© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI Publicatie 2015-2016

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

De Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal werd op 27 juni 1984 opgericht vanuit de Rotary Club Goes-Reimerswaal.

Het begrotingsjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotary Club Goes-Reimerswaal, t.w. van 1 juli van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

NAAM

Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal.

NUMMER IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

41113928

RSNI/FISCAAL NUMMER ANBI

806 038 615

IBAN Bankrekeningnummer

NL41RABO0373910649 ten name van Stichting Steunfonds Rotary

DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging, door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen (artikel 2 van de statuten).

BRONNEN VAN INKOMSTEN

Bijdragen van leden van de Rotary Club Goes-Reimerswaal door giften.

Bijdragen/sponsoring/giften van derden

Opbrengsten van bijzondere acties, zoals verkopen, festivals, concerten, fancy fair

Opbrengst uit het vermogen van de stichting (rente)

Andere baten welke aan de stichting toevallen.

BELEIDSLIJNEN VOOR HET JAAR 2015-2016

In het algemeen de doelen die uiteindelijk zijn gehaald, zie de activiteiten.

Samenstelling Bestuur 2015-2016

Voorzitter: A. Elie, gezamenlijk bevoegd

Secretaris: C. M. van Liere, gezamenlijk bevoegd

Penningmeester: C.J. van der Meijden, gezamenlijk bevoegd

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten 2015-2016:

-

Mosselfeest 12 september 2015: opbrengst ten gunste van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele.

-

De opzet van komende acties voor werving van giften/sponsorbijdragen voor verwachte activiteiten. Bijv.de verkoop van boterstaven. Gedacht wordt aan een ziekenhuis in KUMI in Oeganda.

-

Bijdrage aan Stichting Rotary Foundation voor wereldwijde ondersteuning van goede doelen.

-

Bijdragen aan kleinere projecten zoals het Bevrijdingsmuseum, speelgoed voor kinderen in het COA.

Financiën 2015-2016:

 

Stichting Steunfonds Rotary Club Goes- Reimerswaal

 

 

 

BALANS PER 30 JUNI 2016

 

 

(na resultaatsbestemming)

 

 

 

30-juni ‘16

30-juni ‘15

 

ACTIVA

 

 

Vlottende activa

 

 

Nog te ontvangen bijdragen

217

0

Liquide middelen

 

 

Rabobank

2438

2988

Rabobank spaarrekening

25191

17114

 

27846

20102

 

 

 

PASSIVA

 

 

Eigen vermogen

 

 

Reserve St. Steunfonds

27428

18598

Kortlopende schulden:

 

 

Overlopende posten

418

1504

 

27846

20102

 

 

 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

 

 

 

 

Stichting Steunfonds Rotary

2015/2016

 

2014/2015

Opbrengsten:

 

Ontvangen bijdragen leden

3990

 

4140

Fondsenwerving totaal

11186

 

10001

Bankrente

102

 

108

 

15278

 

14249

Kosten:

 

 

 

Afdracht Rotary Foundation

1500

 

1400

Schenkingen totaal

4000

 

8975

Bankkosten (50%)

-30

 

49

Kleine giften

978

 

0

Totaal kosten:

6448

 

10424

 

 

 

 

Saldo Stichting Steunfonds

8830

 

3825