© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

De criteria voor de beoordeling van projectaanvragen

·

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

·

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

·

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

·

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

·

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Bestuur

Samenstelling

Het huidige bestuur: Jan Griffioen (voorzitter), Adri Risseeuw (penningmeester), Shirley Khoeblal (secretaris).

Verslaglegging

In het verslagjaar zijn twee vergaderingen van het bestuur geweest. Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt. De penningmeester presenteerde regelmatig gedetailleerd de (tussen)stand van zaken en het financieel verslag aan de club.

Beloningen/vergoedingenbeleid

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

Kascommissie

De kascommissie (bestaande uit de leden Patrick Buck en Erik Akkerman) controleerde de financiële administratie 2019 van het Steunfonds. Geconstateerd werd een opvallende daling in reguliere donaties van Rotarians ten opzichte van voorgaande jaren. Er werd minder nadrukkelijk gecollecteerd. De kascommissie verleende decharge voor het in 2019 gevoerde beleid. De jaarrekening is hiermee goedgekeurd.

Fundraising

Tweemaal (elk halfjaar) werd tijdens Rotary Doorn bijeenkomsten verslag aan de leden gedaan. Ook dit jaar is aan de Rotaryleden (en past Rotarians) een oproep gedaan tot het doen van een jaarlijkse donatie (of een toezegging via een formulier of mail) aan het Steunfonds. Echter, er werd minder nadrukkelijk gecollecteerd in januari 2019, waardoor nieuwe Rotarians wellicht minder goed op de hoogte waren van het bestaan en het doel van het Steunfonds.

In december 2019 voor de tweede keer een fundraising SantaRun in Doorn georganiseerd.

Met name bij de projecten van Rotary Doorn Wandelen voor Water en No Blue Monday heeft het Steunfonds een rol gespeeld bij de verdubbeling van het opgehaalde bedrag of een projectdonatie. Onder meer werd een bedrag ontvangen van het Nationaal Ouderenfonds.

Verleende steun

Het Steunfonds is de afgelopen jaren steeds een actievere rol gaan spelen, zoals ook in het onderhavige verslagjaar en verleende steun aan:

·

No Blue Monday

·

Wandelen voor Water

·

Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug

·

Schaats- en Inline Skate vereniging Zeist (althans dit was de tenaamstelling op de rekening)

·

Nierstichting

·

Lokale Sportverenigingen (voetbal, hockey, tennis, turnen, volleybal, korfbal)

·

Koninklijke Harmonie Doorn

·

Stichting Quarijn, duofiets

Afwijzingen (niet binnen de doelstellingen)

NAS/Nico Adriaans Stichting, Peter Franken - Hulp aan mensen die onder moeilijke omstandigheden leven

afgewezen, want niet kleinschalig, niet in directe regio

Stichting TK Meraih Bentang/Anita Taks – Toilettenbouw tbv kleuterschool Indonesië

afgewezen, niet kleinschalig, niet in onze regio

Chris en Voorkom Driebergen/Help Goed/Monique Boer - Project Weerbaar en Veilig/jongeren, preventie verslavingen

afgewezen, niet kleinschalig, niet in onze regio

Keep them rolling/rijdend museum Barendrecht - Groots Bevrijdings/cultuurhistorisch en educatief event met oude militaire voertuigen en vliegtuigen 4 mei 2020 in kader humanitaire operatie Faust

afgewezen, niet kleinschalig, niet in onze regio

Mercy Ministry/Patti Varkevisser - Project Kansarmen India, West Bengalen

afgewezen, buiten onze regio en we steunen 1 buitenlands project

Emmaus Nederland - Vrijwilligersuitwisseling in Haarzuilen najaar 2019

afgewezen, niet kleinschalig, niet in onze regio

Verzorgingshuis Het Oosten, Bilthoven, hr Van Engelen - Welzijnsproject, verzoek om donatie

afgewezen, buiten onze regio

Stichting Als Kanker je raakt/mw De Bie - Landelijke bijeenkomsten mensen betrokken bij kanker

afgewezen, buiten onze regio

Oormerken

Binnengekomen giften worden vaker geoormerkt. Een schenker kan dan een gift doen voor een specifiek doel, hetgeen dan wordt geregistreerd, mede in verband met de aftrekbaarheid voor de belastingen vanwege de ANBI-regeling.

ANBI-status

Sinds 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de ANBI-status verleend aan het fonds (RSIN 801717255).

Contact- en overige gegevens: email: shirley@shikho.nl, KvK: 41179187