© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Missie van de Rotary

Missie

https://www.rotary.nl/over/missie/webhare-1.jpg

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

DOELSTELLING

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:

het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid

de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep

de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian

internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

https://www.rotary.nl/over/missie/webhare-2.jpg

AVENUES OF SERVICE

Rotary realiseert deze doelen via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Service Avenues.

Service Avenues

https://www.rotary.nl/over/missie/webhare-3.jpg

Wereldwijd verlenen meer dan 1,2 miljoen Rotarians (in 34.000 clubs) service via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Avenues of Service (of: Service Avenues).

CLUB SERVICE

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet.

VOCATIONAL SERVICE

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?

COMMUNITY SERVICE

Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

INTERNATIONAL SERVICE

Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

YOUTH SERVICE

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

https://www.rotary.nl/over/missie/webhare-4.jpg

Rotary in Nederland over 5 jaar

Om Rotary in Nederland zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken, is een voortdurende aanpassing aan veranderende maatschappelijke, zakelijke en sociale trends noodzakelijk. Dit document belichaamt de visie van Rotary in Nederland en dient als grondslag voor strategie en doelstellingen van gouverneursberaden en RAN. Het document Kaders Meerjarenbeleid is daar een eerste uitwerking van.

De strategie van Rotary in Nederland voor de komende vijf jaar heeft tot resultaat dat in 2019:

https://www.rotary.nl/over/missie/webhare-5.pngRotary de meest toonaangevende serviceclub en netwerkorganisatie is waarbij het netwerk voornamelijk wordt ingezet om de doelstellingen van Vocational en Service te realiseren. Hierbij onderscheidt Rotary zich op unieke en positieve wijze van andere organisaties op het gebied van kennisoverdracht, ‘hands on’ hulp en fundraising.

Rotaryclubs veranderingsbewust zijn, groeien en vernieuwen; de gemiddelde leeftijd daalt, waarbij tenminste veertig procent van de leden jonger dan vijftig jaar is. Er is blijvende aandacht voor ledengroei en ledenbehoud. Diversiteit werpt zijn vruchten af.

het imago van Rotary versterkt is door op actie gerichte service met een optimale en ‘state of art’ communicatie. Hierbij wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van landelijk uniforme communicatie-uitingen.

door digitale informatie-uitwisseling gebruikmaken van de internetsites en sociale media.

Youth Service in traditionele en nieuwe, innoverende vormen breed wordt gedragen door alle zeven districten en jongeren die deelgenomen hebben aan enige Rotary activiteit betrokken worden bij het alumni young professional beleid.

Rotary in Nederland zich bewust is van haar plaats en verantwoordelijke rol binnen Rotary International en gebruik blijft maken van het internationale netwerk waarbij de kennis en de middelen die Rotary International biedt, worden ingezet voor Nederland en vanuit Nederland in de wereld.