© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

PEUKEN PROJECT (2020 en verder)

Peukenproject ihkv End Plastic Soup 2020

Ignatius Gymnasium met RC Amsterdam Nachtwacht.

Ambitie EndPlasticSoup:

In 2050 is er geen plastic soep meer in de oceanen, zeeën en is er geen (plastic) afval meer in onze meren, rivieren, parken, bossen en op de straten.

EndPlasticSoup is een initiatief dat in 2018 is gestart door een aantal Amsterdamse Rotary Clubs. Onze ambitie is samen met de 1.2 miljoen Rotarians en Rotaractors en hun families, vrienden, collega’s een einde te maken aan dit grote plastic probleem.

Rotary Amsterdam Nachtwacht heeft op 6 juni 2020 op Worldwide EndPlasticSoup Action Day het Westerpark schoongemaakt, en zich hogelijk verbaasd over de aantallen peuken die overal rondslingeren. Deze constatering heeft ons aangezet het volgende plan te ontwikkelen in het kader van EndPlasticSoup en daarmee bij te dragen aan de RI doelen: vergroten van onze impact, bereik, samenwerking en aanpassingsvermogen.

Peuken als plastic soup probleem

Inleiding

De wereldwijde vervuiling door plastics is een van de grote milieuproblemen die onze biosfeer teistert. De productie van plastic verpakkingsmiddelen, grondstoffen en gebruikersartikelen ligt nog steeds ver boven de draagkracht van de aarde. Dit resulteert in accumulatie van bergen plasticafval op diverse plekken op aarde die onze biotoop en onze gezondheid ernstig aantasten.

Het gebruik van filtersigaretten is een voorbeeld van plasticvervuiling die vrijwel ongemerkt het milieu ernstige schade toebrengt. Hoe gaat dit precies in z’n werk: welke weg legt de peuk af, uit welke plastics bestaat de peuk uit en wat zijn de schadelijke gevolgen van deze microplastics voor de mens en het milieu?

Dit zijn vragen die centraal zullen staan in de opdracht aan de leerlingen van het Ignatius.

Wat is ons uiteindelijke grote gezamenlijke doel?

Schone, rook- en plastic vrije wereld voor mens en dier in 2050.

Haalbaar?

Met de vraag wat er in jouw eigen vermogen ligt als speldenprik op deze wereldbol op jouw eigen postzegel waar jij een steentje aan bij kan dragen en te streven naar de ‘olievlek’ die dit hopelijk kan bewerkstelligen want:

Het plan van Rotaryclub Amsterdam Nachtwacht

Samen met studenten van een middelbare school een plan van aanpak ontwikkelen voor het oplossen van de peukenoverlast in het milieu dat breed gedragen gaat worden op (in eerste instantie) andere middelbare scholen in Amsterdam en daarna scholen nationaal en internationaal.

Het idee:

·

Bewustwordingscampagne ontwikkelen door en voor jongeren d.m.v. beeldmateriaal, social media.

·

Ontwikkelen van korte doeltreffende voorlichtingsfilm voor brugklassen die standaard in het lesmateriaal zal worden opgenomen op de basisscholen.

Toewerken naar:

·

Samenwerking met milieuteams van de gemeente Amsterdam,

·

Zorgen dat in het standaard voorlichtingspakket voor brugklassen aandacht komt voor het probleem en de actie met beeldmateriaal,

·

Stevige opruimbelasting? Hoe denken jongeren hierover?

·

Taakstraffen voor een peuk per dag? Hoe denken jongere rokers hierover?

·

Strand rookverbod op sommige stukken?

·

Terrassen rookvrij (niet in één keer)?

Hoe krijgen we op een haalbare manier vooral jong -maar zeker ook oud- zover dat peuken niet achteloos in de natuur worden achter gegooid, of via de goot in het riool en vervolgens in de oceanen belanden.

Hamvraag:

Wat moet er gebeuren om jouw gedrag te veranderen? (uitwerken met nurtering theorie)

1.

Probleemomschrijving kort en duidelijk

2.

Wat is de eenvoudigste haalbare oplossing voor het peukenprobleem

3.

Hoe rollen we het project uit op andere scholen, nationaal en internationaal uit

4.

Welke mankracht is er nodig om het project te laten slagen

5.

Welk materiaal is ervoor nodig om het project te laten slagen

6.

Hoeveel geld is er nodig om het project te laten slagen

Beloningssysteem 2020/2021

De beste vijf ‘oplossingen’ mogen pitchen bij RC Amsterdam Nachtwacht.

