© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan 2016-2020

Introductie:

De Community Service van de Rotary Club Doetinchem (hierna te noemen de CS) is opgericht door de Rotary Club Doetinchem en wordt beheerd door een bestuur dat bestaat uit leden van deze service club. De CS beheert de via donaties, activiteiten en anderzijds door de club gegenereerde gelden en ziet toe op de besteding van deze gelden conform dit beleidsplan en de statuten van stichting de Hefboom.

Missie:

Een bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary beweging door middel van het organiseren en/ of financieel ondersteunen van projecten met een maatschappelijke toegevoegde waarde. Hieronder verstaat de CS het verlenen van geestelijke en maatschappelijke steun aan hulpbehoevende personen en het verlenen van ondersteuning aan organisatie van algemeen maatschappelijk belang welke zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen

De CS realiseert het bovenstaande onder meer door:

·

Het dienen van zowel de lokale en landelijke als internationale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk;

·

Het deelnemen en samenwerken met bestaande goede doelen organisaties;

·

Het initiëren van projecten ter ondersteuning van goede doelen dan wel ter vergaring van middelen;

·

Het inbrengen van specifieke deskundigheid van de leden ten behoeve de gestelde doelen.

De CS werft de genoemde middelen onder meer door:

·

Het inzamelen van gelden tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van Rotary Doetinchem;

·

Het organiseren van activiteiten en projecten;

·

Het verkrijgen van bijdragen van begunstigers, hetzij ineens, het zij in de vorm van periodieke uitkeringen;

·

Hetgeen krachtens erfstelling, legaat of schenking is verkregen;

·

De uit belegging verkregen baten uit het vermogen van de CS.

Beloning en winstoogmerk:

De CS wordt beheerd door het bestuur. Alle door de bestuursleden voor of uit naam van de CS uit te voeren werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd. Ook heeft de CS geen winstoogmerk en zullen alle aan de CS toekomende gelden besteed worden aan de beoogde goede doelen.

Beoordeling projecten/doelen:

De CS zal, bij voldoende steun voor een doel, en wanneer dit doel niet strijdig is met het beleidsplan en/of de statuten van Rotary Doetinchem, haar medewerking verlenen aan dit doel. Voor alle door de CS te dragen projecten dient op voorhand een kosten- batenanalyse aan de CS te worden overlegd. Vuistregel is dat de CS (lokale) projecten adopteert en/ of financiert waarbij de bijdrage een significante invloed heeft op het wel/niet doorgaan en/of slagen van het project.

Planning komende jaren:

Om te komen tot een wat meer uitgebreide crowd-funding is de CS van plan de komende jaren de nadruk te leggen op tenminste één groot project per 1 a 2 jaar. Daartoe zal voor elk nieuw project een sub-commissie in het leven worden geroepen die niet noodzakelijk bestaat uit leden van de CS maar wel door deze wordt ondersteund. Uiteindelijk zou dit er toe moeten leiden dat de vaste bijdrage van de leden aan de goede doelen pot geheel wordt vervangen door bijdragen van derden voor de grotere projecten.

Voor wat betreft de goede doelen gaan we wellicht meer nog dan in de afgelopen jaren uit van kleinschaliger goede doelen in de directe omgeving, die niet ondersteund worden door de overheid of grote financiers, en die het geld dus goed kunnen gebruiken.

Organisatie:

De CS wordt geleid door een bestuur dat gekozen wordt uit de leden van de Rotary Club Doetinchem. Dit bestuur bestaat uit een Voorzitter en bestuursleden.

 

Beheer:

Het beheer van het vermogen van de CS en de besteding ervan:

Stichting de Hefboom van Rotary Club Doetinchem beheert het vermogen van de CS en het bestuur van de CS bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten van Stichting de Hefboom van Rotary Doetinchem aangeven. Jaarlijks legt de CS in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen tijdens Clubzaken bij Rotary Doetinchem.

Kosten structuur/beheersing:

Daar de CS door een klein en onbetaald bestuur wordt gerund, er geen aparte huisvesting voor de activiteiten/vergaderingen e.d. van de CS nodig zijn beperken de vaste kosten van de CS zich door enkele administratieve kosten. De CS kan dan dus ook stellen dat bijna het volledige deel van de donaties toekomen aan de beoogde doelen.

Opheffing CS:

Indien de CS wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goed doel/instelling dan wel ten nutte komen van het algemeen belang.