© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational naar Boskoop

Vocational bij in Boskoop

Webmaster en RC Boskoop

„De duurzame sierteler“

We waren 4 april te gast bij handelskwekerij Rijnbeek. De bijeenkomst was georganiseerd door Rotary Boskoop en dus waren we “op bezoek”. Deze bijeenkomst paste goed in het jaarthema van RC Schoonhoven “Duurzaamheid natuurlijk”.

Gastheer Rijnbeek jr. heette ons welkom en vertelde over handelskwekerij Rijnbeek.

Daarna gaf Margreet Boer, projectleider pilotproject Herstructurering Duurzaam Zuidwijk bij de Gemeente Boskoop, een presentatie over dit project. Op de volgende bladzijden is een project-samenvatting weergegeven.

Bir Muste, voorzitter van RC Schoonhoven, sprak haar waardering uit voor deze avond.

Vervolgens ging het gezelschap naar buiten om de drijvende teeltvloer te bekijken. Theo Aendekerk is intensief betrokken bij dit onderdeel van het project en gaf, niet gehinderd door de gestaag vallende regen, uitleg over de teeltvloer.

Meer informatie van het project:

Projectomschrijving

In de pilot Duurzaam Zuidwijk, die mede met Europese subsidie is opgezet, wordt gekeken naar de beste manier van herstructurering voor het pilotgebied. Dit gebied ligt deels in Boskoop en deels in Reeuwijk. Daarbij wordt gekeken naar ruimteverdeling, infrastructuur en waterhuishouding. Maar ook naar samenwerking, recreatie, duurzaam ondernemen en innovatie. De bedoeling is dat een succesvolle aanpak wordt ontwikkeld die ook in andere sierteelt-gebieden kan worden toegepast.

De schaalvergroting vindt plaats op initiatief van de sector zelf. De pilot Duurzaam Zuidwijk is geïnitieerd vanuit de Stichting Greenport regio Boskoop. Gemeente en provincie pakken hierbij een faciliterende rol. Wel is de overheid initiatiefnemer bij de aanleg van infrastructuur (Oostelijke Rondweg) en het opstellen van bestemmingsplannen. Voor dit project is ook de Inter-gemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop van belang, net als de Provinciale Structuurvisie.

Doelstelling

Doel van de Pilot Duurzaam Zuidwijk is op vernieuwende wijze, opererend vanuit één greenport gedachte de kansen in het gebeid in kaart te brengen en tot een duurzaam productieproces te komen. Dit levert een overdraagbare aanpak op voor andere gebieden.

Het project Duurzaam Zuidwijk bestaat uit verschillende onderdelen en fases:

Samenwerking: gezamenlijk probleem vraagt om gezamenlijke oplossing met oog voor de verschillende belangen en daarbij gebruik maken van de aanwezige kennis. Draagvlak is noodzakelijk om resultaat te halen.

Verduurzaming: beter ruimtegebruik, ontsluiting, en vooral ook waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief).

Uitvoering van een ondernemersloket: informatie en ondersteuning bij ontwikkelen herstructureringsplannen ondernemers.

Optimalisatie van de inrichting van het gebied: inrichting optimaliseren, bijvoorbeeld met recreatief medegebruik.

Werkwijze

Het project wordt samen met de kwekers en bewoners in het gebied uitgevoerd. In de eerste fase zijn 83 interviews gehouden met deze kwekers en bewoners. De resultaten van deze interviews zijn gebundeld in de inventarisatiebundel en te lezen in 'Keukentafelgesprekken; Samenvatting inventarisatiebundel pilot Duurzaam Zuidwijk'.

Vervolg

In de tweede fase wordt, samen met een aantal kwekers en bewoners uit het gebied, in een aantal ontwerpsessies een visie en aanpak voor de herstructurering ontwikkeld. Ook nemen bij de ontwerpsessies vertegenwoordigers van provincie, gemeenten Boskoop en Reeuwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland, Kring Boskoop, VVV, Rabobank, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland, Stichting Molenkolk, Kamer van Koophandel en diverse adviesbureaus deel. De opdracht is om na te denken over een optimale en duurzame inrichting van het gebied Zuidwijk. Er wordt nagedacht over de aanpak om de herstructurering in gang te zetten. Er wordt daarbij gesproken over de mate van schaalvergroting, de waterhuishouding, de ontsluiting van de bedrijven, natuur- en recreatie, de exploitatie en samenwerking. Tegelijkertijd loopt er een onderzoek naar een duurzaam ontwerp voor een water-managementsysteem, wat als pilot in de praktijk zal worden getest.

Proef met drijvende teeltvloer

Sinds september 2011 wordt bij handelskwekerij Rijnbeek een proef gedaan met een drijvende teeltvloer. Doel hiervan is om efficiënter gebruik te maken van ruimte en meer gietwater te kunnen bergen. De teeltvloer drijft op het water dat wordt opgeslagen. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een centraal gietwaterbassin in recreatiegebied De Lansing onderzocht

Landschapsvisie

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Landschapsvisie vastgesteld. Deze zal als beleidskader gebruikt worden om de integraal ontwikkelde visie op de herstructurering van het pilotgebied Duurzaam Zuidwijk uit te voeren. Om te komen tot toekomstbestendige kwekerijbedrijven is samen met kwekers een herstructureringsontwerp gemaakt waarbij grotere kavels in het gebied mogelijk worden gemaakt. De aanleg van de Oostelijke Rondweg (volgens vastgesteld tracé) was hierbij het uitgangspunt voor de ontwerpsessies. Dit proces heeft geleid tot een visie op het gebied waarin bedrijven de ruimte krijgen om te ontwikkelen.

Op basis van het gedragen ontwerp is de Landschapsvisie Zuidwijk ontwikkeld, die in samenwerking met ondernemers, burgers, adviseurs en verschillende overheden tot stand is gekomen. Hierin is ook aandacht besteed aan de beeldkwaliteit en de leefbaarheid in het gebied. Deze landschapsvisie geeft ruimte aan de mogelijkheid tot:

slootdempingen t.b.v. schaalvergroting kwekerijen

borgen van de landschapsstructuur door het vastleggen van bepaalde zichtsloten

tweedeling van het gebied in een gedeelte sierteelt in ontwikkeling en een gedeelte landschap / water waarin de watercompensatie voor de sierteeltbedrijven wordt gerealiseerd

creëren van enkele mogelijkheden voor extensieve recreatie

verbeteren van de ontsluiting met het doortrekken van De Lansing

collectieve wateropslag in duurzaam ecologisch waterbekken

expeditieluw maken van het Reijerskoop

clustering van bedrijfswoningen

inpassing en toepassing van de ruimte-voor-ruimteregel

creëren van verantwoorde kostendragers door de mogelijkheid tot bouw van enkele woningen op basis van rood-voor-groen

Subsidie

Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een subsidie voor deze pilot beschikbaar gesteld. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moest de aanvrager (gemeente Boskoop) een even groot bedrag meefinancieren. Om dit bedrag op te kunnen brengen, hebben naast Boskoop ook de gemeenten Reeuwijk, Rijnwoude, het Hoogheem-raadschap van Rijnland en de Kamer van Koophandel een bijdrage beschikbaar gesteld.