Stichting Geheim Geweld

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
4 februari 2014
Netto resultaat
€ 2.000,00
Jaar van begunstiging
2014
Plaats project
Den Haag
Website project
 
Verantwoordelijke
Alfred de Vries
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
's-Gravenhage Oost
Regio
Residentie
District
District 1600 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Land begunstiging:
---

Projectplan Digitaal Platform Lotgenotencontact Stichting Geheim Geweld.

Inleiding

Naar aanleiding van uw sponsoring van het digitaal platform voor lotgenoten in 2013 sturen wij u een aanvullend verzoek voor sponsoring voor het in stand houden van het digitaal platform voor lotgenoten.

In dit aanvullend voorstel worden achtereenvolgens de achtergrond, de aanleiding, doelstelling, te behalen resultaten, programma van eisen, planning en begroting van het project Digitaal Platform Lotgenotencontact beschreven.

De achtergrond

Kinderen die worden mishandeld of misbruikt, zijn voor het leven getekend. De gevolgen van kindermishandeling stoppen niet bij het volwassen worden. Slachtoffers hebben vaak sociale en psychische problemen. Onder de cliënten van zorg- en welzijnsinstanties zijn gemiddeld genomen veel slachtoffers van kindermishandeling. Veelal leggen zij zelf niet de link tussen hun problemen en het verleden, waardoor ze in veel gevallen niet de juiste hulp krijgen. Vaak herkennen hulpverleners de symptomen niet. Dit leidt tot symptoombestrijding zonder dat de kern van het probleem wordt aangepakt.

Daarom helpt SGG lotgenoten van kindermishandeling bij het onderkennen en accepteren van hun traumatische verleden en biedt zij hen handvatten om weer vanuit eigen kracht in het leven te staan.

Dat doet de SGG door:

a)

Lotgenotencontact: wij brengen slachtoffers van kindermishandeling met elkaar in contact. Dit doen wij omdat zij voor de verwerking van hun traumatische ervaringen behoefte hebben aan erkenning en onderlinge steun en begrip. Ondersteuning van lotgenoten: wij geven ondersteuning aan slachtoffers van kindermishandeling.

Dit doen wij door het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten, waarbij ervaringsdeskundigheid de leidraad is voor het aanbod van onze diensten. Het lotgenotencontact bestaat uit het organiseren van een landelijke themadag, het digitale platform en de basiscursus waar in een groep van maximaal 12 deelnemers in 12 sessies wordt ingegaan op de gevolgen van kindermishandeling met als doel het versterken van zelfredzaamheid.

b)

Deskundigheidsbevordering van hulpverleners: wij geven voorlichting en ondersteuning aan hulpverleners. Hierdoor zal de kwaliteit van diagnostiek en behandeling op termijn sterk verbeteren.

Aanleiding Digitaal Platform:

Voor meer ondersteuning van de lotgenoten is het digitale platform ontwikkeld. Dit is een laagdrempelig, interactief anoniem platform voor lotgenotencontacten. Hierdoor wordt het ook mogelijk om de nu nog grote groep “verborgen” slachtoffers van kindermishandeling uit de anonimiteit te halen en te betrekken bij de lotgenotencontacten en de dienstverlening van de stichting. Hoe eerder slachtoffers in contact kunnen komen met lotgenoten, hoe eerder zij aan hun schade-reductie kunnen gaan werken.

Het interactieve platform biedt lotgenoten de mogelijkheid om 24-uur-per-dag drempelloos en anoniem met andere lotgenoten in contact te komen, om eerste ervaringen en/of vragen uit hun jeugd uit te wisselen. Belangrijke terugkerende thema’s zijn loyaliteit binnen de familierelaties, behoud van vriendschappen en hoe kindermishandeling zelf voorkomen kan worden.

