© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubservice Rotary Duiven (februari 2009)

Clubservice Rotaryclub Duiven (februari 2009)

Binnen de club zijn een aantal aspecten die aandacht behoeven vanuit de c1ubservice gedachte. Het betreft beëindiging lidmaatschap en afscheid nemen, lief en leed, alsmede mogelijke nazorg bij nabestaanden van overleden actieve c1ubleden en/of het gedenken van hen.

1. Beëindiging lidmaatschap:

Van een lid dat afscheid wil nemen en daarmee het lidmaatschap wil beëindigen wordt verwacht dat hij/zij dit tijdig aan het bestuur kenbaar maakt. Het bestuur stelt vervolgens de c1ubleden op de hoogte, opdat er op een bijeenkomst die enkele weken nadien zal plaatsvinden daadwerkelijk afscheid wordt genomen. Dit laatste is natuurlijk altijd op vrijwillige basis. De kosten van het lidmaatschap worden over het hele kwartaal belast, waarin de beëindigingdatum van het lidmaatschap valt.

2. Afspraken hoe om te gaan met zieken:

a. Bij kortdurende ziekte:

Hierop wordt ad hoc gereageerd door de naaste bekenden. Het is gewenst dit mee te delen bij de commissie Lief en Leed.

b. Bij langdurige ziekte:

De club gaat er in geval van ziekte van een lid of een van zijn/haar directe familieleden van uit dat, zodra een van de c1ubleden hiervan op de hoogte is en het er naar uitziet dat sprake is van ziekte oor een langere termijn, melding plaatsvindt aan het bestuur. Uitgangspunt is dat vervolgens de contacten via een aan te wijzen contactpersoon zullen verlopen. Die persoon zal aangeven welke contactmogelijkheden voor de overige leden onder de gegeven omstandigheden het meest voor de hand liggend zijn. Voorop staat dat de wensen van betrokkene daaromtrent gerespecteerd worden. De commissie Lief&Leed blijft in deze actief.

3. Nazorg voor partners en eventuele kinderen van overleden leden:

a. Hoe om te gaan met partners van het overleden lid:

Uitgangspunt is dat partners van overleden leden blijvend worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en andere activiteiten, waarvoor ook de partners van de leden worden uitgenodigd. De secretaris bewaakt dit.

b. Bijzondere omstandigheden binnen het nabestaanden gezin:

Indien zich binnen het gezin bijzondere omstandigheden voordoen op kortere of langere termijn na het overlijden van een c1ublid is te overwegen (bijzonder) aanvullende steun te verlenen. De steun zal afhankelijk zijn van de ontstane situatie met mogelijke duurzame steun op termijn. Steun afhankelijk van de aard van het probleem en eventueel te bieden door expertise uit de club.

c. Gedenken van overledenen:

Één keer per jaar, op de eerste c1ubbijeenkomst na Allerzielen, zullen de overleden leden worden herdacht. Ook zullen er op 2 november (Allerzielen) namens de club bloemen worden gelegd op het graf of bij de gedenksteen van de overledene(n).

4. Is lidmaatschap van een van de nabestaanden te overwegen:

Een nabestaande van een overleden actief lid komt alleen in aanmerking voor het Rotarylidmaatschap als wordt voldaan aan de door de Rotaryclub gestelde criteria en de persoon volgens de regelgeving wordt aangedragen.

Precedent-werking moet worden voorkomen.