© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 24 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 24

DE FOCUSGEBIEDEN VAN ROTARY
Rotary heeft focusgebieden benoemd, die een weerslag zijn van ernstige humanitaire noden. Door onze inspanningen te focussen op deze onderwerpen, kunnen we een grotere impact bereiken, lokaal en wereldwijd. De werkzaamheden in onze focusgebieden worden gecoördineerd door de Rotary Foundation.
NIEUW FOCUSGEBIED:
HET LEEFMILIEU BESCHERMEN ZEVEN AREAS OF FOCUS
Met ingang van dit nieuwe Rotaryjaar heeft Rotary een nieuw focusgebied: de grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmilieu.
De uitdaging is om als People of Action de handen uit de mouwen steken voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam e ect op de plek die we allen kennen als onze wereld.
In Nederland en in Duitsland zijn we al enige jaren
actief met een concreet Rotaryproject op dit gebied: End Plastic Soup. Via verschillende acties wordt het terugdringen van zwerfafval bevorderd.
Het nieuwe focusgebied wordt, net als de andere focusgebieden, gecoördineerd door de Rotary Foundation. Projecten of plannen op het gebied van Leefmilieu kunnen worden aangemeld bij de Rotary Foundation-commissie (DRFC) in je district.
ROTARY GRANTS
Rotaryclubs en Districten kunnen een  nanciële bijdrage (grant) aanvragen voor een serviceproject. Het model kent twee soorten grants: District Grant en Global Grant. Voor funding vanuit een Global Grant moet het project werken in één van de Areas of Focus. Voor de District Grant is het voorschrift losser: het project moet passen binnen de algemene doelstelling van TRF.
District Grant
Het Rotary district kan tot 50% van de jaarlijkse dotatie aan het eigen District Designated Fund gebruiken voor District Grants, toe te delen aan club- of districtsprojecten. Het systeem kenmerkt zich door een beperkte regelgeving, eenvoudige procedure en snelheid van handelen.
Global Grant
Om een Global Grant te verkrijgen moet het serviceproject aan verschillende strikte voorwaarden voldoen welke zijn uiteengezet op www.rotary.org/grants.
Global Grants ondersteunen internationale projecten binnen de Areas of Focus. Het zijn grotere, lange termijn projecten met een projectmatige aanpak. Om in aan- merking te komen voor een Global Grant zal het project:
• Gedragenmoetenwordendoordelokalegemeenschap en een actief betrokken lokale Rotaryclub.
• Duurzaammoetenzijnmeteenduidelijkeverzekerde continuïteit na de Rotary inspanning
• Meetbaredoelstellingenmoetenhebben
• BinneneenvandeAreasofFocusvallen
• MoetenvoldoenaandevereistenindeTermsand
Conditions (met gedetailleerde voorschriften over o.a. de aanvraagprocedure, de toelaatbare kosten, betalingen en wijze van rapporteren)
Een belangrijk element in de Global Grant is het partnerschap tussen de club/district waar de activiteiten plaats vinden en de betrokken club/district in het andere land. Beide ‘sponsoren’ moeten zich kwali ceren voordat de aanvraag kan worden ingediend.
Kwali catie
Er zal een door de clubleiding ondertekende Memorandum Of Understanding (MOU) moeten worden overlegd; een document waarin de verantwoordelijkheid van de club wordt uiteengezet, aanwijzingen worden gegeven voor het  nanciële beheer en de (beperkte) rapportage.
Indien wordt overwogen om een Global Grant project te starten, neem dan contact op met de Districtscommissie van de Rotary Foundation. De commissie kan helpen om de beschikbare hulpmiddelen te vinden en pde juiste wijze aan te wenden om zo samen te komen tot een succesvolle aanvraag.
LEEFMILIEU
ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING
BASISONDERWIJS EN ALFABETISERING
VREDE EN CONFLICTBEHEERSING
PREVENTIE EN BEHANDELING VAN ZIEKTEN
WATER, SANITATIE EN HYGIËNE
GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND
FOCUS- GEBIEDEN
VAN ROTARY
Kom meer te weten over Rotary´s nieuwe prioriteit op
rotary.org/environment
Meer over End Plastic Soup: endplasticsoup.nl
Meer over The Rotary Foundation (TRF): https://www.rotary. org/en/about-rotary/rotary-foundation
Alle humanitaire projecten, studenten, en vocational traning teams die een club wil  nancieren via Global Grants dienen zich te richten op speci eke doelstellingen binnen de zeven focusgebieden.
ROTARY FOUNDATION vervolg


   22   23   24   25   26