Het Digitaal Platform vervult ook een doorverwijsfunctie voor hulpverleners. Voorlichting over de mogelijkheden (en beperkingen) van het digitaal platform voor de organisaties in het aanverwante werkveld is hierbij essentieel. Hulpverleners vinden op de SGG-website de specifieke deskundigheid en expertise van SGG en kunnen daar met hun vragen terecht. Hulpverleners kunnen lotgenoten attenderen op het bestaan van het digitaal platform en hen doorverwijzen.

Voor het beheer van het platform zijn een moderator (een ervaringsdeskundige) een webbeheerder en een projectmedewerker nodig, allen voor minimaal 1 dag per week.

De moderator beheert het digitaal platform (wijzigingen doorvoeren, teksten screenen, doel en gebruik nazien, het signaleren van mogelijk misbruik voor de borging van de veiligheid van de deelnemers etc.) en bewaakt de kwaliteit.

De webbeheerder zorgt voor de technische aspecten zoals de toegankelijkheid, een aantrekkelijke en handige vormgeving en voor de digitale technische helpdesk.

De projectmedewerker wordt belast met het bijhouden van de informatie en de vragen die binnenkomen, evenals de rubricering bij. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor het opzetten van een database.

Door het Digitale Platform Lotgenotencontact kan een groter aantal lotgenoten worden bereikt waarvan een deel doorstroomd naar de andere SGG-activiteiten. Dat het digitale platform in een behoefte voorziet blijkt uit de toename van het aantal mensen dat zich meldt op dit platform ( van 0 naar 200 in een half jaar tijd). De website en het digitaal platform worden voortdurend doorontwikkeld. Een permanente moderator is noodzakelijk voor de kwaliteitsbewaking.

Samenvattend:

Landelijkje Themadag = erkennen dat je slachtoffer bent; kennismaken met lotgenoten/ervaringsdeskundigen; diepgaandere informatie;

Digitaal Platform= lage drempel; anoniem chatten, uitwisselen en elkaar ondersteunen met professionele ‘’achterwacht’’;

Basiscursus= keuze dat je echt de stap maakt om aan je probleem te werken samen met anderen.

Doelstelling

Doel van het Digitaal Platform Lotgenotencontact is: het beter bereiken van nu nog geïsoleerde lotgenoten. Hoe eerder slachtoffers in contact kunnen komen met lotgenoten, hoe meer kans zij hebben om niet alleen de schade te herkennen bij zichzelf, maar ook eerder aan schade-reductie kunnen beginnen te werken. Het helpt lotgenoten om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van hun jeugdtrauma’s.

Resultaten

De verwachte resultaten van het Digitale Platform Lotgenotencontact zullen eind 2015 zijn:

·

een groeiend aantal lotgenoten staat geregistreerd bij het Digitaal Platform
(per december 2015 staan ongeveer 500 leden geregistreerd; die op verschillende wijze participeren; grotere landelijke spreiding; diversiteit in leeftijdsgroepen, geslacht en beter bereik van etnische groepen die nu nog veelal in de anonimiteit zijn).

·

bepaald deel van leden stroomt door naar “live” SGG-activiteiten (zoals landelijke themadagen, basiscursus Doorbreek het Zwijgen, lotgenoten contactgroepen en nog op te zetten inloopdagen)

·

een betere doorverwijzing functie van slachtoffers door professionals. (i.e. vermelding / link op hun website naar digitaal platform)

·

een groeiend aantal hulpverleners verwijst door naar c.q. attendeert lotgenoten op het bestaan van het digitaal platform (o.a. meetbaar via registratieformulier)

Programma van Eisen

Operationele eisen

Wat zijn voor de gebruikers (lotgenoten) relevante, operationele eisen?

·

Snelle registratie (binnen 1 dag).

·

Deelnemers kunnen zelf bepalen waar en wanneer ze inloggen (24 uur per dag; zekerheid van provider; site altijd in de lucht) (per reactie 15 minuten, vele deelnemers loggen vaker per maand in; schatting is ongeveer een uur per maand per deelnemer).

·

Handige structuur en gemakkelijk in het gebruik (i.e. goede handleiding, FAQ’s en digitale helpdesk beschikbaar).

