© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2015-2016

Rotaryclub Zevenaar

John Aaldering 7 juli 2016

Jaarverslag

Rotaryclub Zevenaar jaargang 58, 2015-2016In het jaarverslag van jaargang 58 worden de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar vermeld.

Leden

Bij de start van dit clubjaar telde Rotaryclub Zevenaar 53 leden. Bij de afsluiting van het jaar zijn het er eveneens 53. Hanneke Luising met classificatie advocatuur is in dit clubjaar geïnstalleerd.

Bestuur

Dit clubjaar bestond het dagelijks bestuur uit voorzitter Margot Kleinpenning, penningmeester Jan van Maldegem en secretaris John Aaldering. Het Klein Bestuur bestond uit bovengenoemde drie leden plus de oud voorzitter Ron Claassen, de inkomend voorzitter André Bruns, en de voorzitter van de programma commissie Pieter van Woerkom. Het Groot Bestuur is het Klein Bestuur, aangevuld met de voorzitters van de diverse overige commissies. Het bestuur vergaderde in principe iedere maand, per maand afwisselend het Klein Bestuur en het Groot Bestuur. De verslagen van het Groot Bestuur worden na goedkeuring op de website gepubliceerd. Die van het Klein Bestuur circuleren alleen binnen het KB.

Club

De individuele leden binnen de club vinden elkaar in al dan niet formele groepen die jaarlijks wisselen van samenstelling. Zo zijn er de diverse commissies, de groepjes in de Avondjes van 5/6, de groep van Rotarski, de wijnclubs en een sportclub. Daarnaast is er in dit clubjaar een whiskyclub van start gegaan.

Thuisontvangsten werden dit clubjaar niet georganiseerd.

Clubbijeenkomsten

In dit clubjaar vonden 50 interne clubbijeenkomsten plaats, waarvan zes met partners. Hiervan werden aan de leden weekberichten verzonden.

Aan andere clubactiviteiten als het zomerprogramma met club Duiven en Arnhem-IJssel, de Rotarski, Speeddaten, de Giro partij bij Jan Jansen en de diverse contacten met onze zusterclub in Duitsland werd met wisselende aantallen leden deelgenomen.

Attendance

De gemiddelde attendance was dit jaar met 70% twee procentpunten hoger dan vorig jaar. Daaruit blijkt dat de top-4 leden een attendance hadden van 92% of meer. Alle extra gehaalde attendances elders zijn meegeteld.

Vocational

activiteiten waren:

klein bedrijf bezoeken bij Winnie Alwicher, Lilianne Leenders, Kim Hutschemaekers, Henry Span en Jan Verhagen.

Dit jaar vond er geen Groot bedrijf bezoek plaats.

1 levensbericht: Hendrik Erinkveld

3 beroepspraatjes: Henk Abma, André Bruns en John Aaldering

Jobrotary

Onze club is aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband rond Jobrotary.

Een nieuw initiatief is dit jaar samen met het Candea en het Liemers college en de Rotary Club Duiven genomen: het organiseren van een beroepenmarkt voor leerlingen 4HAVO en 5VWO van het Candea College Duiven/Liemers College Zevenaar in de vorm van een Speeddatebijeenkomst op 5 april. Inzet was om jongeren een realistisch beeld te geven van de beroepspraktijk.

In totaal hebben 80 voorlichters merendeels van verschillende beroepen aan het speeddaten meegedaan.

In totaal hebben ca 300 leerlingen en ouders de bijeenkomst bezocht. Maar de scholen en de Rotaryclubs zijn heel enthousiast en willen graag dat het een vervolg krijgt. Liefst jaarlijks.

Community

Waarbinnen ook de Watercommissie, TRF (The Rotary Foundation) en de commissie Liever de Liemers opereren. De Watercommissie heeft na een succesvolle bijeenkomst in Het Musiater een mooie donatie van 2500 euro kunnen doen aan het waterpompenproject in Mozambique.

Van de Liever de Liemers commissie ging na een succesvol gala de opbrengst naar het verzorgen van optredens bij bejaarden en verzorgingstehuizen.

Uiteraard deed ook de moedercommissie Community Service haar werk. Een opsomming van toegekende aanvragen:

·

DEC (Duurzaamheids Expertise Centrum): cofinanciering € 250,- tot €750,- (def. bedrag nnb)

·

Filmclub voor ouderen op locatie € 500,-

·

St. Liemers Museum; bijdrage Sinterklaasfeest € 100,-

·

Fahari Foundation: tbv project in Kenia: € 125,-

·

Syrië Non-box donatie (na algemene instemming van de club): € 750,-

·

Bijdrage Int.Vrouwendag met Syriërs: € 112,- (afgerond)

·

Philadelphia Mariendal Angerlo: kosten muziek: € 300,-

Overige aanvragen werden afgewezen omdat ze niet aan de criteria voldeden.

Het wegbrengen en halen van kinderen van de Winde is niet meer aan de orde.

In december is besloten om 4 statushouders op de club uit te nodigen zodat ze nieuwe netwerken aanboren en zich iets meer in het dagelijks leven van Nederlanders mengen. Dit wordt in september afgesloten met een bijeenkomst die door hen wordt verzorgd. De nieuwe commissie zal dit voortzetten.

Sinds januari zijn 3 leden van de club betrokken bij Syrische vrouwen om hen de taal en/of de gebruiken in Nederland over te dragen.

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) hebben Syrische vrouwen (op kosten van de Rotary) bij Welcom gekookt voor Rotarydames.

