© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over de stichting

Rotaryleden geven informatie op de Vrijwilligersmarkt

Over de stichting

Naast de vereniging Rotary Club Voorschoten-Leidschendam bestaat een formele stichting: Stichting Community Service Voorschoten-Leidschendam. De stichting beheert onder meer de financiën en legt daarover verantwoording af.

Naam

Stichting Community Service Voorschoten-Leidschendam

Rekeningnummer

NL29 RABO 0155 0819 69

Kamer van Koophandel

41167410

RSIN

8042.07.227

Contactgegevens

Oosteinde 178, 2272 AH Voorburg

Doelstelling

De stichting heeft als doel om de gemeenschap in het algemeen te dienen en bij te dragen aan het lenigen van algemene menselijke noden, in het bijzonder door het werven van fondsen en daartoe acties te voeren.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting organiseert evenementen. De deelnemers betalen ons een financiële vergoeding, die we doorbetalen aan met name genoemde goede doelen. Ook organiseren we acties, waarbij de deelnemers rechtstreeks financieel of in natura aan de goede doelen bijdragen.

Verder nemen we donaties in ontvangst, die we overeenkomstig het doel van de stichting besteden. Inkomsten storten we op de bankrekeningen. Gelden worden niet belegd. We streven ernaar om binnengekomen gelden te besteden overeenkomstig het doel van onze stichting en een zo klein mogelijke reserve aan te houden.

Het vermogen van de stichting besteden we aan zowel plaatselijke als internationale doelen, waarbij de laatste jaren een verschuiving plaatsvond naar lokale doelen.

Bestuur

Ernest Lambers (voorzitter), Albert Brans (penningmeester)

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Onze vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor verrichte diensten.

Uitgeoefende activiteiten

De bestemming en werving van de gelden voor de acties worden bepaald door het bestuur en de leden van Rotary Club Voorschoten-Leidschendam. Zij initiëren ook de acties om fondsen te werven die de internationale en lokale gemeenschap ondersteunen en voeren de acties uit.

Gelden worden onder meer geworven en besteed aan End Polio Now en Stichting Naar School in Haïti (RSIN 8099.987.62). Voor beide organisaties voeren we ook promotieacties in Voorschoten en Leidschendam, door middel van aandacht op de website, op sociale media en in huis-aan-huisbladen.

Ondersteuning in de vorm van hand- en spandiensten geven we aan Stadstuin Rusthout in Leidschendam (RSIN 8520.81.649), naast een geldelijke ondersteuning. Dat doen we ook voor Scouting Mauritsgroep, een scoutinggroep voor kinderen met een lichamelijke beperking (RSIN 8199.52.035).

Tot slot helpen we bijvoorbeeld Voedselbank Voorschoten bij het inzamelen van producten bij de lokale supermarkten en nemen we deel aan de Schoenendoosactie voor kinderen, voor wie het krijgen van een cadeau een bijzondere gebeurtenis is.