,9 miljoen Rotarians daar garant voor.


Waar kun je in ons district terecht met vragen of voor informatie?


Klik op onderstaande knop voor de actuele samenstelling, en de contactgegevens van de commissie

CONTACT MET DE COMMISSIE ...

deel deze pagina: