© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 13 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 13

De penningmeester heeft de volgende algemene taken:
• Het beheer over de geldmiddelen van de club
• Het innen en afdragen van contributies en andere
• bijdragen, w.o. die aan de Foundation
• Het rapporteren over de  nanciële status Het maken van de jaarbegroting
Contributie district (via RAN)
Op basis van de in LEAD geregistreerde leden per 1 juli en 1 januari, ontvangt de penningmeester per half jaar een contributienota van de stichting Rotary Administratie Nederland (RAN). Dit uitvoeringsorgaan van de zeven Nederlandse districten int de verplichte bijdragen per lid bij de clubs, waarvan de hoogte door de districten is vastgesteld en goedgekeurd door de clubs. De hoogte van de bijdrage per Rotarydistrict verschilt, afhankelijk van de omvang van het district en de daarin begrote activiteiten.
Contributie Rotary International
De contributie wordt jaarlijks door Rotary International vastgesteld en per halfjaar gefactureerd (via email). Deze contributie is gebaseerd op het aantal clubleden volgens Club Administration per 1 januari en 1 juli. In het bedrag is per lid een kleine bijdrage opgenomen ter dekking van de kosten voor de Council on Legislation (COL) die om de drie jaar wordt gehouden.
Let op, het verschuldigde bedrag luidt in US$, waarbij RI een internationale maandkoers heeft vastgesteld voor andere valuta.
The Rotary Foundation
Ieder jaar stuurt de gouverneur een brief, waarin hij vraagt om een vrijwillige bijdrage aan The Rotary Foundation (TRF): ons eigen internationale fonds. Hiervoor worden geen facturen e.d. gestuurd, maar clubs dienen het te schenken bedrag zelf over te maken
op de Deutsche Bank rekening van The Rotary Founda- tion (Zürich), onder vermelding van RI clubnummer.
CLUBCOMMISSIES
Tips om commissies binnen de club nog doeltre ender te maken:
• Beperk de grootte van de commissie tot het aantal nodig • om de taak te vervullen.
Moedig commissies aan om verslagen van
vergaderingen, plannen, beslissingen en resultaten bij • te houden.
Schrijf voor dat periodieke vorderingsverslagen bij het • bestuur worden ingediend.
Bekijk regelmatig de status van elk actieplan en neem • waar nodig gepaste maatregelen.
Nodig commissievoorzitters (wanneer relevant) uit voor
een gedeelte van de bestuursvergadering om verslag uit • te brengen of plannen te presenteren.
Moedig de commissies aan om regelmatig met elkaar te
communiceren. Ook met de assistent-gouverneur van • de regio en de betre ende districtcommissies.
Feliciteer, erken en dank de commissievoorzitters en -leden wanneer zij een taak beëindigd hebben.
ROTARYCLUB
13
ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE
MEER KENNIS, MEER ROTARY
RLI is sinds 1992 wereldwijd in meer dan 300 distric- ten actief. In Nederland worden de workshops sinds 2010 aan Rotaryleden aangeboden.
WAAROM?
Het Rotary LeerInstituut (RLI) heeft als doel om leden van Rotaryclubs door middel van interactieve trainin- gen meer Rotarykennis te geven. Het idee daarachter is dat meer kennis over Rotary zal leiden tot meer plezier in en meer effectiviteit van onze wereldwijde organisatie.
HOE?
De opleiding van RLI Nederland neemt drie dag-
delen in beslag en wordt door een team van je eigen district georganiseerd. Tijdens de workshops komen op een interactieve manier allerlei Rotaryzaken aan de orde. Iedere workshop staat op zichzelf en vormt een afgerond geheel. Na a oop ontvang je een oorkonde én de RLI-pin.
WANNEER EN WAAR?
Jaarlijks organiseert RLI Nederland workshops in de diverse districten. Opgeven voor de komende RLI- trainingscyclus kan nu al.
INTERNET EN FACEBOOK
rotary-rli.nl - facebook.com/RLINL


   11   12   13   14   15