International

Er is contact met onze zusterclub in Duitsland. De volgende activiteiten hebben ook plaatsgevonden:

·

Event “plezier aan de rivier” in Werdohl op 15 augustus

·

Youth Camp in Zevenaar 28-30 augustus

·

Wandelen in Sauerland op 24 oktober

·

Clubbezoek van Melchior Ossenberg-Engels en Ingo Wöste op 2 juni

·

Daarnaast zijn er enkele individuele (privé) ontmoetingen geweest.

Youth

Van 28 tot 30 augustus vond het Rotary-jeugdkamp plaats, waarbij jongeren van de Duitse zusterclub en van onze eigen club aanwezig waren. De doelgroep tussen de 12 en 20 jaar kwam bijeen op de locatie van DVM van Rick en Danny Vermeer. De kosten van zo´n kamp worden gedragen door de organiserende club. Ondanks dat de deelname van onze eigen club wat tegenviel, was het een geslaagde bijeenkomst, mede doordat de deelnemers een kijkje mochten nemen in het bedrijf van Ronald van Beek. Daarnaast was er een golfclinic en een feestavond op zaterdag.

Lotte Span heeft dit jaar deelgenomen aan de RYLA.

Twee “Vlielandkampkinderen” werden gebracht en opgehaald.

Programma

Als thema van het jaarprogramma 2015-2016 was het thema “Trots” gekozen. Bijzonder waren de ‘Trotsflitsen’: nagenoeg elke clubbijeenkomst gaf een lid een korte impressie of mening wat het begrip trots voor hem of haar betekend of betekend heeft. Zeer leerzaam hoe uiteenlopend over dit thema werd gesproken, gedacht en gevoeld.

Onderwerpen van de gastsprekers waren onder meer:

Sterrenwacht aan de Breuly door Jan Adelaar

Beleggen door Cor Wijtvliet;

Ontwikkelingen binnen Baston Wonen door Sandra van Zaal

Ontwikkeling van Medicijnen door Tanya Sluiter

Domotica door Marco Thiele

Snurken door KNO-arts Steven Sluijter

Het dirigeren van een koor door Gerben Kruisselbrink

Trots op je eigen gezondheid door Peter Wolfhagen

Emotie en Beleving door José van Hekke

Drone fotografie door Dirk Jan Poot

Opgroeien en opvoeden met ziekte en zorg door Els Jonker

Het Gilde van Babberich door Ralf de Nerée

De Liemerse Uitdaging door Sylvia Verhaar

Interne sprekers waren:

Pieter van Woerkom: Rode Kruis afdeling Liemers Oost

Margot Kleinpenning: Catering in Montferland

Sandra Reuling: PR en communicatie

Eduard Poodt: ervaringen met PUM

Carlo Bloemberg: trends, tests en technieken in de autobranche

Bert Frölich: Cultuur in de Liemers

Ans Gasseling: bedrijfspraatje

Carolien Ubbink: De wereld van de New Voices

In het kader van de club waren er een aantal avonden georganiseerd zoals:

1 x Bestuurswisseling

1 x presentatie jaarthema

2x uitbezoek en 2x ontvangst zomerprogramma RC Duiven resp. RC Arnhem

1 x Gouverneursbezoek

1x Surprise avond

1x Liever de Liemers Cultuurprijs / goede doelenavond

1 x Kerstdiner

6 x partneravond

1 x afsluiting van de avondjes van 5

11 x clubzaken

Leden

Afgelopen jaar zijn er enkele kandidaat leden benaderd.

De commissie beveelt aan tot een meer transparante werkwijze over te gaan, waardoor de club in zijn geheel betrokken blijft bij en na het aandragen van potentiele leden. 

Wel en Wee

De commissie heeft in de gevallen van vervelende maar ook bij aangename gebeurtenissen steeds acte de presence heeft gegeven door het brengen van bezoeken, het sturen van kaarten en het verzorgen van bloemen.

Communicatie

Met ingang van clubjaar 2014-2015 heeft het bestuur een ‘brede’ Communicatie & PR functie ingesteld met als doel meer structuur aan te brengen in de interne en externe communicatie van onze club. Hiervoor is voorgaand clubjaar een communicatieplan opgesteld en dit plan is ook de basis geweest voor het clubjaar 2015-2016.

Aan de hand van de jaarkalender wordt de nieuwswaarde van de activiteiten gevolgd. In nauwe samenwerking met de commissie, die verantwoordelijk is voor de activiteiten, heeft de commissie een ondersteunende rol gehad. Recente activiteiten waarvoor een communicatieplan is opgesteld, persberichten zijn geschreven etc. , zijn bijvoorbeeld het Waterevent in het Musiater en Speeddating met professionals voor scholieren.

De commissie heeft zich ook ingezet voor verdere uitrol van het gebruik van social media/ het delen van berichten om onze activiteiten beter te promoten en de website actief te beheren.

In dit clubjaar is tevens georganiseerd dat nieuwe foto’s van clubleden zijn gemaakt en is er een eenduidige procedure opgesteld voor het opschonen van persoonsgegevens op de website.

Verslag

Met ingang van het nieuwe clubjaar zal de Verslagcommissie niet alleen de uitgaande weekberichten maar ook de binnenkomende weekberichten van contactclubs coördineren.

Het maken en verzenden van de weekberichten was een genoegen voor de leden van de commissie en is nagenoeg vlekkeloos verlopen, aldus de plaatsvervangend voorzitter.

Locatie

De locatie commissie heeft in het jaarlijks overleg met ’t Centrum vastgesteld dat de samenwerking goed verloopt. Afspraken zijn vastgelegd in een verslag. Bestuur en Commissie zien toe op het nakomen daarvan.

John Aaldering

secretaris