·

Anonimiteit / privacy voor iedereen (alle lotgenoten).

·

Mogelijkheid tot chatten.

Functionele eisen

Wat zijn voor de SGG relevante, functionele eisen?

·

Laagdrempelige toegang en veilige omgeving voor deelnemers, 24 uur per dag.

·

Privacy gewaarborgd voor deelnemers (alleen deelnemer kan anonimiteit opheffen).

·

Kwaliteitsbewaking door SGG-moderator (juiste informatie, goede sfeer, geen persoonlijke aanvallen) (vooraf aan gebruikers melden).

·

SGG moderator enthousiasmeert door zelf vragen of tegenvragen te stellen, mensen over de streep te trekken / aan te moedigen en opening bieden om zelf verhalen te delen, beantwoordt vragen.

·

Gebruik van platform direct zichtbaar en meetbaar (maandelijkse statistiek).

·

Mogelijkheid tot chatten met SGG (bijv. 2 dagdelen per week).

·

Alle vragen en antwoorden worden bewaard, zodat deze ook later te raadplegen zijn (opbouw eigen SGG-kennisbank).

Onderdelen

a)

Registreren

Om deel te nemen aan het digitale platform van Stichting Geheim Geweld dient men zich eerst te registreren. Nadat de gegevens zijn ingevoerd wordt er automatisch een mail gestuurd naar het e-mail adres van de afzender. Deze e-mail dient te worden bevestigd om volwaardig lid te kunnen worden.

b)

Leden

Alle leden hebben een eigen profiel en kunnen hun eigen account beheren en zo inzicht krijgen in de achterliggende activiteiten.

c)

Onderwerpen

Hierbij een samenvatting van de onderwerpen die te vinden zijn op het forum:

Welkom/introductie Naast mededelingen en regels over het gebruik van het forum, kun je hier jezelf voorstellen en je mede forumgebruikers laten weten wie je bent. Hier kun je wat meer van jezelf laten zien zonder dat je je naam hoeft te noemen. 

Nieuws en oproepen Voor recente informatie over ons thema, berichten in de media, congressen en oproepen kun je hier terecht. 

Lotgenotencontact Hier wordt je uitgenodigd om je ervaringsverhaal en de gevolgen van je verleden te delen. Je bepaalt zelf wat je wel en niet wilt vertellen. Het delen van ervaringen met lotgenoten is zo belangrijk, en de essentie van dit forum.

Gezondheid Laat weten welke psychische, lichamelijke of psychosomatische klachten je hebt. Als je medicijnen gebruikt als gevolg van mishandeling dan kun je hier je ervaringen kwijt. Helpen ze je? Of juist niet? Ben je in behandeling (geweest) voor je klachten? Deel hier dan jouw ervaringen. 

Maatschappij Informatie over studie of werk, liefde en vriendschap en (het ontbreken van) de steun van familie en naasten. Waar loop je tegen aan? Veel slachtoffers ervaren maatschappelijke problemen. Hoe is dat voor jou? Ontvang je de liefde die je nodig hebt, of is dat juist een pijnlijk gemis. Deel je ervaringen met lotgenoten en profiteer van elkaars kennis, zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen behulpzaam zijn.

Creativiteit en media Deel hier gedichten die jou raken, inspireren of ontroeren. Of schrijf zelf een gedicht, misschien is dat voor jou een goede manier om je gevoelens en ervaringen te delen. Beelden zeggen vaak heel veel. Naast gedichten en foto's zijn er veel meer creatieve uitingen die je kunnen raken of op een andere manier aanspreken. Deel ze hier, laat je gevoel spreken en inspireer lotgenoten.

Babbelhoek (niet mishandeling gerelateerd) Gewoon even lekker kletsen. In de BABBELHOEK kun je heerlijk kletsen over alle andere zaken, die binnen de regels van het gebruik van het forum vallen. Dingen die niet meteen gerelateerd zijn aan mishandeling, en dus ook niet in andere topics aan bod komen.

