© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Dijkgraaf Zuiderzeeland

Woensdag 23 maart hadden we bezoek van onze dijkgraaf Hetty Klavers. Aan de hand van enkele vragen en opmerkingen uit de groep en een aantal dia’s vertelt Hetty ons over haar werkzaamheden als Dijkgraaf en de verantwoordelijkheden van het Waterschap Zuiderzeeland inzake de bewaking van de waterkwaliteit, bemaling van het oppervlakte water, afvalwaterzuivering, de dijkbewaking, en de bestrijding van muskusratten.

In de cirkel van het plaatje hierboven is het beheergebied van het waterschap Zuiderzeeland te zien dat natuurlijk Flevoland bestrijkt maar ook een klein stukje Friesland waar het betreft het buitendijks gebied bij Lemmer.

Waterschappen zijn de eerste democratische bestuursvorm in Nederland. In 1255 werd het eerste waterschap opgericht: het hoogheemraadschap van Rijnland. Na een groot aantal fusies zijn er nu 21 waterschappen.

Hierboven zijn de 3 kerntaken van het waterschap Zuiderzeeland in beeld gebracht.

1. Droge voeten (dijken, muskusratten, oeveronderhoud)

2. Schoon water (peilbeheer, gemalen)

3. voldoende water (rioolwater zuiveren)

In tegenstelling tot andere waterschapen gaat bij het waterschap Zuiderzeeland 2/3 van het totale budget aan belastinggeld op aan de zorg voor voldoende (grond) water en de waterzuivering. De bestrijding van de Muskusrat in de dijken is gericht op het terugdringen van deze dieren naar de landsgrenzen.

Op de kaartjes hierboven is goed te zien dat er niet alleen aandacht is voor het grondwaterniveau, maar ook de waterkwaliteit, de visstand, bodemdaling etc.

Een punt van zorg bij het waterschap is de zelfregulering in Oosterwold. Een ambitieus idee om bewoners zelf verantwoordelijk te houden voor waterzuiverinbg en afvalwater lijkt te mislukken vanwege de slechte kwalitiet van kleine zuiveringsmachines. De voortekenen lijken er naar uit te gaan zien dat er uiteindleijk toch voor een traditioneel rioolsysteem gekozen moet worden.