© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen:

- het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

- in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

- alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

- er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

- indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Bestuurssamenstelling

Officieel is er op 17 jan 2017 afscheid genomen van Madeleine de Bruijn, oud-voorzitter en is Jan Griffioen benoemd tot voorzitter. Het huidige bestuur: Jan Griffioen (voorzitter), Adri Risseeuw (penningmeester), Shirley Khoeblal (secretaris).

Verslaglegging

In het verslagjaar zijn twee vergaderingen van het bestuur geweest. Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt. De penningmeester presenteerde regelmatig gedetailleerd de (tussen)stand van zaken en het financieel verslag aan de club.

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

De kascommissie (Joost Sanders, Erik Akkerman) controleerde de financiële administratie 2017 van het fonds en verleende decharge voor het in 2017 gevoerde beleid.

Fundraising

Tijdens Rotary Doorn bijeenkomsten is regelmatig verslag aan de leden gedaan. Ook dit jaar is aan de Rotaryleden (en past Rotarians) een oproep gedaan tot het doen van een jaarlijkse donatie (of een toezegging via een formulier of mail) aan het Steunfonds.

Actieve rol

Het Steunfonds is de afgelopen jaren steeds een actievere rol gaan spelen, zoals ook in het verslagjaar en verleende steun aan:

▪ Blue Monday 2017

▪ Wandelen voor Water 2017

▪ RCF (Rural Connection Foundation)

▪ The Little English Library Project Heuvelrug

▪ Stichting DoornRoosje

▪ Shelterbox ?

Er werd wederom met groot succes een Kerstpakkettenverkoopactie georganiseerd (opbrengst tbv “Blue Monday”). Met name bij de projecten van Rotary Doorn “Wandelen voor Water” en “Blue Monday” heeft het Steunfonds een rol gespeeld bij de verdubbeling van het opgehaalde bedrag door andere fondsen. Onder meer werd een bedrag ontvangen van het Nationaal Ouderenfonds.

Oormerken

Binnengekomen giften worden vaker geoormerkt. Een schenker kan dan een gift doen voor een specifiek doel, hetgeen dan wordt geregistreerd, mede in verband met de aftrekbaarheid voor de belastingen vanwege de ANBI-regeling.

De Inspecteur van de Belastingdienst verlengde in het najaar van 2017 de ANBI-status van het fonds.

Afwijzingen (niet binnen de doelstellingen)

-Een aanvraag van KidzKlix

Contact- en overige gegevens: Email: shirley@shikho.nl, KvK: 41179187