© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI Publicatie 2017-2018

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal werd op 27 juni 1984 opgericht vanuit de

vereniging Rotary Club Goes-Reimerswaal.

 

 

 

 

Het begrotingsjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotary Club Goes-Reimerswaal, te

weten vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

NAAM EN ADRES

 

 

 

 

 

Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal, statutair gevestigd in Reimerswaal.

Secretariaatsadres:

Glenn Millerlaan 12, 4462 LN Goes

 

 

 

 

E-mailadres: rotaryreimerswaal@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMMER IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

41113928

 

 

 

 

 

 

RSNI/FISCAAL NR ANBI

 

 

 

 

806038615

 

 

 

 

 

 

IBAN Bankrekeningnummer

 

 

 

 

 

NL41 RABO 0373 9106 49 ten name van Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING

 

 

 

 

 

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging,

door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen

van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden

tot taak stellen (artikel 2 van de statuten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONNEN VAN INKOMSTEN

 

 

 

 

 

Bijdragen en giften van leden van de Rotary Club Goes-Reimerswaal.

 

 

Bijdragen, sponsoring en giften van derden.

 

 

 

 

Opbrengsten van bijzondere acties, zoals mosselfeest, verkopen, ten behoeve

van projecten.

 

 

 

 

 

Opbrengst uit het vermogen van de stichting (rente).

 

 

 

Andere baten welke aan de stichting toevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSLIJNEN VOOR HET JAAR 2017-2018

 

 

 

 

Dit jaar stond vooral in het teken van het realiseren van het project “Renovatie operatie-

 

De uitvoering van de renovatie zal naar verwachting

in het Rotaryjaar 2018-2019 worden voltooid.

Verder is het beleid gericht op ondersteuning van lokale initiatieven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 2017-2018

 

 

 

 

Voorzitter:

 

S. Nijssen (gezamenlijk bevoegd)

Secretaris:

 

J. Littooij (gezamenlijk bevoegd)

 

Penningmeester:

 

F.C.L.M. Eppings (gezamenlijk bevoegd)

 

 

 

 

 

 

BELONINGSBELEID

 

 

 

 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Gemaakte onkosten worden vergoed.

 

 

 

 

 

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2017-2018

 

 

 

De bijeengebrachte gelden voor het KUMI project zijn dit jaar overgedragen aan Stichting Steunfonds Kyoga, waaraan de uitvoering van het project is uitbesteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere (met geld) ondersteunde projecten:

 

 

 

 

-

Stichting Rotary Foundation voor wereldwijde ondersteuning van goede doelen.

 

-

Stichting De Zeeuwse Streekdrachten (tbv realisatie handboek maken van kleding)

-

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele (diverse onderhoudsprojecten interieur)

-

Stichting Het Clarahofje (ondersteuning vrijwilligers)

-

Scouting Ridder van Maelstede

-

Stichting Shelterboxen Nederland

-

Naaimachines voor het AZC Goes

-

Bijdrage training suïcidepreventie GGD (project 113)

-

Bijdrage Vrienden van Zeeuws Archief

-

Bijdrage Rotary Youth Leadership Award (RYLA

-

Bijdrage DJ-school Podium ‘t Beest

 

BALANS PER 30 JUNI 2018

 

 

 

 

 

(na resultaatsbestemming)

 

 

 

 

 

 

30 juni 2018

 

 

30 juni 2017

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog te ontvangen bijdragen

 

33

 

 

95

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

Rabobank

2.798

 

 

7.067

 

Rabobank spaarrekening

11.000

 

 

55.231

 

 

 

13.798

 

 

62.298

 

 

 

 

 

 

 

 

13.831

 

 

62.393

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

 

Reserve Community Service

9.894

 

 

12.760

 

Reserve KUMI

0

 

 

43.236

 

Reserve Youth Service

3.937

 

 

3.387

 

 

 

13.831

 

 

59.383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden:

 

 

 

 

 

Overlopende posten

 

0

 

 

3.010

 

 

13.831

 

 

62.393

 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP (BESTEMMINGS)RESERVES

 

 

 

 

 

 

Reserve

 

Reserve

Reserve

 

 

Community

 

renovatie

Youth

 

 

Service

 

KUMI

Service

 

 

 

Saldo per 1 juli 2017

 

12.760

 

43.236

3.387

Uit bestemming resultaat

 

2.866-

 

43.236-

550

Saldo per 30 juni 2018

 

9.894

 

0

3.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkelijk

werkelijk

 

 

 

 

2017-2018

2016-2017

 

 

 

 

Opbrengsten

 

 

 

 

 

Ontvangen bijdragen leden

 

 

 

3.824

3.800

Inkomsten uit fondsenwerving

 

 

 

11.820

41.233

Bankrente

 

 

 

00

13

 

 

 

a

15.644

45.046

 

 

 

 

 

 

Uitgaven projecten

 

 

 

 

 

Project renovatie operatiekamer KUMI

 

 

50.532

5.000

Stichting Rotary Foundation

 

 

 

1.500

1.500

Andere projecten Community Service

 

 

7.750

1.000

Projecten Youth Service (RYLA en jaarkind)

 

 

1.310

5.503

 

 

 

 

61.092

13.003

Beheerskosten

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

104

88

 

 

 

b

61.196

13.091

 

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

 

 

a-b

45.552-

31.955

 

 

 

 

 

 

Resultaatbestemming:

 

 

 

 

 

Toevoeging (min is onttrekking) aan de reserve Community Service

2.866-

555-

Toevoeging (min is onttrekking) aan de reserve KUMI

 

43.236-

36.151

Toevoeging (min is onttrekking) aan de reserve Youth Service

 

550

3.641-

 

 

 

 

45.552-

31.955