© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service kerngegevens

1. Kerngegevens Stichting Community Service Rotaryclub Oegstgeest e.o.


Officiële naam: Stichting Community Service Rotaryclub Oegstgeest e.o.

KvK nummer: 28093179 Kamer van Koophandel Den Haag

RSIN: 810943177

Oprichtingsdatum: 6 februari 2002

Doelstelling: Conform de bijgevoegde statuten heeft de stichting ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan. Het beleid volgt uit de bijgevoegde beleidsnotitie d.d. 6/11/2012

Bestuurders: Voorzitter C.M. Hoogweg, secretaris A. Verhaagen, penningmeester M. A. W. Zwager (de bestuurders en andere personen die zich inzetten voor de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden)

Contactgegevens: Bonkelaar 7, 2382 CE Zoeterwoude

2. Avenue Community Service


Beleidsnotitie

Huidige situatie en werkwijze. Hoewel er geen formele taakomschrijving bestaat, ontvangt in de praktijk Avenue Community service de aanvragen voor projecten evenals ideeën voor projecten aangedragen door leden of bestuur of er worden projecten aangedragen door de leden van deze Avenue zelf. Er is een door het bestuur en leden vastgestelde lijst van criteria waaraan een project moet voldoen. Eens per 2 à 3 maanden komt de Avenue bijeen, zo nodig meer. Verder is er intensief mailcontact. Besproken onderwerpen in de Avenue zijn dan o.a.:

* Aanvragen en of deze voldoen aan de criteria.

* Berichten naar de indieners van het project.

* Contacten met en informatie over aanvragen.

* Contact met fundraising of project aansprekend is. Het kan ook andersom: Fundraising doet een suggestie voor een project.

* Beschikbare financiële middelen.

* Eventuele voordracht aan bestuur van project, met begroting.

* Begroten bijdrage project en onderzoeken of er nog andere bronnen te vinden zijn, zoals samenwerking met collega-clubs, The Rotary Foundation, charitatieve instellingen, banken etc.

Als een project is uitgekozen door de Avenue, wordt dit voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord door het bestuur informeert deze de leden van de club over het project. Vervolgens wordt contact gezocht met de instantie waar het project voor bestemd is en wordt een begroting opgesteld uitgaande van de benodigde middelen en hoeveel er al voor het project beschikbaar is. Met bezoeken en contacten wordt nadere informatie over het project ingewonnen. Het bestuur/fundraising geeft aan wat er vanuit de club zelf kan worden opgebracht en Community service gaat dan aan de slag om nog andere bronnen te vinden, onderbouwd met een projectplan. Fundraising genereert dus een basisbedrag vanuit de club en Community service gaat op zoek naar aanvullende bijdragen. De ervaring heeft geleerd dat als er geld beschikbaar is uit fundraising, het mogelijk is om bijdragen van derden te krijgen. Zonder een eigen club-inbreng is dit niet mogelijk

Projecten waar Rotary Oegstgeest e.o aan heeft bijgedragen:

* Brandwondenstichting (alleen clubbijdrage).

* Landmijnen de wereld uit (alleen clubbijdrage)

* Busje invaliden Rijnsburg (alleen clubbijdrage)

* Kliniek Nasewa: € 30.000 in 2 jaar door Fundraising gegenereerd, en Community service heeft aanvullende bijdragen gerealiseerd tot een bedrag van € 300.000.

* Highridge School in Arusha, Tanzania: Fundraising € 15.000, Community service heeft dit verhoogd naar € 100.000.

* Rolstoelen Rijnlands Revalidatie Centrum. Fundraising € 6.000, Community heeft dit met een Bijdrage van TRF (€ 2.000) en charitatief fonds (€ 3.000) verhoogd naar € 11.000.

* Er zijn ook jaren geweest waarin het bedrag van Fundraising werd besteed aan meerdere doelen, zoals het verstrekken van voetbaltenues aan vluchtelingen in Oegstgeest en overige bijdragen aan lokale doelen.

* Sinds enkele jaren wordt het Oegstgeester Dictee georganiseerd (http://www.hetoegstgeesterdictee.nl/ ). De opbrengst hiervan wordt besteed aan de VoorleesExpress Bollenstreek (https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/onderwijs/voorleesexpress.html), die werkt aan alfabetisering in de Bollenstreek. In het najaar van oktober 2018 is € 9.500 gedoneerd aan de VoorleesExpress. En begin 2021 is € 10.000,- gedoneerd, het resultaat van het Oegstgeester Dictee in 2019 en vrijwillige bijdragen van clubleden en donaties in 2020 omdat het Dictee vanwege Covid 19 niet door kon gaan. 

Door de leden van Rotaryclub Oegstgeest e.o wordt met veel enthousiasme ook “in natura” bijgedragen aan goede doelen naast dat aan deze projecten relatief bescheiden bedragen worden gedoneerd. Rotaryclub Oegstgeest e.o. heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan het integreren van een vluchteling in het kader van Meeting Point for Refugee Students Leiden. Ook worden regelmatig fysieke werkzaamheden verricht bij projecten zoals 3Octobary en het bieden van hulp bij het onderhoud van o.a. de Leidse Hout met de vrienden van de Leidse Hout, de Eendenkooi Warmond of wilgen knotten in Sassenheim en in de Covid 19-periode het bezorgen van kerstdiners en kerststukjes, in samenwerking met de Leo Kannerschool en gemeente Oegstgeest, om ouderen in Oegstgeest een gezellige kerst te bezorgen. 

 Oegstgeester dictee 2020/2021 toelichting


In boekjaar 2020/2021 heeft geen Oegstgeester Dictee plaatsgevonden, wel is de club gevraagd een bijdrage te leveren. In het boekjaar 2021/2022 is door het bestuur besloten de opbrengst van het Oegstgeester Dictee à € 1800,- opnieuw te reserveren voor donatie aan de VoorleesExpress en dit bedrag gezamenlijk met de opbrengst van 2022 uit te keren. 

© 2023 Rotary in Nederland.