© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Han Weber nieuwe voorzitter 2015-2016

Voorzitter 2015 – 2016 Han Weber

han3.JPGBeste vrienden en vriendinnen, Rotarians en partners,

Rotarians van onze moederclubs en onze zusterclub uit Duitsland, Rotaryclub Recklinghausen- Haard, ook zij van harte welkom, Oder: Herzliches Willkommen!

Es ist eine guteTradition sie ein zu laden fur unsere Ambsubertragung.

Theo, bedankt voor je mooie woorden en de plechtige ook traditionele overdracht, compleet met de steeds zwaarder wordende ketting.

Als nieuwe voorzitter voor het komende Rotaryjaar wil ik graag met jullie in de toekomst kijken. Niet dat ik nu radicaal het roer om wil gooien, integendeel, we moeten zeker behouden wat goed is. Traditioneel misschien maar zeker niet ouderwets of conservatief!

We kunnen trots zijn op hetgeen we in het verleden hebben bereikt. De minima uit Duiven en omgeving kunnen we al jaren een fraai kerstpakket geven dankzij de inspanningen rond de ijsbaan. Wandelen voor Water heeft een mooi resultaat opgeleverd en zo zijn er meer initiatieven geweest.

In de voorbereidingen op het voorzitterschap heb ik geprobeerd om alle functies binnen de club in onderling overleg zo goed mogelijk te verdelen. Heel blij ben ik dat ik in de persoon van Léon Lucas een nieuwe inkomend voorzitter heb gevonden, nadat Marion van den Brink deze taak niet meer op zich kon nemen.

Wat mij is opgevallen, is dat ieder jaar de nieuwe voorzitter dezelfde issues aanhaalt in zijn of haar voorwoord als punten van aandacht of zelfs speerpunten. Ik doel dan op ledenwerving, de beeldvorming die de buitenwereld van Rotary heeft en de betrokkenheid van de leden bij de club. Het is goed om het komende jaar na te denken hoe we hier invulling aan gaan geven. We leven in een veranderende maatschappij en ook onze Rotaryclub zal met de tijd mee moeten gaan.

Hiertoe wil ik voortborduren op wat al is geïnitieerd, namelijk het uitstippelen van een visie die meerdere jaren beslaat, en dus ook meerdere voorzitters. We blijven streven naar het aantrekken van nieuwe leden. Belangrijk is dat de club aantrekkelijk blijft voor bestaande en toekomstige leden. Dit kunnen we doen met nieuwe activiteiten waardoor we tevens Rotary presenteren aan de buitenwereld en de bestaande beeldvorming over Rotary kunnen bijstellen.

Verder zal gekeken kunnen worden of de club bijeenkomsten in de huidige vorm zo door moeten gaan of dat er alternatieven zijn, zodat het voor de jongere generatie haalbaarder is om lid te worden. Twee jaar geleden leek de verbinding met de club voldoende aanwezig, maar de laatste tijd heb ik het gevoel dat dit minder wordt. De avondjes van zes en het running dinner waren altijd een groot goed binnen de club maar zijn de laatste tijd matig bezocht of konden geen doorgang vinden wegens gebrek aan deelnemers. Er zijn weinig gezamenlijke activiteiten buiten de wekelijkse bijeenkomsten - waar de attendance overigens niets te wensen overlaat - zodat ook de partners, en zeker de partners van de nieuwere leden weinig binding krijgen met de club.

Om de betrokkenheid van de leden bij de club verder te vergroten is mijn voorstel dat ieder lid bij toerbeurt het avondprogramma verzorgt. De programma commissie krijgt dan meer een coördinerende rol. Het lid kan er voor kiezen zelf een voordracht te houden of een gastspreker uit te nodigen, ofwel een activiteit als bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek te organiseren. Invulling van het programma kan natuurlijk ook geschieden door de partners of kinderen, hier hebben we al heel goede ervaringen mee!

Als we echt gaan afbouwen wat begonnen is als Kerstmarkt en waar we nu al voor de tiende keer de ijsbaan mede organiseren, zullen we tijd krijgen een nieuw fundraising project op te starten. De afgelopen jaren stonden de grote inspanningen die de organisatie van de ijsbaan kostte dit in de weg. Het is aan Rotary een project op te starten maar dan over te dragen aan de gemeenschap indien men het langer wil voortzetten. Op die manier krijgt de club dan weer de ruimte om een nieuw project, met bij voorkeur een andere doelgroep, te starten.

Hierbij denk ik aan de veranderde wetgeving in de zorg, hetgeen vorig jaar ook al is genoemd. Het wordt nu zichtbaar wat de transitie van jeugd- en ouderenzorg naar de gemeente voor deze groepen voor gevolgen heeft. Er zullen gaten vallen in die zorg en wellicht kan Rotary een helpende hand bieden.

Om tot meer aansluiting bij de jeugd te komen hebben we onlangs een flinke aanzet gegeven tijdens wat ik het drielandentreffen noem. Het is weer de bedoeling om voor de voorlaatste schoolklassen HAVO en VWO een beroepenvoorlichting te starten, hiermee bereiken we een grote groep jongeren. In het verleden hebben we ook al zoiets gefaciliteerd, nu zal het niet alleen voor het Candea College zijn maar ook – en daar stel ik me veel van voor - in samenwerking met het Liemers College en de Rotaryclub Zevenaar.

De binding met Hope XXL kan volgens mij nog intenser worden, nu de Liemers List uitgerold gaat worden in de Liemers. Wat een prachtig initiatief is dat toch. De wisselwerking tussen wat wij voor hen en zij voor ons kunnen betekenen zullen we verder gaan onderzoeken en ik ben van plan dat ook proactief aan te pakken.

Om al deze ontwikkelingen en veranderingen in goede banen te leiden wil ik het beleidsplan meer zien als een groeidocument wat meerdere jaren gaat beslaan. Over wezenlijke zaken zal goed moeten worden nagedacht. Ik wil dat niet alleen doen, maar hiertoe een nieuwe commissie in het leven roepen om als “denktank” te fungeren om de club van goed doordachte nieuwe ideeën te voorzien.

Dan kunnen we zeker weer zeggen dat we een gift zijn voor maatschappij en de wereld, wat het jaarthema is van de nieuwe RI-president K.R.”Ravi” Ravindran: Be a gift to the world.

C:\Users\Mariëtte\Pictures\Rotary 2015-2016.jpg

Tot slot: Mijn wens voor het komende Rotary jaar is dat we gezamenlijk zorgen voor een hechte en gezellige club waarbij de service gedachte zeker niet vergeten wordt. Een dynamisch jaar, waarin plezier de boventoon voert en waarin we met hernieuwd elan laten zien dat Rotary er werkelijk toe doet.

En om af te sluiten nog een citaat van “Ravi”Ravindran, wat uw voorzitter uit het hart is gegrepen: “Our time is now. It will never come again”

Han Weber.