Schooljaar 2021/2022

De winnaars van de ‘pitch’ gaan het project uitvoeren in samenwerking met RC Amsterdam Nachtwacht/ EndPlasticSoup. RC Amsterdam Nachtwacht/EndPlasticSoup zorgt voor de financiering.

Samenwerking RC Amsterdam Nachtwacht met het Ignatius gymnasium voor het schooljaar 2020/2021 en 2021/2022

Voorstel van Ignatius Gymnasium:

Doelgroep

De middelbare schoolperiode is voor veel scholieren het moment om te starten met roken. Daarom is dit ook de doelgroep waarbinnen niet alleen de risico’s van roken voor de gezondheid maar ook de risico’s van roken voor het milieu een discussiepunt moet zijn. Jongeren oplossingen laten bedenken voor het peukenprobleem zorgt voor een grotere bewustwording met een beter toekomstperspectief.

Werkvormen

Om jongeren actief te betrekken bij de discussie over “Peuken als plastic afvalprobleem!” is het zinvol om scholieren actief en met een hoge mate van zelfstandigheid te laten werken aan deze problematiek. Denken in oplossingen is hierbij de meest stimulerende manier om snel tot antwoorden te komen.

Denken in oplossingen kan op je school, gemeente, landelijk of zelfs internationaal niveau. Het werkelijk gestalte geven aan een idee is een enorme motivatie om intensief en nauwkeurig te werken aan dit vraagstuk.

Mogelijke manieren om leerlingen te laten werken aan oplossingen voor het “Peuken als plastic afvalprobleem” zouden op middelbare scholen als volgt georganiseerd kunnen worden:

1.

Profielwerkstuk

2.

Praktische Opdracht Biologie

3.

Capita Selecta Profielwerkstuk (PWS)

Op alle middelbare scholen wordt van leerlingen gevraagd een onderzoek met verslag te presenteren als afsluiting van hun middelbare schoolcarrière. Hiervoor worden 80 klokuren gerekend die leerlingen mogen gebruiken om dit onderzoek uit te voeren en te presenteren zowel mondeling als in een verslag. Gezien het aantal beschikbare uren is het wellicht mogelijk voor leerlingen om ook een start te maken om hun idee te realiseren. Oriëntatie op dit vlak zou een enorme motivatie prikkel kunnen geven. Werken in tweetallen is de meest gebruikelijke vorm. Titel en beoordeling worden genoteerd op hun einddiploma. Het profielwerkstuk wordt uitgevoerd in het 6e leerjaar tussen september - januari.

Praktische Opdracht Biologie

Een belangrijk inhoudelijk deel van het vak Biologie bestaat uit het eigen maken van bepaalde vaardigheden. Het uitvoeren van een experiment en /of onderzoek is hier een voorbeeld van. In klas 5 Biologie wordt er momenteel ruimte gemaakt om aan deze vaardigheden te werken in de vorm van een Praktische Opdracht (PO) die inhoudelijk over Ecologie & Milieu gaat. In de hiervoor gerealiseerde ruimte kunnen leerlingen in twee- of drietallen werken aan een project met doelen die vooraf besproken worden. De verslaglegging gaat via een posterpresentatie waarin hun idee wordt uiteengezet. De uitwerking van deze PO speelt zich af in het laatste kwartaal van het jaar.

Capita Selecta

Capita Selecta zijn keuzemodules waarvan leerlingen er 6 moeten volgen tijdens hun 4e en 5e leerjaar op hun middelbare school. Elke Caput duurt een kwartaal waarbinnen een leerling werkt aan een door de docent aangeboden onderwerp. Omdat er tijdens de lessen intensief contact plaatsvindt tussen de leerling en docent is een Caput buitengewoon geschikt om onderzoeksmatig te werken aan een probleem waarbij de oplossingsgerichtheid centraal staat. Ook hier zou dus een start gemaakt kunnen worden met het realiseren van een door hen zelf bedacht idee. De zoektocht naar samenwerking met externe organisaties zou hier een enorme motivatie prikkel kunnen geven. Het aanbieden van een Nieuwe Capita Selecta moet echter in het voorafgaande schooljaar geregeld zijn. De Caputlessen worden in de loop van het hele 4e en 5e lesjaar verzorgd.

Betere Wereld

Om deze ideeën uitvoerbaar te maken zal er nog intensiever gekeken moeten worden naar leerdoelen en beloningssystemen om leerlingen maximaal te motiveren. Samenwerking tussen scholen en externe organisaties en /of personen wordt gezien als een goede voorbereiding op de toekomst. Een mooie manier om de wereld straks weer een stukje te verbeteren.