 

Vereisten

1) Moderator

Voor het beheren van het platform is het aanstellen van een moderator (een ervaringsdeskundige) voor minimaal 1 dag per week een voorwaarde.

Deze moderator beheert het digitaal platform (wijzigingen doorvoeren, teksten screenen, doel en gebruik nazien, het signaleren van mogelijk misbruik voor de borging van de veiligheid van de deelnemers etc.). Het is belangrijk dat het doel van het digitaal platform helder blijft voor de gebruikers en dat er geen informatie op komt die niet past in het profiel van het digitaal platform resp. van SGG.

De ervaringen met het beantwoorden en gebruik van het forum blijkt meer omvattend te zijn dan oorspronkelijk was aangenomen. Dit vergt derhalve ook meer tijd bij het beantwoorden en de begeleiding.

2) Webbeheerder

Daarnaast vragen wij een webbeheerder voor minimaal 1 dagdeel per week. Deze persoon zorgt voor de technische aspecten zoals de toegankelijkheid van het platform, voor een aantrekkelijke en handige vormgeving van de website, en voor de digitale technische helpdesk. De infrastructuur van het digitaal platform is onderdeel van de SGG-website.

3) Projectmedewerker

Een medewerker wordt belast met het bijhouden van de informatie en contactvragen die binnenkomen, alsmede de rubricering ervan. Dit zal naar schatting in de beginfase 1 dag per week kosten.

Fasering en planning tussenresultaten

Hieronder is een globale planning van de onderdelen uiteengezet op resultaat en opleverdatum.

Projectbeheersing

Tijd

SGG is vrijwilligers organisatie met een zeer kleine bureaubezetting. Werken met vrijwilligers vraagt om specifieke aandacht en energie voor aspecten als continuïteit en kwaliteit. SGG heeft immers geen rechtstreekse invloed op en beschikking over de tijd en capaciteiten van de vrijwilligers. Dat betekent dat er ruimte in de planning moet zijn om eventuele vertragingen op te vangen.

Financiën

Totaal begroting voor het digitaal platform.

-

Door ontwikkelen digitaal platform en website

De website zal voortdurend onderhevig zijn aan verbetering c.q. aanpassingen ( het door ontwikkelen). Geraamde kosten per jaar € 2.000,00.

-

Een moderator (ervaringsdeskundige/professional) voor het beantwoorden van de vragen en het inhoudelijk beantwoorden van specifieke vragen. (1/2 dag per week à € 50,00 per uur) = € 11.250 per jaar.

-

Een webbeheerder voor het technisch onderhoud en door ontwikkelen van het digitaal platform en de website ( 1 dagdeel per 2-weken à € 50,00 per uur =

€ 5.200,00 per jaar

-

Een projectmedewerker voor doorverwijzing en voorlichting. (1/2 dag per week a 15,00 per uur)= € 2.600,00 per jaar.

Totaal begroting 2015 Digitaal platform

 

Licentie forum met registratiemodule voor 2015 alsmede de hosting en het onderhoudspakket;

€ 1.500,00

Door ontwikkelen digitaal platform

€ 2.000,00

Moderator

€ 11.250,00

Webbeheerder

€ 5.200,00

Projectmedewerker

€ 2.600,00

Sponsorverzoek Rotary Den Haag Oost

Bovenstaande totaal begroting is om de website in stand te houden en door te ontwikkelen en te ondersteunen met professionele begeleiders.

In deze fase wordt voor een aantal cruciale functies gezocht naar vrijwilligers. Wij realiseren ons daarbij terdege dat dit risico’s heeft voor de continuïteit. Ons ontbreken echter de financiële middelen om voor de inhoudelijke ondersteuning betaalde medewerkers in te huren, waarvan de belangrijkste de moderator is.

Sponsorverzoek Rotary voor de technische aspecten van de website 2015:

Begroting 2015 Digitaal platform

 

Licentie forum met registratiemodule voor 2015 alsmede de hosting en het onderhoudspakket;

€ 1.500,00

Webbeheerder voor het technisch onderhoud

€ 5.200,00